Jɔn 13

1À lɛ mbə a njwi yìi mə àbɛ̀ɛ̀ a ka tɨgə fu'u tâ bɨ̀ jɨ mɨjɨ mɨ Passa, lɛ boŋ Yesu à zì mə̂ mə nòò yì fàa mbi à kòòntə̀ mə̂ a ajaŋ mə yu ka bǔ mmà'àtə mbi yu ɨ ghɛ̀ɛ̀ yi fu a mbɛ̀ɛ Taà yì aà. Àjàŋ mə à lɛ sɨ kɔ̀ŋ bə̌ bi bìi mə à lɛ mbə̂ bi fàa mbi aa, à lɛ naŋsə ŋkɔ̀ŋ waa ŋkɔ'ɔ lwi'isə. 2Yesu bo bɨ̀ ŋgǎŋyəgə̂nnù ji lɛ sɨ jɨ mɨjɨ mɨ ŋkwɛɛ̀fɔ̀ a atu atɛtə̀, lɛ boŋ Satan à nɨ̀ŋ mə adɨ'ɨtə̀ yî bɨ a ntɨɨ Yuda mu Simon Iscariot mə tâ à fee yi. 3Yesu à lɛ nzi mə Taà yì à fà mə ŋgɔ̀ŋ joò tsɨ̀m faa mbi a mbo yu, ŋkɨ nzi mə àjàŋ mə yu lɛ nlò a mbo Nwì ǹzi aa, yu ka bǔ lǒ ghɛ̀ɛ̀ yi fu ghu mbɛ̀ɛ̀. 4À lɛ ntɨgə mbɨɨnə wa atu atɛtə̀, ǹtsɔ'ɔ akutə̀ yi nləə, nlɔgə tawòlə̀ ǹlɨmtə a tìi yu. 5Ǹlɔgə ŋkì ǹnɨŋ nɨ̂ àkaŋ nlɔ̀gɨ̀nə̀ ŋ̀ka nsi'i mɨkòrə̀ mɨ ŋgǎŋyəgə̂nnù ji ghu ŋkɨɨ nyɛ'ɛ nɨ tawòlə̀ wa mə à lɛ lɨmtə a tìi yu aà. 6À kà mə̂ aa si'i laa, ǹzì nywe'e a nu Simon Peta, a betə̀ mə, “M̀mà'àmbî o lɔ̀ɔ̀ aà ǹsì'i mɨ̀kòrə̂ ma aa ɛ?” 7Yesu a kwi'i ghu mbo mə, “Kaa ò sɨ̌ annù yìi mə mə ghɨ̀rə̀ aa tsɨ̀tsɔ̀ŋ zî, la ò ka yǐ bɔ̌ŋ zi aa a noò ǹjɨ̀mə̀.” 8Peta a swoŋ ghu mbo mə, “Tâ à tsuu bə mə nòò tsù à tswê ghu mə ò ka yǐ sì'ì mɨkòrə̂ mâ.” Yesu a swoŋ ghu mbo mə, “M̀bə mə̀ tsuu mɨkòrə̂ mo sì'i bəə boŋ kaa sɨ̀ ka wa'à nɨ̂ ànnù bû ǹtswe.” 9Simon Peta a swoŋ mə, “M̀mà'àmbî tsuu tsi'ì mɨkòrə̂ ma mumu sì'ì, kɨ nsì'i mbô ma bo bɨ̀ àtû yâ.” 10Yesu a swoŋ ghu mbo mə, “Ŋù ntsɨ̀m yìi mə à sì'i nû yì aa, à laà ǹsɨgɨ̀nə̀ kaa kɨ'ɨ̀ nɨ̂ m̀bu ŋkwatə nsi'i bû ǹtswe; à tɨgə̀ ntswe aa tsi'ì nɨ̀ ǹsì'ìtə mɨ̀kòrə̂ mi. Wa bù bɨtsɨ̀m nɨ̀ laà, a kɨ̂ ǹtɨgə mmɛ tsi'ì ŋù yî m̀fùùrə̀. 11À lɛ tɨ bə aa Yesu à zî ŋû yìi à ka fèè yi aà, a bə̂ ǹji'ì ànnù yìi mə à lɛ nswoŋ mə kaa bo lɛ ŋwa'à bɨtsɨ̀m laà. 12Yesu à màŋsə̀ mə̂ a nsì'i mɨ̀korə̂ myaa mya aa, mbù ŋ̀wɛ'ɛ akutə̀ yi ya fu mbɨɨnə mbɨ̀ɨ̀ ntswe yi fu wa atû tɛtə̀. M̀betə waa mə, “Nɨ̀ zî ǹji'ì ànnù yû yìi mə mə̀ ghɨ̀rə a nu bù aa ɛ?” 