Jɔn 19

1Pilate à lɔgə̀ Yesu m̀fa yi bɨ ghɔɔ̀ yi. 2Bɨ̀sogyɛ̀ bya bɨ lɔ̀ɔ mɨ̂ndɨgə mɨ njɔ̂ŋ ǹjɔŋ mba'a tsǒ àtsə̀'ətu nɨfɔ̀ ǹsosə ghu atû. Ǹtɨgə ǹlɔgə atsə̀'ə̀ yî bagɨtə yi atɨ̀ndùù ŋ̀wɛ'ɛ ghu nû. 3Bo tɨgə̀ ǹtsya mmii nii nswoŋə nɨ mə, “O lɛlɛ lɛɛ̀! M̀fɔ̀ baYuda à kɨ̀ kwɛ̀ɛ̂! À kwɛ̀ɛ̂!” Lâ m̀baŋnə mfɛɛ nɨ mɨ̀ghà'a mi. 4Pilate à lɛ bù m̀fɛ'ɛ ŋghɛ̀ɛ̀ a mbo nnɔ̀ɔ̀ bə̂ wa nswoŋ a mbo bo mə, “Yə̂ nɨ̀, mə̀ ka fɛ̀'ɛ zì nɨ ghu a nsi bù tâ nɨ̀ zi mə kaa mə̀ sɨ̀ annù yìi mə à ghɨ̀rə mə mbə nɨ nɨŋ ŋ̀gɨ'ɨ ghu nu aa yə̂. 5Yesu a tɨgə̀ m̀fɛ'ɛ nɨ àtsə̀'ə̀ yî bagɨtə ya bo bɨ̀ nɨ̂ àtsè'ətu njɔ̂ŋjɔŋ ya a atu yu. Pilate a swoŋ a mbo bə̀ bya mə, “Ŋù wa à ghulà.” 6Bɨ̀lɨɨ bɨ ŋgǎŋmà'anwì bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋmbɛ̂ ǹdâmà'anwi bɨ yə̀ mə̂ yi aa, ntɔŋnə nswoŋ mə, “Kwèèntə yi a ati bàŋnə̀ bàŋnə̀.” Pilate a swoŋ a mbo bo mə, “Nɨ̀ lɔgə yi la ŋkwèèntə̀ tsi'ì bù, kaa mə̀ sɨ̌ nji'ì ànnù yìi mə mbə mə̀ nɨŋ ŋ̀gɨ'ɨ ghu nu aa yə̂.” 7Ǹnɔ̀ɔ̀ wa ɨ kwi'i mə, “Bì'ì tswe nɨ̀ nɔ̀ŋsə̀ yì'ì mə a dɨ̀'ɨ̀ nɨ mə a ku'unə mə tâ à kwo, ǹloŋ mə a swoŋə nɨ mə yu nɨ Mu Nwì aà. 8Pilate à yù'ù mə̂ ma mùu ajàŋ, nɨ̀bɔ'ɔ nɨ ku'usə̀ ǹtswâ yi. 9A bû ŋ̀kuu ŋghɛɛ fu wa a mûm ǹtɔ'ɔ, m̀betə Yesu mə, “Baa ò lò aa fə ɛ?” Kaa Yesu a wa'ǎ akwi'i ghu mbo fâ. 10Pilate à swoŋ ghu mbo mə, “O nà'à naa ɛ?. Ò sɨ̀ zi mə mə̀ tswe nɨ̀ mɨ̀dà'à mìi mə mbə mə̀ swoŋ mə tâ bɨ̀ ma'atə gho, kə̀ a swoŋ mə tâ bɨ̀ kweentə gho a ati bàŋnə̀ bàŋnə̀ ɛ?” 11Yesu a kwi'i mə, “A bə aa mə, ò tswe nɨ̀ mɨ̀dà'à a atu mə̀ aa, nloŋ mə Nwì à fa a mbo wò aà. Lâ ŋù wa mə à ghɨrə mbàŋnə̀ zi mfa gha a mbo wò aa, à yìi annù a bɨ'ɨ ntsyâ yô.” 12Pilate à yù'ù mə̂ ma mùu ajàŋ aa, nywe'etə a nlɔ̀o mânjì a mà'àtə Yesu ghu. Lâ ǹnɔ̀ɔ̀ bə̂ wa ɨ ku'ùsə̀ ǹtɔŋnə nswoŋ mə, “Ò bə mà'àtə̀ yi bəə boŋ kaa ò sɨ̌ nsûka'a Kaisa bə̂. Ŋù ntsɨ̀m yìi mə a swoŋə nɨ mə yu nɨ m̀fɔ̀ aa, à nɨ̂ ŋù àtɨ̀ɨ atu a mbo Kaisa.” 13Pilate à yù'ù mə̂ ma mùu mɨghàà aa, nlɔgə̀ Yesu m̀fɛ'ɛ ntswe nɨ̂ àlə̀ŋə nsa'a mɨ̀sa'a a sàanə yìi mə bɨ lɛ nlɨ̀gə̀ nɨ̂ŋgɔ'ɔ, (a nɨ nɨ̀ghàà nɨ baHeber, bɨ twoŋə nɨ Gabbatha). 14À lɛ sɨ bə maa noò aa a tɨgə̀ ŋ̀ku'u a ntɨ̀ɨ̂ àsì'ìnə̀ m̀bɔŋ tâ àbɛ̀ɛ̀ fu'u a njwî Passa. Pilate a swoŋ a mbo bə̀ bya mə, “Mfɔ̀ ghùù wa à ghulà.” 15Bo ku'ùsə̀ ǹtɔŋnə swoŋ mə, “Zwitə yi, zwitə yi nlɔ'ɔsə̂, kwèèntə̀ yi a ati bàŋnə̀ bàŋnə̀!” Pilate a betə waa mə, “Nɨ lɔ̀ɔ mə tâ mə̀ kweentə mfɔ̀ ghùù a ati bàŋnə̀ bàŋnə̀ aa ɛ?” Bɨ̀lɨɨ bɨ ŋgǎŋmà'anwì bya bɨ kwi'i ghu mbo mə, “M̀fɔ̀ yìi mə bì'ì zi aa, à kɨ mbə aa tsi'ì Kaisa.” 16Pilate a tɨgə̀ ǹlɔgə Yesu m̀fa a mbo bo mə tâ bɨ̀ kweentə yi a ati bàŋnə̀ bàŋnə̀. Maa ajàŋ bɨ tɨgə̀ ǹlɔgə Yesu ŋ̀ghɛɛ nɨ ghu. 17À lɛ mfɛ̀'ɛ̀ mbe'e ati bàŋnə̀ bàŋnə̀ yi ya yumbɔŋ ŋ̀ghɛɛ ŋkù'ù a adɨgə yìi mə bɨ lɛ sɨ twoŋə nɨ̂ àkwɛɛ atu ŋû aa (a nɨ nɨ̀ghàà nɨ baHeber, bɨ twoŋə̀ nɨ Golgotha). 18Bɨ tɨgə̀ ŋ̀kweentə yi a ati bàŋnə̀ bàŋnə̀ maa adɨgə bo bɨ̀ bə̀ bi mɔ'ɔ bi baà, ŋù yî mɔ̀'ɔ a tswê faa mbɛ̀ɛ̀ laà, yì mɔ̀'ɔ a kɨ̂ ǹtswe faa mbɛ̀ɛ̀ laà, Yesu a tɨgə̀ ǹtswe a tɨtɨ̀ɨ bo. 19Pilate à lɛ ŋŋwà'ànə̀ wa atu ati bàŋnə̀ bàŋnə̀ mə, “Yesu mu Nazareth, M̀fɔ̀ baYuda.” 20Bə̀ bî ghà'àtə̀ bɨ lɛ ntwoŋə ma yuù àŋwà'ànə̀ ǹloŋ mə àdɨgə̀ yìi mə bɨ lɛ ŋkwèèntə̀ Yesu ghu aa, kaa a lɛ ŋwa'à sà'à si'i a nlǒ a njɔ̀'ɔ̀ àla'à. Bɨ lɛ ŋŋwà'ànə̀ ma yuù aa nɨ nɨ̀ghàà nɨ baHeber, nɨ ni baRoma a bɔ̀'ɔ nɨ nì ba Grikia. 21Bɨ̀lɨɨ bɨ ŋgǎŋmà'anwì bya bɨ swoŋ a mbo Pilate mə, “Tsuu ŋwà'ànə̀ mə, “M̀fɔ̀ baYuda” Bàŋnə ŋŋwà'ànə̀ bə mə “À swoŋ mə yu nɨ m̀fɔ̀ baYuda” 22Pilate a kwi'i mə, “Ànnù yìi mə mə̀ ŋwà'ànə aa, mə̀ ŋwà'ànə̀ mə̂!” 