Jɔn 10

1Yesu a swoŋ mə, “Mə swoŋ aa tsi'ǐ annù nɨ̂ŋkoŋ a mbo bù; ŋù yìi mə à sɨ bə a ntsǔ ŋkya tsyà ŋ̀kuu nɨ a ŋkya mbînjə̀rə̀, m̀baŋnə ŋkɔ'ɔ nɨ bə a atu ŋkya ŋkuu aa, à nɨ̂ ǹyə̀rə̂, ŋ̀kɨ mbə àŋgǎmɨghee. 2Ŋù yìi mə a tsyǎ a ntsǔ ŋkya, ŋkuu nɨ a ŋkya mbi aa, à nɨ̂ ǹtsèè m̀bî. 3Ŋù yìi mə a bɛ ntsǔ ŋkya aa, a ŋa'à nɨ̀ ǹtsǔ ŋkya mbo bo; m̀bi jya ɨ yu'ù nɨ̀ ǹjì yì, a twoŋ nɨ̂ waa a mɨkumə; ǹtɨgə ntsyasə nɨ̂ waa ɨ fɛ'ɛ̀. 4Nòò yìi mə à fì'ìsə̀ mə̂ waa laa, a kâ ŋ̀ghɛɛ nɨ a mbìì, m̀bi jya ɨ tɨgə̀ ǹyoŋə, ǹloŋ mə ɨ zî ǹjì yì aà. 5Ŋ̀gɨ̀ɨ̀ à bə zì boŋ kaa ɨ sɨ̀ yi yoŋə̀, m̀baŋnə ŋkhə̀ nɨ̂ yi khə̀, ǹloŋ mə kaa ɨ sɨ̌ njì ŋ̀gɨ̀ɨ̀ zi aà.” 6Yesu à lɛ nswoŋ nɨghàà nî nǎnaa ma nû a mbo bo, la kaa bo wa'ǎ annù yìi mə à lɛ sɨ swoŋ a mbɔ bo aa zî. 7Yesu a bû ŋ̀kwatə nswoŋ mə, “Mə swoŋə aa tsi'ǐ annù nɨ̂ŋkoŋ a mbo bù: Mə̀ nɨ ntsǔbù'ù a mbô m̀bînjə̀rə̀. 8Bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bìi mə bɨ lɛ ntsyǎ mbìì yà aa, à nɨ bɨ̀yèrə ŋkɨ mbə bɨ̂ŋgâmɨghee. La kaa mbi jya ɨ lɛ wa'ǎ njì yàà yu'utə̀. 9Mə̀ nɨ̂ ǹtsǔbù'ù. Ŋù yìi mə à tsyà nɨ mə̀ ŋ̀kuu aà, à ka yweenə; àa kɨ kuu ɨ kɨɨ fɛ̀'ɛ, ɨ kɨɨ yə nɨ̂ ŋ̀gɛ̀ɛ̀ yî sɨgɨ̀nə̀ a ŋkurə̂. 10Ǹyərə a kɨɨ nzi aa tsi'ǐ a nyə̀rə, ɨ zwitə, ɨ kɨɨ ta ŋgɨ'ɨ ghu. Lâ mə̀ zǐ aa mə tâ bɨ̀ tswe nɨ ǹtswêntɨ̀ɨ̀- ǹtswêntɨ̀ɨ̀ yìi mə ɨ̀ luu aà. 11“Mə̀ nɨ ǹtsèè m̀bi yì ǹsɨgɨ̀nə̀. Ǹtsèè mbî yì nsɨgɨ̀nə̀ a kɔ̀ŋə̀ nɨ̂ mfâ ǹtswêntɨ̀ɨ̂ yì mbɨ'ɨ ŋkwitu mbinjə̀rə̂ ji. 12Ŋù àfà'à yìi mə bɨ twu nìi twu, kaa a wa'ǎ ntsèè m̀bi bə, kaa wa'ǎ mbɔ̂ŋ m̀bi kɨ mbə aa, à bə yə naàŋgwyɛ̀ tâ ɨ̀ ka nzi, boŋ à mà'àtə̂ m̀bi jya ŋkhə̀ yi; nààŋgwyɛ̀ ya ɨ kô m̀bi jya, àbùgə̀ a kɨ̂ ǹja'anə. 13Ŋù wa mə bɨ twu nìì twu aa, a khə̀ nìi aa nloŋ mə kaa mbi jya sɨ̌ ji bə kaa a wa'à kɨ̀ɨ̀ ǹlaŋtə nɨ̂ ànnù ǹloŋ ŋgaa yàà aà. 14Mə̀ nɨ̂ ǹtsèè m̀bi yì ǹsɨgɨ̀nə̀, mə̀ zi mbî jyâ, ɨ kɨ̂ ǹzi ghâ, 15a kɨ̂ mbə ajàŋ yìi mə Taà ghà à zi gha mə̀ kɨ̂ ǹzi Taà ghà aà. Mə̀ kɔ̀ŋə̂ m̀fâ ǹtswə̂ntɨɨ yà ɨ kwo mbɨ̀'ɨ ŋkwitû waa. 16M̀bî ja ji mɔ'ɔ ɨ tswe ghu jìi mə kaa ɨ sɨ̀ mum àkàrə mbi yulà tswê. Mə̀ tswe nɨ̀ ŋ̀kɨ nlɔ̀gə̂ waa ɨ kɨɨ zì nɨ ju; ɨ ka tɨgə yu'u nɨ̂ ǹjì yà, ɨ tɨgə bə akàrə mbi yì fùùrə̀, ɨ kɨɨ tswe nɨ̂ ǹtsèè m̀bi yì m̀fùùrə̀. 