13Ǹswoŋ a mbo bo mə, “Nɨ twoŋə naa nɨ ndɨ̀'ɨ̀nnù, ŋkɨɨ ntwoŋə naa nɨ M̀mà'àmbî ghùù, a ku'ùnə̀ maa ajàŋ nloŋ mə aa ŋù yìi mə mə̀ nɨ ghu aà. 14M̀bə̀ mə̀ M̀mà'àmbî ghùù ŋ̀kɨ mbə ndɨ̀'ɨ̀nnù ghùù, lâ ǹsi'i mɨkòrə̂ muu, ma mùu ajàŋ, a ku'ùnə̀ mə tâ nɨ̀ ka nsi'i mɨkòrə̂ muu bu nɨ bù. 15Wa mə̀ dɨ̀'ɨ̀ aa ànnù a mbo bù mə tâ nɨ̀ ka mfɨgɨnə ajàŋ annù ma yû mə mə̀ ghɨ̀rə sii aà. 16Mə̀ swoŋ tsi'ǐ annù nɨ̂koŋ a mbo bù mə kaa abù'ù a sɨ̌ Massa yì tsya. Kaa ŋgàŋntoo a wa'à ŋû yìi mə à tòo yi aà kɨ̀ ntsya. 17Tsǒ mə nɨ̀ zì mə̂ ɨ̀nnù mà jû tsɨ̂tsɔ̀ŋə aa, m̀bɔɔnə a mbo bo mə mbə nɨ̀ kâ m̀fa'a nɨ ju. 18“Kaa mə̀ sɨ ɨnnu ma jû swoŋə aa nloŋ ŋgaa yùù bɨtsɨ̀mə̀, mə̀ zi bə̀ bìi mə mə̀ tɛ̀'ɛ ntsɔ'ɔ aà. Lâ nɨ̀ghàà nɨ Nwî nya mə nɨ swoŋ nɨ mə, ‘Ŋù yìi mə bì'iyu jɨnə aa, à ka bəŋ tɨgə baa nàâ’ aa nɨ tswe nɨ̀ m̀fɛ̀'ɛ mbòòntə̀. 19Mə swoŋ a mbo bù tsɨ̂tsɔ̀ŋ aa mə tǎ bɛɛ mə a ghɨrə mfɛ̀'ɛ̀ ma la, nɨ̀ bii mə mə̀ laa mbə yu wa yìi mə à nɨ ghu aà. 20Mə̀ swòŋə a mbo bù tsi'ǐ annù nɨ̂koŋ mə, ŋù yìi mə à kwɛ̀rə ŋû yìi mə mə̀ tòo yi aa, à kɨ ŋkwɛrə aà ghâ, ŋù yìi mə à kwɛ̀rə gha aa, à kɨ ŋkwɛrə aa ŋù yìi mə à lɛ ntoo gha aà.” 21Yesu à màŋsə̀ mə̂ a nswoŋə ma juù ɨ̀nnù aa, ǹtɨɨ̀ yi ɨ nnaŋsə nluu nɨ̂ àjəŋnə̀, a swoŋ nɨ̀ nsi nɨ̀ nsi mə, “Mə̀ swòŋə a mbo bù tsi'ǐ annù nɨ̂ŋkoŋ mə, ŋù yì mɔ̀'ɔ a tɨtɨ̀ɨ bù à ka ghɨ̀rə fèè ghâ.” 22Ànnù a lɛ ŋgha'a ŋgǎŋyəgə̂nnù ji jya, bɨ tɨgə̀ ǹlenə waa bo nɨ bo. 23Ǹgàŋyègə̂nnù yi wa yì mɔ̀'ɔ, yìi mə à lɛ nnaŋsə ŋkɔŋə aa, à lɛ ntswe nnaŋsə nyoŋ ŋkɔ̀ɔ̀ntə̀ ghu mbɛ̀ɛ̀. 24Simon Peta a tɛ'ɛ mi'ì mi ghu nu nswoŋ ghu mbo mə, “Betə yi mə a ghàà aà nlòŋ ŋgaa wò aa ɛ?” 25Ma waà ŋ̀gàŋyəgə̂nnù yì, a lô ǹyoŋtə nyəkətə ghu nu, m̀betə yi mə, “M̀mà'àmbî, ŋù ma ghû, a nɨ̀ wò aa ɛ?” 26Yesu a kwi'i mə, “Ŋù yìi mə mə̀ ka tsùtə abaa a nɨ̂ ǹjyà ɨ fa ghu mbo aa, à nɨ ghu.” À kwì'ì mə̂ laà aa, ntɨgə nlɔgə abà'a abaa ntsùtə̀ m̀fa a mbo Yuda mu Simon Iscariot. 