23Nòò yìi mə bɨ̀sogyɛ̀ bya bɨ lɛ ŋkwèèntə̀ Yesu a ati bàŋnə̀ bàŋnə̀ aa, bɨ lɛ nlɔ̀gə ɨtsə̀'ə̀ ji nyatə mbɛ̀ɛ̀ ji nɨkwà, sogyɛ̀ yî m̀fùùrə̀ a lɔgə̀ m̀bɛ̀ɛ̀ yî m̀fùùrə̀ yì mɔ'ɔ a kɨ̂ ǹlɔgə mbɛ̀ɛ̀ yî mɔ̀'ɔ̂. Bo lɛ ŋkɨ nlɔgə mandaŋə atsə̀'ə̀ yî mà'à ya mə bɨ lɛ mba'a kaa adɨ̀gə̀ yìi mə bɨ bɨ yàtə̀ ghu kaa a wa'à ghu tswê aa. 24Bɨ̀sogyɛ̀ bya bɨ swoŋ nɨ̀ bò nɨ bo mə, “Kaa a sɨ̀ ku'ùnə̀ mə tâ bì'inə̀ satə, bì'inə̀ tum ɨbìrə̀ ghu, nyə ŋû yìi mə à ka jɨ aà. A lɛ mfɛ̀'ɛ̀ lâlà aa mə tâ annù yii bɨ̀ lɛ ŋŋwà'ànə a nɨ nɨ̀ghàà nɨ Nwî aa tâ nɨ̀ boontə ajàŋ yìi mə bɨ lɛ nswoŋ aa mə: “Bo lɛ nyàtə ɨtsè'ə̂ ja a tɨtɨ̀ɨ bo, m̀ma'a ɨbìrə̀ nɨ tɔ̀gə̀ ghà.” 25Bə bî mɔ'ɔ bɨ̀ lɛ ntəə nyontə a mbɛ̀ɛ̀ ati bàŋnə̀ bàŋnə̀ Yesu a lɛ mbə aa ǹdè yi, bo, bɨ̀ muma bɨ̀ ǹdè yì yî màŋgyɛ̀, nɨ Mary, ŋgwyɛ Cleopas, a bɔ̀'ɔ bɨ̀ Mary Magdalene. 26Yesu a yə ndè yì a bɔ̀'ɔ bɨ̀ ŋ̀gàŋyəgə̂nnù yì wa mə à lɛ ŋkɔ̀ŋ kɔŋ aa a ajàŋ mə bo lɛ ntəə ghu aà. Ǹtɨgə nswoŋ a mbo ndè yì mə, “Ǹdè, mû ghò yî m̀bâŋnə̀ à walà.” 27Ŋ̀kɨ ntɨgə nswoŋ a mbo ŋ̀gàŋyəgə̂nnù yì wa mə, “Ǹdè ghò à walà.” Ǹlɔgɨnə maa nòò, ŋ̀gàŋyəgə̂nnù yì wa a tɨgə̀ ǹlɔgə yi, bo yu tɨgə̀ ǹtswe a ndùgə yu. 28Ma juù ɨ̀nnu ɨ tsyà mə̂, tsǒ mə Yesu à lɛɛ nzi mə ŋ̀gɔ̌ŋ ɨnnu tsɨ̀m ɨ̀ mɛ̀ mə̂ aa, a ŋghɨrə mə tâ nɨ̀ghàà nɨ Nwî boontə, a ǹswoŋ mə, “Ǹjì ŋ̀kǐ yaŋə nàâ.” 29Ba'a yî mɔ̀'ɔ à lɛ ntəə ghu nɨ̂ ǹtsə'ə̀ mɨ̀lù'ù, bɨ lɔɔ̀ akûtsa nnɨŋ ghu, ǹsosə a atû ŋ̀kɨ̀ŋkà'à ŋ̀kɔ'ɔsə ghu aghoŋə ntsù. 30Yesu a no mɨ̀lù'ù mya, nswoŋ mə, “A mɛ̀ mə̂.” Ǹswyɛ atû yi, nnɨŋə azwì yi a mbo Nwi, ǹtsɨɨ. 31BaYuda bɨ lɛ nlɔntə a mbo Pilate mə tâ à beentə tâ bo ghɛɛ mbəgətə mɨka'a mɨ bə̂ bya bìi mə bɨ lɛ ŋkwèèntə̀ waa aa ta lɔ̀gə ɨkû jyaa jya wa ati bàŋnə̀ bàŋnə̀ ɨ sɨgɨsə. Bo lɛ mbetə maa ajàŋ aa nloŋ mə ǹjwi ya ɨ̀ lɛ mbə Friday, kaa bo wa'à kɔ̀ŋə̀ nɨ mə tâ ɨ̀ku jya tâ ɨ̀ lo ntswe wa ati bàŋnə̀ bàŋnə̀ a njwî Sabbath. Ǹloŋ mə ma waà Sabbath mə à lɛ sɨ zì aa, à lɛ naŋsə mbə yî làànlaa a mbo bo aà. 32Bɨ̀sogyɛ̀ bya bɨ lɛ ntɨgə ŋghɛɛ mbəgɨtə mɨka'a mɨ ŋû ǹtsyàmbìì, ŋ̀kɨ mbu mbəgɨtə mî ŋû yì mɔ'ɔ wa yìi mə bɨ lɛ ŋkwèèntə waa bo bo bɨ̀ Yesu aà. 33Lâ àjàŋ mə bɨ lɛ nzì a nu