Jɔn 14

1Yesu a swoŋ a mbô ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji mə, “Tâ mɨ̀ntɨɨ̀ muu tsuu kɨ tsɨ̀gɨ̀nə̀, tâ nɨ̀ tsuu kɨ jəŋnə, nɨ̀ nɨŋ mɨ̂ntɨɨ̀ muu a nu Nwì, ŋ̀kɨ nɨŋ a nu mə̀. 2Wa ǹja'a nda ɨ mburə luu a nda Taà tsi'ǐ mbə annù. Wa mə̀ ka ghɛ̀ɛ ɨ naŋsə adɨgə yìi nɨ̀ ka yǐ yǒŋ tswe ghu aà. A sɨ̀ laà aa bə boŋ kaa mə̀ sɨ swoŋ mə mə ghɛ̀ɛ̀ aa a nnaŋsə àdɨ̀gə̀ a mbo bù. 3Mə̀ bə ghɛ̀ɛ nnaŋsə adɨgə, boŋ mə̀ ka bǔ bɨ̀ɨ̀ lɔ̀gə̀ ghuu tâ bù zi ntswe bi'inə̀ maa adɨgə mə mə̀ tswe ghu aà. 4Nɨ̀ zi mânjì yìi mə a ghɛ̀ɛ̀ maa adɨgə aà.” 5Thomas a swoŋ mə, “M̀mà'àmbî, kaa bì'ì sɨ̌ adɨgə yìi mə o ghɛ̀ɛ̀ ghu aa zî; m̀bə̂ bì'ì tɨgə̀ ǹzi mânjìi yìi mə a ghɛ̀ɛ̀ ghu aa mə akə aa ɛ?” 6Yesu a kwi'i mə, “Mə̀ nɨ mânjì, m̀bə annù nɨ̂ŋkoŋ, ŋ̀kɨ mbə ntswêntɨ̀ɨ̀. Kaa m̀bə ŋù wa'ǎ a mbɛ̀ɛ Taà ghɛɛ̀ tsi'ì tɨ̀ ghə̂ à tsya a nu mə̀. 7A lɛ mbaa bə mə nɨ̀ zi gha, boŋ nɨ̀ kɨ nzi Taà. Lâ ɨ lɔ̀gɨ̀nə̀ tsɨ̂tsɔ̀ŋ nɨ̀ zi yi, nɨ̀ kɨ̀ mə̂ ǹyə yi.” 8Philip a swoŋ a mbo Yesu mə, “M̀mà'àmbî, àyoo yìi mə bì'i tɨgə nlɔɔ tsɨ̂tsɔ̀ŋə̀ aa à nɨ tsi'i mə tâ ò dɨ'ɨ Ta a mbo bì'ì tâ nû yi bɔŋə.” 9Yesu a kwi'i mə, “Bì'inə̀ nàŋsə̀ mə̂ ǹtswe aa a nɨ nòò yî ǹsyà, kaa ò wa'à gha zi aa ɛ, Philip? Ŋù yìi à yə gha aa, à yə̀ mə̂ Taà. Ò tɨgə̀ m̀bu ntsyà aa la nswoŋ mə tâ mə̀ dɨ'ɨ Taà a mbo bù aa ɛ? 10Philip, ò sɨ̀ bii mə mə̀ tswe aa mum Taà, Taà a kɨ̂ ǹtswe a mum mə̀ aa ɛ? Ɨ̀nnù jû mə mə swoŋ nɨ a mbo bù aa, kaa mə̀ sɨ aa nɨ̂ àtu ya swoŋə, à nɨ̂ ɨ̀fà'à Taà ghà yìi mə à tswe a mum mə̀ aà. 11Bii nɨ̀ mə mə̀ tswe aa mum Taà, Taà a kɨ̂ ǹtswe a mum mə̀; a tuu laa bə, nɨ̀ tɨgə̀ m̀bii nloŋ bə̂ mɨ̀fà'à mû mə nɨ̀ yə mə̀ fa'à aà. 12Yesu a bû ǹswoŋ mə, “Mə̀ swoŋ a mbo bù tsi'ì ànnù nɨ̂ŋkoŋ mə, ŋù yìi mə à nɨ̌ŋ ntɨɨ̀ yi a nu mə̀ aa, a ka kɨɨ fà'à mɨfà'à muà mə mə fà'à aà; ɨ tɛ'ɛ bàŋnə̀ ɨ kɨ fà'a ɨnnù jìi mə ɨ tɨnsə ntsyà aa, ǹloŋ mə mə ghɛ̀ɛ̀ a mbɛ̀ɛ Taà laa aà 13Mə̀ bə ghɛ̀ɛ̀ boŋ mə̀ ka kɨ ghɨ̀rə̀ nɨ̂ ɨ̀nnù tsɨ̀m jìi mə nɨ̀ bətə nɨ̂ Ɨ̀kûm gha aà, mə tâ bɨ yə zi nɨgha'a nɨ Taà ǹtsya a njɨ̌m Mû yì. 14Nɨ̀ bə betə annǔ tsu nɨ̂ Ɨ̀kûm ghâ bəə boŋ mə̀ ka ghɨ̀rə̀. 