Jɔn 18

1Àjàŋ mə Yesu à lɛ mmàŋsə̀ a ntsà'àtə̀ Nwì ma mùu ajàŋ aa, ǹlò bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji ǹtoo mutswagə̂ ŋ̀kì wa yìi mə bɨ twoŋə nɨ Kidron aà; ŋ̀kya ati mɨ̂ntà yî mɔ̀'ɔ ɨ lɛ ntswe ghu, Yesu bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji jya bɨ kuu ŋghɛ̀ɛ̀ wa a mûm ŋ̀kyâ. 2Judas mə à lɛ mfèè yi aa, à lɛ nzi adɨgə ma yû ǹloŋ mə a nɨ bɨ̀nòò bî ghà'àtə̀, Yesu bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji lɛ sɨ boontə ghu. 3Tsǒ mə à lɛ nzi aa, à lɛ nlɔ̀gə akùrə̀ bɨ̂sogyɛ̀ bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋmbɛ̂ ǹdâmà'a Nwì jìi mə Ŋ̀gàŋmà'a Nwì yî ŋwè bo bɨ̀ baFarɨsai lɛ ntoo aa, bo bo ghɛɛ̀ ghu, bo kà mə̂ aa ŋghɛɛ aa, ntugɨtə njoo mɨtsɛ'ɛ nɨ bɨ̀lâm nɨ mɨ̀ŋkà'à. 4Tsǒ mə Yesu à lɛ nzi ŋgɔ̀ŋ ɨ̀nnù tsɨ̀m jìi mə bo lɛ sɨ lɔ̀ɔ a ŋghɨ̀rə̀ aà, m̀ma'atə ŋgǎŋyəgə̂nnù ji jya, m̀fɛ'ɛ yòŋtə a mbɛ̀ɛ bo, m̀betə waa mə, “Nɨ lɔ̀ɔ̀ aà wò ɛ?” 5Bo kwi'i ghu mbo mə, “Bì'i lɔ̀ɔ̀ aa Yesu, mu Nazareth wâ.” Yesu a swoŋ a mbo bo mə, “Mə̀ ghulà.” Judas, mə à lɛ mfèè yi aa, à lɛ ŋkɨ ntəə bo bo. 6Àjàŋ mə Yesu à lɛ nswoŋ mə, “Mə̀ ghulà aa,” bo khə̀tə̀ m̀bɨɨ nɨ̂ ǹjɨ̀m, ŋ̀wokə a nsyɛ̂. 7Yesu a kù'ùsə̀ m̀betə waa mə, “Baa nɨ̀ swǒŋ mə nɨ lɔ̀ɔ̀ aà wò ɛ?” Bo kwi'i mə, “A Yesu, mu Nazareth wâ.” 8Yesu a bû ǹswoŋ a mbo bo mə, “Tɨgə mə̀ bà mə̂ aa nswoŋ a mbo bù mə ‘mə̀ ghulà. Lâ mbə a bə yìi mə nɨ lɔ̀ɔ̀ aà gha, nɨ̀ ma'àtə bulà bə̀ bɨ ghɛɛ̀.” 9À lɛ nswoŋ ma laa, ta ghɨ̀rə tâ ànnù yìi mə à lɛɛ̀ ǹtɛ'ɛ nswoŋ aa, tâ à boontə, mə “Taà ghà, kaa ŋù wa yì tsù mə ò lɛ mfa a mbo mə̀ aa, kaa yi tsù à sɨ̀ bwɛ̂.” 10Simon Peta à lɛ ŋwɛ'ɛ munwî ǹtsò; à lɛ ntsɔ'ɔ munwi wa a mba'a, ŋ̀kwyɛ atôŋnə̌ àbù'u ŋgàŋmà'a Nwì yî ŋwè yî mà'à ǹlɔ'ɔsə. Ɨ̀kǔm àbù'ù ma yû ɨ lɛ mbə Malkus. 