Jɔn 16

1“Mə̀ swǒŋ juà ɨ̀nnù a mbo bù aa mə tâ nɨ̀ tswa abìintɨɨ̀ yuu ǹtsuu mà'àtə̀ tâ à wo. 2Baa tɨgə furə nɨ̂ ghuu a nda ŋghotə bù, nòò a kɨɨ nzi, yìi mə ŋù à bə zwitə ghuu boŋ a bàŋnə̀ m̀mɔɔntə bə mə yu fà'à aa àfà'à yî sɨgɨ̀nə̀ a mbo Nwì. 3Bə̀ ka yǐ kɨ ghɨ̀rə̀ ma juù ɨ̀nnù a nu bù aa nloŋ mə kaa bɨ sɨ̀ Taà ghà zi, kaa wa'à gha kɨ nzi. 4La mə̀ swoŋ ma juu ɨnnù a mbo bù aa mə tà bɛɛ nòò wa a yi ŋkù'ù mə bɨ ka yǐ kɨ ghɨ̀rə̀ ma juù ɨ̀nnù a nu bù aa, boŋ nɨ̀ ka kɨ wa'atə̀ mə mə̀ lɛɛ̀ mbaa ŋ̀kɛ̀'ɛ̀nə̀ a mbo bù. “Kaa mə̀ lɛ ŋwa'à juà ɨ̀nnù a mbo bù swoŋ a nlɔ̀gɨ̀nə̂ aa nloŋ mə mə̀ lɛ ntswe bi'inə̀. 5La tsɨ̂tsɔ̀ŋ mə ghɛ̀ɛ̀ fu a mbo ŋù yìi mə à lɛ ntoo gha aà. Lâ kaa ŋù nɨ̀ bù yî tsù à sɨ̀ ghu tswê a mbetə̀ mə mə ghɛ̀ɛ̀ aa fə aa ɛ? 6La tsɨ̂tsɔ̀ŋ mə mə̀ swòŋ mə a mbo bù aa, mɨ̀ntɨɨ̀ muu mɨ luu nɨ̀ àjəŋnə̀. 7Mə swoŋ aa tsi'ì ànnù nɨ̂ŋkoŋ a mbo bù: a bɔŋtə a mbo bù mə tâ mə̀ ghɛɛ, ǹloŋ mə mə̀ bə tsuu ghɛ̀ɛ̀ boŋ ŋ̀gàŋ ŋ̀kwɛ̀tə ghùù wa kaa à ka wa'à zì. Lâ mə̀ bə ghɛ̀ɛ̀ boŋ mə̀ ka too yi tâ à zi a mbo bù. 8Nòò yìi mə Àzwì Nwî ka zì aa, a ka ghɨ̀rə tâ a laa a mbo bə̀ bɨ mbi bù mə ɨ̀nnù jìi mə bo wa'atə nloŋ ɨ̀nnù jî bɨ bo bɨ̀ ànnǔ ŋghɨ̀rə ɨ̀nnù jìi ɨ tsinə aa, a bɔ̀'ɔ nɨ̂ à ajàŋ yìi mə Nwì à ka yǐ sa'a mbi aa, kaa a sɨ̀ ŋku'unə̀. 9Ɨ̀nnù jìi bo wa'atə nloŋ bɨ kaa ɨ sɨ̀ ku'ùnə̀ aa nloŋ mə ka bo sɨ̀ mɨ̂ntɨɨ̀ myaa a nu mə̀ nɨŋ aà; 10ɨ̀nnù jìi mə bo kɨɨ ŋwa'atə nloŋ ŋghɨ̀rə ɨ̀nnù jìi ɨ tsinə aa kaa ɨ wa'à kɨ̀ ŋku'unə aa nloŋ mə mə bù ŋ̀ghɛɛ naa fu a mbɛ̀ɛ Taà ghà kaa tâ nɨ̀ wa'à gha bù ǹyə; 11ɨ̀nnù jìi mə bo kɨɨ ŋwa'atə nloŋ ajàŋ yìi mə Nwì à ka yǐ kɨ tsɔ'ɔtə mɨsa'a aa kaa wa'à kɨ ŋku'unə aa, nloŋ mə Nwì à fòò mə̂ ntsərə ɨsa'a mfɔ̀ mbi ghù. 12“Mə̀ tswe nɨ̀ ɨ̀nnù jî ghà'àtə̀ a nswoŋ a mbo bù, jìi mə mə̀ bə swoŋ boŋ a ka tsyànə̀ a nyu'u tâ à kuu a atu bù. 13Lâ nòò yìi mə Àzwǐ annù nɨ̂ŋkoŋ ya a zǐ aa, a ka ghɨ̀rə tâ nɨ̀ zi annù nɨ̂ŋkoŋ tsi'ì tsɨ̀mə̀. Kaa à ka yǐ wa'à ka ŋghaa aa nɨ̂ àtû yì, a ka yǐ kɨ swoŋ aa tsi'ǐ ànnù yìi mə a yù'u aà; ɨ kɛ̀'ɛ̀nə̀ nɨ̂ ɨ̀nnù jìi mə ɨ ka yǐ fɛ̀'ɛ̀ aa a mbo bù. 14A ka yǐ kɨ gha'asə nɨ̂ ghâ ǹloŋ mə a ka yǐ kɨ lɔ̀gə ɨnnù jìi mə à nɨ̂ ja aa ɨ tɨgə kɛ̀'ɛ̀nə̀ nɨ a mbo bù. 15Ǹjoò tsɨ̀m jìi mə Taà ghà à tswe nɨ ju aa, à nɨ aa mbə̂ jâ; à nɨ̂ ǹji'ì ànnù yìi mə mə̀ swoŋ mə a ka yǐ tɨgə lɔ̀gə̀ nɨ̂ ɨ̀nnù jìi mə à nɨ̂ jâ aa ɨ tɨgə kɛ̀'ɛ̀nə̀ nɨ a mbo bù aà. 16“A nɨ mû àbàŋntə̀, kaa nɨ̀ ka wa'à gha bù ǹyə lâ àbàŋtə̀ a bu tɨ tsyà nɨ̀ yə̂ ghâ.” 17Ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù Yesu jî mɔ'ɔ ɨ lɔgɨ̀nə̀ ǹtɨgə mbetə nɨ̂ waa bo nɨ bo mə, “Ǹji'ì ànnù muù mə à swòŋə aa ɨ̀ bə aa mə akə aa ɛ? À swòŋ a mbo bì'inə̀ mə a nɨ mû àbàŋtə̀ kaa tâ bì'inə̀ wa'à yi yə̂, la àbàŋtə̀ yî mɔ'ɔ a bu tɨ tsyà bì'inə̀ bǔ nyə yi; ŋ̀kɨɨ nswoŋ nɨ mə ‘A bə ma mùu ajàŋ aa nloŋ mə mə ghɛ̀ɛ̀ aa a mbo Taà ghà.’ 18Bo swoŋ mə ǹji'ì ‘mû àbàŋtə̀ ghû’ ɨ̀ bə aà àkə̀ aa ɛ? Kaa bì'ì sɨ̌ atû yi'i nɨ̂ ànnù yìi mə a swoŋ aa zî!” 19Yesu à lɛ nzi annù yìi mə bo lɛ sɨ lɔ̀ɔ mbetə yi ghu aà, ǹtɨgə nswoŋ a mbo bo mə, “Mə̀ ghɨ̀rə nswoŋ mə, ‘a nɨ mû àbàŋtə̀ kaa tâ nɨ̀ wa'à gha yə̂, bɛɛ mə̂ àbàŋtə̀ yî mɔ'ɔ a bu tɨ tsyà, nɨ̀ bû ǹyə gha fu.’ À nɨ̂ ànnù yìi mə bǔ betə nɨ̂ ghuu bu nɨ bù ghu aa ɛ? 20Mə swoŋ aa tsi'ì ànnù nɨ̂ŋkoŋ a mbo bù: Nɨ̀ ka yǐ kɨ yə̀'ə ɨ lɨ̀ nɨ mɨ̀làà, tâ m̀bi ɨ̀ ka mbaŋnə ndorətə; nɨ ka yǐ kɨ jəŋnə, lâ ta ajəŋnə̀ yuu tâ à baŋnə mbəŋkə ntɨgə nɨdorə̀. 21Nòò yìi mə màŋgyɛ̀ à tsɨ̀gə mu aa, a jəŋnə nloŋ mə nòò ŋ̀gɨ'ɨ yì à kù'ù mə̂; la nòò yìi mə à jwè mə mu wa aa, a li'ìnə̀ ǹyàŋə̂ ǹtsɨ̀m, ǹtɨgə ndorətə mə yu jwè mə a mu yì mfii a mûm m̀bî. 22Àa tsi'ì ŋ̀gɨŋgɨ̀ŋ a ajàŋ yìi mə a tswe a mbo bù aà; tsɨ̂tsɔ̀ŋ nɨ jəŋnə, lâ mə ka bǔ kwatə ɨ zǐ a mbo bù, ta mɨ̀ntɨɨ̀ muu luu nɨ nɨ̀dorə̀, àjàŋ nɨdorə yìi mə kaa mbə ŋù tsù a wa'à a mbo bù kwɛrə aà. 23“Nòò yìi mə ǹjwi mà ya ɨ̀ ka yǐ zì aà, kaa nɨ̀ ka yǐ wa'ǎ ayoo yì tsǔ a mbo mə̀ bû ŋ̀ka mbetə. Mə swoŋ aa tsi'ì ànnù nɨ̂ŋkoŋ a mbo bù: Taà ghà à ka fa ŋgɔ̀ŋ njoò tsɨ̀m jìi mə nɨ betə nɨ̂ ɨ̀kùm gha aà. 24Nzi nywe'e tsɨ̂tsɔ̀ŋ, kaa nɨ̀ burə tɨ̀ ayoò tsu betə̀ nɨ̂ ɨ̀kùm ghâ; nɨ̀ bə betə boŋ nɨ̀ ka kwɛrə, ta tâ nɨ̀dorə̀ nuu tâ nɨ̀ luu. 25“Mə̀ lɔ̀gə̀ aa mɨ̀ghàà mî nanaa ŋkɛ'ɛnə ɨnnù juà ghu a mbo bù. La nòò à tswe ghu ka mə kaa mə̀ ka wa'a a mbo bù aa nɨ̀ mɨ̀ghàà mî nǎnaa bû ŋ̀ka ŋghaa, ɨ tɨgə ghàà a mbo bù aa nɨ̂ ǹsi nɨ̀ ǹsi nloŋə Taà. 26Ǹjwi mà ya ɨ̀ ka yǐ kù'u aa, tâ nɨ̀ tɨgə mbetə nii nɨ̂ ɨ̀kùm ghâ; kaa mə̀ sɨ swoŋ aa mə mə̀ ka yǐ kɨ betə nii a kwi atu bù, 27nloŋ mə Taà ghà yumbɔŋ à kɔ̀ŋə ghuu. À kɔ̀ŋə ghuu aa nloŋ mə nɨ̀ kɨ ŋkɔ̀ŋə̀ ghâ, ŋkɨ mbii mə mə lɛ nlò a ghu mbo nzì. 28Mə̀ lɛ nlò aa a mbo Taà ghà, m̀fɛ'ɛ fàa mbî; tsɨ̂tsɔ̀ŋ, mə mà'àtə mbi yù, m̀bu mbɨ̀ɨ̀ nɨ̂ gha fu a mbo Taà ghà.” 29Ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji ɨ tɨgə̀ ǹswoŋ ghu mbo mə, “Tsɨtɔ̀ŋ o ghàà a mbo bì'ì nɨ̂ ǹsi nɨ̀ ǹsî, kaa wa'à nɨ nɨ̀ghàà bû ǹnaa. 30Tsɨ̂tsɔ̀ŋ bì'ì zi mə ò zǐ ɨnnù tsi'ì tsɨ̀mə̀; kaa bə̀ sɨ̀ nɨ̂ ŋka mbetə̂ gho nɨ̀ ànnù tswê. Ma yû a ghɨrə mə tâ bì'ì bii mə ò lɛ nlò aa mbo Nwì ǹzi.” 31Yesu a kwi'i a mbo bo mə, “Nɨ̀ bìì mə̂ tsɨ̂tsɔ̀ŋə̀ aa ɛ? 32Nòò à tɨ̀gə a bô, nòò wa à tɛ̀'ɛ̀ mə̂ ŋ̀ku'u, mə baa jà'à ghuu tâ ŋù à ghɛɛ nɨ̂ yìi mbɛ̀ɛ̀, tâ ŋù à ghɛɛ nɨ̂ yìi mbɛ̀ɛ̀, ɨ tɨgə mmà'àtə̀ gha, mə̀ mə̀. Lâ kaa mə̀ sɨ̀ aa tsi'ì mə̀ mə̀ naŋsə̀ ǹtswe, nloŋ mə Taà à tswe bì'i yu. 33Mə̀ swǒŋ ma juù ɨ̀nnù a mbo bù aa mə tâ nɨ̀ tswe nɨ̂ m̀bɔɔnə, a ajàŋ yìi mə mbə bì'inə̀ tswê nɨ̂ ànnù yî mɔ'ɔtə̂ aà. Tsǒ mə nɨ tswê a mûm m̀bi aa, nɨ̀ nɨ ka yə ŋgɨ'ɨ̀. Lâ nɨ̀ taŋ ntɨɨ̀! Wa mə̀ tsyà mə mbî!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\