Jɔn 2

1Ǹjwî ɨ tsyà mə ji baa, nɨ̀yɔ'ɔ nɨ tswê a Cana a ala'a Galilea. Ǹdè bɨ̀ Yesu à lɛ ntswe wa adɨgə nɨyɔ'ɔ̀. 2Bɨ lɛ ŋkɨ ntwoŋə Yesu bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋyəgə̂nnû ji ma mùu adɨgə nɨyɔ'ɔ. 3Bɨ nò mə̂ mɨlù'ù mìi mɨ lɛ ntswe wa adɨgə nɨyɔ'ɔ aa màŋsə̀, ǹdè bɨ Yesu a swoŋ ghu mbo mə, “Kaa bo sɨ̀ nɨ mɨ̀lù'ù bû ǹtswe.” 4Yesu a kwi'i ghu mbo mə, “Màŋgyɛ̀, kaa ò sɨ̀ nɨ̂ ǹswoŋə̂ ànnǔ yìi mə mə̀ ka ghɨ̀rə̀ aa tswê. Kaa nòò ghà à burə tɨ̀ kù'ù.” 5Ǹdè bɨ̀ Yesu a swoŋ a mbo bə̀ bìi mə bɨ lɛ sɨ jɛ'ɛ nɨ̂ bə̀ wa adɨgə nɨyɔ'ɔ aa mə, “Bɛɛ a swoŋə annù yìi mə à swòŋ aa, nɨ̀ ghɨrə̀.” 6Bàntɔ̀ɔ̀ bìi mə bɨ lɛ naŋsə nɨ̂ ŋ̀gɔ̀'ɔ̀ aa, bɨ lɛ ntəəntə ghu; àntɔ̀ɔ̀ wa yì m̀fùùrə̀ a burə̀ m̀faŋ mbə ajàŋ yìi mə mbə ŋ̀kì ɨ kuu ghu bɨ̂gallon tsi'ì tsǒ mɨ̀ghum mi mbaa, kə̀ mɨ̀ghum mi ntarə mbɔŋ nluu. Ǹloŋ mə annù Nwî baIsrael a tswe nɨ̀ bɨ̀nɔ̀ŋsə̀ nloŋ ajàŋ yìi mə bɨ sì'ìtə nû jyaa aà. 7Yesu a swoŋ a mbo bə̀ bya mə bɨ lɛ sɨ jɛ'ɛ nɨ̂ bə̀ aa mə, “Lwensə nɨ̀ bântɔ̀ɔ̀ bù nɨ̂ ŋ̀kì!” Bo lwensə̀ bântɔ̀ɔ̀ bya nɨ̀ ŋ̀kì ɨ kɔ'ɔ nluu ntɨgə nlərə. 8A bû ǹswoŋ a mbo bo mə, “Tsɨ̂tsɔ̀ŋ, tu'utə̂ nɨ̀ ŋkì wa yǐ mɔ'ɔ ŋghɛ̀ɛ̀ m̀fa nɨ̀ a mbo ŋù yìi mə a taŋtə nɨyɔ'ɔ nù aà.” Bo tɨgə̀ ǹtu'utə nlɔgə ŋghɛ̀ɛ̀ m̀fa ghu mbô. 9A ywe'etə̀ ŋ̀kì wâ, yìi mə a tɨ bə aa boŋ ɨ bə̀ŋ mə̂ ǹtɨgə mɨlù'ù aà, ǹywe'etə, kaa wa'ǎ adɨgə yìi mə mɨ̀lù'ù mya mɨ lo ghu aa zî (lâ bə̀ bya mə bɨ lɛ ntu'u ŋkì wa aa lɛ nzi). À ywè'ètə̀ mə̂, ǹtwoŋə ta mûŋgèn wa 10ǹswoŋ ghu mbo mə, “Bɨ fòò mfa aa mɨ̀lù'ù mìi mə mɨ naŋsə mbɔ̀ŋ aa mə tâ bɨ̀ no, bɛɛ mə bə̀ ghɨrə naŋsə no yurə, bɨ tɨgə̀ m̀bɔŋ lɔ̀gə̀ mìi mə mɨ sɨ̀ naŋsə̀ m̀bɔŋ aa nzì nɨ mu. Lâ ò ghɨ̀rə̀ mə̂ baŋnə nlə̀ə̀ mɨlù'ù mìi mə mɨ bɔŋ bɔ̀ŋ aa, mbɔŋ ntɨgə zì nɨ mu bə tsɨ̀tsɔ̀ŋ!” 11Yesu à lɛ ŋghɨ̀rə àlènsə̀ ma yû, mə a lɛ mbə alènsə̀ yi yî ǹtsyambìì aa, a Cana, a ala'a Galilea. À lɛ ghɨ̀rə̀ ma yuà àlènsə laa ndɨ̀'ɨ̀ nɨgha'à ni, ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji ɨ nɨŋ mɨ̀ntɨɨ̀ myaa ghu nû. 12Ma yû a tsyà mə̂, Yesu, nɨ̂ ǹdè yì nɨ bɔɔ bɨ maà bi bi mbâŋnə̀, a bɔ̀'ɔ nɨ̂ ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji, lô ǹsɨgə ŋghɛɛ a Kapernaum, ǹtswe ghu njwi jì tsu mbɔŋ bǔ lǒ kɔ'ɔ ghɛ̀ɛ̀ a Yerusalem. 