11Yesu a swoŋ a mbo Peta mə, “Sɔ'ɔ munwi ghò wa fu a mba'à! Ò wà'àtə mə mə̀ ka wa'ǎ ndɔ̂ŋ ŋ̀gɨ'ɨ yìi mə Taà ghà à fa a mbo mə̀ aa no aa ɛ?” 12Bɨ̀sogyɛ̀ bya bo bɨ̀ ǹdɨɨ̀ wàà, nɨ ŋgǎŋmbɛ ndâma'anwì bɨ lɛ ntswa Yesu ŋ̀kwerə yi. 13ǹlɔgə yi ŋghɛɛ nɨ ghu a mbo Annas. Annas à lɛ mbə ntsi Kaiphas yìi à lɛ mbə ŋ̀gàŋmà'a Nwì yî ŋ̀wè maa alòò aà. 14Kaiphas ma ghû à lɛ mbə yu yìi mə à lɛ ndɨ'ɨtə bɨ̂tà bɨ ala'a bɨ baYuda mə a bɔŋ mə tâ ŋù yî m̀fùùrə̀ à kwo nloŋ atu nnɔ̀ɔ̀ aà. 15Simo Peta bo ŋ̀gàŋyə̂nnù Yesu wa yì mɔ̀'ɔ bo lɛ nyòŋə̀ Yesu. Ǹgàŋmà'a Nwì yî ŋwè wa à lɛ naŋsə nzi ŋ̀gàŋyə̂nnù ma ghû tsi'ì sɨgɨ̀nə̀. Ǹyoŋə Yesu bo yu kuu ŋghɛ̀ɛ̀ a mûm ǹsàŋdâ ŋ̀gàŋmà'a Nwì yî ŋ̀wè wâ. 16Peta à lɛ mbàŋnə̀ ǹtəə a mbɛɛ a tsǔbù'ù. Ŋ̀gàŋyə̂nnù Yesu ma ghû mə ŋgàŋmà'a Nwi yî ŋ̀wè à lɛ nzi aà à lɛ mfɛ̀'ɛ̀ ŋ̀ghaa a mbo mumàŋgyɛ̀ yìi mə à lɛ ntəə wa tsǔbù'ù aa, ǹlɔgə Peta bo yu kuù. 17Mumàŋgyɛ̀ wa a ntsǔbù'ù a betə̀ Peta mə, “Ò sɨ̌ ŋgàŋyə̀gə̂nnǔ mbâ yî kɨ mbə ɛ?” Peta a kwi'i ghu mbo mə, “Ŋ̀gaŋ, kaa mə̀ sɨ̀ ghu bə̂.” 18À àjàŋ mə m̀fə'ə ɨ lɛ sɨ ko aa, ŋ̀gǎŋàfà'ǎ ŋgàŋma'anwì wa nɨ ŋ̀gǎŋmbɛ̂ ɨ̀dɨ̀gə̀, bɨ lɛ ŋŋètə mɔ'ɔ nɨ̂ ŋ̀kyɛ, ntəə ghu ǹtɨgə nyɔ'ɔtə. Peta à lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ ǹtəə bo bo ŋ̀kɨɨ nyɔ'ɔtə mɔ'ɔ wâ yìi ŋgaa. 19Ŋ̀gàmà'anwì yî ŋ̀wè wa à lɛ mbetə Yesu nɨ ɨ̀betə̀ ǹloŋ ŋgǎŋyəgə̂nnù ji bo bɨ̀ ǹloŋə ànnù yìi mə à lɛ sɨ dɨ̀'ɨ̀ aà. 20Yesu a kwi'i ghu mbo mə, “Mə ghàà aa a nsi bə̀ bɨ̀tsɨ̀mə̀. Ŋ̀gɔ̀ŋ ɨ̀nnǔ tsɨ̀m jìi mə mə dɨ̀'ɨ̀ aa, mə̀ lɛ sɨ dɨ̀'ɨ̀ a ndâmà'anwì bo bɨ̀ a ndâŋghotə̂, a bə ɨ̀dɨ̀gə tsɨ̀m jìi mə bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bòòntə̀ ghu aà, kaa mə̀ lɛɛ̀ ŋkɨ̀'ɨ̌ annù tsu a lɔ̀'ɔ̀sə̀ burə swoswoŋ bə̂. 