BaHeber 5

1Ŋ̀gǎŋkabə̀, yu'utə nɨ̌ annù yìi mə mə swoŋə nɨ a mbo bù aà. Nɨ̀ ka mbo'o, ŋkɨi nyə'ə nɨ̂ tɨ̀ɨ̀ nloŋ ŋgɨ'ɨ yìi mə ɨ zǐ a nu bù aà. 2Àfù'ù yuu a bwɛ̀ mə̂, ǹsə̀kə̀ ɨ̀ jɨ̂ ɨ̀tsə̀'ə̂ juu. 3Ǹtsə̀bə̀ ɨ̀ kô mə̂ gold ghùù a bɔ̀'ɔ nɨ silver ghùù. Ǹtsə̀bə̀ ma yu ɨ̀ ka bə ayəfə nɨ̂ ɨ̀nnù jìi mə nɨ ghɨ̀rə̀ aa, ɨ kɨɨ tɨgə kurə nɨ̂ ǹjya nû yùù tsi'ì tsǒ mɔ'ɔ. Nɨ̀ ghòtə ǹjoo jì ghà'àtə̀ ǹləə nɨ̂ ǹjwi julà mə nɨ njwi nlwì'ì ǹjɨ̀mə̀ aà. 4Kaa nɨ̀ burə tɨ̌ ŋkabə̀ bə̀ bìi mə bɨ fa'a a mûm mɨ̀nsòo bù aa tû. Yu'u nɨ̀ àjàŋ mə bo ghààntə̀ aà. Nɨ̀yə̀'ə̀ nɨ bə̂ bìi bɨ fù'ù mɨjɨ̂ muu a mûm ǹsòò aa nɨ̀ ghɛ̀ɛ̀ mə̂ ŋ̀ku'u a tôŋnə Nwìŋgɔ̀ŋ M̀bu'utə̀mbî. 5Ǹtswêntɨ̀ɨ̀ yùù ɨ̀ luu nɨ̀ ǹjoo jìi mə ɨ ghɨ̀rə̀ nû yùù ɨ bɔŋə̀ aà wa nɨ̀ nàŋsə mə̂ ǹjɨ mbî. Nɨ̀ jɨ̀ mə̂ mfaŋkə mfɛ'ɛ ntɨgə mbə tsǒ nàà jìi ɨ yu'utə nɨ̂ ǹjwi yìi mə bɨ ka wà waa ghu aà. 6Nɨ̀ sà'à mə̂ mɨ̂sa'a mɨ bə̂ bìi ɨ̀nnù jyaa ɨ tsinə aa, ǹnɨŋ ŋgɨ'ɨ a nu bo, ǹzwitə nɨ̂ bə̀ tɨ̂ ǹji'i, kaa bo wa'à wa kwɛ'ɛ̀. 7Nɨ̀ ka ntswa mɨ̂ntɨɨ̀ muu mbâ bɨlə̂m mbâ, ǹywe'e a njwi yìi mə Mmà'àmbî à ka yǐ bǔ zì aà. Nɨ̀ yə̂ àjàŋ yìi mə ŋgàŋlɨgə mɨ̀nsòò a tswa ntɨɨ̀ yi nyu'utə nɨ mə tâ ǹsyɛ ghɨrə mɨ̀jɨ kɔ'ɔ aà. Ǹtswa nɨ̂ ǹtɨɨ̀ yi mbɛ nɨ̂ noò ǹtsû m̀bə̀ŋə̀ bo bɨ noò ǹtsyâbɛ̀ɛ̀ ta fù'ù mɨjɨ myâ. 8A ku'unə̀ mə tâ nɨ̀ ka kɨɨ ntswa mɨ̂ntɨɨ̀ muu. Nɨ̀ tswa abìintɨɨ̀ yu tâ à tɨ̂nsə ǹloŋ mə nòò ǹzi Taà yi'inə̀ à kòòntə̀ mə̂ aà. 9Nɨ̀ tsuu ghuu nɨ bù nɨ bù kɨ ghààntə̀ m̀bâ bɨlə̂m bâ, ta tâ Nwìŋgɔ̀ŋ à tsuu ɨsa'a a nu bù lǒ nɨŋə. Wa ŋ̀gàŋ nsa'a mɨ̀sa'a wa à kòòntə̀ mə̂, wa à tə̀ə̀ a ntsǔndâ. 