BaHeber 4

1Ǹtsò bo bɨ̀ fɨ̀kɔ̀rə̀ fɨ̀ fìi tswe a tɨtɨ̀ɨ bù, lò aa fə ɛ? A sɨ njoo jì bɨ jìi mə mɨ̀ntɨɨ̀ muu mɨ yə̀'ə̀tə, kaa wa'a bii mə tâ nɨ̀ ŋe'esə̀ ntswe aa mə ghɨ̀rə̀ mə nɨ ka nto aa ɛ? 2Nɨ lɔ̀ɔ njoò, bɛɛ nɨ̀ yi ntsuu nɨ ju tswe aa, nɨ̀ tɨgə̀ ǹtaŋtə a nzwitə bə̀. Ǹtɨɨ̀ ghuu ɨ yə̀'ə̀tə njoò, lâ tsǒ mə kaa m̀bə nɨ̀ wa'à nɨ ju tswe aa, nɨ̀ tɨgə̀ ǹyɔ̀ŋə bù nɨ bù, ŋ̀kɨɨ ntɨgə ntonə bù nɨ bù. Kaa nɨ̀ sɨ nɨ ǹjoo jya tswe aa, nloŋ mə kaa nɨ̀ sɨ Nwî betə nɨ mə tâ à fa a mbo bù aà. 3Lâ nɨ̀ yi ntɛ'ɛ mbetə betə aa, kaa nɨ̀ wa'à kwɛrə aa nloŋ mə nɨ betə nɨ mânjì yìi à sɨ̀ ku'unə̀ aà. Nɨ betə njoo aa mə nɨ lɔ̀gə kɨ fà'à nɨ̂ ɨ̀nnù jìi mə ɨ ghɨrə nû juu ɨ ka mbɔŋə̀ aà. 4Bǔ bə̂ bìi mə nɨ̀ bə tsǒ màŋgyɛ̌ nɨ̀yɔ'ɔ yìi mə a jɨ mâghàbə̀ aa, nɨ̀ sɨ̀ zi mə nɨ̀ bə kɨ kɔ̌ŋ mbi yù boŋ nɨ bàà aa Nwì a ɛ? Ma mùu ajaŋ a bə mə ŋù ntsɨ̀m yìi mə à nɨ nsûkà'a mbi aa, à nɨ ŋ̀gàŋkɨ̀bàa Nwì. 5Nɨ̀ tsuu lǒ lɔ̀gə mə àŋwà'ànə̀ Nwî a tswɛɛ annù mə swoŋ mə, “Àzwì ya mə Nwì à lɛ nnɨ̀ŋ a ntɨɨ bì'inə̀ aa a yə̀'ə̀tə̀ nɨ̂ ǹjoo tsi'ǐ mbə̂ ànnù. 6Lâ mbəənə yìi mə Nwì a fa nɨ a mbo bì'inə̀ aa, ɨ ghɨ̀rə̀ nɨ mə bì'ɨnə̀ baŋnə ntɨ̀nsə̀ ǹtsyǎ àzwǐ àyə̀'ə̀tə̀ ma yû. Ajǎŋ mə àŋwà'ànə̌ Nwî a swoŋ aa mə, “Nwìŋgɔ̀ŋ a tuu ŋgǎŋŋee nu, ǹnɨŋə nɨ̂ m̀bɔɔnə a nu bə̀ bìi mə bɨ bàŋnə̀ ǹsɨgɨsə nɨ̂ ɨ̀bɨɨnû waa a nsyɛ aà.” 7Lâ, nɨ̀ sɨgɨsə mbɨ̀ɨ̀ nû yùù m̀fa a mbo Nwì, ŋ̀ka ntuu nɨ̂ ànnù Satan boŋ à ka kɨ ŋkhə nɨ̂ ghuu. 8Nɨ ka nyoŋtə nɨ a mbɛ̀ɛ Nwì tâ kɨ kaa nyoŋtə nɨ a mbɛ̀ɛ bù. Nɨ̀ si'i mbô muu mbâ, bu ŋgǎŋghɨ̀rə̂ ɨ̀nnù jî bɨ̂. Nɨ̀ ghɨrə tâ mɨ̀ntɨɨ̀ muu mɨ̀ laa mbâ bu bìi mə nɨ̀ tswe nɨ mɨ̀ntɨɨ mi mbaà. 9Nɨ̀ ka njəŋnə, ntɨgə mbo'o, ŋkɨɨ nyə'ə; tâ nɨ̀wyɛ̂ nuu baŋnə mbəŋ ntɨgə nɨyə̀'ə̀, ŋ̀ghɨrə tâ nɨ̀dorə̀ nuu nɨ̀ bəŋ ntɨgə ajəŋnə̀. 10Nɨ̀ sɨgɨsə mɨbɨ̀ɨ̀ mɨ nû muu a nsi Mmà'àmbì, boŋ à ka ŋɛntə ghuu a ndəŋə. 11Nɨ̀ tsuu ghuu bù nɨ bù kɨ fɨ̀rə̀ mbâ bɨlɨ̂m bâ. Ŋù yìi mə a fɨ̀rə̀ muKristo, ŋ̀kɨɨ nsa'a nii aa, a lɨgɨ̀tə̀ aa Nɔ̀ŋsə̀ ŋ̀kɨɨ nsa'a nɨ̂ Nɔ̂ŋsə̀ wâ. M̀bə ò ka nsa'a nɨ̂ Nɔ̂ŋsə̀ bəə boŋ kaa ò sɨ̀ ŋû yìi mə a yu'unə nɔ̀ŋsə̀ aa bə̂, ò bàŋnə mbə aa ŋ̀gàŋsa'a mɨ̀sa'à. 12Nwîŋgɔ̀ŋ à nɨ tsi'ì yùyu yìi mə a fa nɨ̂ nɔ̂ŋsə̀ ŋ̀kɨɨ nsa'a aà. À nɨ tsi'ì yù mə mbə a yweensə̀ ŋû ŋkɨ nzwitə yi. O lɔ̀gə ɨbɨɨ nû gho aa nɨ̂ wò a ŋka ntsɔ'ɔtə ɨ̀sa'a ndɨ̂m ghò aa ɛ? 13Naŋsə nyu'utə nɨ̀ m̀bâ bu bìi mə nɨ swoŋə nɨ mə, “À ka ghɨ̀rə bə sii, kə̀ à ka lǒ bə a yɔɔ tâ bì'ì ghɛɛ fìi njɔ̀'ɔ̀ àlà'à liì, ŋ̀ghɛɛ ntswe ghu a atû àlòò, ɨ taŋə mɨtaa ghu, ɨ naŋsə ɨ ɨswe nɨ̀ àbèè ghu aà.” 14Kaa nɨ̀ sɨ̌ ajàŋ mə ǹtswêntɨ̀ɨ̂ yùù ɨ̀ ka lǒ bə a yɔɔ aa zî. Nɨ̀ bə aa tsi'ì tsǒ m̀bà'à tɨ̀tugə yìi mə ɨ yi mfɛ̀'ɛ̀ ɨ bû ŋ̀wi'ikə mbwɛkə yi aà. 15M̀bə nɨ̀ bâŋnə̀ ǹswòŋə aa bə mə, “M̀bə Mmà'àmbi a beentə boŋ bì'ì ka tswe bɨtɨ̀ɨ̀, ɨ ghɨ̀rə̀ lâlà, kə̌ ɨ kɨɨ ghɨ̀rə̀ lilì.” 16Lâ tsɨ̂tsɔ̀ŋ nɨ ŋee nɨ̂ nû juu, ŋ̀kɨɨ ŋkwɛɛ nɨ̂ nɨ̀gô nuu, kaa a wa'à kù'ùnə̀. 17A nlwì'ìsə, ŋù yìi mə à sɨ̌ annù yî sɨgɨ̀nə̀ yìi mə à zi mə a ku'unə a ŋghɨrə aa, ghɨ̀rə̀ aa, à ghɨ̀rə̂ bɨ̂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\