Jɔn 11

1Ŋù yî mɔ̀'ɔ à lɛ ntswe ghu, ɨ̀kûm yi ɨ bə Lazarus, ǹtswe nɨ a ala'a Bethany, ŋ̀ghɨrə ŋwò nɨghɔ̀ɔ̀. Bethany ghû à lɛ mbə ala'a yìi mə Mary bo mumaà yì Martha lɛ sɨ tswe ghu aà. 2(Mary ma ghû, à nɨ wa mə à lɛ ŋkùrə̀ mɨghurə mɨ àtɨ̀ndùù mya a mɨkòrə Yesu ǹtɨgə nyɛ'ɛ nɨ̂ ɨ̀nǒŋtû ji aà. Lazarus ghû mə à lɛ sɨ ghɔ̀ɔ̀ aa, a lɛ mbə mumaà yì yî m̀bâŋnə̀.) 3Bɨ̀jààntə̀ bi bya bɨ lɛ ntoo ŋkɨ̀ɨ̀ a mbo Yesu ǹswoŋ ghu mbo mə, “M̀mà'àmbî, ǹsûkà'â ghò wa mə ò kɔ̀ŋə aa a ghɔ̀ɔ̀.” 4Nòò yìi mə Yesu à lɛ nyu'u ŋkɨ̀ɨ̀ ghu aa, nswoŋ mə, “Kaa nɨ̀ghɔ̀ɔ̀ nɨ Lazarus nû kaa nɨ ka wa'à aa nɨ nɨ̀wo lwì'ìsə̀; nɨ̀ghɔ̀ɔ̀ nû nɨ zi aa mə nɨ zì nɨ nɨ̀gha'a a mbo Nwì, ɨ kɨɨ bə mânjì yìi mə Mu Ŋù a ka kɨɨ kwɛrə nìi nɨgha'a ghu.” 5Yesu à lɛ ŋkɔ̀ŋə̀ Martha nɨ mumaà yì Mary nɨ Lazarus. 6Ka mə à lɛ ŋkɔ̀ŋə̀ waa tsi'ǐ annù aa, à kwɛ̀rə̀ mə̂ ŋ̀kɨ̀ɨ̀ nɨghɔ̀ɔ̀ Lazarus wa aa, m̀bu ntswe maa adɨgə njwi ji baà. 7Ǹjwi jya ji baa ɨ tsyà mə aa, a swoŋ a mbo ŋgǎŋyəgə̂nnù ji jya mə, “Nɨ̀ ghɨrə bì'inə̀ bu mbɨ̀ɨ̀ ŋghɛɛ fu a ala'a Judaea.” 8Ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji jya ɨ kwi'i ghu mbo mə, “Rabbi, ò wà'àtə mə kaa agha'a a burətə̀ sa'atə̀ mə, bə̀ bɨ adɨgə ma bya kɨ lɔ̀ɔ ntùmtə wò nɨ̂ ŋ̀gɔ̀'ɔ̀, ò bû ǹlɔɔ nɨ̂ m̀bɨɨ ghɛ̀ɛ̀ ghu aa ɛ?” 9Yesu a swoŋə a mbo bo mə, “Tɨgə ǹjwi ɨ̀ tswe nɨ̀ ɨ̀bàŋtə̀ noò aa nɨ̀ghûm ǹtsò baa aa ɛ? Maa ajàŋ, ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə a kara a si'inə aa, kaa à sɨ mɨkòrə̂ mi tumtə ŋwo nloŋ mə a yə nɨ̂ ŋ̀kà'a mbi ghù. 10Lâ ŋù yìi mə a zì nɨ̂ ɨ̀tugə aa, a fɨ̀ŋkə̀ ŋ̀wo ǹloŋ mə kaa à sɨ̀ nɨ̂ ŋ̀kà'à tswê.” 11Yesu à swòŋ mə̂ ma laa m̀bù ŋ̀ku'usə mə, “Ǹsûkà'a yì'inə̀ Lazarus a bwii aa bwìì, lâ mə ka ghɛɛ ɨ tsɨ̀gɨ̀tə̀ yi tâ à bɨɨnə fɨlô. 12Ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji ɨ kwi'i ghu mbo mə, “M̀mà'àmbî, m̀bə a ka mbwii aa bwìì boŋ à ka bǔ bɨ̀ɨ̀nə ɨ tswe fu ntɨ̀ɨ̀.” 