BaHeber 9

1Àkàà yi mbìì ya a lɛ ntswe nɨ bɨ̀nɔ̀ŋsə̀ ǹloŋ annǔ ŋgha'asə Nwì ŋ̀kɨ ntswe nɨ̂ àdɨ̀gə̀ yìi mə mbə bɨ kâ ŋ̀gha'asə Nwî ghu fàa nsyɛ aa. 2Bɨ lɛ ŋghùrə ntàŋ ŋkwasə nɨ àtsə̀'ə̀, bɨ lɛ sɨ twoŋə nɨ̂ kwasə̀ yî àbɛ̀ɛ̀ nɨ̂ Àdɨ̀gə̀ yìi mə a laa aà. Ma mùu Adɨgə, ǹjoo juà ɨ lɛ ntswe ghu: àyoo ntɛ'ɛ lâm wa, nɨ̂ àtɛtə̀ bo bɨ̀ Àbaa Nwì ya. 3A njɨɨ̌m atsə̀'ə̀ ya aa a lɛ tswe kwasə̀ yî mum yìi mə bɨ lɛ sɨ twoŋə nɨ Àdɨ̀gə̀ yî Nàŋsə̀ Ǹlaa aà, 4ghu aa a lɛ ntswe, nɨ̀kèntə̀ nɨ mɔ'ɔ nɨ gold nɨ ntɔɔ njoo jì lùmtə̀, ŋ̀kòm àkàà yà yìi mə bɨ lɛ ŋghɨ̀rə njɨ̀m àbɛ̀ɛ ntsɨ̀m nɨ gold aà; ghu mum aa a lɛ ntswe: sòtə̀ gold yìi mə mana wa à lɛ ntswe ghu aa bo àtì Aaron ya mə a lɛ ntotə aa, nɨ̂ ɨ̀bà'a ŋgɔ̀'ɔ jya ji baa mə bɨ lɛ ŋŋwà'ànə akàà ya ghu aà. 5Bɨ̀kerum bya bi baa mə bɨ lɛ sɨ dɨ̀'ɨ̀ nɨ mə Nwì à tswe wa adɨgə aa, bɨ lɛ ntswe ntsɨrə akusə ya mə bɨ twoŋə nɨ̂ àdɨgə ŋko mɨ̀lɨ̀ŋə̀ Nwì aà. Lâ tsɨtsɔ̀ŋ kaa mbə bi'inə̀ wa'à bù ka ntɛ nɨ̂ ǹjoo mà jû ǹtɔ'ɔtə. 6Nòò yìi mə bɨ lɛ ntaŋtə ɨdɨgə ma mùu ajàŋ aa, ŋ̀gǎŋmà'a Nwì ɨ lɛ sɨ tɨgə ŋkuu wa mûm àdɨgə abɛɛ ǹtàŋ ya a ŋgaa ŋgaa, a mfà'a àfà'a ntaŋ wâ. 7Lâ a mum kwasə̀ wa mə à ywe'e bi baa, à lɛ sɨ kuu tsi'ì ŋ̀gàŋmà'a Nwì yî ŋ̀wè ŋ̀gaa yî m̀fùùrə̀ a atû àlòò, kaa wa'à kɨ̀ɨ̀ ŋ̀kuu tsi'ì tɨ ghə̂ à lɔ̀gə̂ àləə a ŋkuu mmà'a Nwì ghu, ǹloŋ ŋgaà yì bo bɨ̀ yì bə̀ bìi bɨ lɛ ŋghɨ̀rə ɨbɨ a mbu'u aà. 8A njɨ̌m ɨnnù ma jû, Àzwì Nwî a naŋsə ndɨ'ɨ nɨ mə mânjì ŋ̀kuu ŋghɛ̀ɛ̀ wa mûm ǹtàŋ kaa à lɛ mburə tɨ ŋa'anə̀, mə mbə bə̀ kuu ŋghɛ̀ɛ wa Adɨgə yî Ǹaŋsə̀ Ǹlaa, mə mbə ǹtàŋ yî ǹlwèn wa ɨ burə ntəə ghu. 9(Ntàŋ ma ghû ɨ bə aa àlènsə̀ yìi mə a dɨ̀'ɨ̀ nɨ̂ ànnù yìi mə a tswe tsɨtsɔ̀ŋ aà.) Ǹyoŋ a ajàŋ yìi mə bɨ taŋtə ma mùu ajàŋ aa, kaa ǹjoo jìi mə bə̌ fa mma'a nɨ̂ Nwî ghu aa, kaa ɨ sɨ̀ bə̂ àjàŋ yìi mə mbə ɨ ghɨrə̀ tâ ǹtɨɨ ŋû yìi mə à zi a ŋgha'asə Nwì ghu aa, tâ ɨ̀ naŋsə nlaa. 10Ɨ̀nnù ma jû ɨ lɛ ntswe nloŋ aa bə bɨ̀nɔ̀ŋsə̀ ǹloŋ annù mɨjɨ, bo bɨ mɨ̀lù'ù, kə̌ ɨnnǔ a ŋka nsi'i njoo, ma juù ɨ̀nnù, bɨ lɛ bè'èsə̀ bə̂ ghu nywe'e noò yìi mə Nwì à lɛ ŋkwensə ɨ̀nnù tsɨ̀m ɨ tɨgə̀ jì fii aà. 11Nòò wa mə Kristo à lɛ nzì tsi'ì tsǒ ŋgàŋmà'a Nwì yî ŋ̀wè, ǹloŋ ɨ̀nnù jî sɨgɨ̀nə̀ jya mə ɨ zì mə̂ aa, à lɛ ntsyà aa a nɨ ǹtàŋ yìi mə ɨ lɛ ŋkɔ'ɔnə, ŋkɨ naŋsə mbɔŋə (kaa bɨ wa'ǎ aa nɨ̀ m̀bo ghùrə̀, ma la a bə mə kaa à lɛ wa'ǎ ayoo yìi mə bɨ naŋsə aa bə) 12ǹtɨgə ŋkuu a ŋgaa yî m̀fùùrə̀ wa mûm Àdɨ̀gə̀ yî Ǹàŋsə̀ Ǹlaa, kaa wa'ǎ aa àləə mbi kə̀ yì bɔɔ bɨ kaù lɔgə̀, m̀baŋnə̀ ǹlɔ̀gə̀ aa àləə nû yi, ma mùu ajàŋ, ǹtsu'u atu bə̂ ghu nɨ̂ŋkoŋə̀. 13M̀bə a bə mə àləə mbi kə̀ yì kaù yìi mə bɨ lɛ sɨ mìtə̀ nɨ annu bə̀ bìi mə kaa bɨ lɛ ŋwa'à laa, ŋkɨɨ ŋkumə nɨ̂ waa nɨ̂ àbu mu naà, a lɛ sɨ ghɨ̀rə̀ nɨ mə tâ ɨ̀bɨ̀ɨ̀ nu bə̂ ɨ̀ laa, 14bəə boŋ àləə nu Kristo yìi mə à lɛ mfa ɨbɨɨ nû yi yìi mə kaa ɨ lɛ ŋwa'à nɨ̂ àlɔ̀'ɔ̀ tswe, ǹtsya aa a njɨ̌m Azwî yi yìi mə a lwi'i nɨ̂koŋ aa, m̀bə a wa'à naŋsə̀ ǹsi'i mɨ̂ntɨɨ̀ mì'inə̀ mìi mɨ sa'a yi'inə̀ aa bo bɨ̀ mɨ̀fà'à mìi mə mɨ zì aa bə nɨ̀ nɨ̀wo aa, ntɨgə ghɨrə mə tâ bì'inə̀ ka mfa'a nɨ a mbo Nwìŋgɔ̀ŋ yìi mə à tswe ntɨ̀ɨ̀ aa ɛ? 15Ma la bə mə Kristo à nɨ ŋù yìi mə a zì nɨ̂ àkàà yî fii ya atɨtɨ̀ɨ Nwì bo bɨ̀ bə̀ bya mə à twòŋ mə̂, ŋ̀ka'a mə bo ka yǐ tswe nɨ̂ ǹtswêntɨ̀ɨ̀ yìi mə ɨ̀ lwi'i nɨ̂koŋ tsǒ mə Krito à lɛɛ̀ ŋ̀kwo, nɨ̀wô ni nɨ tɨgə̀ ǹtsu'u atû yaa a nɨ̂ ɨ̀bɨ wa mə bo lɛ ŋghɨ̀rə̀ wa mûm àkàà yi mbìì ya aà. 16M̀bə bɨ ka ŋghaa annù ǹloŋ ndɨ'ɨ nɨ̀wô ŋù, boŋ bɨ tswe nɨ̀ m̀foo ndɨ'ɨ mə ŋù wa yìi mə à lɛ mfa ndɨ'ɨ ya aa à kwô. 17Bɨ yòŋə ndɨ'ɨ nɨ̀wô ŋù aa tsi'ǐ a noò yìi mə à kwò mə̂, ǹloŋ mə kaa mbə bɨ wa'à kà ǹyoŋ ndɨ'ɨ nɨ̀wo a noò yìi mə ŋù wa mə à dɨ̀'ɨ̀ aa, à bùrə ntɨ̀ɨ̀. 