27Àjàŋə Yuda à lɛ ŋghɛ̀sə̀ ŋ̀kwɛrə abaa ya aa, Satan a kuu ghu ntɨɨ̀. Yesu a swoŋ ghu mbo mə, “Wàŋsə̀, ghɨ̀rə annù yìi mə o lɔɔ̀ ŋghɨ̀rə aà!” 28Kaa àbùgə̀ bə̂ yìi a lɛ ntswe wa atu tɛtə aa, kaa bo lɛ wa'ǎ nji'ì ànnù ma yû yìi mə Yesu à lɛ nswoŋ ghu mbo aa zî. 29Tsǒ mə Yuda à lɛ sɨ lə̀ə abàâ ŋkabə aa, ŋgǎŋyəgə̂nnù Yesu jya jǐ mɔ'ɔ ɨ watə mə, Yesu à lɛ ntsyaa ntoo yi aa mə tâ à ghɛɛ nyuu njoo jìi mə bo ka jɨ ɨkòò wa aa ghu; kə̀ mə tâ à ghɛɛ mfa ayoo a mbo ŋ̀gàŋə̂fumə. 30Yuda à kwɛ̀rə̀ mə abaa ya aa, mburə mma'atə tsi'ì maa noò mfɛ'ɛ. Ɨ̀tugə ɨ fiì. 31Yuda à mà'àtə̀ mə aa, Yesu a swoŋ mə, “Tsɨtsɔ̀ŋ, bɨ ghà'àsə̀ mə̂ Mu Ŋù. Tsɨtsɔ̀ŋ bɨ tsyà mə̂ ghu nu, ŋgha'a Nwî. 32Mbə bɨ gha'asə̀ Nwî ǹtsya ghu nu, bəə boŋ Nwì à ka kɨɨ gha'asə yi ɨ tsyà a nu yu Nwîŋ̀gɔ̀ŋ, ɨ kɨɨ mburə ghɛ̀sə gha'asə yi ŋgaa yî m̀fùùrə̀. 33Bɔɔ̀ bâ, kaa mə̀ ka wa'ǎ bi'inə̀ bǔ ntswe tâ àgha'a sa'atə; mə̀ bə lǒ boŋ nɨ̀ ka tɨgə lɔ̀ɔ̀ naà, lâ mə̀ swoŋ a mbo bù tsi'ǐ ajàŋə mə lɛ nswoŋə a mbo baYuda aa, mə̀ swòŋə a mbo bu tsɨtsɔŋ mə, “Kaa mbə nɨ̀ wa'ǎ adɨgə yìi mə mə ghɛ̀ɛ̀ ghu aa ghɛ̀ɛ̀.” 34Mə̀ fâ ǹdɨ'ɨ yì m̀fii a mbo bù. Nɨ̀ ka ŋkɔŋnə ghu bo nɨ bù. A ŋgɨ̀gɨ̀ŋ a ajàŋ mə mə kɨɨ kɔŋə ghuu aa, nɨ̀ ka ŋkɔŋə ghuu bu nɨ bù. 35Nɨ̀ bə kɨ kɔ̀ŋnə̀ ghuu bu nɨ bù boŋ bə̀ bɨ̀tsɨ̀m ka zi mə nɨ̀ laa mbə ŋgǎŋyəgə̂nnù jyà.” 36Simon Peta a betə̀ yi mə, “M̀mà'àmbî, o ghɛ̀ɛ̀ aa a fə aa ɛ?” Yesu a kwi'i ghu mbo mə, “Kaa mbə ò wa'ǎ a adɨgə yìi mə mə ghɛ̀ɛ̀ ghu aa tsɨ̀tsɔ̀ŋ yoŋə̀, lâ à ka yǐ kɨ bə a njɨ̀m tâ ò yoŋə ghâ.” 37Peta a swoŋ ghu mbo mə, “M̀mà'àmbî, m̀bə mə̀ wa'à gho tsɨ̀tsɔ̀ŋ yoŋə̀ aa a ya aa ɛ? Wâ à tɛ'ɛ bə bə annù nɨwo, boŋ mə̀ ka fa ntswêntɨ̀ɨ̂ yà mbɨ'ɨ ŋkwîtû yò.” 38Yesu a betə̀ yi mə, “Ò ka nàŋsə fa ntswêntɨ̀ɨ̂ yò mbɨ'ɨ ŋkwîtû ya aa ɛ? Mə̀ swòŋə a mbo wò tsi'ǐ annù nɨ̂ŋkoŋ mə mbɔŋ tâ àŋkə̀gə̀ à tɔŋ nɨ̂tugə sìi boŋ ò tùù mə̂ gha ŋgàà ji tarə̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\