21Ò tɨgə̀ m̀bu mbetə nɨ̂ gha nɨ̀ ɨ̀betə̀ aa a ya ɛ? Betə bə bə̀ bulà bìi mə bɨ lɛ nyu'u annù yìi mə lɛ sɨ swoŋ aà. Wa bo zî ànnù yìi mə mə̀ lɛ sɨ swoŋ a mbo bo aà. 22À àjàŋ mə Yesu à lɛ nswoŋ ma mùu àjàŋ aa, ŋ̀gàŋmbɛ ɨdɨ̀gə̀ wa yì mɔ̀'ɔ a zwî àbo ghu atu, m̀bətə yi mə, “A swǒŋ wò a mbo wò mə tâ ò ka ŋghaa a mbo ŋ̀gàŋmà'anwì yî ŋ̀wè ma mùu ajàŋ ɛ?” 23Yesu a swoŋ ghu mbo mə, “M̀bə a bə yìi mə mə̀ swòŋə̂ ànnù yî bɨ yì tsu, ò kɛ̀'ɛ̀nə̀ a mbo bə̀ bù mə bɨ təə faà aà, mbə a bə mə ɨ̀nnù jìi mə mə̀ swòŋə̀ aa ɨ ku'unə, ò tɨgə̀ m̀bu mfɛɛ gha aa a ya ɛ?” 24Ma mùu noò Annas à lɛ nlɔ̀gə̀ yi tsi'ì wa ajàŋ yìi mə bɨ lɛ ŋkwerə yi aa, ǹtsyasə a mbo Kaiphas yìi mə à lɛ mbə ŋgàŋmà'anwì yî ŋwè aà. 25Peta à lɛ mburə ntəə wa adɨgə nyɔ'ɔtə nɨ̂ mɔ'ɔ wa; bə̀ bî mɔ'ɔ bɨ betə̀ yi mə, “Ò laa ŋkɨ'ɨ̀ ŋ̀gàŋyəgə̂nnù m̀bâ wî yî mɔ̀'ɔ bə aa ɛ?” Peta a tuù yi nswoŋ mə, “Kaa mə̀ sɨ̀ ghu bə̂.” 26Àbù'u ŋgàŋmà'anwì ya yî mɔ'ɔ, mbə ndɨm ŋù wa mə Peta à lɛ ŋkwyɛ̌ atôŋnə̀ yi aa, a bètə mə, “Mə̀ ghɨrə mbaa kɨ'ɨ̀ gho yə ò tswê bǔ bo wa a mûm ŋkya aa ɛ? 27Peta a ku'ùsə̀ ǹtuu yi nwoŋ mə, “Ŋ̀gaŋ!” Tsi'ì maa noò àkə̀gə̀ a tɔŋə̀. 28Bɨ lɛ nlɔ̀gə̀ Yesu ŋ̀ghɛɛ nɨ ghu a ntɔ'ɔ Gûmnàà, maa noò a burə̀ aa tsi'ǐ mbà'a mbà'à. BaYuda kaa bo lɛ ŋwa'à waa wa mûm ǹtɔ'ɔ kuù, ǹloŋ mə bɨ lɛ nlɔ̀ɔ̀ mə bɨ ba'atə nɨ̂ ɨ̀bɨɨ nû wa lə̀ə tâ ɨ̀ laa a nyòŋə nɨ nɔ̀ŋsə̀ wàà ta jɨ mɨjɨ mɨ Passa. 29Pilate à lɛ ntɨgə mbaŋnə mfɛ̀'ɛ̀ a abɛɛ mbetə waa mə, “Nɨ̀ swǒŋ mə ŋû ghû à ghɨ̀rə̀ aa akə̀ aa ɛ?” 30Bo kwi'i ghu mbo mə, “À ghɨrə mbaa tsuu annǔ fànsə̀ boŋ kaa bì'ì sɨ̀ nɨ ghu a mbɛ̀ɛ wò zî.” 31Pilate a swoŋ ghu mbo mə, “Mbə a bə la, nɨ̀ lɔ̀gə̀ yi