BaHeber 3

1Bɨ̀lɨ̂m bâ, kaa sɨ̀ bɔ̂ŋ mə tâ bù bî ghà'àtə̀ bə ŋgǎŋdɨ̀'ɨ̂nnù, ŋ̀loŋ mə ɨ̀sa'a yi'inə̀ tsǒ ŋgǎŋdɨ̀'ɨnnù ɨ ka yǐ tɨ̀nsə̌ tsyàtə yî bə̂ bî mɔ'ɔ̀. 2Bì'inə̀ bɨtsɨ̀m, bì'inə̀ gha'a fansə nɨ̂ ɨnnù. Lâ m̀bə ŋù yì mɔ'ɔ a tswe ghu yìi mə à sɨ nii ɨfansə ɨnnù ghɨrə a nɨ̂ ɨ̀nnù jìi mə a swoŋə aa, boŋ ɨ̀nnù ji ɨ bɔŋ màŋsə̀, a kɨ̂ ǹzi a ajàŋ yìi mə mbə yu tswâ ɨ̀bɨɨ nû yi tsɨ̀mə̀. 3Bì'inə̀ nɨŋə nɨ̂ àtsaŋə a ntsǔ ləŋə ŋghɨrə nɨ mə tâ à ka nyu'unə nɨ̂ yi'inə̀. Maa ajàŋ bì'inə zi ajàŋ yìi mə mbə bì'inə ghɨrə a ghɛ̀ɛ̀ nɨ̂ m̀bɛ̀ɛ̀ yìi mə bì'inə̀ kɔŋ aa. 4Kə̀ tâ bì'inə̀ wa'atə annù ǹloŋ abaŋə ŋkì. Ka mə a faŋ faŋ a kɨɨ̀ ǹtii tsi'ì afìsə̀ yî tɨɨ̀ aa, bɨ tsisə aa tsi'ì nɨ̂ mû ǹtsirə̂ àtsisə̀, ǹswùŋə̀ àbaŋ a zî àjàŋ yìi mə mbə yu tsisə̀ a ghɛɛ̀ àjàŋ yìi mə à kɔ̀ŋ aà. 5A kɨ̂ m̀bə ŋgɨŋgɨ̀ŋ a nɨ̂ àləə yìi mə a tswe a ntsǔ mbì'inə̀ aà. Ka mə a kə'ə ŋkə'ə aa, mbə tsi kɨ kwɛ̀ɛ ntɨɨ̀ yi a nɨ̂ ɨ̀nnù jî wè jî wè jìi mə mbə a ghɨrə̀ aà. Wa'atə ajàŋ yìi mə mbə tsi'ì ǹsàà mɔ'ɔ ɨ tɔɔ̀ ma mù'ù ǹta'a aà. 6Aləə a bə aa tsi'ì tsǒ mɔ'ɔ. A burə mbə aa m̀bî yìi mə ɨ̀ lùu nɨ̂ ɨ̀nnù ji bɨ̂, ǹtswe nɨ àdà'à a mûm nu bì'inə̀, ǹsɛɛnsə nɨ̂ ɨ̀nnù jî bɨ, ɨ ghɛɛ̀ nɨ̂ ɨ̀làâ a mûm nû bì'inə̀ tsi'ì tsɨ̀mə̀. Ǹtɔɔ nɨ̂ ǹtswê ǹtɨ̀ɨ yì'inə̀ tsi'ì tsɨ̀m nɨ̂ ɨ̀nsàà mɔ'ɔ yìi mə ɨ̀ lò aa tsi'ǐ a mɔ'ɔ Satan ǹzi. 7Ŋù mɨ̀sɔ̀ŋ à zî àjàŋ yìi mə mbə yu mɨrə̀sə̀ ŋ̀gɔ̀ŋ ǹnaa tsɨ̀m jìi mə tswê a nta'a kə̀ a mûm ŋ̀kì aà: kə̀ a bə bə nàà mɨtsɛ'ɛ, kə̀ bə bɨ̀sɨŋ, kə̀ ɨ̀bəŋ naà tsǒ nô, kə̀ nàa ŋkì, bɨ lɛɛ̀ ŋ̀kɨ ya'a mmɨrɨsə 8lâ kaa ŋû mɨ̀sɔ̀ŋ kaa a wa'à àjàŋ yìi mə mbə yu mɨrɨsə̀ aləə aa bàŋnə̀ ǹzi. Àləə a nɨ̂ àyoò yì bɨ̂ yìi mə a lɨgə tsi'ì lɨ̀gə̀, ǹstsyanə a ntsisə̂, ǹluu nɨ̂ ǹlɨ'ɨ yì m̀bɨ yìi mə mbə ɨ zwitə̀ ŋû aà. 9Bì'inə̌ lɔ̀gə̀ ŋ̀gha'sə nɨ̂ mma'àmbî Taà yi'inə̀ Nwîŋgɔ̀ŋ ghu. Ŋ̀kɨɨ mbu nlɔ̀gə̀ m̀bəgɨtə nɨ̂ bɨ̀lə̂m bi'inə̀ bìi mə Nwì à lɛ nnaŋsə waa bɨ finə̀ yi aa ghu. 10Mɨ̀ghàà mɨ ŋgha'asə Nwì bo bɨ̀ m̀bə̀gɨ̀tə̀ mɨ fɛ'ɛ̀ aa tsi'ì a ntsù yî fùùrə̀! Bɨ̀lə̂m bâ, Kaa a sɨ̀ kù'ùnə̀ a bə ma mùu ajàŋə̀. 