Jɔn 21

1Ma yû ànnù a kà mə̂ aa ntsya, a bû ǹdɨ'ɨ ɨbɨɨnû yi a mbo ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji jî mɔ'ɔ a mbɛ̀ɛ̀ ŋ̀kì mɨyaa Tiberias. À lɛ ndɨ'ɨ yi aa lalà. 2Simon Peta, Thomas yìi mə à lɛ mbə nɨmfa'a aa, bo bɨ̀ Nathanael (yìi mə à lɛ nlo a Cana a mbù'u Galilea aa, bɔɔ bɨ Zebedee, nɨ ŋgǎŋyəgə̂nnù ji ji baa, bɨ lɛ mbòòntə̀ ǹtswe a adɨgə yî fùùrə̀. 3Simon Peta a swoŋ a mbo bo mə, “Mə̀ ka ghɛ̀ɛ̀ gha a ŋkô m̀bwɛ̀.” Bo bɨ̀tsɨ̀m kɨ̂ ǹswoŋ mə, “Bì'ì ka yòŋə̀ gho tâ bì'inə̀ ghɛɛ.” Bo lɛ ntɨgə ŋkuu abaŋ ŋghɛ̀ɛ̀. Bo ghɛ̀ɛ̀ mə̂ aa, nlɛ nlə nlə nɨ̂tugə wa tsi'ì tsɨ̀m kaa wa'ǎ fɨbwɛ̀ kô. 4Àbɛ̀ɛ̀ a kà mə̂ aa mfu'u, Yesu a zî ǹtəə a ghəŋə ŋkì; la kaa ŋgǎŋyəgə̂nnù ji jya kaa ɨ wa'à zi mə à bə aa Yesu mə à təə wa aghəŋə ŋkì. 5Yesu a swoŋ a mbo bo mə, “Bɔɔ̀ bâ, nɨ̀ kò mə mbwɛ̀ mî tsu aa ɛ?” Bo kwi'i mə, “Ŋ̀gaŋ.” 6Yesu a swoŋ a mbo bo mə, “Nɨ̀ ma'a ambunjyâ yuu ya a mbɛ̀ɛ̀ àbômà'à, bəə boŋ nɨ̀ ka ko mbwɛ̀.” Bo lɛ mmà'à, m̀bwɛ̀ kuu nluu ghu, bo tɨgə̀ ǹswuŋə kɨkaŋ. 7Ŋ̀gàŋyə̀gə̂nnù Yesu wa mə à lɛ ŋkɔ̀ŋ yi ŋkɔŋə aa, a swoŋə a mbo Peta mə, “À nɨ̂ M̀mà'àmbî!” Simon Peta à yù'ù mə mə à nɨ̂ M̀mà'ambi aa, ŋ̀wɛ'ɛ atsə̀'ə̂ yi yî m̀mà'à (ǹloŋ mə à lɛ sɨ bə aa a tsɔ'ɔ, wa noò mə à lɛ sɨ fà'à aà), ǹnaŋ wa mûm ŋ̀kì. 8Ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù Yesu jî mɔ'ɔ jya ɨ lɛ ntɨgə ntii àkànu'u ya, ŋkɨ nswuŋə abunjya ya yìi mə mbwɛ̀ mya lɛ nluu ghu aa, nzi a mbɛ̀ɛ̀ àghəŋə ŋkì. À tɨ bə aa kaa àgha'a aghənə ŋkì a lɛ ŋwa'à bù nsa'a, a lɛ mbə aa tsi'ì tsǒ bɨ̀metre ŋkhɨ̀ yî fùùrə̀. 