BaHeber 1

1À nɨ mə̀ Jɛms, ŋ̀gàŋàfà'a Nwì nɨ yì Taà Yesu Kristo, mə tsà'àtə̀ ŋ̀gwƐ̀'Ɛ̀ baIsrael nɨghûm ǹtsòbaà yìi mə ɨ̀ ja'anə ntswetə a ɨdɨgə tsɨ̀m faa mbi aà. 2Bɨ̀lɨ̂m bâ, nɨ̀ ka naŋsə ndorətə a nòò yìi mə mbuu ɨkwà'ànə tsɨm ɨ tsi'i ghuu aà; 3ǹloŋ mə nɨ bə tswa ntɨɨ̀ ghu ɨ tsyǎ àkwà'ànə̀ yìi mə a ywe'etə nɨ̂ àbìintɨɨ̀ yuu aa, boŋ nɨ̀ ka tɨgə tswe nɨ̂ àtàŋəntɨɨ̀. 4Nɨ̀ yə mə àtàŋəntɨɨ yuu a ghɛɛ nɨ̂ m̀bìì a mûm ŋ̀gɨ'ɨ tâ nɨ̀ tsuu lǒ kaa, tâ nɨ̀ kwi ŋkɔ'ɔ ntəə ŋku'unə, kaa wa'à nɨ àlɔ̀'ɔ̀ tswê. 5Lâ m̀bə ŋù nɨ̀bù a tɨ boŋ mɨtsyɛ̀, a ku'ùnə̀ mə tâ à tsa'atə Nwî ǹlɔɔ ghu mbô, boŋ à ka fa ghu mbô, ǹloŋ mə Nwì a fa njoo a mbo bə̀ bɨ̀tsɨ̀m nɨ̂ àbɔ̀ŋəntɨɨ̀, kaa wa'à lɨŋə̀ bə̂. 6Lâ bɛɛ a tɨ tsà'àtə̀ Nwî a nɨ̌ŋ ǹtɨɨ̀ yì ghu nû, ǹtsee kɨ jɨ̀ŋkə̀ bə̂. Ŋù ntsɨ̀m yìi mə a jɨ̀ŋkə̀ aa, à bə aa tsǒ akàŋə ŋkì mɨyaa yìi mə fɨ̀fə̀rə̀ a tii ŋghɛɛ mbù mbɨɨ nɨ yu aà. 7Àjàŋə̀ ŋû ma ya mə a lɔɔ nɨ mɨ̀ntɨɨ mi mbaa, ǹjɨ̀ŋkə̀ nɨ̂ jɨ̀ŋkə̀ nɨ̂ ɨ̀nnǔ ji tsɨ̀m aa, tâ à tsuu lǒ wa'atə mə mbə yu kwɛrə̂ àyoò tsu a mbo mmà'àmbî Nwì. 9Ǹdɨm yi'inə̀ yìi mə à nɨ ŋù tɨ̀kùm aa à tswe nɨ̀ ŋ̀ka ndorətə a ajàŋ yìi mə Nwì à ŋɛ̀ntə yi a ndəŋ aà; 10tâ ǹdɨm yì'inə̀ yìi mə à nɨ ŋgàŋkabə aa tâ kɨɨ ŋka ndorətə a noò yìi mə Nwì à sɨ̀gɨ̀sə yi a nsyɛ aà, ǹloŋ mə ŋ̀gǎŋkabə ɨ ka yǐ wàŋsə̀ tsyà waa aa tsi'ì tsǒ ɨ̀bwì'i ŋgɛ̀ɛ̀ aà. 11Nòò a kɨ nta ntɨɨ aa, a tɔɔ̀ ŋ̀gɛ̀ɛ̀ ɨ yɔrə̀; ɨ̀bwì'i ji ɨ wôkə̀ a nsyɛ, nɨ̀bɔ̀ŋ ni nɨ mɛ̂. À kɨ mbə ŋgɨ̀ŋgɨ̀ŋ ajàŋ yìi mə ŋgàŋkabə à ka yǐ tsyà yi, a noò yìi mə a karə mfa'a nɨ̂ mɨ̀fà'â mi aà. 12Nɨ̀dorə nɨ tswe a mbo ŋù yìi mə à lwì'i nɨ̂ àbìintɨɨ̀ a noò yìi mə ɨ̀kwà'ànə̀ ɨ zì ghu mbo aà ǹloŋ mə à bə tsyà m̀boo ɨ̀kwà'ànə̀ ma jû bəə boŋ à ka kwɛrə mɨyàrə̀nə̀ mɨ ŋgù'ù mi, tâ à bə ntswentɨ̀ɨ̀ ya yìi mə Nwì à kà'a a mbo bə̀ bìi mə bɨ kɔ̀ŋə̀ yi aà. 13M̀bə mbuu ɨ̀kwà'ànə̀ ma jû ɨ yi tɨ zǐ a mbo ŋù a tsuu lǒ swoŋ mə, “Ɨ̀kwà'ànə̀ jû ɨ lo aa a mbo Nwì.” Nloŋ mə kaa mbə bɨ wa'à Nwî nɨ̂ ɨ̀nnù jî bɨ kwa'ànə̀. Kaa yumbɔŋ a wa'à nii ŋû kɨɨ ŋkwa'anə nɨ̂ ànnù yî bɨ̂. 14Lâ bɨ kwà'ànə̀ ŋû aa wâ noò mə ɨ̀nnù jìi mə a yə̀'ə̀tə aa ɨ swùŋtə̀ mə̂ yi ŋko yi tsǒ mâtaà. 15Ɨ̀nnù jya mə a yə̀'ə̀tə̀ aa ɨ tɨgə̀ ghɨrə a tswê nɨ ju tsǒ mu ntɨgə njwe ɨfansənnù. Bɛɛ mə ɨ̀fansənnù jya ɨ yi ŋkɔ'ɔ nluu, ɨ jwe nɨ̀wô. 16Tâ bɨ̀ tsuu ghuu lǒ bwe'esə mbâ bɔɔ bɨ maà bâ. 17Mɨ̀tə̀ŋnə̀ mî sɨgɨ̀nə̀ mɨtsɨ̀m bo bɨ̀ njoò jìi mə ɨ bɔŋ màŋsə̀ aa, tsi'ì tsɨ̀m ɨ lò aa aburə nsɨgə. Ɨ lò aa a mbo Nwìŋgɔ̀ŋ yìi mə à nàŋsə mɨ̂ŋkà'à mìi mə mɨ tswe a aburə aa, m̀bə yu yìi mə kaa à sɨ kwensə, kə̀ mbəŋkə tso alɨləŋ aà. 18A nɨ̂ ŋ̀kɔ̀ŋə̂ yì, à lɛ nnaŋsə yi'inə̀, ǹtsya aa a njɨ̌m nɨ̀ghàà nìi à nɨ nɨ̂ ànnù nɨ̂ŋkoŋ aà, mə tâ bì'inə̀ bə bɨ̂tsyà bɨ mbìì a tɨtɨ̀ɨ ŋ̀gɔ̀ŋ njoò tsɨ̀m jìi mə à lɛ nnaŋsə aà. 19Bɔɔ bɨ maà bâ nɨ̀ ka ŋwa'atə annù yuà! A ku'unə mə tâ ŋù ǹtsɨ̀m tâ à ka ŋwaŋsə nyu'u ànnù, ǹtsee kɨ wàŋsə ghàa, ŋ̀kɨ tsee kɨ wàŋsə lwìsə̀ nɨ̂ ǹtɔ̀ŋə̀. 20Ŋù yìi mə a lwìsə ntɔŋ aa kaa a sɨ annù yî tsìnə̀ yìi mə Nwì a lɔ̀ɔ̀ aa ghɨ̀rə̀. 21Mamùu ajàŋ a ku'ùnə̀ mə nɨ̀ me'e ŋgɔ̀ŋ ɨ̀nnǔ nsɨŋ tsɨ̀m bo bɨ̀ àbɨ̀'ɨntɨɨ̀ tsɨ̀mə̀. M̀fa ɨbɨɨnnû ghuu a mbo Nwì, m̀bii nɨghàà nìi mə a bè a mûm ǹtɨɨ bù aà, à nɨ nɨ̀nghàà ma nû nìi mbə nɨ nyweensə ghuu aà. 22Nɨ̀ tsuu atu ɨbɨ̀ɨ nû ghuu kɨ bwe'esə a ŋka nyu'utə nɨ̀ghàà nɨ Nwî tsi'ì yù'ùtə̀. A ku'unə mə tâ nɨ̀ ka mfa'a nɨ nu. 23Ŋù yìi a yu'utə nɨghàà nɨ Nwî tsi'ì yù'ùtə̀ kaa ŋkɨ'ɨ̀ nɨ nu fa'à aa, à bə aa tsi'ì tsǒ ŋù yìi mə à lèntə nsî yi nɨ̂ ŋ̀kè'è, ǹyə ɨ̀bɨ̀ɨ nû yi. 24A naŋsə nlii ɨbɨ̀ɨ nû yi wa aa, a lô ŋ̀ghɛɛ yi. Fɨ̀bàŋtə̀ tɨ tsyǎ a li'ìnə̀ ŋ̀kɨrə̀ yì yâ. 25Lâ ŋù yìi mə a naŋsə nlii bɨ̂nɔ̂ŋsə̀ bya bìi mə bɨ bɔŋ màŋsə̀, ŋ̀kɛtə nɨ mɨ̂ŋkɨ̀rə̀ mɨ atsaŋ a nu bə̀ aa, à bə tɛ'ɛ àtû yì nɨ bɨ̀nɔ̀ŋsə̀ ma bû, kaa wa'à yu'utə̀ tsi'ì yu'utə̀ m̀bu nlì'ìnə̀, lâ m̀baŋnə nləə nɨ bɨ̀nɔ̀ŋsə̀ bya, ŋ̀ghɨrə nɨ̂ ɨnnù jìi mə bɨ swoŋ aa, boŋ Nwì à ka nɨŋ mbɔɔnə nɨ̂ ɨ̀nnù tsɨ̀m jìi mə a ghɨ̀rə̀ aà. 26M̀bə ŋù à tswe a tɨtɨ̀ɨ bù yìi mə à wà'àtə mə yu tɨnsə amûm ànnù Nwî lâ kaa wa'ǎ ajàŋ yìi mə mbə yu tswâ àləə̀ yi, boŋ ànnù Nwî yi ya à nɨ tsi'ì ànnǔ adàŋə̀ dàŋə̀. A kɨɨ̀ m̀bwe'esə aa ɨbɨɨ nû yì. 27Ànnù yìi mə Taà Nwìŋgɔ̀ŋ a lɔ̀gə̀ tsi'ì tsǒ ànnù Nwî yìi mə a naŋsə kù'ùnə̀, kaa àlɔ̀'ɔ̀ tswê aa, a nɨ̂ ŋka nləŋtə bɔɔ bɨti nɨ bɨ̀kwì'ì bɨ bâŋgyɛ̀ a mûm ŋ̀gɨ'ɨ bo. Ŋ̀kɨ mbə a ŋka mbɛ̂ ɨ̀bɨɨ nû gho tâ m̀bi tsuu lǒ sɨ̀ŋ, ɨ ta ŋgɨ'ɨ a nu wò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\