Jɔn 12

1Ǹjwi ɨ ntɨgə mburə aa ji nto'o mbɔŋ tâ ǹjwî Passa ɨ̀ zi. Yesu à lɛ nzì a Bethany, wa adɨgə mə Lazarus wa yìi mə à lɛ nyweensə nɨwo à lɛ sɨ tswe ghu aà. 2Bɨ lɛ nnaŋsə mɨjɨ ghu mbô. Lazarus bo Yesu tswê a atu tɛtɛ̀, Martha a tɨgə̀ m̀fa nɨ mɨ̀jɨ a mbo bo. 3Mary à lɛ nlɔ̀gə atɨɨ ntsɨŋ mɨghurə mì lùmtə̀ mi atɨ̀ndɨ̀ɨ̀ mìi mə mɨ lɛ nnaŋsə mbə tsi'ì mì narda aa, ntswentə a mɨkòrə Yesu, ǹlɔŋə ɨnǒŋtû ji ntɨgə nyɛ'ɛ ghu. Àyà'à mɨwurə ya a lɛ mfɛ̀'ɛ̀ ǹluu wa mûm ǹdâ. 4Judas Iscariot, ŋ̀gàŋyə̀gə̂nnù yì yî mɔ̀'ɔ mə à lɛ ntswe nɨ̂ mfèê yi aa, a swoŋ mə, 5“Bɨ ghɨrə wa'à mɨwurə mù lɔgə̀ m̀fee nɨ àba'atə ŋkabə silva ŋkhɨ̀ ji tarə, ǹlɔgə ŋkabə ya ŋkwɛtə ŋgàŋə̂fumə ghu aa a ya aa ɛ?” 6Kaa à lɛ wa'à ma mùu ajàŋ swoŋ aa nloŋ mə à lɛ sɨ ko mɨlə̀ŋnə̀ ŋ̀gàŋə̂mfumə, à lɛ swoŋ aa nloŋ mə à lɛ mbə nyə̀rə aà. Tsǒ mə abàa ŋkabə aa à lɛ sɨ lə̀ə̀ yu aa, à lɛ sɨ ŋe'esə mfi'itə nɨ yì mɔ̀'ɔ̂. 7Yesu a tɨgə̀ ǹswoŋ mə, “Mà'àtə̀ yi! Mà'àtə̀ yi tâ à lə̀ə̀ mɨ̀ghurə mù a nyɔ'ɔ mə ghu a njwi yìi mə bɨ ka yǐ twiŋə gha ghu aà. 8Bu bɨ̀ ŋ̀gàŋə̂mfumə tswe aa tsi'ì bɨ̀nòò bɨtsɨ̀mə̀, lâ kaa mə̀ ka yǐ wa'a a tɨtɨ̀ɨ bù aa a ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨtsɨ̀m tswê.” 9Ǹnɔ̀ɔ̀ bə̂ yìi mə ɨ lɛ mburə ŋgha'a ŋgha'a aa, ɨ lɛ nyu'u mə Yesu à lɛ ntswe a Bethany, ǹtɨgə ŋghɛɛ ghu. Kaa bɨ lɛ ŋwa'à ghu kâ ŋ̀ghɛɛ laà aa nloŋ tsi'ì Yesu, bɨ lɛ ŋkɨɨ ŋghɛɛ aa a nyə Lazarus, wa yìi mə Yesu à lɛ nyweensə nɨwo aà. 10Bɨ̀lɨɨ bɨ ŋgǎŋmà'a Nwì bɨ lɛ ntɨgə ntaŋtə nɨ̂ àjàŋ yìi mə bɨ ka kɨɨ zwitə Lazarus, 11ǹloŋ mə â lɛ ŋghɨ̀rə̀ yu mə tâ baYuda bî ghà'àtə̀ tâ bɨ̀ ka ma'atə nɨ̂ waa m̀bàŋnə̀ ŋghɛɛ nɨ a mbo Yesu. 12Àbɛ̀ɛ̀ a fù'ù mə̂, ǹnɔ̀ɔ̀ bə̂ yî ghà'àtə̀ yìi mə ɨ lɛ nzì a njɨ̂ ɨ̀kòò Passa aa, ɨ lɛ nyu'u mə Yesu a kuu a Yerusalem. 