13Yesu à lɛ sɨ lɔ̀ɔ̀ aà ǹswoŋ mə Lazarus à kwo aa kwò, lâ ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji ɨ bâŋnə̀ m̀mɔɔntə mə Yesu a swoŋ aa tsi'ì fɨ̀lo fì bwìì. 14Yesu a tɨgə̀ ŋ̀ghɛɛ nɨ̂ m̀bìì ǹlaansə a mbo bo mə, “Lazarus à kwò mə̂, 15lâ ǹloŋ ŋkwitû ghuu, mə̀ dòrə̀tə mə kaa mə̀ ghɨrə wa'à bi'i yu tswê, ta tâ nɨ̀ tsya ghu mbii. Tsɨ̂tsɔ̀ŋ nɨ̀ ghɨrə bì'inə̀ ghɛɛ ghu mbɛ̀ɛ̀. 16Thomas, wa mə bɨ lɛ sɨ twoŋə nɨ mu bɨ̀nwì aa, a swoŋ a mbo ŋgǎŋyəgə̂nnù Yesu jya ji mɔ'ɔ mə, “Nɨ̀ ghɨrə tâ bì'inə̀ yoŋə ndɨ̀'ɨ̀nnù yi'inə tâ bì'inə̀ nɨ̀bo ghɛɛ tà a bə nɨwo, bì'inə̀ nɨ̀bò kwô!” 17Nòò yìi mə Yesu à lɛ nzì ŋku'u a Bethany aa, nyə mə à lɛ tɨ bə aa boŋ Lazarus à kwò mə̂, bɨ twiŋə̀ yi, ǹjwi ɨ tsyâ ji nɨkwà. 18A nlǒ a Bethany ŋghɛɛ nywe'e a Yerusalem kaa à lɛ ŋwa'à bɨ̀kilo metre bi tarə tsyàtə̀, 19maa ajàŋ baYuda bî ghà'àtə̀ bɨ lɛ nzì a mbɛ̀ɛ Martha bo Mary a lə'ətə mɨ̀ntɨɨ̀ myaa nloŋ annù nɨwo mumaà wàà wâ. 20Nòò yìi mə Martha à lɛ nyu'u mə Yesu a zì aà, mfɛ̀'ɛ̀ ŋ̀ghɛɛ a mbòô yi, la Mary a bâŋnə̀ ǹtswe a ndâ. 21Martha à ghɛ̀ɛ̀ mə̂ m̀boo Yesu aa ǹswoŋ ghu mbo mə, “M̀mà'àmbî, ò kɨ̀ baa tswe faà boŋ kaa mumaà gha ghû kaa à sɨ̀ kwô! 22Lâ mə̀ zi tsi'ǐ annù nɨ̂ŋkoŋ mə, tsi'ì tsɨ̀tsɔ̀ŋ ò bə betə annù yìi mə o lɔ̀ɔ̀ aa, boŋ Nwì à ka fa a mbo wò.” 23Yesu a swoŋ ghu mbo mə, “Mumaà ghò ghû à ka bǔ bɨ̀ɨ̀nə̀ fu. 24Martha a kwi'i ghu mbo mə, “Mə̀ zi mə à ka yǐ bɨ̀ɨ̀nə̀ fu a noò yìi mə bɨku bɨ bə̂ ka yǐ yweenə nɨwo a njwî ǹlwì'ìnjɨ̀mə̀ aà.” 25Yesu a swoŋ ghu mbo mə, “Mə̀ nɨ ǹywèènə nɨ̀ nɨ̀wo, ŋkɨ mbə ntswêntɨ̀ɨ̀. Ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə à nɨ̌ŋ ntɨɨ̀ yì a nu mə̀ aa, à ka tswe ntɨ̀ɨ̀, ka mə mbə a tɛ'ɛ ŋkwo kwo. 26Ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə à ntswe ntɨ̀ɨ̀ ŋ̀kɨ nɨŋ ntɨɨ̀ yì a nu mə̀ aa, kaa à ka yǐ wa'à kwô. Ò bii ma yû ànnù aa ɛ?” 27Martha a kwi'i mə, “Ɨ̀ɨ̀ŋə, M̀mà'àmbî, mə̀ bìî! Mə̀ bìi mə ò laa mbə Ayɔ'ɔ̀ Nwì, m̀bə Mu Nwì, wa yìi mə à lɛ ntswe nɨ̂ m̀fɛ̀'ɛ fàa mbi aà.” 28Martha à swòŋ mə̂ ma mùu ajàŋ aa, ŋ̀ŋe'esə mbɨɨ ŋghɛ̀ɛ a ntwoŋ mumaà yì Mary. À ghɛ̀ɛ̀ mə̂ aa nswoŋ ghu mbo mə, “Ǹdɨ̀'ɨ̀nnù à zì mə̂, à laa ŋkɨɨ mbetə nɨ̂ ghô.” 29Mary à yù'ù mə̂ aa mburə mbɨɨnə mfɛ̀'ɛ̀ ŋghɛɛ a mbòô yi. 30(À lɛ sɨ bə maa noò aa boŋ kaa Yesu kaa à burətə̀ wa ǹjɔ̀'ɔ̀ àla'a ŋghɛ̀ɛ̀ ŋ̀kuu, lâ m̀burə aa tsi'ì wa adɨgə mə Martha à ghɨ̀rə mmà'àtə̀ yi ghu aà.) 31BaYuda bìi mə bɨ lɛ ntswe a mûm ǹda bo Mary wa adɨgə nɨwo aa, bɨ yə̀ mə̂ a jàŋ yìi mə à bɨ̀ɨ̀nə ŋka mfɛ'ɛ ŋghɛ̀ɛ̀ aa, m̀mɔɔntə mə a ghɛ̀ɛ̀ aa wa atu nɨsyɛ̀ a nyə̀'ə ghu ntɨgə nyoŋə niî. 32Nòò yìi mə Mary à lɛ nzì ŋku'u wa adɨgə yìi mə Yesu à lɛ ntswe ghu aa, à yə̀ mə̂ yi aa, ŋwò ghu mɨkòrə̀, ǹswoŋ mə, “M̀mà'ambî, ò kɨ̀ baa bə tswe faà boŋ kaa mumaà ghà kaa à sɨ̀ kwô!” 33Yesu à yə̀ mə̂ àjàŋ yìi mə Mary bo bɨ̀ bə̀ bya mə bo bo zi aa, bɨ yə̀'ə̀nə̀ aa, ǹjəŋnə ŋkɨ ŋko mɨlɨ̀ŋnə̀ wàà tsi'ǐ annù nɨ̂ŋkoŋə̀. 34Yesu a betə̀ waa mə, “Nɨ̀ twìŋə yi aa fə aa ɛ?” Bo kwi'i ghu mbo mə, “M̀mà'àmbî, zǐ nyə̂.” 35Yesu a yə'ə̀. 36Bə̀ bìi mə bɨ lɛ ntswe ghu aa bɨ swoŋ mə, “Nɨ̀ yə̂ àjàŋ yìi à lɛ ŋkɔ̀ŋə̀ yi aà!” 37La bo bî mɔ'ɔ bɨ swoŋ mə, “À lɛ baa wa'à ghɨ̀rə̀ tâ bɨ̀fə̀'ə̀nə̀ ka nyə ɨ̀dɨ̀gə̀ aa ɛ? À kɨ̀ wa'à kɨ̀ ǹzi a ajàŋ yìi mə mbə yu ghɨrə̀ Lazarus a tswe tɨ kwo aa ɛ?” 38Àjəŋnə̀ a bû ǹtswa Yesu tsi'ǐ mbə̂ ànnù, a ghɛɛ̀ wa atu nɨsyɛ̀ mə bɨ lɛ ntwiŋə Lazarus ghu aà (nɨ̀syɛ̀ ma nû lɛ mbə aa mborə a mûm ŋ̀gɔ̀'ɔ̀, bɨ kɨ ŋkusə ntsù yi nɨ̂ ŋ̀gɔ̀'ɔ̀). 