Jɔn 1

1Nɨ̀ghàà lɛ ntswe a nlɔgɨnə̂, nɨ̀ghàà ma nû nɨ lɛ ntswe aa bo Nwì a nlɔgɨnə. Nɨ̀ghàà nya nɨ kɨ̂ m̀bə Nwî. 2Nɨ̀ghàà nyâ lɛ ntswe bo Nwì a nlɔ̀gɨ̀nə̀. 3Nwì à lɛ nnaŋsə njoò tsɨ̀m ǹtsya aa a njɨ̌m nɨ̀ghàà ma nû. Kaa ayoò tsu a sɨ̀ tswê mə Nwì à lɛ nnaŋsə tɨ nu. 4Ǹtswêntɨ̀ɨ̀ ɨ̀ lɛ sɨ fɛ̀'ɛ̀ aa a nɨ nɨ̀ghàà ma nû. Ǹtswêntɨ̀ɨ̀ ya ɨ zî nɨ̂ ŋ̀kà'à a mbo bə̀. 5Ŋ̀kà'à wa ɨ ta a mûm m̀fìì ɨ̀dɨ̀gə̀, lâ kaa m̀fìì ìdɨ̀gə̀ ɨ̀ lɛɛ̀ wa'à bwɛtə̀. 6Nwì à lɛ ntoo ŋû yî mɔ̀'ɔ, ɨ̀kǔm yi ɨ bə Jɔn. 7À lɛ nzì a mbə ayəfə nloŋ ŋkà'à wâ bo bɨ̀ a nswoŋ ànnù yìi mə yu lɛ nzi nloŋ yi aa, tâ bə̀ bɨ̀tsɨ̀m yu'u, ǹtsya ghu njɨ̀m ǹnɨŋ mɨ̂ntɨɨ̀ myaa ghu nû. 8Yu yumbɔŋ kaa à lɛ wa'a ŋkà'à wa bə̂, lâ ǹzi aa a mbə ayəfə a mbo ŋkà'à wâ. 9Ŋ̀kà'a annù nɨ̂koŋ wa ɨ ghulà- m̀bə ŋkà'à yìi mə ɨ zǐ a mûm m̀bi nta ŋke'etə nɨ̂ bə̀ bɨ̀tsɨ̀mə̀ aà. 10Nɨ̀ghàà nya nɨ lɛ ntswe a mûm m̀bî, la ka mə Nwì à lɛ nnaŋsə njoò tsɨ̀m ǹtsya aa ghu nu aa, kaa m̀bi ɨ wa'à yi bâŋnə̀ ǹzi. 11À lɛ nzì a ala'a yu, la kaa bə̀ bi bɨ wa'à yi kwɛrə̀. 12A mbo bə̀ bìi mə bɨ lɛ ŋkwɛrə yi, ŋkɨ nnɨŋ mɨ̂ntɨɨ̀ myaa ghu nu aa, a fâ àdà'à mə tâ bo tɨgə mbə bɔɔ bɨ Nwî bî jwe jwe. 13Kaa bɨ lɛ wa'à bɔɔ bɨ Nwî bə aa ajàŋ yìi mə ŋù mɨ̀sɔ̀ŋ a jwe mu a mûm ǹjyǎnu aa, kə̌ ajàŋ yìi mə ŋùmbâŋnə̀ a lɔ̀ɔ̀ aa bə̂, ǹloŋ mə Nwìŋgɔ̀ŋ yumbɔŋ à lɛ ntɨgə ŋghɨrə mə tâ bo bə bɔɔ̀ bî. 14Nɨ̀ghàà nya lɛ mbəŋ ntɨgə ŋûmɨ̀sɔ̀ŋ, ǹluu nɨ̂ ɨ̀bɔ̀ŋ bo bɨ̀ ànnù nɨ̂ŋkoŋ, ǹtɨgə ntswe a tɨ̂tɨɨ bì'ì. Bi'ì lɛ nyə nɨgha'à ni nî ŋwèènə̀, nɨ̀gha'a nìi mə à lɛ ŋkwɛrə a mbo Tà, Nwìŋgɔ̀ŋ, tsi'ì tsǒ njoŋ Mû yi aà. 15Jɔn à lɛ mbə ayəfə, ǹswoŋə nɨ̂ ànnù ǹloŋ ŋgaà yì, ǹtɔŋnə tsi'ì nɨ̀tɨ̀ɨ̀ ǹswoŋ nɨ mə, “à nɨ yu wa yìi mə mə̀ lɛ sɨ ghàà a mbo bù ǹloŋ yi, nswoŋə nɨ mə, 'yu yìi mə a yòŋə a njɨ̌m mə aa, à kɔ̀'ɔ̀nə ntsyàtə̀ ghâ, ǹloŋ mə à lɛ mfòò ǹtswe mbɔŋ tâ bɨ̀ jwe ghâ.'” 16Nyoŋə nɨ̂ àjàŋ yìi mə à lùu nɨ̂ ɨ̀bɔ̀ŋ aa, à nɨ̀ŋ mə mbɔɔnə a nu bì'inə̀ bɨ tsɨ̀mə̀. M̀fa nɨ̂ m̀bɔɔnə a mbo bì'inə̀ a ayòŋnə̀ nɨ àyòŋnə̀. 