11Kaa m̀bə naŋəbɨrə̀ yìi mə ŋ̀kì yî lèè ɨ fɛ̀'ɛ̀ ghu aa, kaa mbə a wa'à kɨ̀ mbu ka mfi'isə ŋ̀kì yî lwì. 12Bɨ̀lə̂m bâ, kaa m̀bə àtǐ kɔ̀ɔ̀ a wa'a mbàŋ sa'a bə̂, kaa àti lâmsì kaa mbə wa'ǎ ɨkɔ̀ɔ̀ koonə̀ bə̂. Kaa nɨ̀lɨ̀ nìi mə ŋ̀kì yî lwì ɨ fɛ̀'ɛ̀ ghu aa, kaa mbə nɨ wa'ǎ ŋkì yî nò kɨ mfi'isə. 13Ŋù tsù à tswe a tɨtɨ̀ɨ bù yìi mə à tsyƐ̀sə sə ŋkɨɨ naŋsə nyu'u nɨ̂ ɨ̀nnù ɨ laa ghu atu aa ɛ? Tâ à ghɨrə tâ à fɛ'ɛ bɨ̀ yə tâ àlaa, ǹtsya aa a njɨm àkòrə̀ nɨzì yi yî sɨgɨ̀nə̀, ghɨ̀rə̀ nɨ̂ ɨ̀nnù jî sɨgɨ̀nə̀ a tɨ a kâ sɨ̀gɨsə nɨ̂ ɨ̀bɨ̀ɨ nû yi a nsyɛ à nɨ a ŋdɨ'ɨ̀ mɨ̀tsyɛ̀ mi ghu. 14Lâ m̀bə ò tswe nɨ̂ àghə̀'ə̀nə̀ a mûm ǹtɨɨ wò, nɨ̂ àlwi ntɔ̀ŋ, ŋ̀ka nlɔɔ tsi'ì àyoò ànnù ò tsuu ntɨɨ̀ gho kɨ kwɛ̀ɛ̀, ntuu nɨ̂ ànnù nɨ̂ŋkoŋə̀. 15M̀buu mɨtsyɛ̀ ma wa kaa ɨ sɨ̀ aa aburə lô. À nɨ mɨ̀tsyɛ̀ mî fàa mbî, kaa Azwì Nwî kaa a wa'à ghu tswê, mɨ baŋnə lò aa a mbô ɨzwì jî bɨ̂. 16Àdɨgə yìi mə àghə̀'ə̀nə̀ tswe ghu ŋù a lɔɔ̀ bə̂ ànnù yìi mə a ka kwɛtə yi aa,ɨ̀buurə annù ɨ kə ntswe ghu, a kɨ̂ ǹluu nɨ̂ m̀buu ɨ̀nnù jî bɨ jì ghà'àtə̀. 17Lâ mɨ̀tsyɛ̀ mya mìi mə mɨ lo a aburə aa, mɨ tsyâmbìì m̀foo nlaa, ǹzi nɨ̂ m̀bɔɔnə, mbɔnə, nyu'utə nɨ̂ ànnu yìi bî bə̀ swoŋ aa, ŋ̀ko nɨ mɨ̀lɨ̀ŋnə̀, ŋ̀koonə nɨ mɨ̀ntàà mɨ ɨnnù jî sɨgɨ̀nə̀. Kaa ŋù yìi mə à tswe nɨ ma muù mɨ̀tsyɛ̀ aa kaa a kɨ'ɨ̀, kaa kɨ'ɨ̀ nɨ̀ bə̀ kɨɨ mbwɛ'ɛsə bə̂. 18Ɨ̀nnù jî tsìŋə̀ ɨ̀ laa mbə mɨjɨ mìi mə bɨ fù'ù nɨ̂ ǹjoo ŋgwɛ̀'ɛ̀ jìi mə bə̀ bìi mə bɨ zì nɨ m̀bɔɔnə bɨ bì nɨ̂ m̀bɔɔŋə̀ aà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\