BaHeber 2

1Bɨ̀lə̂m bâ tsi'ì tsǒ ŋgǎŋmbii Taà yì'inə̀ Yesu Kristo, yìi à nɨ Mfɔ̀ nɨ̀gha'a aa, a ku'unə mə tâ nɨ̀ tsuu bə̂ ɨtu ɨtu kɨ lèntə̀, ǹyɔŋə bə̂ ŋ̀kɨrə yàà. 2Kə̀ bì'inə̀ lɔgə mə ŋgàŋkabə yìi mə à wɛ̀'ɛ karə̀ yìi mə bɨ naŋsə nɨ̂ àtɨ̀ɨ̀ gold bo bɨ̀ ɨ̀tsə̀'ə atɨ̀ndùù, à zǐ ŋkuu a mûm ŋghòtə bù, ŋ̀gàŋafum a kɨ̂ ǹzi ŋkuu ghu nɨ bɨ̀kùrə̀ bɨ atsə̀'ə̀ bi. 3M̀bə nɨ̀ gha'asə ŋû wa yìi mə à wɛ̀'ɛ ɨtsə̀'ə̀ jî sɨgɨ̀nə̀ aa, nswoŋ ghu mbo mə, “Tswe faa nɨ̂ àlə̀ŋ yî àkɔ̀'ɔ̀nə̀ falà.” M̀baŋnə nswoŋ a mbo ŋgàŋafumə wa mə, “Ghɛɛ ntəə filì, kə̀ jwè'ènə a nsyɛ a mbɛ̀ɛ̀ mɨ̀kòrə mə,” 4bəə boŋ o tɛ'ɛ bɨ̂nàndènə̀ a tɨtɨ̀ɨ bù, ǹlentə nɨ̂ ànnù ǹyoŋ nɨ̂ àjàŋ mə ɨ̀nnù jî bɨ ɨ tintə nɨ̂ gho aà. 5Yu'utə̀ nɨ̀ m̀bâ bɨlə̂m bâ, wa Nwì à tsɔ̀'ɔ ŋgàŋafumə fàa mbi, ŋ̀ghɨrə mə tâ bo nɨŋ mɨ̂ntɨɨ̀ mya a nu Yesu Kristo, ɨ̀ baŋnə mbə ŋgàŋafù'u ànnù nɨ̂ŋkoŋ, ɨ yi njɨ annù nɨfɔ̀ yìi mə à kà'a a mbo bə̀ bìi mə bɨ kɔ̀ŋə̀ nii aà. 6Lâ nɨ tsa'a nɨ̂ ŋ̀gàŋafumə aa, bə̀ bìi mə bɨ nɨ̀ŋə̀ nɨ̂ ghu a nsyɛ, ŋ̀kɨɨ nswuŋə nɨ̂ ghuu ŋghɛɛ nɨ bù a nda mɨsa'a aa à nɨ aa bɨ̂wò aa ɛ? À sɨ̌ ŋgǎŋkabə bə aa ɛ? 7À nɨ tsi'ì bò mə bɨ ghàà nɨ̂ ɨ̀nnù jî bɨ nloŋ ɨkum yî sɨgɨ̀nə̀ wa mə bɨ fa a mbo bù aà. 8La m̀bə ò ka naŋsə nlə̀ə m̀fɔ̀ nɔ̀ŋsə̀ Nwì wa yìi mə à tswê mûm àŋwà'ànə̀ mə, “Ka ŋkɔ̀ŋə ndɨ̂m ghò tsi'ì tsǒ o kɔ̀ŋə ɨbɨ̀ɨ nû gho aa,” boŋ ò ghɨrə̂ sɨgɨnə̀. 9Lâ m̀bə ò ka nlentə nɨ̂ bə̀ ǹyoŋə nɨ bə̂ ŋ̀kɨ̀rə̂ yàà bəə boŋ ò wò mə annù, nɔ̀ŋsə̀ a kɨ̂ ǹtswa gho tsi'ì tsǒ ŋù yìi mə kaa à sɨ nɔ̂ŋsə̀ ləə aà. 10M̀bə ŋù a ka nləə bɨ̀nɔ̀ŋsə̀ bɨ̀tsɨ̀m bɛɛ mə a ghɨrə ŋghɛ̀ɛ̀ ŋ̀wo yî m̀fùùrə̀ a nɨ mûnjìrə̂ annù boŋ à kɨ̀ mə̂ ŋ̀wo bɨ̀nɔ̀ŋsə̀ bya tsi'ì bɨ̀tsɨ̀mə̀. 