13Bɨ lɛ ntɨgə ŋghɛɛ nlɔ̀ɔ ɨjaŋ mɨghə ŋ̀ghɛɛ nɨ ju a ŋkwɛrə yu ghu. Bo lɛ sɨ tɨgə ntɔŋnə nswoŋə nɨ mə, “Hosiana! Bì'inə̀ gha'asə yu wa yìi mə a zì nɨ̂ Ɨ̀kǔm Mmà'àmbi aà! Bì'inə̀ gha'asə a Mfɔ̀ baIsrael ma ghû!” 14Yesu à lɛ lɔ̀gə jakasì ŋ̀kɔ'ɔ ghu atû, a fɛ'ɛ̀ tsi'ì wa ajàŋ yìi mə bɨ ŋwa'anə a mûm àŋwà'ànə̀ Nwî aa mə, 15“Tsuu kɨ bɔ'ɔ mbâ, wô, ǹjɔ̀'ɔ̀ àla'à Sion! M̀fɔ̀ ghò à wiì mə a zì, ŋ̀kɔ'ɔ a atu mu jàkasì aà.” 16Maa noò, kaa ŋgǎŋyəgə̂nnù ji kaa ɨ lɛ wa'ǎ nji'ì ànnù ma yu zî. Lâ nòò wa yìi mə Yesu à lɛɛ̀ ǹyweenə nɨwo ŋ̀kuu a mum nɨ̀gha'à ni aa, bo lɛ ŋwa'atə mə àŋwà'ànə Nwî a lɛ nswoŋə annù ma yû ǹloŋ ŋgaà yì, ŋ̀kɨ tɨgə ŋwa'atə ajàŋ yìi mə bɨ lɛ ŋghɨ̀rə̀ ma yû ànnù ghu nû aà. 17Bə̀ bya bìi mə bɨ lɛ ntswe bo bɨ̀ Yesu wa noò mə à lɛ nzì twoŋə Lazarus mə tâ à fɛ'ɛ wa mum nɨ̀zyɛ̀, ǹyweensə yi nɨwo aa, bɨ lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ ǹswoŋ annù yìi mə bo lɛ nyə aà. 18À nɨ ànnù yìi mə a lɛ ŋghɨ̀rə̀ ǹnɔ̀ɔ̀ bə̂ wa ɨ zî a mbòo Yesu aà. Bo lɛ nzì aa nloŋ àlensə ma ya mə à lɛ ŋghɨ̀rə̀ aà. 19BaPharisai bìi mə bɨ lɛ ntswe ghu aa, bɨ lɛ sɨ tɨgə nswoŋə bo nɨ bo mə, “Kaa ànnù yìi mə bì'inə̀ ghɨ̀rə̀ aa kaa a sɨ nɨ̂ m̀bìì ghɛɛ! Yə̂ nɨ̀ àjàŋ yìi mə m̀bî ǹtsɨ̀m ɨ yòŋə̀ ghu njɨ̀m liì aà!” 20BaGrikia bî mɔ'ɔ bɨ lɛ ntswe a tɨtɨ̀ɨ bə̀ bìi bɨ lɛ ŋkɔ'ɔ ŋghɛɛ a Yerusalem a mmii Nwì wâ noò ɨ̀kòò. 21Bo ghɛɛ̀ ǹswoŋ a mbo Philip (wa mə à lɛ nlo a Bethsaida a Galilea aà), mə, “Taà, bì'i lɔ̀ɔ a nyə Yesu.” 22Philip a ghɛɛ̀ ǹswoŋ a mbo Andrew bo bya bi baa kɨ̂ ǹghɛɛ nswoŋ a mbo Yesu. 23Yesu a kwi'i a mbo bo mə, “Nòò à kù'ù mə̂ mə Mu Ŋù à ka kwɛrə nɨgha'à. 24Mə̀ swǒŋ tsi'ǐ annù nɨ̂ŋkoŋ a mbo bù mə, m̀bə bɨ tuu mbùmə ànsaŋ a nsyɛ bwe'e tâ ɨ̀ kwo mfəərə boŋ ɨ̀ ka tswe tsi'ì yùyù, kaa wa'à sɛnə̀. Bɛɛ mə ɨ kwo boŋ ɨ̀ ka tɨgə təŋ mbùmə ànsaŋ jî ghà'àtə̀. 