Jɔn 20

1À lò mə̂ m̀bə tsi'ǐ a tɨ̀tugə a mbà'a mbà'à a njwi yì ǹtsyambìì a mûm ŋ̀gyà, kaa ɨ̀dɨ̀gə̀ ɨ burətə̀ naŋsə̀ ǹlaa, Mary Magdalen a ghɛɛ̀ wa a ntsù nɨsyɛ̀, ǹyə mə bɨ tìì mə alâŋsəŋgɔ̀'ɔ̀ ya yìi mə bɨ lɛ ŋkusə ntsù nɨsyɛ̀ wa ghu aa, nlɔ̀'ɔ̀sə̀. 2A khə̂ ŋghɛɛ nyə Simon Peta bo bɨ̀ ŋ̀gàŋyəgə̂nnù Yesu wa yìi mə à lɛ naŋsə ŋkɔŋ aa, ǹswoŋ a mbo bo mə, “Bɨ lɔ̀gə̀ mə̂ M̀mà'àmbi wa mûm nɨ̀syɛ̀ ǹlɔ'ɔsə, kaa bì'ì wa'ǎ adɨgə yìi mə bɨ ləə ghu aa zî. 3Peta nɨ ŋ̀gàŋyəgə̂nnù Yesu yî mɔ̀'ɔ wa bo yu ghɛ̀ɛ̀ wa ntsù nɨsyɛ̀. 4Bo lɛ sɨ khə̀ bɨtsɨ̀mə̀, lâ ŋ̀gàŋyəgə̂nnù yì mɔ̀'ɔ wa à khə̂ ǹtsya Peta ŋ̀waŋsə ŋ̀ghɛ̀ɛ̀ ǹywe'e wa ntsù nɨsyɛ̀. 5Ǹyəŋtə atû yi nlii mûm nɨ̀syɛ̀ ya ghu, ǹyə atsə̀'ə̀ yî fù'ù ya yìi mə bɨ lɛ nlɨmtə Yesu ghu aa, lâ kaa ŋkɨ'ɨ̀ yi wa mûm nɨ̀syɛ̀ kuù. 6Peta a yoŋə̀ a njɨ̀m m̀burə ntsya ŋkuu wa mûm nɨ̀syɛ̀, ǹyə àtsə̀'ə̀ yî fù'ù ya yìi mə bɨ lɛ nlɨmtə nû yì ghu aà, 7bo bɨ̀ àtsə̀'ə̀ ya yìi mə bɨ lɛ nlɨmtə atu Yesu ghu aà. Kaa a lɛ ŋwa'ǎ a bɔ̀'ɔ ya yìi mə bɨ lɛ nlɨmtə mbɨ̀ɨ̀ nû yì ghu aa nɔ̀ŋə̀, bɨ lɛ ŋkərə nnɔŋsə tsi'ǐ atu yu. 8Ŋ̀gàŋyə̀gə̂nnù Yesu wa yìi à lɛ mfòò ŋ̀ghɛɛ nywe'e wa ntsù nɨsyɛ̀ aa, a kɨ̂ ŋ̀kuu ghu nyə, mbii. 9(Kaa àtû yaa a lɛ mburətə nnaŋsə̀ ǹlaa wa nɨ nɨ̀ghàà nɨ Nwî nya mə nɨ nswoŋə nɨ mə à ka yǐ bɨ̀ɨ̀nə̀ nɨ nɨ̀wô aà.) 10Ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji jya ɨ lɛ mbù ǹtɨgə mbɨɨ ŋghɛ̀ɛ̀ waa a ndùgə̀. 11Mary à lɛ ntəə wa ntsù nɨsyɛ̀ a bɛɛ nyə'ə, à kà mə̂ aa nyə'ə aa, ǹyəŋtə atû yi ŋka nlii nɨ̂ mûn nɨ̀syɛ̀ ya ghu 12ǹyə baangel bi baa bɨ wɛ'ɛ̀ ɨ̀tsə̀'ə̀ jî fù'ù ǹtswe wa adɨgə mə bɨ lɛ nɔ̀ŋsə̌ aku Yesu ghu aà, yì mɔ̀'ɔ a tswə̂ ghu atu, yì mɔ̀'ɔ a kɨ̂ ǹtswe ghu mɨkòrə̀. 