9Bô fɛ̀'ɛ̀ mə̀ wa aghəŋə ŋkì, ǹyə mɔ̀'ɔ, ɨ ghə'ə̀, m̀bwɛ̀ bo bɨ̀ àbaa nɔ̂ŋtə̀ wa nɨ mɔ'ɔ. 10Yesu a swoŋ a mbo bo mə, “Nɨ̀ zi nɨ̂ m̀bwɛ̀ mya mǐ mɔ'ɔ mə nɨ̀ ko tsɨ̂tsə̀ŋə̀ aà.” 11Simon Peta a ghɛɛ̀ ŋ̀kuu wa a mûm àkànu'u, ǹswuŋə abunjya ya ŋkɔ'ɔsə a nta'a, m̀bwɛ̀ mî fàŋkə̀ luu ghu, m̀bə ŋkhɨ̀ yî mɔ'ɔ nɨ mɨ̀ghum mi ntaà ǹtsò tarə̀. Ka mə m̀bwɛ̀ mya lɛ nluu wa mûm àbunjya aa kaa a lɛ ŋwa'à sà'àkə̀. 12Yesu a swoŋ a mbo bo mə, “Nɨ̀ zi mfà'àtə ntsû ghuu.” Kaa ŋù nɨ̀ bò a lɛ wa'à yi betə̀ mə, “Ò bə aà wò aa ɛ?” Ǹloŋ mə bo bɨtsɨ̀m lɛ nzi mə à nɨ̂ M̀mà'àmbi aà. 13Yesu à lɛ ntɨgə nlɔgə abaa ya bô m̀bwɛ̀ mya mfa a mbo bo. 14Ma mùu noò, à lɛ mbə aa ŋgàà jìi ɨ ywe'e ji tarə aa, nlɔgɨnə ajàŋ mə Yesu à lɛ nyweenə nɨ wo aa, mə à lɛ ndɨ̀'ɨ ɨbɨɨnû yi a mbô ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji. 15Nòò yìi mə lɛ mmàŋsə a mfà'àtə̂ ǹtsû waa aa Yesu a swoŋ a mbo Simon Peta mə, “Simon, mu Jɔn, ò kɔ̀ŋə gha ntsyàtə̀ bə̂ buà bɨtsɨ̀m faà aa ɛ?” A kwi'i mə, “Ɨ̀ɨ̀ŋə, M̀mà'àmbî, ò zi mə mə̀ kɔ̀ŋə ghô.” Yesu a swoŋ ghu mbo mə, “Ka njɛ'ɛ bɔɔ bɨ mbinjə̀rə̂ jâ.” 16Yesu a bû ǹswoŋ ghu mbo a nɨ̂ ŋ̀gàà jìi ɨ ywe'e ji baa aa, mə, “Simon, mu Jɔn, ò kɔ̀ŋə gha aa ɛ?” A kwi'i mə, “Ɨ̀ɨ̀ŋə̀, M̀mà'àmbî, ò zi mə mə̀ kɔ̀ŋə ghô.” Yesu a swoŋ ghu mbo mə, “Ka mbɛ bɔɔ bɨ mbinjə̀rə̂ jyâ.” 17Yesu a bû ǹswoŋ ghu mbo ŋgaa jìi mə ɨ ywe'e ji tarə aa, mə, “Simon, mu Jɔn, ò kɔ̀ŋə gha aa ɛ?” Peta à lɛ njəŋnə nloŋ mə à lɛ mbetə yi nywe'e ŋgaa ji tarə mə, “Ò kɔ̀ŋə gha aa ɛ?” Ǹtɨgə nswoŋ ghu mbo mə, “M̀mà'àmbî, ò zî ɨ̀nnù tsi'ì tsɨ̀mə̀; ò zi mə mə̀ kɔ̀ŋə ghô.” Yesu a swoŋ ghu mbo mə, “Ka njɛ'ɛ mbi njə̀rə̂ jyâ. 18Mə̀ swòŋə a mbo wò tsi'ǐ annù nɨ̂koŋ mə; nòò yìi mə ò lɛ mburə mûŋkwà'à aa, ò lɛ sɨ wɛ'ɛ nɨ̂ ɨ̂tsə'ə̂ jo, ǹtaŋtə nɨ̂ nû yò, m̀bɨɨnə ŋghɛ̀ɛ̀ nɨ adɨgə yìi mə ò kɔ̀ŋə