25Ŋù yìi mə a kɔ̌ŋ ntswêntɨ̀ɨ̀ yi aa à ka bàŋnə bwɛsə, lâ ŋù yìi mə a bàa ntswêntɨɨ̂ yi fàa nsyɛ aa, a bàŋnə̀ ǹləə aa lə̀ə̀ ɨ yǐ tswe nɨ̂ ǹtswêntɨ̀ɨ̀ yìi ɨ̀ lwì'i nɨ̂koŋə aà. 26Ŋù yìi mə a kɔ̌ŋ a ŋka mfà'a a mbo mə̀ aa, à tswe nɨ̀ ŋ̀ka nyoŋə nɨ̂ ghâ, tâ ŋgàŋàfà'â ghà a kɨ ntswe a adɨgə yìi mə mə̀ tswe ghu aà. Taà à ka yǐ kɨɨ ŋentə a ŋû ǹtsɨ̀m yìi mə a fà'a a mbo mə̀ aà. 27“Ǹtɨɨ̀ gha ɨ luu nɨ̀ àjəŋnə̀- mə̀ ka swoŋ aa mə akə aa ɛ? Mə̀ ka swoŋ aa mə 'Taà, tsee bii tâ ghuà nòò ŋgɨ'ɨ à yə gha aa ɛ?' Ŋ̀gaŋ mə̀ lɛ nzì ǹloŋ aa nòò ŋ̀gɨ'ɨ mà ghû. 28Taà, gha'asə Ɨkûm ghô! À swòŋ mə̂ laa, ǹjì ɨ ghaà a aburə nswoŋ mə, “Mə̀ tɛ̀'ɛ̀ mə̂ ŋ̀gha'asə, mə̀ ka kù'ùsə bǔ gha'asə.” 29Ǹnɔ̀ɔ̀ bə̂ wa mə ɨ lɛ ntəə maa adɨgə aa, ɨ lɛ nyu'u njì yâ, bi mɔ'ɔ swoŋ mə, a kǔm mbə̀ŋə̀, bi mɔ'ɔ bɨ swoŋ mə, “Angel à ghàa ghu mbô!” 30Yesu a swoŋ a mbo bo mə, “Ǹjì yû kaa ɨ̀ sɨ̀ ghaà ǹloŋ aa ŋgaa yà, ɨ̀ ghaa nloŋ aa ŋgaa yùù. 31Nòò yìi mə bɨ ka sa'a ɨsa'a mbi ghu aa, à kù'ù mə̂: bɨ ka sɨgɨsə ŋû yìi mə a sa'a mbi yù aa a aləŋə nɨfɔ̀, ɨ furə yi tâ à fɛ'ɛ. 32Nòò yìi mə bɨ ka ŋɛntə ghâ a ndəŋə, ɨ lɔ̀'ɔ̀sə aa fàa atu nsyɛ aa, mə̀ ka swùŋ bə̂ bɨtsɨ̀m tâ bɨ̀ zi a mbo mə̀.” 33À lɛ nswoŋ laà m̀fɨgɨtə aa ajàŋ nɨwo yìi mə à lɛ ntswe nɨ̂ ŋ̀kwo aà. 34Ǹnɔ̀ɔ̀ bə̂ wa ɨ kwi'i mə, “Nɔ̀ŋsə̀ yì'ì à swoŋ mə Àyɔ'ɔ̀ Nwì wa à ka yǐ tswe aa nɨ̀ŋkoŋə̀. Ò bû ǹtsya aa la nswoŋ mə bɨ ka ŋentə Mu Ŋù a ndəŋ aa ɛ? Mu Ŋù ma ghû à bu mbə aa wò aa ɛ?” 35Yesu a kwi'i mə, “Ŋ̀kà'à ɨ ka bǔ tswe bu bo aa tsi'ǐ a atu mû àtɨɨ noò. Nɨ̀ ka ntəə a mûm ŋ̀kà'à fàa noò mə nɨ̀ tswe nɨ ghu aa, mə tâ ɨ̀tugə tsuu ghuu fii; nloŋ mə ŋù yìi mə a təə nɨ̂tugə aa kaa à sɨ̌ adɨgə yìi mə yu ghɛ̀ɛ̀ ghu aa zî. 36Nɨ̀ nɨŋ mɨ̂ntɨɨ̀ muu a nɨ̂ ŋ̀kà'à ghû fàa noò mə nɨ̀ tswe nɨ ghu aa, ta bə bɔɔ bɨ ŋkà'à.” Yesu à swòŋ mə̂ laà aa, nlo yi a tɨtɨ̀ɨ bo ŋghɛɛ nlə̀ə̀ntə̀. 