11Ǹloŋ mə ŋù wa yìi mə à lɛ nswoŋ mə, “Tsuu ŋgwɛ ŋù lɔ̀gə̀ aa aa,” à lɛ ŋkɨ nswoŋ mə, “Tsuu zwitə.” Ma mùn ujàŋ, ò bə tsuu ŋgwɛ ŋǔ lɔ̀gə, lâ ɨ bàŋnə zwitə ŋû boŋ ò wo nɔ̂ŋsə̀. 12Tâ nɨ̀ghàâ nuu bo bɨ̀ mɨ̀ghɨ̀rɨ̀ə̀ mɨ ɨnnù muu tâ mɨ̀ bə tsi'ì tsǒ mì bə̂ bìi mə bɨ ka yì sa'a waa nɔ̀ŋsə̀ wa yìi mə à kɛ̀tə mɨ̂ŋkɨ̀rə̀ mɨ atsaŋ a nu bə̀ aa. 13Nloŋ mə kaa Nwì à ka yǐ wa'à mɨlɨ̀ŋnə̀ ŋù yìi mə kaa à sɨ mɨlɨ̀ŋnə̀ ko aa kɨ ŋko a noò nsa'a mɨ̀sa'à. Ŋ̀ko mɨ̀lɨ̀ŋnə̀ ɨ kayi tsyatə ntsɔ'ɔtə mɨ̀sa'à. 14Bɔɔ bɨ maà, m̀bə ŋù a swoŋ mə yu tswe nɨ̀ àbìintɨɨ, kaa wa'à nɨ ɨ̀nnù jî sɨgɨnə bàŋnə̀ ghɨrə, a kwɛtə̀ yi aa nɨ̀ àkə aa ɛ? Kaa àjàŋə abìintɨɨ ma yû kaa mbə a wa'à yi yweensə̀. 15M̀bə mumaà yi'inə̀ yî m̀bâŋnə̀ kə̀ yì mâŋgyɛ̀ a boŋə nɨ̂ ɨ̀tsə̀'ə̀ a ŋwɛ'ɛ kaa wa'à nɨ̀ mɨ̀jɨ mìi mə ku'unə a njɨ a njwi njwi aa tswê, 16bɛɛ ŋù nɨ̀bô a swoŋ a mbo bo mə, “Tâ Nwì à nɨŋ mbɔɔnə a nu bù! Nɨ̀ ghɛɛ tâ nû juu ka nloontə ŋkɨɨ njɨ ywurə!” boŋ a ka kwɛtə waa aa nɨ àkə̀ mə mbə nɨ̀ tsuu njoo jya mə ɨ kwɛtə waa tâ bo tswe ntɨ̀ɨ̀ aa, ɨ fa aa ɛ? 17À nɨ ajàŋ yìi mə a kɨ mbə aà, mə mbə ò tswe nɨ̂ àbìintɨɨ yìi mə a sɨ ghɨ̀rə ò fa'a nɨ̂ ɨ̀nnù jî sɨgɨ̀nə̀ aà. Àjàŋə abìintɨɨ ma yû à nɨ̂ àkwo ayoò. 18Lâ m̀bə ŋù yì mɔ̀'ɔ à tsi swoŋ mə, “Ò tswe nɨ̀ àbìintɨɨ̀, mə̀ bâŋnə̀ m̀fa'a nɨ̂ ɨ̀nnù jî sɨgɨ̀nə̀.” M̀bə a swoŋ ma mùu ajàŋ boŋ mə̀ ka kwi'i ghu mbo mə, “Dɨ̀'ɨ abìintɨɨ̀ yo ya a mbo mə̀, mə mbə ò tsuu ɨnnù jî sɨgɨ̀nə̀ kɨ ghɨ̀rə̀, boŋ mə̀ ka bàŋnə ɨ dɨ̀'ɨ abìintɨɨ̀ ya a nɨ̂ ɨ̀nnù jî sɨgɨ̀nə̀ jìi mə mə ghɨ̀rə aà.” 19Ò bìi mə Nwîŋgɔ̀ŋ à nɨ aa tsi'ì yî mɔ̀'ɔtə aa ɛ? A bɔŋə̀! Lâ, tsi'ì ɨ̀zwì jî bɨ ɨ kɨ mbii maa ajàŋə̀, ŋ̀kɨɨ ntsɨgɨnə ghu nsî. 20Ɨ̀tɨ̀rə̀ bə̂, nɨ lɔ̀ɔ nzi mə àbìintɨɨ yìi mə a sɨ ɨnnù jî sɨgɨ̀nə̀ fa'a aa, à nɨ àkwo ayoo aa ɛ? 21A ŋghɛ̀ɛ̀ nɨ ta bɨ̀ bɨ̀taà yì'nə̀, Abraham, tɨgə̀ Nwì à lɛ nlɔ̀gə̀ yi tso ŋù yìi mə mɨ̀nnù mi mɨ tsinə ǹyoŋə aa nɨ̂ ànnù yî sɨgɨ̀nə̀ yìi mə à lɛ ŋghɨ̀rə̀ aà: à lɛ nlɔ̀gə mu yì, Isaac, ŋ̀ghɛɛ mà'à Nwî ghu a nɨkentə mɔ̀'ɔ. 22A laa mə Abraham à lɛ mbìì Nwì aa, ŋkɨɨ mfa'a, àbìintɨɨ̀ yi bo àfà'â yi a ghɛ̀ɛ̀ nɨ̂ àbo mɔ'ɔ̀. Àfà'â yi a ghɨrə̀ mə tâ àbìintɨɨ̀ yi ya tâ luu. 23Ma mùu ajàŋ ànnù yìi mə àŋwà'ànə̀ Nwî a lɛ nswoŋ aa a fɛ'ɛ̀ m̀boontə mə, “Abraham à lɛ nnɨŋ ntɨɨ̀ yì a nu Nwì, ma ya a ghɨrə̀ mə tâ Nwì à lɔgə yi nɨ ŋù yìi mə ɨ̀nnù ji ɨ tsinə aà.” Nwì a tɨgə̀ ǹlɔgə Abraham nɨ̂ ǹsûkà'â yì. 24Yə̂ nɨ̀, Nwì a lɔ̀gə̀ ŋû tsǒ ŋù yìi mə mɨ̀nnù mi mɨtsinə, ntsya aa a njɨ̌m ɨ̀nnù jî sɨgɨ̀nə̀ jìi mə a ghɨ̀rə̀ aà, kaa wa'à yòŋə̀ aa tsi'i a njɨ̀mə àbìintɨɨ̀ yi yu yu. 25À lɛ ŋkɨ mbə tsi'ì ŋ̀gɨŋgɨ̀ŋ nɨ Rahab, àkwàrə̀ mâŋgyɛ̀ wâ. Nwì à lɛ nlɔ̀gə̀ yì tsǒ ŋù yìi mə ɨ̀nnù ji ɨ tsinə, ǹtsya aa a njɨ̌m ɨnnù yìi mə à lɛ ŋghɨ̀rə̀ aà, à lɛ ŋkwɛrə bɨ̂tswɛ̀rə̀ bɨ baIsrael bya a nda yu, ŋ̀kɨ mbu ŋghɨ̀rə̀ bɨ tsyâ nɨ mânjì yî dàŋ ŋ̀khə waa. 26Ma mùu ajàŋ tsǒ mə mbə àzwì a tsuu a nu ŋù tswe, a bə̂ àkwo ŋû aa, àbìintɨɨ yìi mə a sɨ fà'à a kɨ mbə aa àkwo ayoò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\