10Bɨlə̂m m̀bâ, nɨ̀ ka ŋwa'atə ŋgǎŋtoo Nwî jya jìi mə ɨ lɛ sɨ ghàà nɨ Ɨ̀kǔm Mmà'àmbi aà. Nɨ̀ lɔgə waa tsi'ì tsǒ àlènsə̀ bə̂ bìi mə bɨ tswa ntɨɨ waa a noò ŋ̀gɨ'ɨ aà. 11Bì'inə̀ yə mə Nwì à lɛ nnɨŋ mbɔɔnə a nu boo aa ajàŋ yìi mə bɨ lɛ ntswe nɨ àtàŋəntɨɨ aà. Nɨ yu'u nɨ̂ ànnù ǹloŋə àtàŋəntɨɨ Hiob. Nɨ̀ kɨ nzi ajàŋə àfù'ù yìi mə à lɛ tɨ bə nɨ a njɨ̀m Nwì à fa ghu mbo aà. Tsi'ǐ annù nɨ̂ŋkoŋə̀, Mmà'àmbi a yu'u nɨyə̀'ə̀ nɨ bə̂, ŋ̀ko nɨ mɨ̀lɨ̀ŋnə̀ bə̂ bi. 12A mbu ŋghɛ̀ɛ̀ ghu bɨ̂lə̂m bâ, ma ànnù à nɨ mə, nɨ̀ tsuu kɨ kàà. Nɨ̀ tsuu aburə, kə̌ nsyɛ, kə̌ ayoò tsu kɨ lɔ̀gə kàà ghu. Nɨ̀ ghɨrə tâ ɨ̀ɨ̀ŋə̂ ghùù à bə ɨɨ̀ŋə, tâ ŋ̀gaŋə̂ ghùù à kɨ mbə ŋgaŋ ta tâ Nwì à tsuu ɨsa'a a nu bǔ lǒ nnɨŋə. 13Ŋù tsù a tɨtɨ̀ɨ bù à tswe a mûm ŋ̀gɨ'ɨ aa ɛ? A ku'unə mə tâ à ka ntsa'atə Nwî. Ŋù tsù a tɨtɨ̀ɨ bù a dorətə aa ɛ? A ku'unə mə tâ à ka nyəə ɨkòò ŋ̀gha'asə nɨ̂ Nwî ghu. 14Ŋù tsù à tswe a tɨtɨ̀ɨ bù yìi mə a ghɔ̀ɔ̀ aa ɛ? Tâ à too ŋkɨ̀ɨ̀ a mbo bɨ̀lɨ̀ɨ bɨ ndânwì tâ bɨ̀ zi ntsà'àtə̀ Nwî ghu atu, ǹyɔ'ɔ yi nɨ mɨ̀ghurə nɨ Ɨ̀kùm M̀ma'ambî. 15Àtsà'àtə̀ ma yû mə bɨ tsa'atə nɨ̂ àbìintɨɨ a ka ghùrə ŋû nɨ̀ghɔ̀ɔ̀ wa. Tâ M̀ma'ambî à bu mfa ntswêntɨ̀ɨ̂ yì fu ghu mbô, bɛɛ a bɛ yìi mə à fànsə annù boŋ Nwi à ka lì'ìnə ɨbɨ̂ yi. 16Ma mùu àjàŋ nɨ̀ ka mbii ɨfansə ɨ̀nnù juu bu nɨ bù, ŋ̀ka ntsa'atə nɨ̂ Nwî a atu bù nɨ bù. Ta tâ mɨ̀ghɔ̀ɔ̂ muu mɨ̀ ka mfwɛtə. Àtsà'àtə̀ Nwî ŋû yìi mə ànnû yi a tsinə aa a tswe nɨ̀ mɨ̀dàdà'à mî wè. 17Elijah à lɛ mbaa ŋkɨ mbə ŋû mɨ̀sə̀ŋ tsǒ bì'inə̀. À lɛ ntsà'àtə̀ Nwî tsi'ì nɨ̀ ǹtɨɨ̀ yi ntsɨ̀m mə tâ m̀bəŋ tsuu loo. Kaa m̀bə̀ŋ ɨ wa'à kɨ̀ ǹloo a ala'a a atû ɨ̀lòò ji tarə nɨ̀ àtɨɨ̀. 18Ɨ̀lòò majya ɨ jyà mə̂ a bû ntsà'àtə̀ Nwî fu, m̀bə̀ŋ ɨ swi'ìnə̀ a aburə ŋghɨrə mɨ̀jɨ bû ŋ̀kɔ'ɔ fu a nsyɛ̂. 19Bɨ̀lə̂m m̀bâ, m̀bə ŋù yì mɔ'ɔ a tɨtɨ̀ɨ bù a fà'à mânjì ànnù nɨ̂ŋkoŋ bɛɛ ŋù mɔ̀'ɔ a bû ǹswuŋtə yi mbɨɨ nɨ ghu fu, 20tâ nɨ̀ zi mə ŋù yìi mə à ghɨ̀rə ŋgàŋghɨrə ɨ̀nnù jî bɨ a ma'àtə̀ ɨ̀nnù jî bɨ̂ ji jya aa, à yweensə̂ ǹtɨɨ̀ yi a ntsǔ nɨ̀wô, ŋ̀ghɨ̀rə̀ bɨ li'ìnə̀ ɨ̀fansənnù jî ghà'àtə̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\