ŋghɛɛ ntsɔ'ɔtə ɨsa'à yi nyoŋ a nɨ nɔ̀ŋsə̀ ghùù.” Bo kwi'i ghu mbo mə, “Kaa bì'ì sɨ̀ nɨ̂ àdà'à mə mbə bì'ì zwitə̀ ŋû tswê.” 32A lɛ mfɛ̀'ɛ̀ lâ là aa mə tâ à boontə nɨ nɨ̀ghàà nìi mə Yesu à lɛ sɨ swoŋə nloŋ àjàŋə̀ nɨwo yìi mə yu lɛ ntswe nɨ̂ ŋ̀kwo aà. 33Pilate à lɛ mbù ŋkuu ŋghɛɛ fu wa mûm ǹtɔ'ɔ, ǹtwoŋə Yɛɛsɔ̂ m̀betə yi mə, “Ò bə aa mfɔ̀ baYuda aa ɛ?” 34Yesu a betə̀ yi mə, “Nɨ̀ghàà nû mə o betə gha ghu aà, à nɨ̂ no kə̀ a swoŋ bə̀ ǹswoŋ a mbo wò lɛ?” 35Pilate a bəŋ mbetə yi mə, “Mə̀ laa mbə ŋû baYuda ɛ? A fa bə̌ bo mfa gho a mbo mə̀ bo bɨ̀ bɨ̀lɨɨ bɨ ŋgǎŋmà'anwì. Ò nàŋsə mfànsə aà à kə̀ ɛ?” 36Yesu a swoŋ mə, “Kaa ànnù nɨfɔ̀ ya kaa a sɨ̀ aa fàa a nɨ yula mbi tswê. À ghɨrə mbaa bə mə ànnù nɨfɔ̀ ya a tswe aa fàa nɨ yulà mbi, boŋ ŋgǎŋkòrə̂ jâ ɨ to fɨ̀kɔ̀rə̀ kaa bɨ kɨ'ɨ̀ gha a mbo bɨ̀tà bɨ baYuda fâ. Ŋ̀gaŋ, kaa ànnù nɨfɔ̀ ya kaa a sɨ̀ aa faa nɨ yulà mbi tswê.” 37Pilate a betə̀ yi mə, “La a bə mə ò nɨ mfɔ̀ ɛ?” Yesu a kwi'i mə, “ò swòŋ mə̂ mə mə̀ nɨ̂ m̀fɔ̀. Bɨ lɛ njwe gha mə̀ fɛ'ɛ̀ fàa mbi aa nloŋ ŋkwitu ànnù yî fùùrə̀: a ŋka ŋghàâ ànnù ǹloŋə ànnù nɨ̂koŋə̀. Ŋù ntsɨ̀m yìi mə à tswe a mûm ànnù nɨ̂koŋə aa a yu'utə annù yìi mə mə swoŋə aà.” 38Pilate a betə̀ mə, “Ànnùnɨ̂ŋkoŋ à nɨ̂ à kə̀ aa ɛ?” Pilate a bû m̀fɛ'ɛ ŋghɛ̀ɛ̀ ǹyə bə̂ bya, nswoŋ a mbo bo mə, “Kaa mə̀ sɨ̌ annù tsu yə mə mbə a ghɨrə̀ mə tâ mə̀ nɨŋ ŋgɨ'ɨ ghu nû. 39Lâ ǹyoŋə a nɨ nɔ̀ŋsə̀ yìi mə nɨ̀ tswe nɨ ghu aa, mə fi'isə nɨ ŋgàŋàtsaŋ yì m̀fùùrə̀ a mbo bù, a njwî Passa. Nɨ̀ kɔ̌ŋ mə tâ mə̀ fi'isə Mfɔ̀ baYuda ghû aa ɛ?” 40Bo tɔŋnə̀ ǹswoŋ mə, “Ŋ̀gaŋ, kaa mbə a kɨ'ɨ̀ yu bə̂! Bì'i lɔ̀ɔ̀ mə tâ ò fi'isə aa Barabas!” (Barabas à lɛ mbə aŋgâmɨghee).


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\