aa; la nòò yìi mə ò ka yǐ lwènə̀ aa, ò ka yì ka nànsə mbô mo tâ ŋù dàŋ à tɨgə ŋwɛ'ɛ nɨ̂ ɨ̀tsə̀'ə̀ a nu wò, ǹlɔgə nɨ̂ gho ŋghɛ̀ɛ̀ nɨ ghu a adɨgə yìi mə kaa ò sɨ̀ kɔŋə̀ aà.” 19(Yesu à lɛ swoŋ ma yû ànnù m̀fɨgɨtə aa m̀buù nɨ̀wo yìi mə Peta à ka yǐ kwo ghu a ŋghɨ̀rə mə tâ Nwì à kwɛrə nɨgha'a ghu.) Yesu a tɨgə̀ m̀bu nswoŋ ghu mbo mə, “Ka nyòŋə̀ nɨ̂ ghâ!” 20Peta a karəkə̀ yi, nyə ŋgàŋyəgə̂nnù Yesu yî mɔ̀'ɔ wa, wa yìi mə à lɛ ŋkɔ̀ŋə̀ yi aa-tsi'ì wa yìi mə à lɛ nyəgɨtə a ntsǔntɨɨ Yesu, wa noò mə bo lɛ sɨ jɨ mɨjɨ mɨ Pasa mi nlwì'ì ǹjɨ̀m mya mbetə mə, “M̀mà'àmbî, ŋù yìi mə à ka fèè gho aa, à nɨ̂ wò aà?.” 21Peta à yə̀ mə̂ yi aa, mbetə Yesu mə, “M̀mà'àmbî, ànnù ghuà ŋù a ka yǐ bə aa mə akə aa ɛ?” 22Yesu a kwi'i ghu mbo mə, “M̀bə mə̀ kɔŋ mə tâ à tswe ntɨ̀ɨ̀, ǹywe'e a noò yìi mə mə̀ ka yǐ bǔ bɨɨ aa, boŋ ma ya a yə gho aa nɨ̀ àkə̀ aa ɛ? Ka nyòŋə̀ nɨ̂ ghâ!” 23Ma mùu ajàŋ, ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù Yesu jya ɨ lɛ ntɨgə nlaanə nɨ̂ a tɨtɨ̀ɨ bɔɔ bɨ Kristo nɨ mə kaa ŋgàŋyəgə̂nnù Yesu ma ghû kaa à ka yǐ wa'à bù ŋkwo. La kaa Yesu kaa à lɛ ŋwa'à swoŋ aa mə kaa à ka yǐ wa'à kwô; à lɛ bàŋnə̀ ǹswoŋ aa mə, “M̀bə mə̀ kɔŋ mə tâ à tswe ntɨ̀ɨ̀ ǹywe'e a noò yìi mə mə̀ ka yǐ bǔ bɨ̀ɨ̀ aa, ma ya a yə̂ gho aa nɨ̀ àkə̀ aa ɛ?” 24Ŋ̀gàŋyə̀gə̂nnù Yesu ma ghû à nɨ yu yìi mə à lɛ nswoŋ ɨnnù ma jû tsǒ àyəfə, ŋ̀kɨ ŋwa'anə aà; bì'ì kɨ mbii mə ɨ̀nnù ma jû mə à lɛ nswoŋə aa, à nɨ̂ ànnù nɨ̂koŋə̀. 25Yesu à lɛ mbù ŋ̀ghɨrə ɨnnù jî ghà'àtə̀ jìi mə bɨ lɛ mbaa kɨ lɔ̀ɔ̀ a ŋŋwà'ànə tsi'ì tsɨ̀m, boŋ kaa mə̀ sɨ̀ mɔ̀ɔ̀ntə mə mbə m̀bi yǔ ntsɨ̀m ɨ gha'a ŋkù'ùnə a ŋkuu ɨ̀ŋwà'ànə̀ ma jya ghu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\