Jɔn 15

1“Mə̀ nɨ̂ àti mɨlù'ù yî ànnù nɨ̂ŋkoŋə̀, Taà ghà a bə ŋù wa yìi mə a fà'à a ŋkya mɨlù'ù aà. 2A kwàrə ntaa tsɨ̀m yìi mə ɨ tswe a nu mə̀ kaa wa'à nɨ̀ mɨ̀ntà koonə̀ aa, m̀futə nɨ̂ ǹtaà tsɨ̀m yìi mə ɨ koonə mɨ̂ntà aa mə tâ ɨ̀ koonə mɨ̂tà mɨ̀ gha'atə. 3Nɨ̀ghàà nɨ Nwî nìi mə mə̀ dɨ̀'ɨ̀ mə̂ a mbo bù aa, nɨ ghɨ̀rə̀ mə̂ mə tâ nɨ̀ laa. 4Nɨ̀ lwi'i a mum mə̀ tâ mə̀ ŋkɨ nlwi'i a mum bù. Tsǒ mə kaa mbə ǹtaà àtì mɨlù'ù wa'à mɨ̀tà koonə̀ tɨ ghə̂ ɨ̀ tsugɨ̀nə nɨ mâtì aa, a kɨ̀ mbə ŋgɨ̌ŋgɨ̀ŋ mə kaa mbə nɨ̀ wa'à mɨ̂tà koonə tɨghə mə nɨ̀ lwì'i a mum nu mə. 5“Mə̀ nɨ àtì mɨlù'ù, nɨ̀ bə ǹtaà ji. Ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə à lwì'i a mum mə̀ mə̀ kɨ̂ ǹlwi'i ghu mum aa, à ka koonə mɨ̂ntà mî ghà'àtə̀; ǹloŋ mə kaa mbə nɨ̀ wa'ǎ annù tsu ghɨrə̀ tɨ mə̀. 6Mbə ŋù tsuu a mum mə̀ lwi'ì, bɨ bəgə nlɔ'ɔsə kaa wa'ǎ ntaà yà bû m̀bə; ɨ tɨgə̀ ǹyoo, bɨ ghotə̀ ŋhɛɛ mma'a a mûm mɔ'ɔ a khɨ̂. 7Nɨ̀ bə lwì'i a mum mə̀ tâ nɨ̀ghàâ na kɨ nlwi'i a mum bù, boŋ nɨ̀ ka betə ŋgɔ̀ŋ ǹjoò tsɨ̀m jìi mə nɨ lɔ̀ɔ̀ aa, ɨ tswe nɨ ju. 8Bə̀ yə nɨgha'a nɨ Taà ǹyoŋə aa ajàŋ yìi mə nɨ koonə mɨ̂ntà mî ghà'àtə̀ aà; ǹtsya ma mùu ajàŋ, nɨ̀ tɨgə̀ m̀bə ŋgǎŋyəgə̂nnù jyâ. 9Mə̀ kɔ̀ŋə ghuu a ŋgɨ̌ŋgɨ̀ŋ a ajaŋ yìi mə Taà ghà à kɔ̀ŋə gha aà; nɨ̀ nlwi'i a mûm àkɔ̀ŋnə̀ yâ. 10Nɨ̀ bə kɨ yu'u ndɨ'ɨ̀ jya, boŋ nɨ̀ lwì'i a mûm àkɔ̀ŋə̂ yâ. A gɨ̌ŋgɨ̀ŋ a ajàŋ yìi mə̀ yù'ùnə ndɨ'ɨ Taà ŋ̀kɨ nlwi'i a mûm àkɔ̀ŋnə̀ yi aà. 11“Mə̀ swoŋ ɨnnù juà a mbo bù aa mə tâ nɨ̀dorə̀ na tâ nɨ̀ tswe a mbo bù ta tâ nɨ̀dorə̀ nuu kɨ nluu. 12Ǹdɨ'ɨ̀ yà a mbo bù ɨ̀ nɨ mə: nɨ̀ ka kɔŋnə ghuu bu nɨ bù a ajàŋ yìi mə mə̀ kɔ̀ŋə ghuu aà. 13Àkɔ̀ŋnə̀ yìi mə mbə ŋù a tswê nɨ yu a nû ɨ̀kà'â ji yìi mə a tsyatə akɔ̀ŋnə tsɨ̀m aa, à nɨ̂ m̀fâ ǹtswêntɨ̀ɨ̀ yì ǹloŋ ŋkwitû waa. 14Nɨ̀ nɨ̂ ɨ̀kà'â jya aa a ajàŋ yìi mə mbə nɨ̀ ka ŋghɨrə ɨnnù jìi mə mə̀ swǒŋ mə tâ nɨ̀ ka ŋghɨrə aà. 15Kaa mə̀ sɨ ghuu aa nɨ̂ ŋ̀gǎŋəfà'à bu ntwoŋə ŋ̀loŋ mə kaa ŋ̀gàŋə̀fà'à kaa à sɨ̌ annù yìi mə tâ fà'â yì a ghɨ̀rə̀ aa zî. Mə̀ bàŋnə ntwoŋə ghuu aa nɨ̂ ɨ̀kà'â jyâ, ǹloŋ mə mə̀ swòŋ mə ɨnnù jìi mə mə lɛ nyu'u a mbo Taà ghà a mbo bù. 16Kaa a gha aa a lɛ ŋwa'à bu tsɔ'ɔ̀; a ghuu aa a lɛ mbàŋnə̀ ǹtsɔ'ɔ mə̂, ǹtoo ghuu mə tâ nɨ̀ ghɛɛ ŋka ŋkoonə mɨ̂ntà mî ghà'àtə̀; tâ mɨ̀ bə mɨ̂ntà mìi mə mɨ lwì'ì nɨ̂ŋkoŋ aà. Ma mùu ajàŋ, tâ Taà ghà à tɨgə fa nɨ̂ ǹjoò tsɨ̀m jìi mə nɨ betə nɨ̂ ɨ̀kûm gha aa a mbo bù. 17Ǹdɨ'ɨ yìi mə mə̀ fa a mbu bù aa à nɨ mə, nɨ ka ŋkɔŋnə ghuu bu nɨ bù. 18“M̀bə̂ m̀bi ɨ ka mbaa ghuu, nɨ̀ zi mə ɨ̀ lɛɛ̀ m̀foo mbaa ghâ. 19Nɨ̀ lɛ mbaa bə aa bə̀ bɨ mbi bù boŋ m̀bi yù ɨ kɔ̀ŋə̀ yìi mbuu bə̂. Lâ nloŋ mə kaa nɨ̂ sɨ̀ aa bə̀ bɨ mbi bu bə̀, mə̀ tsɔ'ɔ ghu aa a mûm mbi aa, a bə̂ ǹji'ì ànnù yìi mə m̀bi ɨ bàà nɨ̂ ghuu aà. 20Nɨ̀ wa'atə annù yìi mə mə̀ lɛ nswoŋ a mbo bù aà; ‘Kaa m̀bə ŋ̀gàŋàfà'à a wa'ǎ tâfà'à yì tsyâtə̀.’ M̀bə a bə mə bɨ lɛ sɨ ntsɔ'ɔ akòrə̂ ya, boŋ bɨ ka yǐ kɨɨ ɨ tsɔ'ɔ a yuu; m̀bə a bə mə bɨ lɛ sɨ yu'unə nɨ̂ ànnù yìi mə mə̀ lɛ sɨ dɨ̀'ɨ̀ aa, boŋ bɨ ka yǐ kɨɨ kɨ yu'unə nɨ̂ ànnù yìi mə nɨ kɨɨ ndɨ'ɨ aà. 21Lâ bɨ ka yǐ ghɨ̀rə ɨnnù ma jû ɨ tsɨ̀m a nu bù ǹloŋ ŋgaà ya nloŋ mə kaa bɨ sɨ̌ ŋû yìi mə à tòo ghaa aa zî. 22Mə̀ lɛ mbaa tuu zǐ ɨ̀ swoŋə ɨnnù jî bɨ̂ jyaa boŋ bo lɛ ŋkwo waa mbu'ù; lâ, m̀bə yìi mə mə̀ lɛɛ̀ ǹzi ŋghɨ̀rə̀ bo zî ɨ̀bɨ̂ waa aa, kaa mbə bɨ wa'ǎ bù ǹswoŋ mə bo sɨ̌ ɨbɨ ghɨ̀rə̀. 23Ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə a bàà naa laa, a kɨɨ mbaa nɨ̂ Taà ghà. 24Ɨ̀nnù jî yɛ̌yɛrə jìi mə mə̀ lɛ ŋghɨ̀rə a tɨtɨ̀ɨ bo jìi mə ŋù dàŋ a mbìi mə̀ kaa à lɛɛ̀ ŋwa'à ghɨ̀rə̀ aa, ɨ lɛ mbaa tuu bə, boŋ kaa bɨ lɛ ŋwa'à ɨbɨ̂ ghɨ̀rə̀. Lâ tsɨ̂tsɔŋ̀, bɨ yə̀ mə̂ ɨnnù jî yɛ̌yɛrə jya mə mə̀ lɛ ŋghɨ̀rə̀ aa, m̀baa gha ŋkɨ mbaa Taà ghà. 25Ma yuà ànnù a lɛ ntswe nɨ̂ m̀fɛ̀'ɛ tǎ lwensə annù yìi mə bɨ lɛ ŋŋwà'ànə̀ a mum àŋwà'ànə nɔ̀ŋsə̀ yaa aà, mə, ‘Bɨ lɛ mbàà gha tɨ̀ ǹji'ì.’ 26Lâ ŋ̀gàŋkwɛtə̀ wa mə mə̀ ka too yi tâ à lo a mbo Taà ghà ǹzi a mbo bù aa, yu wa yìi mə à nɨ Azwì annù nɨ̂ŋkoŋ aa, à bə zǐ boŋ à ka kɨ swoŋə nɨ̂ ànnù ǹloŋ ŋgaà yà. 27Tâ bù bûmbɔŋ nɨ̀ kɨɨ ntɨgə nswoŋə nɨ̂ ɨ̀nnù nloŋ ŋgaà yà ǹloŋ mə nɨ̀ tswe bi'inə̀ ǹlogɨnə tsi'ǐ nlogɨ̀nə aà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\