13Ǹjwî ǹjɨ Passa baYuda ɨ̀ lɛ ntɨgə a bô, Yesu a tɨgə̀ ǹlo ŋkɔ'ɔ ŋghɛɛ a Yerusalem. 14À kɔ̀'ɔ̀ mə̂, ŋ̀kuu ŋghɛɛ a mûm ǹdâmà'a Nwì, ǹyə bə̂ bɨ feè nɨ̂ nàà, nɨ̂ m̀binjə̀rə̀ nɨ bɨ̀bugɨrəmɨ̀kuù ghu; ŋ̀gǎŋkwensə ŋkabə ɨ kɨ̂ ǹtswe ghu yaa ŋgaa nɨ̂ ŋ̀kabə̀ yàà a atu ɨtɛtə̀. 15Yesu a ghɛɛ̀ ǹlɔɔ mɨ̂ndɨgə, ntwɛɛ, ŋghɨrə aŋkaàntə̀ ghu, ŋ̀ghɛɛ mfurə naà jya ghu mə tâ ɨ̀ fɛ'ɛkə wa a ndâmà'a Nwì. M̀furə mbinjə̀rə̀ jya bo bɨ̀ nàà jya, ǹtii ɨtɛtə̌ ŋgǎŋkwensə ŋkabə jya mmà'ànə̀, ǹja'a ŋkabə yàà yâ. 16Ǹswoŋ a mbo bə̀ bya bìi mə bɨ lɛ sɨ fèə̀ nɨ bɨ̀bugɨrəmɨ̀kuu aa mə, “Nɨ̀ lɔgə mfɛ̀'ɛ̀ nɨ bu! Nɨ̀ tsuu tɨgə ghɨ̀rə tâ ǹdâ Taà tɨgə adɨgə mɨtaa!” 17Ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji ɨ yə̂ mə̂ ànnù yìi mə Yesu à lɛ ŋghɨ̀rə̀ aa, ŋwa'atə ànnù yìi mə a tswe a mûm àŋwà'ànə̀ Nwî aa mə, “Taà Nwìŋgɔ̀ŋ, mə̀ nàŋsə ŋkɔ̀ŋə annǔ ndâ yô, a tswe a ntɨɨ mə̀ m̀bərə ghu tsǒ mɔ'ɔ!” 18Bɨ̀tsyàsə̀ bɨ baYuda bya bìi mə bɨ lɛ ntswe ghu aa, betə̀ Yesu mə, “Àlènsə̀ yìi mə mbə ò ghɨrə̀ a ndɨ̀'ɨ a mbo bì'ì mə ò tswe nɨ̂ àdà'à a ghɨ̀rə ànnù yuà yìi mə ò ghɨ̀rə aa, a nɨ yuu aa ɛ?” 19Yesu a kwi'i a mbo bo mə, “Sà'â nɨ̌ ndâmà'a Nwì yulà, boŋ mə̀ ka bǔ mbɨ̀ɨ̀nsə̀ fu a njɨ̌m njwi ji tarə̀.” 20Bo betə̀ yi mə, “Bì'ì lɔgə aa ɨlòò mɨghum mi nɨkwà ǹtsò ǹto'o a mbɔɔ ǹdâmà'a Nwì yulà ghu! Ò swòŋə mə mbə ò lɔ̀gə̀ ǹjwi ji tarə a mbǔ mbɨ̀ɨ̀nsə̀ ghu fu aa ɛ?” 21Lâ ǹdâmà'a Nwì yìi mə Yesu à lɛ sɨ swoŋ aa ɨ̀ lɛ mbàŋnə̀ m̀bə aa ɨ̀bɨ̀ɨ nû yi. 22Nòò wa yìi mə Yesu à lɛɛ̀ m̀bɨɨnə nɨwo aa, ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji ɨ tɨgə̀ ŋ̀wa'atə mə à lɛ mbaa nswoŋə malâ; ma yû a tɨgə ŋ̀ghɨrə mə tâ bo bii annù yìi mə àŋwà'ànə̀ Nwî a swoŋ aa, ŋkɨ mbii annù ya yìi mə Yesu à lɛ nswoŋ aà. 23Nòò wa yìi mə Yesu à lɛ tswe a Yerusalem a njwî ǹjɨ Passa aa, bə̀ bî ghà'àtə̀ bɨ lɛ nnɨŋ mɨ̂ntɨɨ̀ myaa ghu nû ǹloŋ mə bo lɛ nyə ɨ̀lènsə̀ jìi mə à lɛ ŋghɨ̀rə̀ aà. 24Lâ Yesu kaa lɛ wa'ǎ ɨbɨɨ nû yi a mbo bo fâ, ǹloŋ mə à lɛ nzi ajàŋ mə bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bə aà. 25Kaa ŋù tsù à lɛ ŋwa'à bǔ ntswe nɨ̂ ǹswòŋə ànnǔ tsu ghu mbo nloŋ ŋûmɨ̀sɔ̀ŋ, ǹloŋ mə à lɛ nzi annù yìi mə a lɛ ntswe a ntɨɨ ŋù ntsɨ̀mə̀ aà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\