39Yesu à zì mə̂ ghu aa, nswoŋ a mbo bo mə, “Nɨ̀ lɔ'ɔsə ya ŋgɔ̀'ɔ̀ ǹtsù nɨ̀syɛ̀ yâ!” Martha, ǹjààntə ŋkwû ŋù wa, a kwi'i ghu mbo mə, “M̀mà'àmbî, àyà'à a ka lùm si'i si'i ǹloŋ mə à nɨ njwi ji nɨkwà tsɨ̂tsɔ̀ŋ a jàŋ yìi mə bɨ lɛ ntwiŋə aà!” 40Yesu, a swoŋ ghu mbo mə, “Mə̀ ghɨrə mbaa wa'ǎ a mbo wò swoŋ mə, ò ka yə nɨgha'a nɨ Nwî, mə mbə wò bii aa ɛ? 41Bo lɔ'ɔ̀sə̀ ŋ̀gɔ̀'ɔ̀ ya mə bɨ lɛ ŋkusə ntsù nɨsyɛ̀ nya ghu aà. Yesu a ŋɛɛ mi'ì mi a ndəŋ nswoŋ mə, “Taà ghà, mə̀ fa mbɨ'ɨkə a mbo wò, ǹloŋ mə o yu'utə nɨ̂ ànnù yìi mə mə swoŋ aà. 42Mə̀ zi mə o yu'utə nɨ̂ ànnù yìi mə mə swoŋ aa ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨ̂tsɨ̀mə̀, lâ mə lɔ̀ɔ a nswoŋ yulà ànnù tsɨ̂tsɔ̀ŋ aa, nloŋ ŋkwitu nnɔ̀ɔ̀ bə̂ bûlà faà, ta tâ bo bii mə a gha aa a tòo wò.” 43À màŋsə̀ mə̂ a nswoŋ ma mùu ajàŋ aa, ǹtwoŋə Lazarus tsi'ì nɨ̂ ǹjì yî ǹtɨ̀ɨ̀, mə, “Lazarus fɛ̀'ɛ nzî!” 44Lazarus, a fɛ'ɛ̀, m̀burə nɨ̂ ɨ̀tsə̀'ə̀ jya jìi mə bɨ lɛ ləmtə mbô mi, nɨ mɨ̀kòrə̀ mi, a bɔ̀'ɔ nsî yi ghu mbɔŋ ntwiŋ aà. Yesu a swoŋ a mbo bo mə, nɨ̀ fɛɛ ɨtsə̀'ə̀ jya ghu nu, mmà'àtə̀ yi tâ à ghɛɛ.” 45BaYuda bya bì ghà'àtə̀ mə bɨ lɛ nzǐ a mbɛ̀ɛ Mary wa adɨgə nɨwo aa, bɨ lɛ nyə annù ya yìi mə Yesu à lɛ ŋghɨ̀rə̀ aa, nnɨŋ mɨ̂ntɨɨ̀ myaa ghu nû. 46La bo bî mɔ'ɔ bɨɨ̀ ŋ̀ghɛɛ a mbo baFarɨsai ǹswoŋə annù yìi mə Yesu à lɛ ŋghɨ̀rə̀ aà. 47Maa ajàŋ, baFarɨsai bo bɨ̀ bɨlɨɨ bɨ ŋgǎŋmà'a Nwì, bɨ ghɛɛ̀ boonsə bo bɨ̀ ŋgǎŋndasa'a, ǹswoŋ mə, “Bì'inə̀ ka ghɨ̀rə̀ aa mə akə aa ɛ? Nɨ̀ yə ɨ̀leǹsə̀ jî ghà'à ŋgha'a mə ŋù ghû a ghɨ̀rə̀ aà! 48Bì'inə̀ bə mà'àtə̀ yi tâ à ka ŋghɛɛ nɨ̂ m̀bìì ma mùu ajàŋ boŋ bə̀ bɨ̀tsɨ̀m ka bii annù yi, tâ bɨ̀tà bɨ ala'a bɨ baRoma bɨ̀ zi nta ŋgɨ'ɨ nɨ̂ ǹdâmà'anwì yì'inə̀ bo bɨ̀ àla'à yi'inə̀! 