17Nwì à lɛ ntsyà aa a mbo Moses m̀fa Nɔ̂ŋsə̀ a mbo bì'inə̀, lâ ɨ̀bɔ̀ŋ bo bɨ̀ ànnǔ nɨ̂koŋ ɨ bâŋnə̀ ǹzi aa njɨ̌m Yesu Kristo. 18Kaa ŋù tsù à lɛɛ̀ wa'à Nwî yə̂. À kɨ mmɛ̌ tsi'ì ǹjoŋ Mû yì yìi mə, à tswe a mbɛ̀ɛ̀ nɨ̀kwɛɛ Taà yì aa, mə à ghɨrə mə tâ bɨ̀ zi yi. 19Yulà à nɨ̂ ɨ̀nnù yìi mə Jɔn à lɛ nswoŋ tsǒ àyəfə a noò yìi mə bɨ̀tsyàsə bɨ baYuda bìi mə bɨ lɛ ntswe a Yerusalem bɨ lɛ ntoo ŋ̀gǎŋmà'a Nwì jî mɔ'ɔ bo bɨ̀ bɔɔ bɨ Levi mə tâ bɨ̀ ghɛɛ mbetə Jɔn mə, “Ò bə aa wò aa ɛ?” 20Jɔn à lɛ mfa àkwi'i a mbo bo a fɛ'ɛ̀ nlaa. Ŋ̀ghaa tsi'ì nɨ̀ ǹsi nɨ̀ ǹsi nswoŋ mə, “Kaa mə̀ sɨ̌ Ayɔ'ɔ̀ Nwì wa bə̂.” 21Bo ghɛɛ̀ nɨ̂ m̀bìì m̀betə yi mə, “Ò tɨgə̀ m̀bə aa wò aa ɛ? Ò bə aa Elijah aa ɛ?” Jɔn a kwi'i mə, “Ŋ̀gaŋ kaa mə̀ sɨ̀ yu bə̂.” Bɨ bû m̀betə yi mə, “Ò bə aa ŋ̀gàŋntoò Nwì wa mə bɨ yu'utə aa ɛ?” Jɔn a kwi'i mə, “Ŋ̀gaŋ.” 22Ŋ̀gǎŋntoo jya ɨ ghɛ̀ɛ̀ nɨ̂ m̀bìì ǹswoŋ mə, “Tɨgə nswoŋ ŋû yìi mə ò nɨ ghu aà ǹloŋ mə bì'ì tswe nɨ̀ m̀bɨɨ nɨ̀ àkwi'i ŋkɨ̀ɨ̀ a mbo bə̀ bìi mə bɨ too yi'i aà. Ò swǒŋ mə akə nloŋ atu ɨbɨ̀ɨ nû gho aa ɛ?” 23Jɔn a fa àkwi'i a mbo bo nyoŋə nɨ̂ ànnù yìi mə a tswe a mûm àŋwà'ànə ŋ̀gàŋntoò Nwì Yesaiah: “‘Mə̀ nɨ̂ ǹjì ŋù mɔ̀'ɔ yìi mə a tɔŋnə a atu nta'a mɨ̀wɛ̀ɛ̀ mɨwɛ̀ɛ̀ ǹswoŋə nɨ mə, Nɨ̀ naŋsə mânjì yìi mə M̀mà'àmbî a ka tsyà ghu aa tâ à tsinə!’” 24Ǹtoo jya mə baFarɨsai lɛ ntoo a mbo Jɔn aa, 25ɨ tɨgə̀ m̀betə yi mə, “M̀bə ò tuu Ayɔ'ɔ̀ Nwì wa bə, ǹtuu Elijah bə, ǹtuu ŋ̀gàŋntoò Nwì wa kɨɨ bə, ò tɨgə̀ m̀murə nɨ̂ bə̀ a ŋkì aa a ya ɛ?” 26Jɔn a kwi'i a mbo mə, “Mə murə bə̂ aa tsi'ǐ ŋkì, lâ yu wa mə à təə a tɨtɨ̀ɨ bù aa, kaa nɨ̀ sɨ̀ yi zî. 27Ka mə à yòŋə a njɨ̌m mə̀ aa, kaa mə̀ sɨ̀ ku'ùnə̀ mə mbə mə̀ fɛ̀ɛ̀ mɨ̀ŋkɨ̀rə̀ mɨ ntâm mi.” 28Ɨ̀nnù ma jû ɨ̀ tsɨ̀m ɨ lɛ mfɛ̀'ɛ̀ aa a ala'a Bethany, a mbɛ̀ɛ̀ àghəŋə ŋkì Jordan, a njii nsà'à nòò, a adɨgə yìi mə Jɔn à lɛ sɨ murə bə̂ ghu a ŋkì aà. 29Àbɛ̀ɛ̀ a kà mə aa mfu'u Jɔn a yə̂ Yesu a zî ghu mbɛ̀ɛ̀, a swoŋ mə, “Nɨ̀ yə Mûmbînjə̀rə̀ Nwì wâ, yìi mə a bè'e ɨbɨ mbî ǹtsɨ̀mə̀ ǹlɔ'ɔsə aà! 30À nɨ yu wa yìi mə mə̀ lɛ sɨ ghàà ǹloŋ ŋgaa yì aà, mə, “Ŋù mɔ'ɔ a yòŋə a njɨ̌m mə̀ yìi mə à tsyàtə ghâ, ǹloŋ mə à lɛ ntswe mbɔŋ tâ bɨ̀ jwe gha aà.’ 31Tsi'ì mə̀mbɔŋ kaa mə̀ lɛ wa'à yi zî, ka mə mə̀ lɛ nzì m̀murə nɨ̂ bə̌ a ŋkì a ŋghɨ̀rə mə tâ baIsrael bɨ̀ zi yi aà.” 32Jɔn a ghɛɛ̀ nɨ̂ m̀bìì a mbə ayəfə a nɨ̂ ànnù yìi mə a lɛ mfɛ̀'ɛ̀ ǹloŋ Yesu aà; “Mə̀ yə̂ Àzwì Nwî a lô a aburə tsi'ì tsǒ bugɨrəmɨ̀kuu nsɨgə ntswe ghu nû. 33Kaa mə̀ lɛ ŋwa'à zi mə à lɛ mbə yu ma wâ, lâ Nwì yìi mə à lɛ ntoo gha mə tâ mə̀ ka murə nɨ̂ bə̀ a ŋkì aa, boŋ à lɛɛ̀ ǹswoŋ a mbo mə̀ mə, ‘Ŋù yìi mə ò yə Azwì Nwì a lô a aburə nsɨgə ntswe ghu nu aa, à nɨ yu yìi mə à ka kɨ murə bə̂ aa bə a mûm Àzwì Nwî. 34Jɔn a tɨgə̀ ŋ̀ghɛɛ nɨ̂ m̀bìì nswoŋ mə, “Mə̀ yə̀ mə̂, ŋ̀kɨ mbə ayəfə mə à laa mbə Mu Nwì.” 35Àbɛ̀ɛ̀ a lò mə̂ m̀fu'u, Jɔn a bû ǹtəə bô ŋ̀gǎŋyəgə̂nù ji ji baa, 36ǹyə Yesu a kâ ǹtsya a swoŋ mə, “Nɨ̀ yə Mû M̀bînjə̀rə̀ Nwì wâ!” 37Ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù Jɔn jya ji baa bɨ yù'ù mə̂ a swoŋ ma laà aa, nlo ŋghɛ̀ɛ̀ ntɨgə nyoŋə Yesu. 38Yesu à kà mə̂ aa ŋkarəkə, nyə ajàŋ mə bɨ yòŋə̀ nii aa, m̀betə waa mə, “Nɨ lɔ̀ɔ̀ aà àkə̀ ɛ?” Bo kwi'i ghu mbo mə, “Rabbi” (ǹji'ì nɨ̀ghàà ma nû ɨ bə aa Ǹdɨ̀'ɨ̀nnù), “O tswe aa a fə ɛ?” 39Yesu a kwi'i a mbo bo mə, “Nɨ̀ zi nyə.” Bo tɨgə̀ ǹyoŋə yi ŋghɛɛ nyə adɨgə yìi mə à lɛ sɨ tswe ghu aa, bo bo tɨgə̀ ǹsi'i maa njwî, ǹloŋ mə à lɛ tɨ bə aa boŋ nòò à tɨgə̂ ǹyəŋə. 40Ŋù yì mɔ'ɔ a tɨtɨ̀ɨ bo ma bya mə bɨ lɛ nyu'u annù ya yìi mə Jɔn à lɛ nswoŋ a mbo bo aa à lɛ mbə Andrew, muma bɨ̀ Simon Peta. 41Andrew à lò mə̂ a mbɛ̀ɛ Yesu aa, mfòò ǹyə mumaà yì Simon, ǹswoŋ ghu mbo mə, “Bì'ì yə̀ mə̂ Ayɔ'ɔ̀ Nwì wa. (Àyɔ'ɔ̀ Nwì a bə aa Kristo nɨ nɨ̀ghàà nɨ Grikia.) 