Jɔn 17

1Yesu à màŋsə̀ mə̂ a nswoŋ ma jû ɨ̀nnù, ŋ̀ŋɛɛ mi'ì mi, nlii aburə, ǹswoŋ mə, “Taà ghà, nòò à kù'ù mə̂. Gha'asə Mû ghò ta tâ Mû ghò à kɨ ŋɨgha'asə ghô. 2Ò lɛ mfa mɨda'a ghu mbo mə tâ ka mbu'utə ŋgɔ̀ŋ mu ŋǔ ntsɨ̀m, ta ɨ fa ntswêntɨ̀ɨ̀ yìi mə ɨ̀ tswe nɨ̂ŋkoŋ aa a mbo bo bìi mə ò lɛ mfa ghu mbo aà. 3Ǹtswêntɨ̀ɨ̀ yìi mə ɨ̀ lwì'i nɨ̂ŋkoŋ aa, ɨ̀ laa mbə a nzi wò, wò Nwîŋgɔ̀ŋ yî mɔ̀'ɔ̀tə̀ yìi ò nɨ Nwîŋgɔ̀ŋ tsi'ǐ a ànnù nɨ̂ŋkoŋ aà, ŋ̀kɨ mbə a nzi Yesu Kristo, yìi mə ò lɛ ntoo aà. 4Mə̀ ghà'àsə̀ mə̂ gho fàa atu nsyɛ̂; mə̀ màŋsə̀ mə afà'à yìi mə ò lɛ mfa mə tâ mə̀ fa'a aà. 5Taà ghà! Gha'asə a gha tsɨ̂tsɔ̀ŋ a mbɛ̀ɛ wò, tsi'ì nɨ̂ nɨ̀gha'a nya mə mə̀ lɛ ntswe nɨ nu bi'iò m̀bɔŋ ta ò naŋsə mbi aà. 6“Mə̀ ghɨ̀rə mə tâ bə̀ bya bìi mə ò lɛ ntsɔ'ɔ fàa mûm m̀bi mfa a mbo mə̀ aa, mə tâ bɨ̀ zi ghô. Bo lɛ mbə aa bə̌ bô, la ò fâ waa a mbo mə̀. Bo yu'unə nɨghàâ nô, 7Tsɨtsɔ̀ŋ bo zi mə ŋgɔ̀ŋ njoò tsɨ̀m jìi mə ò lɛ mfa a mbo mə̀ aa ɨ lo aa a mbo wò. 8Mə̀ fà mə ntoo yìi mə ò lɛ ntoo gha nɨ̀ yù aa a mbo bo, bo kɨɨ̀ ŋ̀kwɛrə; bo zi tsi'ì sɨgɨ̀nə̀ mə mə̀ lɛ nlò aa a mbo wò ǹzi, ŋkɨ mbii mə a gha aa a tòo wò. 9“Mə̀, tsà'àtə̀ nòo ŋwa'atə nɨ̂ waa, kaa mə̀ sɨ nòo tsà'àtə aa nloŋ mbî ǹtsɨ̀mə̀; mə tsà'àtə̀ noo nloŋ aa bo bya mə ò fa a mbo mə̀ aà, ǹloŋ mə bo laa mbə bə̂ bô. 10Bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bo bɨ̀ ǹjoò tsɨ̀m jìi mə mə̀ tswe nɨ ju aa, à nɨ̂ jô, jìi mə ò kɨ ntswe nɨ ju aa, ɨ bə̂ jâ; bɨ kɨɨ̀ ǹtsya aa a njɨ̌m bo nyə nɨ̂ nɨ̀gha'à nâ. 11Tsɨtsɔ̀ŋ mə bù m̀bɨɨ nzì fu a mbo wò; kaa mə̀ ka wa'à fàa mûm mbì bù ntswe, lâ bo ka ghɛ̀ɛ̀ nɨ̂ m̀bìì a ntswe fàa mûm m̀bî. Taà ghà yìi mə à làa màŋsə̀ aa, bɛ waa nɨ mɨ̀dà'à mya mìi mə mɨ tswe a nɨ̂ ɨ̀kùm gho aà, ɨ̀kùm wa yìi mə ò lɛ mfa a mbo mə̀ aà, mə tâ bo tswe nɨ̂ ànnù yî fùùrə̀, tsǒ mə sɨ̀ kɨ ntswe nɨ̂ ànnù yî fùùrə̀ aà. 12Nòò yìi mə mə̀ kɨ̀ tswe bi'i bo aa, mə̀ kɨ̀ sɨ bɛ waa nɨ àdà'à yìi mə a tswe nɨ̂ ɨ̀kùm gho aà, ɨ̀kùm wa yìi mə ò lɛ mfa a mbo mə̀ aà. Mə̀ kɨ̀ lɛ mbɛ waa kaa tsi'ì ŋù nɨ̀bò wàà yî m̀fùùrə̀ kaa a wa'à bwɛ̂, a kɨ̂ m̀mɛ yu wa yì m̀fùùrə̀ mə à lɛ ntswe nɨ̂ m̀bwɛ aà, mə tâ ànnù yìi mə a lɛ ntswe a mûm àŋwà'ànə Nwì aa, tâ à fɛ'ɛ mbòòntə̀. 