15Nɨ̀ bə kɔ̀ŋə̀ gha, boŋ nɨ̀ ka kɨ lə̀ə ndɨ'ɨ̀ jâ. 16Tâ mə̀ betə a Taà mə tâ à too ŋgàŋkwɛtə̀ ghùù yî dàŋə̀, yìi à ka tɨgə lwì'i bu bo. 17À nɨ̂ Àzwì annù nɨ̂ŋkoŋə̀. Kaa m̀bə̂ m̀bi yù wa'à yi kwɛrə̀; nloŋ mə kaa m̀bi yù kaa sɨ nii yə, kaa wa'à yi kɨ nzi. Lâ, nɨ̀ zi yi, nloŋ mə à tswe a tɨtɨ̀ɨ bù, ǹtswe nɨ a mum bù. 18Yesu a bû ǹswoŋ mə, “Mə̀ bə ghɛ̀ɛ boŋ kaa mə ka wa'à ghuu tsi'ì bù bu mà'àtə̀; mə̀ ka bǔ bɨ̀ɨ̀ fu a mbo bù. 19A nɨ mû àtɨɨ noò kaa mbî kaa ɨ̀ ka wa'ǎ gha bù ka nyə, lâ tâ bù ka nyə nɨ̂ ghâ; tsǒ mə mə̀ tswe ntɨ̀ɨ̀ aà, nɨ̀ ka kɨɨ tswe bɨtɨ̀ɨ̀. 20À ka yǐ bə maa njwi, tâ nɨ̀ zi mə mə̀ tswe aa a mûm Taà, nɨ̀ kɨ̂ ǹtswe a mum mə̀, mə̀ kɨ̂ ntswe a mum bù. 21Ŋù ǹstsɨ̀m yìi mə a yu'u ndɨ'ɨ̀ jya ŋkɨɨ nləə aa, à nɨ ŋù yìi mə à kɔ̀ŋə̀ gha aà. Taà à ka kɨɨ kɨ kɔ̀ŋə̀ ŋû ǹtsɨ̀m yìi mə à kɔ̀ŋə gha aa; tâ mə̀ kɨɨ ŋkɔŋ yi, ŋkɨ ndɨ'ɨ ɨbɨɨ nû gha ghu mbô.” 22Yuda, (kaa sɨ̌ Judas Iscariot bə̂) a swoŋ mə, “Taà, m̀bə ò dɨ̀'ɨ̀ ɨ̀bɨɨ nû gho aa mə akə a mbo bì'ì kaa wa'ǎ a mbô m̀bi bàŋnə̀ ǹdɨ'ɨ aa ɛ?” 23Yesu a kwi'i ghu mbo mə, “Ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə à kɔ̀ŋə gha aa, a yu'unə ndɨ'ɨ̂ jâ. Taà a kɨɨ̀ ǹtɨgə ŋkɔŋə nii, Taà nɨ mə̀, bì'ì zi ŋhurə ndùgə̀ bi'ibo tɨgə ntswe ghu. 24Ŋù yìi mə à sɨ̀ gha kɔ̀ŋ aa, kaa à sɨ ndɨ'ɨ̀ jya lə̀ə̀; kaa ɨ̀nnù jû mə nɨ yu'u aa kaa ɨ sɨ̌ ndɨ'ɨ̀ jyǎ bə̂, ɨ lo aa a mbo Taà wa yìi mə à lɛ ntoo gha aà. 25Mə swoŋ ɨnnù ma jû tsɨ̀m a mbo bù tsɨ̂tsɔ̀ŋ mə mə̀ bùrə ntswe bi'inə̀ aà. 26Lâ Ŋ̀kwɛtə wa, Àzwì Nwî ya yìi mə a laa màŋsə̀ aa, yìi mə Taà à ka yǐ too nɨ̂ Ɨ̀kûm gha aa, a ka yǐ tɨgə dɨ̀'ɨ ɨ̀nnù tsɨ̀m a mbo bù, ɨ ghɨrə nɨ̀ tɨgə ŋwa'atə nɨ̂ ɨ̀nnù jìi mə mə lɛ nswoŋ a mbo bù aà. 27Mə̀ lə̀ə̂ m̀bɔɔnə a mbo bù, mə fa aa tsi'ì m̀bɔɔnə̂ yà a mbo bù. Kaa mə̀ sɨ fa aa ajàŋ yìi mə m̀bi ɨ fa aà. Tâ mɨ̀ntɨɨ̀ mùu tsee lǒ kɨ tsɨ̀gɨ̀nə̀, nɨ̀ tsuu kɨɨ kɨ bɔ'ɔ. 28Tɨgə nɨ̀ ghɨ̀rə mbaa nyu'u ajàŋ mə mə̀ ghɨ̀rə nswoŋ mə, 'Mə̀ ka ghɛ̀ɛ ɨ bɔ̌ŋ bǔ bɨ̀ɨ ɨ zǐ fu a mbo bù aà. À bə bə yìi mə nɨ̀ kɔ̀ŋə gha, boŋ nɨ̀ ka kɨ dorətə nloŋ mə mə ghɛ̀ɛ̀ a mbɛ̀ɛ Taà aà; ɨ kɨ dorətə aa nloŋ mə Taà à tsyàtə gha aà. 29Mə̀ swòŋə ɨ̀nnù jû a mbo bù m̀bɔŋ tâ ɨ̀ fɛ'ɛ aa mə, bɛɛ ɨ yi mfɛ̀'ɛ̀, nɨ̀ yə mbii. 30Kaa mə̀ kaa wa'ǎ a mbo bù nɨ nòò yî ǹsyà bû ŋ̀ghaa, nloŋ mə ŋù yìi mə a sa'a mbi yù aa, a zì. La kaa à sɨ nɨ̂ àdà'à a atu mə̀ tswê. 31Mə ghɨ̀rə̀ aa annù yìi mə Taà a swoŋ aà, mə tâ m̀bi zi mə mə̀ kɔ̀ŋə Taà. Nɨ̀ zi bì'inə̀ mma'atə adɨgə yuà ǹlo yi'inə̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\