Yesu aa, bo lɛ nyə mə à tɛ̀'ɛ̀ mə̂ ŋ̀kwo yi, kaa ǹji'ì m̀bə̀gɨ̀tə mɨ̀kà'â mi kaa ɨ wa'à bù m̀bə. 34Ŋ̀ù sogyɛ̀ wa yì mɔ̀'ɔ à lɛ nlɔ̀gə nɨkɔ̂ŋ ni nso m̀bɛ̀ɛ̀ ŋgeè Yesu ghu, ŋ̀kì bo bɨ̀ àləə ɨ burə̀ ŋ̀khənə nsɨgə mfɛ'ɛ ghu. 35(Ŋù wa yìi mə à lɛ nyə ma yuù ànnù a fɛ'ɛ̀ aa, à nɨ̂ àyəfə-ànnù yìi mə à lɛ nswoŋ aa à nɨ ànnù nɨ̂ŋkoŋə̀. À kɨ̂ ǹzi mə yu swoŋ aà ànnù nɨ̂ŋkoŋə̀. A swoŋə ma yuù annù mə mbə nɨ̀ kɨ̂ m̀bii.) 36Bɨ lɛ ghɨ̀rə̀ ma la aa mə tâ nɨ̀ghàà nɨ Nwî ta nɨ̀ boontə mə, “Kaa bɨ ka yǐ wa'ǎ akwɛɛ̀ yi yî tsu burə mbəbəgə.” 37Nɨ̀ghàà nɨ Nwî nî mɔ̀'ɔ nɨ kɨ̂ nswoŋ mə, “Bə̀ ka yǐ kɨ tɛ'ɛ mi'ì myaa a nu ŋù wa yìi mə bɨ lɛ nsò aà.” 38Ma yû a tsyà mə̂, Joseph yìi mə à lɛ nlò a ala'a Arimathea, a betě Pilate mə mbə yu lɔgə̀ àku Yesu lɛ. (Joseph à lɛ mbə ŋgàŋnyəgə̂nnù Yesu yî mɔ̀'ɔ yìi mə à lɛ sɨ yòŋə̀ nii bə alɔ̀'ɔ̀sə̀ ǹloŋ mə à lɛ sɨ bɔ'ɔ bɨ̂tà bɨ ala'a bɨ baYuda aà.) Pilate à lɛ mbeentə mə tâ à lɔgə aku Yesu. Joseph à tɨgə̀ ǹlɔgə ŋghɛ̀ɛ̀ nɨ yu. 39Nicodemus wa yìi mə̀ à lɛ ntɛ'ɛ ŋghɛɛ ŋghɛ̀ɛ̀ ǹyə Yesu nɨ̂tugə aa, à lɛ nyòŋə̀ Joseph bo yu ghɛɛ̀ wa nlɔ̀gə àku yi. Bo yu kà mə̂ aa ŋghɛɛ aa, ǹtugɨtə bɨ̂kilo bɨ mɨwurə mì lùmtə̀ mɨghum mi ntarə, mìi mə bɨ lɛ naŋsə nɨ̂ ǹjoo jì lùmtə̀ jî mɔ'ɔ jìi mə bɨ twoŋə nɨ məə̀ nɨ aloe aà. 40M̀bâŋnə̀ ma jû ji baa, bo lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ ǹlɔgə aku Yesu ǹlɨmtə nɨ̂ àtsə̀'ə̀ yî fù'ù yî sɨgɨ̀nə̀ ŋ̀kɨ nɨŋ nɨ mɨ̀wurə mì lùmtə̀, nyoŋə a ajaŋ mə, a nɨ nɔ̀ŋsə̀ baYuda, bɨ lɛ sɨ naŋsə nɨ̂ àku ŋû m̀bɔŋ twiŋə aà. 41Ŋ̀kya mɨ̂ntà mɨ ati yî mɔ'ɔ ɨ lɛ ntswe wa adɨgə mə bɨ lɛ nzwitə Yesu ghu aà. Nɨ̀syɛ̀ nî fii ni mɔ'ɔ nɨ lɛ ntswe wa mûm ŋ̀kya nìi mə kaa bɨ lɛ mburətə ŋû ghu twiŋə̂. 42Tsǒ mə àbɛ̀ɛ̀ à lɛ ntɨgə ntswe nɨ̂ m̀fu'u aa a njwîŋgɔ̀ŋ aa, ŋ̀kɨ nloŋ mə nɨ̀syɛ̀ nya nɨ lɛ ntswe ŋkontə maa adɨgə aa, bɨ tɨgə̀ ǹtwiŋə Yesu ghu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\