49Ŋù nɨ̀bò yî mɔ̀'ɔ yìi mə ɨ̀kûm yi ɨ lɛ mbə Kaifas, m̀bə ŋgàŋmà'a Nwì yî ŋ̀wè maa alòò aa, a swoŋ mə, “Ɨ̀tɨ̀rə ndə jî tsu! 50Nɨ̀ sɨ̀ zi mə a bɔŋtə mə tâ nɨ̀ zwitə a ŋû yî m̀fùùrə̀ a atu àbùgə̀ bə̂, ǹtsyatə ajàŋ yìi mə mbə nɨ̀ zwitə̀ àla'à tsɨ̀m aa ɛ?” 51Tsi'ì ànnù nɨ̂ŋkoŋə̀, kaa à lɛ wa'ǎ annù ma yû swoŋ aa nɨ̂ ɨ̀tu ɨbɨ̀ɨ nû yi bə̂; m̀bə yìi mə à lɛ mbə ŋgàŋmà'anwì yî ŋ̀wè maa alòò aa, Azwì Nwì a lɛ ŋghɨ̀rə̀ mə tâ à fì'isə ma yû ànnù ǹswoŋ ǹloŋ mə Yesu à lɛ ntswe nɨ̂ ŋ̀kwo a atu baYuda aà, 52kaa tâ à wa'ǎ aa tsi'ì baYuda bobo bə̂, à lɛ ŋkɨ ntswe nɨ̂ ŋ̀ghòtə bə̀ bɨ Nwî bìi mə bɨ ja'anə mbi yǔ ntsɨ̀mə̀ aa, ta tâ bo bə ɨbɨɨ nu yì fùùrə̀. 53Ǹlɔgɨnə maa njwi, bɨ̀sa'a bɨ mɨsa'a baYuda bɨ tɨgə̀ ǹtaŋtə ajàŋ mə bɨ ka zwitə yi. 54Maa ajàŋ, Yesu kaa à lɛ sɨ wa'à bù ŋkarə a tɨtɨ̀ɨ baYuda nyɛ̀ntə, à lɛ mbàŋnə̀ m̀ma'atə ŋghɛ̀ɛ a mbɛ̀ɛ̀ àdɨ̀gə̀ yî mɔ'ɔ, a mbɛ̀ɛ̀ ǹta'a mɨwɛ̀ɛ̀ mɨwɛ̀ɛ̀ bɨ twoŋə̀ nɨ̂ ɨ̀kùmə ala'a wa nɨ Ephraim, bo bɨ̀ ŋgǎŋyəgə̂nnù ji bɨ tɨgə̀ ǹtswe ghu. 55Nòò ɨ̀kòò Passa à lɛ ntɨgə ŋkoontə, bə̀ bî ghà'àtə̀ lô a ala'a ŋkɔ'ɔ ŋghɛɛ a Yerusalem a nlə̀ə nû jyaa ɨ̀ laa ajaŋ mə nɔ̀ŋsə̀ à lɛ ndɨ̀'ɨ̀ aa, mbɔŋ tâ nòò ɨ̀kòò wa ku'u. 56Àjàŋ yìi mə bo lɛ sɨ lɔ̀ɔ̀ nɨ̂ Yesu aa, bo bòòntə̀ mə̂ a ndâmà'a Nwì aa, ǹtɨgə mbetə nɨ̂ waa bo nɨ bo mə, “Nɨ̀ mɔ̀ɔ̀ntə mə akə aa ɛ? Nɨ̀ laà mɔɔntə mə à ka zì faa adɨgə ɨkòò aa ɛ?” 57À lɛ tɨ bə aa boŋ bɨ̀lɨɨ bɨ ŋgǎŋmà'a Nwì bo bɨ̀ baFarɨsai, bɨ tsə̀rə̀ mə̂ mə mbə ŋù tsù a zi adɨgə yìi mə Yesu à tswe ghu aa, a zî ŋ̀kɛ'ɛnə, ta tâ bɨ̀ baŋnə yi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\