BaHeber 8

1Ànnù yìi mə bì'i swoŋ aa, a bə aa mə: bì'inə̀ tswe nɨ̀ ŋ̀gàŋmà'a Nwì yî ŋ̀wè, yìi mə à tswe a aburə, a abô mà'à, a mbɛ̀ɛ̀ àlə̀ŋə̀ nɨfɔ̀ Nwì Àkɔ'ɔntsɨrə. 2A fà'à tsǒ ŋgàŋmà'a Nwì wa nɨ̂ Adɨ̀gə̀ ya yìi mə a laa màŋsə̀ aa, tsi'ì ǹtàŋ annù nɨ̂koŋ wa, wa yìi mə à lɛ ŋghùrə Mmà'àmbi, ka wa'a bə ŋù mɨsɔ̀ŋ ghurè aà. 3Bɨ tsɔ'ɔ ŋgàŋmà'a Nwì tsɨ̀m aa mə tâ à ka mfa njoo mmà'a Nwì ŋkɨɨ ntɔɔ nɨ̂ ǹjoo a nɨkentə nɨ mɔ'ɔ nɨ mmà'a Nwì, maa ajàŋ a tɨgə̀ ŋ̀ku'unə mə tâ ŋ̀gàŋmà'a Nwì ghulà tâ à kɨ ntswe nɨ̂ àyoo yìi mə yu ka kɨɨ fa. 4Yesu à lɛ mbaa tswe aa fàa nsyɛ boŋ kaa mbə a wa'ǎ ŋgàŋmà'a Nwì bə̂, ǹloŋ mə ŋgǎŋmà'a Nwì jya ɨ lɛ sɨ fa njoo mmà'a Nwì jya ǹyoŋə aa Nɔ̀ŋsə̀. 5Ǹtàŋ wa mə bo lɛ sɨ fà'à ghu aa, ɨ lɛ mbə aa àfɨ̀gɨ̀nə̀ kə̀ àlɨləŋə ntǎŋ mmà'a Nwì wa aburə, ǹloŋ mə nòò yìi mə Moses à lɛ ntswe nɨ̂ ŋghùrə̂ ǹtaŋ wa aa, Nwì à lɛ ndɨ'ɨtə yi nswoŋ mə, “Yə mə ò nàŋsə ŋghùrə̀ ǹyoŋ tsi'ì fɨ̀gə̀ wa mə mə̀ lɛ ndɨ̀'ɨ̀ a mbo wò wa atu nta'a aà.” 6Lâ tsɨ̂tsɔ̀ŋ Yesu a fà'à aa afà'a ŋgàŋmà'a Nwì yìi mə ɨ bɔŋ tsyàtə̀ yî m̀bìì wa, nloŋ mə àkàà yìi mə à zi nɨ yu ŋloŋ ma yû ànnù aa, a bɔŋ tsyà yi m̀bìì yâ, tsǒ mə ŋkà'a yìi mə ɨ̀ tswe nɨ̀ àkàà ma yu ɨ̀ kɨ mbɔŋ ntsya yî m̀bìì yâ. 7Àkàà yi mbìì ya a lɛ mbaa tuu nɨ̂ àlɔ̀'ɔ tswe boŋ kaa bɨ sɨ̌ yìi mə a ywe'e ji baa bù warə. 8Lâ Nwì à lɛ mbàŋnə̀ fɨrə bə̂ bi nswoŋ mə: Ǹjwi ji mɔ'ɔ ɨ zǐ, a swoŋ Mmà'àmbî, mə mə̀ ka wàrə akàà yî fii bi'i bɨ̀ ǹji'ì ǹdâ Israel, nɨ̂ ǹji'ì ǹdâ Yuda; 9kaa a ka wa'à bə aa tsǒ àkàà ya mə mə̀ lɛ ŋwàrə̀ bi'i bɨ̀taà bya aa, wa a njwi mə mə̀ lɛ ntswa waa nɨ̂ àbo, a ntsyasə̂ waa tâ bo fɛ'ɛ a ala'a Egipto aà; ǹloŋ kaa bo lɛ ŋwa'à nɨ̂ m̀bìì ghɛ̀ɛ a nlə̀ə akàa ya mə bì'i bo lɛ ŋwàrə̀ aà. Mə̀ tɨgə̀ m̀mi'i waa, a nswoŋ Mma'ambî. 10Àâ àkàà yìi mə mə̀ ka wàrə̀ bi'i ǹji'ì ǹdâ Israel aa â yuà mə: ǹjwi mà jya ɨ bə zǐ, M̀mà'ambi a bû ǹswoŋ mə: boŋ mə̀ ka nɨŋ bɨ̂nɔ̀ŋsə̀ ba a atu bo, ɨ kɨɨ ŋwà'ànə̀ a mum mɨ̂ntɨɨ bo mə̀ ka tɨgə bə Nwîŋgɔ̀ŋ wàà, tâ bo bə bə̂ bâ. 11Kaa ŋù mɔ'ɔ a wa'à bu ka ndɨ'ɨ nɨ̂ ŋû nɨ̀ bò wàà yî mɔ̀'ɔ kə̀ ŋù nɨ̀ bo a mumaà yì yî m̀bâŋnə̀ ǹswoŋə nɨ mə, ‘Yə mə ò zi a Nwî’ ǹloŋ mə bo bɨtsɨ̀m ka yǐ zi gha, ɨ lɔ̀gɨ̀nə̀ nɨ bì kə̀gə ɨ kɔ'ɔ ywe'e ni bìi mə bɨ kɔ'ɔ ntsɨrə aà. 12Ǹloŋ mə mə̀ ka tɨgə ko mɨlɨ̀ŋnə̀ wàà nɨ̂ ɨ̀bɨ̂ waa, kaa wa'ǎ nɨ̂ ɨ̀bɨ̂ waa bû ŋ̀ka ŋwa'atə.” 13M̀bə a ka ŋghaa annù ǹloŋ akàà yî fii, bəə boŋ a bə aa mə nòò àkàà yî lwèn ya à lɛɛ̀ ǹtsya, maa ajàŋ, àyoo yìi mə nòò yì à lɛɛ̀ ǹtsya a kɨ̂ ǹlwen aa, a tɨgə ntswe aa nɨ̀ m̀bwɛ̂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\