13Tsɨ̂tsɔ̀ŋ mə bù m̀bɨɨ fu a mbo wò. Mə swoŋ nɨ̂ ɨ̀nnù juà a ajàŋ yìi mə mə̀ bùrə a mûm m̀bi aa mə tâ nɨ̀dorə̀ na tswe a mûm ǹtɨɨ bo nluu. 14Mə̀ lɛ mfa ntoò yò a mbo bo, lâ m̀bi ɨ bàà waa, nloŋ mə kaa bo sɨ̀ bə̂ bɨ mbi bù bə̂ aà, tsi'ǐ ajàŋ yìi mə kaa mə̀ sɨ ŋû mbi ghù kɨ̂ m̀bə aà. 15Kaa mə̀ sɨ lɔ̀ɔ̀ aa mə ta ò fi'i waa fàa a mûm m̀bî ǹlɔ̀'ɔ̀sə̀, mə bàŋnə̀ ǹlɔɔ aa mə tâ ò bɛ a waa a mbo ŋgàŋmɨ̀nàŋ wâ. 16Tsi'ì a ŋgɨŋgɨ̀ŋ a ajàŋ yìi mə kaa mə̀ sɨ̀ ŋû m̀bi ghù bə aa, kaa bo sɨ̀ bə̂ bɨ mbi yù kɨ mbə. 17Tsɔ'ɔ waa nləə tâ bo tɨgə bə̂ bo a njɨ̀m ajàŋ yìi mə bo ka zi annù nɨ̂ŋkoŋ aà; nɨ̀ghàâ no nɨ laa mbə annù nɨ̂ŋkoŋə̀. 18Mə̀ tòo waa a mûm m̀bî, tsi'ì àjàŋ yìi mə ò lɛ ŋkɨ ntoo gha a mûm m̀bi aà. 19Mə̀ tɨgə ntsɔ'ɔ ɨbɨɨ nû gha nlə̀ə̀ aa tsi'ì tsǒ àyoo mmà'anwì a mbo wò, ǹloŋ ŋkwi atû waa, mə tâ bo kɨ mbə njoo mmà'anwì ji annù nɨ̂ŋkoŋ a mbo wò. 20“Kaa mə̀ sɨ nɨ̂ gho tsà'àtə̀ ŋ̀wa'atə aa tsi'ì waa, mə kɨɨ ŋwa'atə nɨ̂ bya bìi mə bɨ kɨ nnɨŋ mɨ̂ntɨɨ̀ myaa a nu mə̀, ntsya a njɨ̌m ntoo yìi mə bo yu'u nɨ a ntsǔ ŋgǎŋyəgə̂nnù jya aa. 21Mə lɔɔ nɨ mə tâ bo tswe nɨ̂ ànnù yî fùùrə̀. Taà ghà! Mə kɔ̀ŋə̀ nɨ mə tâ bo tswe a mum bì'ìô, tsi'ì a ajàŋ yìi mə ò tswe a mum mə̀, mə̀ kɨ̂ ǹtswe a mum wò aà. Mə lɔɔ nɨ mə tâ bo tswe nɨ̂ ànnù yî fùùrə̀, ta tâ m̀bi bii mə a gha aa a too wò. 22Mə̀ fa nɨ̀gha'a nya nìi mə ò lɛ mfa a mbo mə̀ aa a mbo bo, mə tâ bo tswe nɨ̂ ànnù yî fùùrə̀, tsi'ì à àjàŋ yìi mə wò nɨ mə̀ sɨ̀ nɨ ayoo yì fùùrə̀ aà; 23Mə̀ tswe a mum bo, ò kɨ̂ ǹtswe a mum mə̀ tâ bo naŋsə mboonsə mbə ayoo yì fùùrə̀, tâ m̀bi ɨ̀ tsya ghu nzi mə a gha aa a lɛ ntoo wô, ŋ̀kɨ ŋkɔŋə waa a ajàŋ yìi mə ò kɔ̀ŋə gha aà. 24“Taà ghà! Ò fa waa a mbo mə̀, mə̀ kɔŋə̀ nɨ mə tâ bo tswe a adɨgə yìi mə mə̀ tswe ghu aa, tǎ yə nɨgha'à na, nɨgha'a nya nìi mə ò fa a mbo mə̀ aà; ǹloŋ mə ò lɛ ŋkɔ̀ŋə̀ gha mbɔŋ nnaŋsə mbi yù. 25Taà ghà yìi mə ɨ̀nnù jo tsinə aa, kaa mbi ɨ̀ sɨ gho zî, la mə̀ zî ghô, buà bû kɨ̂ ǹzi mə a gha aa a tòo wò. 26Mə̀ ghɨrə bo zî ghô, màa kɨɨ ghɛ̀ɛ̀ nɨ̂ m̀bìì a ŋghɨ̀rə mə tâ bo zi ghô, ta tâ àkɔ̀ŋnə̀ yìi mə ò tswe nɨ yu mbo mə̀ aa, tâ à tswe a mbo bo, ta tâ mə̀ kɨ ntswe a mum bo.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\