13A betə ghu mbo mə, “O yə̀'ə̀ aà à kə̀ lɛ mâŋgyɛ̀?” A kwi'i ghu mbo mə, “Bɨ lɔ̀gə̀ mə Ŋgàŋmà'â ghà ŋ̀ghɛɛ nɨ ghu, kaa mə̀ wa'ǎ adɨgə yìi mə bɨ ləə ghu aa zî. 14À ghə̀ə̀ mə̂ mə yu kɨ karətə yi, ǹyə Yesu a təə wa mbɛ̀ɛ̀ kaa a wa'à bàŋnə̀ ǹzi mə à nɨ Yesu. 15Yesu a betə ghu mbo mə, “O yə̀'ə̀ aà à kə̀ ɛ mâŋgyɛ̀? O lɔ̀ɔ̀ aà wò ɛ?” A lɛ sɨ wa'atə nɨ mə à laa mbə mbɔ̂ŋ ŋ̀kya wâ, ǹtɨgə ŋkwi'i ghu mbo mə, “Taà m̀bə a bə yìi mə ò lɔ̀'ɔ̀sə̀ mə̂ yi, ò dɨ'ɨ̀ àdɨ̀gə̀ yìi mə ò ləə yi ghu aa a mbo mə̀ tâ mə̀ ghɛɛ nlɔ̀gə̀ yi.” 16Yesu a twoŋtə̀ yi mə, “Mary!” A karətə̀ yi ŋka nlii Yesu, ǹswoŋ nɨ nɨ̀ghàà nɨ baHeber mə, “Rabboni” (ǹji'ì nɨ̀ghàà ma nû ɨ bə mə ‘ǹdɨ̀'ɨ̀nnù’). 17Yesu a swoŋ ghu mbo mə, “Tsùù gha lǒ mmɔ̀ɔ̀ntə̀ bə̂, ǹloŋ mə kaa mə̀ burə̀tə̀ bù m̀bɨɨ ŋghɛ̀ɛ̀ fu a mbɛ̀ɛ Taà. Lâ ghɛ̀ɛ a mbo bɨ̀lɨ̂m ba, ǹswoŋ a mbo bo mə, mə bù ŋkɔ'ɔ ŋghɛɛ fu a mbo yu wa yìi mə à nɨ Taà ghà ŋ̀kɨ mbə Taà ghùù aa, m̀bə Nwîŋgɔ̀ŋ ghà ŋ̀kɨ mbə Nwîgɔ̀ŋ ghùù aà.” 18Mary Magdalene à lɛ mbù ŋ̀ghɛɛ a mbo ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji jya ǹswoŋ a mbo bo mə yu yə̀ mə Mmà'àmbî ŋ̀kɨ ŋkɛ'ɛnə ɨ̀nnù jya mə à lɛ nswoŋ ghu mbo aa a mbo bo. 19A bə a nɨ̀tugə maa ǹjwî ǹtsyàmbìì, ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji jya ɨ ghotə̀ a nda yì mɔ'ɔ, mfɨ̀ɨ̂ àbà'à ǹloŋ mə bo lɛ sɨ bɔ'ɔ bɨtà bɨ ala'a bɨ baYuda aà. Yesu a wi'ìkə̀ ǹtəə a tɨtɨ̀ɨ bo nswoŋ a mbo bo mə, “M̀bɔɔnə̂ ɨ̀ tswe a nu bù.” 20À swòŋ mə̂ ma mùu ajàŋ aa, ndɨ'ɨ̀ m̀bô mi mya nɨ m̀bɛ̀ɛ̀ ŋ̀gee yì ya a mbo bo. Ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji jya ɨ lɛ mburə nluu nɨ nɨ̀dorə a ajàŋ mə bo lɛ nyə Yesu aà. 21Yesu a kù'ùsə̀ ǹswoŋ a mbo bo mə, “M̀bɔɔnə ɨ̀ tswe a nu bù. À àjàŋ mə Taà ghà à lɛ ntoo gha aa, mə kɨ ntoo ghuu. 22À swòŋ mə̂ ma mùu ajàŋ aa, m̀fə'ə waa nɨ̂ àzwì ǹswoŋ mə, “Nɨ̀ kwɛrə Àzwì Nwî! 23M̀bə nɨ̀ yi nlì'ìnə ɨfansənnù ŋû boŋ baa kɨɨ lì'ìnə̀, bɛɛ nɨ̀ tsuu lì'inə boŋ kaa baa wa'à kɨ̀ nli'inə.” 24Thomas yìi mə à lɛ mbə ŋgàŋyəgə̂nnù Yesu wa yì mɔ'ɔ a tɨtɨ̀ɨ bya nɨ̀ghûm ǹtsò baa, bɨ kɨɨ̀ ǹtwoŋə nii nɨ mu bɨ̀nwì aa, kaa à lɛ ŋwa'ǎ atɨtɨ̀ɨ bo tswê wâ noò mə Yesu à lɛ nzì aà. 25Ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù Yesu jya ji mɔ'ɔ ɨ lɛ nswoŋ gho mbo mə, “Bì'ì yə̀ mə Mmà'àmbî.” Thomas a kwi'i a mbo bo mə, “M̀bə mə̀ ghɨrə tsuu ɨbu'u mbɛɛ jya ghu mbo yə, ɨ tsuu bɨswɛbɨ mbô ba wa nɨ̂ ɨ̀bù'û mbɛɛ mà jya kɨɨ nnɨŋ, ɨ tsuu abô ya wa nɨ àbù'ù ya a mbɛ̀ɛ̀ ŋ̀gee yu nɨŋ, kaa mə̀ wa'à biì.” 26Ŋ̀gyà ɨ̀ tsyà mə̂ yî m̀fùùrə̀ ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji jya ɨ bû ǹtswe a mûm ǹda ntsetə abà'à, Thomas a kɨ̂ ǹtswe a tɨtɨ̀ɨ bo. Bɨ lɛ mfɨ̀ɨ abà'à. Lâ Yesu a wi'ìkə̀ ǹtəə a tɨtɨ̀ɨ bo nswoŋ mə, “M̀bɔɔnə a nu bù.” 27Ǹtɨgə nswoŋ a mbo Thomas mə, “Nɨŋə muswɛ̂bô ghò falà, ŋ̀kɨ naŋsə nlentə mbô mâ! Kɨ nànsə abô yo nnɨŋ fàa a mbɛ̀ɛ̀ ŋgee mə̀. Kɛntə nlɨ̀gɨ̀tə annù yo yâ, m̀biì.” 28Thomas a swoŋ ghu mbo mə, “M̀mà'àmbî nɨ Nwìŋgɔ̀ŋ ghà.” 29Yesu a betə̀ ghu mbo mə, “Tɨgə ò bìì aa nloŋ mə ò yə gha aà? M̀bɔɔnə a mbo bə̀ bìi mə bɨ bii tɨ yə̂ gha aa.” 30Yesu à lɛ ŋghɨrə ɨlènsə ɨnnù ji mɔ'ɔ jì ghà'àtə a nsi ŋgǎŋyəgə̂nnù ji, jìi mə kaa bɨ sɨ̀ faa a mum yulà àŋwà'ànə̀ ŋ̀wa'ànə̀. 31Lâ bɨ ŋwa'anə julà ɨ̀nnù aa mə tâ nɨ̀ bii mə Yesu à nɨ Àyɔ'ɔ̀ Nwì, m̀bə Mu Nwì tǎ tsyǎ a njɨm ajàŋ yìi mə nɨ̀ bìi yi aa ɨ tswe nɨ ǹtswêntɨ̀ɨ̀ nɨ̂ ɨ̀kǔm yi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\