17“Ànnu yìi Taà ghà à kɔ̀ŋə gha aa à nɨ mə mə kɔ̀ŋə mfâ ǹtswêntɨ̀ɨ̀ yà tǎ bɔ̌ŋ bǔ kwɛrə fu. 18Kaa ŋù tsù m̀bə wa'ǎ ntswêntɨ̀ɨ̀ yà a mbo mə̀ kwɛrə̀. Mə̀ aa fa ntswêntɨ̀ɨ̀ yà aa tsi'ǐ a ŋkɔ̀ŋə mə̀. Mə tswe nɨ̀ mɨ̀dà'à mə mbə mə̀ fâ, ŋ̀kɨ ntswe nɨ mɨ̀dà'à mə mbə mə̀ bû ŋ̀kwɛrə fu. Àâ ànnù yìi mə Taà ghà à swǒŋ mə ta mə̀ aa ŋghɨrə aà.” 19Ma nuà nɨ̀ghàà nɨ bû ǹzi nɨ̂ ǹyàtə a tɨtɨ̀ɨ baYuda byâ. 20Bo bî ghà'àtə̀ lɛ sɨ swoŋə nɨ mə, “À tswe nɨ̀ àzwì yî bɨ̂! A baanə aà bàànə̀! Nɨ yu'utə nɨ̂ ànnù yìi mə a swoŋ aa a ya aa ɛ?” 21La bǐ mɔ'ɔ bɨ swoŋə̀ nɨ mə, “Ŋù yìi mə à tswe nɨ̂ àzwì yî bɨ aa kaa mbə wa'à lalà ka ŋghaa! M̀bə àzwì yî bɨ a ghɨrə̀ bɨ̀fə̀'ə̀nə̀ ka ǹyə ɨdɨgə aa ɛ?” 22À lɛ mbə maà noò laa, a bə nòò m̀fə'ə̀, ŋ̀kɨ bə noò yìi mə bɨ lɛ sɨ jɨ ɨkoò ǹsì'ìtə̂ ǹdâmà'a Nwì a Yerusalem aà. 23Yesu à lɛ sɨ ghantə ntəə ŋkɔ'ɔ mbu nsɨgə wa adɨgə mə bɨ lɛ sɨ twoŋə nɨ̂ ǹtsǔ abu'u Solomon aà. 24BaYuda bɨ ghotə̀ ŋ̀karɨsə yi mbetə yi mə, “Ò ka lə̀ə̀ yi'i a njɨm ɨ ywe'e aa a noò à kə̀ aa ɛ? Swoŋ tâ à laa atu bì'ì: ò bə aa Àyɔ'ɔ̀ Nwì wa aa ɛ?” 25Yesu a kwi'i a mbo bo mə, “Mə̀ fòò mə̂ ǹswoŋ a mbo bù la kaa nɨ̀ wa'ǎ annù yìi mə mə̀ swòŋ aa biì. Mɨ̀fà'à mìi mə mə fà'a nɨ̂ ɨ̀kǔm Taà ghà aa, mɨ dɨ̀'ɨ̀ nɨ̂ ŋû yìi mə mə̀ nɨ ghu aà; 26la kaa nɨ̀ wa'à biì ǹloŋ mə kaa nɨ̀ sɨ̌ mbînjə̀rə̂ jya bə aà. 27M̀bî ja ɨ yu'u nɨ̂ ǹjì yà; mə̀ zî waa, ɨ kɨɨ̀ ǹyoŋə nàâ. 28Mə fa nɨ̂ ǹtswêntɨ̀ɨ̀ yìi mə ɨ̀ lwì'i nɨ̂ŋkoŋ aa a mbo bo, kaa tâ bo yi wa'à kwô bə̂. Kaa ŋù tsù kaa a yǐ wa'à waa a mbo mə̀ twɛɛ ŋkwɛrə. 29Taà ghà yìi mə à fa waa a mbo mə̀ aa, à tswe nɨ̀ àdà'à ǹtsyatə njoò ɨ̀tsɨ̀mə̀, kaa ŋù tsù sɨ̀ ghu tswê yìi mə mbə a twɛɛ̀ waa a mbo Taà ghà ŋ̀kwɛrə. 