37Ka mə à lɛ ŋghɨ̀rə ɨ̀lènsə jî ghà'à gha'a a tɨtɨ̀ɨ bo aa, kaa bo lɛ wa'ǎ mɨ̂ntɨɨ̀ myaa ghu nu nɨŋə̀; 38mə tâ ànnù yìi mə ŋgàŋntoò Nwì Yesaiah à lɛ nswoŋ aa, tâ à fɛ'ɛ mbòòntə̀ mə, “Taà, wò à lɛ mbii ntoo ya mə bì'ì lɛ nswoŋə aa ɛ? Nwì à lɛ ndɨ̀'ɨ̀ mɨda'â mi aa a mbo wò aa ɛ?” 39Maa ajàŋ kaa bo lɛ ŋwa'à mɨ̂ntɨɨ̀ myaa ghu nu nɨŋə̀ ǹloŋ mə Yesaiah à lɛ ŋkɨ nswoŋ mə, 40“Nwì à mà'à mə afə̀'ə̀ a mi'i bo ŋ̀kɨ mfɨɨ mɨtsyɛ̀ myaa, mə tâ mi'ì myaa tsuu ɨdɨgə kɨ yə, tâ ɨ̀tû jyaa ɨ̀ tsuu ɨnnù kɨ zi, tǎ wa'à waa lô m̀bəŋkə̀ nzi ntsi'i gha tâ mə̀ ghurə waa.” 41Yesaiah à lɛ nswoŋ laa nloŋ mə à lɛ nyə nɨgha'a ni ǹtɨgə mbɔŋ swoŋə ma yuà ànnù ǹloŋə yi aà. 42Ka mə a lɛ mbə ma mùu ajàŋ aa, bɨ̀tà bɨ ala'a bî ghà'àtə̀ bɨ lɛ nnɨŋ mɨ̂ntɨɨ̀ myaa a nu Yesu, la kaa wa'à baŋ̂nə swoŋə nɨ̂ a mbo bə̀ ǹloŋ mə bo lɛ sɨ bɔ'ɔ nɨ mə baFarɨsai ka furə waa a ndâŋghòtə̂. 43Bo lɛ kɔ̀ŋ mə tâ bə̀ ka mbeentə waa, ntsyatə nlɔ̀ɔ mə tâ Nwì à beentə waa. 44Yesu a tɔŋnə̀ ǹswoŋ mə, “Ŋù yìi mə à nɨŋ ntɨɨ̀ yi a nu mə̀ aa, kaa à sɨ̀ aa tsi'ǐ a nu mə̀ nɨŋə̀, à kɨ nnɨŋə aa a nu ŋù yìi mə à lɛ ntoo gha aà. 45Ŋù yìi mə à yə gha aa, à yə aa ŋù yìi mə à lɛ ntoo gha aà. 46Mə̀ zi fàa mbi aa tsi'ì tsǒ ŋkà'à, mə ŋù tsɨ̀m yìi mə à nɨ̌ŋ ntɨɨ̀ yì a nu mə̀ aa tâ à tsuu a mûm ɨ̀tugə lwì'ì. 47Ŋù yìi mə a yu'u ntoò ya kaa wa'à lə̀ə̀ aa, kaa mə̀ sɨ ɨsa'a ghu nu nɨŋə, nloŋ mə kaa mə̀ lɛ ŋwa'à fàa mbi zì aa a ntsɔ'ɔtə mɨ̀sa'à, mə̀ lɛ nzì aa a nyweensə m̀bî. 48Ŋù yìi mə a tùu gha kaa wa'a nɨghàâ na kwɛrə aa, à tswe nɨ̂ ànnù yii a ka sa'a yi, nɨ̀ghaa nìi mə mə̀ swòŋə aa nɨ ka yǐ sa'a yi a njwî ǹlwì'ìnjɨ̀mə̀. 49A bə laà aa nloŋ mə ànnù yìi mə mə̀ swòŋ aa, kaa mə̀ sɨ aa nɨ̀ à yaà àdà'à swoŋə, a fa Taà ghà yìi mə à lɛ ntoo gha aa mfa nɨ̂ annu yìi mə mə̀ tswe nɨ̂ ŋ̀ghàa ŋkɨ swoŋ aà. 50Mazi mə annù yìi mə Taà a swoŋ aa, a fa ntswêntɨ̀ɨ̀ yìi mə ɨ̀ lwì'i nɨ̂ŋkoŋ aà. Maa ajàŋ mə swoŋ aa annù yìi mə Taà à swǒŋ mə tâ mə̀ swoŋ aà.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\