42Andrew à kà mə aa maŋsə aa, ntɨgə nlɔgə mumaà yi Simon ŋ̀ghɛɛ nɨ ghu a mbo Yesu. Yesu à yə̀ mə̂ yi aa, ǹlii yi a nsi sɨgɨ̀nə̀, ǹswoŋ mə, “ɨ̀kǔm gho à nɨ Simon, mu Jɔn, lâ ǹlɔgɨnə tsɨtsɔ̀ŋ, bɨ ka tɨgə twoŋə nɨ̂ gho nɨ Cephas.” (Cephas ghû à kɨ mbə aa Peta, ǹji'ì ɨ̀kùm ghû ɨ̀ bə aa “ŋ̀gɔ̀'ɔ̀.”) 43Àbɛ̀ɛ̀ a kà mə̂ aa mfu'u, Yesu a taŋtə̀ a ŋghɛɛ a Galilea. À kà mə aa ŋghɛɛ aa, nyə Philip a mânjì, ǹswoŋ ghu mbo mə, “Ka nyòŋə̀ ghâ.” 44Philip à lɛ nlò aa a Bethsaida, àla'a yìi mə Peta bo Andrew lɛ ŋkɨ mfɛ'ɛ ghu aà. 45Philip a ghɛɛ̀ ǹyə Nathanael, ǹswoŋ gho mbo mə, “Bì'ì yə̀ mə̂ ŋû wa mə Moses à lɛ ŋŋwà'ànə̀ ǹloŋ ŋgaa yì a nɨ̂ àŋwà'ànə̀ Nɔ̂ŋsə̀ aà, ŋ̀gǎŋtoo Nwî ɨ kɨ̂ ŋ̀ŋwa'anə annù ǹloŋ ŋgaa yì aà. Àa Yesu mu Joseph Ŋù Nazareth.” 46Nathanael a betə ghu mbo mə, “M̀bə ànnù yî sɨgɨ̀nə̀ yî tsu a fɛ'ɛ̀ a ala'a Nazareth aa ɛ? Philip a kwi'i ghu mbo mə, “Zǐ nyə̂.” 47Yesu à yə̀ mə̂ Nathanael a kâ ǹzi a mbɛ̀ɛ yu aa, a swoŋ nloŋ ŋgaa Nathanael mə, “Nɨ yə mu baIsrael yî ànnù nɨ̂ŋkoŋə̀, yìi mə kaa àbaŋnənnù kaa a sɨ̀ ghu nu tswə̂ aà!” 48Nathanael a betə̀ yi mə, “Ò tsyà aa mə akə nzi gha aa ɛ?.” Yesu a kwi'i ghu mbo mə, “Mə̀ ghɨrə nyə gho wa noò mə ò ghɨ̀rə ntswe wa a nji'ì àtǐ figə̀ m̀bɔŋ tâ Philip à zi ntwoŋə gho aà.” 49Nathanael a swoŋ gho mbo mə, “Rabbi, wa ò nɨ Mu Nwì! Ò nɨ M̀fɔ̀ baIsrael!” 50Yesu a swoŋ ghu mbo mə, “Ò bii maa ajàŋ aa nloŋ bə mə mə̀ swoŋ mə mə̀ ghɨrə nyə gho wa noò mə ò ghɨ̀rə ntswe wa a nji'ì àtì figə̀ aa ɛ? ò ka yə ɨnnù jî wè jìi mə ɨ tsyatə ma yû!” 51A ghɛɛ̀ nɨ̂ m̀bìì ǹswoŋ a mbo bo mə, “Mə swoŋ tsi'ì ànnù nɨ̂koŋ a mbo bù mə, nɨ̀ ka yə tâ àbùrə̀ à ŋa'anə, tâ baangel bɨ Nwî tâ bɨ̀ ka ŋkɔ'ɔ ŋkɨɨ nsɨgə a nu Mu Ŋù.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\