30Mə̀ nɨ Taà ghà, bì'i yu bə aa ayoo yì fùùrə̀.” 31BaYuda bya bɨ yù'ù mə̂ ma laa, mbwɛɛ ŋgɔ̀'ɔ̀ mə bɨ bǔ tumtə yi ghu. 32Yesu a swoŋ a mbo bo mə, “Mə̀ ghɨ̀rə̀ mə ɨ̀nnù jî ghà'àtə̀ jǐ sɨgɨ̀nə a nsi mi'i bù, jìi mə Taà ghà à fa mə tâ mə̀ ghɨrə; àa yuu annù a tɨtɨ̀ɨ ɨ̀nnù ma jû yìi mə a ghɨrə ǹtɔ̀ŋə̂ ghuu ɨ lwî nɨ̀ tɨgə̀ ǹlɔɔ a tumtə gha aa ɛ? 33Bo kwi'i ghu mbo mə, kaa bì'ì sɨ lɔ̀ɔ̀ a ntumtə̂ gho aa nloŋə ànnù yî sɨgɨ̀nə̀ ma yû yî tsu mə ò ghɨ̀rə aa. Lâ bì'i lɔ̀ɔ ntumtə̂ gho aa nloŋ mə ò bə̀gɨ̀tə Nwî! Ò bə aa tsi'ì ŋùmɨ̀sɔ̀ŋ lâ m̀baŋnə ntɨgə nlɔɔ nɨ̂ ǹlɔ̀gə̂ ɨ̀bɨɨ nû gho mə ò bə aa Nwì!” 34Yesu a kwi'i a mbo bo mə, “Tɨgə bɨ ŋwa'anə a mûm àŋwà'ànə̀ bɨ̂nɔ̀ŋsə̂ buu mə Nwì à lɛ nswoŋ mə, ‘Nɨ̀ nɨ bɨ̀nwì’? 35Bì'inə̀ zi mə kaa mbə bɨ wa'ǎ annù yìi mə a tswe a mûm àŋwà'ànə Nwì aa kwensə̀; mbə Nwì a twoŋ bə̀ bya mə à lɛ mfa ntoò yì a mbo bo aa nɨ bɨ̀nwì, 36a tsyâ aa mə akə nɨ̀ swoŋ a mbo yu wa yìi mə Tà a tsɔ'ɔ nɨ̂ àyoo afà'â yi, ntoo fàa mûm m̀bi, mə a bə̀gɨ̀tə Nwî, ǹloŋ mə à swòŋə mə, ‘Mə̀ nɨ Mu Nwì’ aa ɛ? 37Mbə a bə yìi mə kaa mə sɨ ɨ̀nnù jìi mə Taà ghà à swǒŋ mə tâ mə̀ ka ŋghɨrə aa ɨ kɨ ghɨ̀rə̀, nɨ̀ tsuu mɨ̂ntɨɨ̀ muu a nu mə̀ nnɨŋə. 38Lâ m̀bə mə̀ ka ŋghɨrə aa ma juù ɨnnù, ka mə nɨ̀ sɨ̀ gha bii aa, a ku'ùnə̀ mə boŋ nɨ̀ laa mbii ɨnnù jìi mə mə ghɨ̀rə̀ aà, tǎ zi ŋgaa yî mɔ̀'ɔ mə Taà ghà à tswe a mûm mə̀, mə̀ kɨ̂ ntswe a mum Taà.” 39Bɨ bû ǹlɔɔ mə bɨ baŋnə Yesu, a wi'ìkə̀ m̀bwɛ yi a tɨtɨ̀ɨ bo. 40Yesu a bû ǹlo ndàŋsə̀ ǹtoo a njii ŋ̀kǐ Jordan, wa adɨgə mə Jɔn à lɛ sɨ murə bə̂ ghu a ŋkì aà, ǹtɨgə ntswe ghu. 41Bə̀ bî ghà'àtə̀ lɛ nzì ghu mbô. Bo lɛ sɨ swoŋə nɨ mə, “Jɔn, kaa à lɛ wa'ǎ ɨ̀lensə ŋghɨrə̀, lâ ɨ̀nnù tsɨ̀m jìi mə à lɛ nswoŋ nloŋ ŋgaa ŋù ghuà aa, ɨ fɛ̀'ɛ̀ mə̂ ǹlaa.” 42Bə̀ bî ghà'àtə̀ bìi mə bɨ lɛ nzì ghu aa bɨ nɨŋ mɨ̂ntɨɨ̀ myaa ghu nû.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\