18Àa annù yìi mə tsi'ì àkàà yi mbìì ya bɨ lɛ sɨ lɔ̀gə̀ aa aləə ŋwàrə̀ ghu, mbɔŋ tâ àtəə. 19Nòò wa mə Moses à lɛ ŋkɛ̀'ɛ̀nə ndɨ'ɨ jya mə ɨ lɛ ntswe wa mûm àŋwà'ànə̀ nɔ̂ŋsə̀ ɨ tsɨ̀m a mbo bə̀ bɨ̀tsɨ̀m aa, à lɛ nlɔgə aləə bɔɔ bɨ kaù, bo yǐ mbi, a bɔ̀'ɔ ŋ̀kì, ŋkɨ nlɔgə àsìsì yî bagɨtə yìi mə bɨ ghɨrə nɨ mɨ̀nòŋ mɨ mbi aa bo bɨ̀ hyssop mitə aləə ya a nɨ̂ àŋwà'ànə̀ ya bo bɨ̀ a nu bə̀ bɨ̀tsɨ̀m, 20ǹswoŋə nɨ mə, “Àləə yù aa yǐ akàà ya mə Nwì à lɛ ŋwàrə̀ bu bo aà.” 21À lɛ ŋkɨ mmitə aləə ya fya a nɨ̂ ǹtàŋ bo bɨ̀ a nɨ̂ ǹjoo jya mə bɨ lɛ sɨ mii Nwî ghu aà. 22Tsi'ǐ annù nɨ̂ŋkoŋ, a njɨ̌m nɔ̀ŋsə̀, bɨ lɔ̀gə̀ aa aləə nsì'ì nɨ̂ ǹjoò tsɨ̀m ghu mə tâ ɨ̀ laa, bɛɛ mə bɨ yɨ̌ ŋkɨ tuu aləə saansə aa kaa bɨ wa'ǎ ɨnnù jî bɨ lì'ìnə̀. 23Maa ajàŋ a lɛ ntɨgə ŋku'unə mə tâ bɨ̀ si'itə a fɨgə̀ njoo jya jìi mə ɨ lɛ ntswe a aburə aa tǎ tâ ɨ̀ laa maŋsə. Lâ ǹjoo aburə jya jumbɔŋ ɨ bâŋnə̀ ǹlɔɔ aa àyoǒ mmà'a Nwì yìi mə a bɔŋ ntsyàtə̀. 24Ǹloŋ mə Kristo kaa lɛ ŋwa'à kuu ŋghɛɛ a mûm ǹtàŋ mmà'a Nwì yìi bɨ naŋsə nɨ̂ m̀bo, a bə̂ bə fɨ̀gə̀ ǹtàŋ mmà'a Nwì yî ànnù nɨ̂koŋ wa aa bə̂; à lɛ mbâŋnə̀ ŋ̀kuu ŋghɛɛ a tsi'ǐ aburə yumboŋ, mə yu tɨgə təə nɨ a nsi mi'i Nwì tsɨ̂tsɔ̀ŋ nɨ tsùsə̀ àtû yi'inə̀. 25Kaa à lɛ ŋwa'à kɨ ǹtswe nɨ̂ ŋ̀ka mfâ ɨ̀bɨɨ nû yi a mmà'a Nwì ghu aa a ŋgaa ŋgaa tsǒ mə ŋgàŋmà'a Nwì yî ŋwè wa à lɛ sɨ kuu wa ntǎŋ mmà'a Nwì, wa Adɨgə yì Nàŋsə̀ Ǹlàà Maŋsə, ɨlòo lòò, ŋkɨɨ ŋkuu nɨ̂ àləə yìi kaa à lɛ ŋwa'ǎ yi yu ŋgàŋmà'a Nwi wa bə aà. 26A lɛ mbaa bə aa ma mùu ajàŋ bəə boŋ Kristo à lɛ ntswe nɨ̂ ŋ̀ka nyə ŋgɨ'ɨ ŋgaa, nlɔgɨnə a noò yìi mə Nwì à lɛ naŋsə mbi aà. Lâ tsǒ mə a bə laà aa, à lɛ mfɛ̀'ɛ̀ nnzi aa tsi'ì ŋgàà yî m̀fùùrə̀, fàa noò ǹlwì'ì ǹjɨ̀m mə yu mà'à Nwî nɨ ɨ̀bɨɨ nû yi ɨ sì'i ɨbɨ bə̂. 27Tsǒ mə bə̀ tswe nɨ̀ ŋkwo aa tsi'ì ŋ̀gàà yî m̀fùùrə̀ a tɨ bə a njɨ̀m tâ bɨ̀ tsɔ'ɔtə mɨsa'à myaa aa, 28a ŋgɨŋ ŋgɨ̀ŋ Kristo yìi bɨ lɛ mfa yi aa ŋgàà yî m̀fùùrə̀ mə tâ à be'e ɨbɨ bə̂ bî ghà'àtə̀ aa, à ka tɨgə yǐ bǔ fɛ̀'ɛ a nɨ̂ ŋ̀gaa jìi ɨ ywe'e ji baà, kaa wa'à bù mfɛ'ɛ nzi aa nloŋ bə̂ annǔ ɨbɨ̂, àa yǐ fɛ̀'ɛ̀ aa a nyeensə bə̀ bìi mə bɨ yu'utə nii tsi'ì nɨ̀ mɨ̀ntɨɨ̀ myaa mɨtsɨ̀m aà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\