Jɔn 3

1Ntsyàsə̀ baYuda yî mɔ̀'ɔ à lɛ ntswe ghu yìi mə ɨ̀kǔm yi lɛ mbə Nicodemus, a kɨ̂ m̀bə ŋû baFarɨsai. 2À lɛ nzì a mbɛ̀ɛ Yesu nɨ̂tugə yì mɔ̀'ɔ nswoŋ ghu mbo mə, “Rabbi, bì'ì zi mə ò laa mbə ǹdɨ̀'ɨ̀nnù yìi mə Nwì à lɛ ntoo aà. Kaa mbə ŋù wa'ǎ ɨnnù jî ɨ̀lensə̀ juà mə o ghɨ̀rə̀ aa ka ŋghɨrə tɨ ghə Nwì à tswe bo yu.” 3Yesu à lɛ ŋkwi'i mə, “Mə̀ swoŋ tsi'ǐ annù nɨ̂koŋ a mbo wò mə kaa mbə ŋù wa'ǎ annù nɨfɔ̀ Nwî yə tɨ ghə bɨ bu ŋkwatə njwe yi.” 4Nicodemus a betə mə, “Mbə bɨ bû ǹjwe a ndɨɨ yìi mə à kwì mə̂ aa mə akə lɛ? Kaa mbə a wa'à bù ŋ̀kwatə ŋkuu a to'o ǹdè yì tâ bɨ̀ bu njwe yi!” 5Yesu a kwi'i mə, “Mə̀ swoŋ tsi'ì annù nɨ̂ŋkoŋ a mbo wò mə kaa mbə ŋù tsù a wa'à a mûm ànnù nɨfɔ̀ Nwî kuu tɨ ghə̀ mə bɨ jwe yì nɨ̂ ŋ̀kì bo Àzwì. 6Ŋù yìi mə bɨ jwe yi a mûm ǹjyǎ annù aa, à nɨ̂ ǹjyǎnû, lâ ŋù yìi bɨ jwe yi a mûn Àzwi aa à nɨ̂ àzwì. 7Tsuu yɛrə mə mə̀ swǒŋ mə bɨ tswe nɨ̀ mbǔ ŋkwatə njwe ghuu bɨtsɨ̀mə̀. 8Fɨ̀fə̀rə a tsyà ŋ̀ghɛɛ aa a adɨgə yìi mə à kɔ̀ŋə aà; a yǐ tɨ tsyà aa, ò yu'ù nɨ̀ ŋ̀kòô yì, kaa wa'ǎ adɨgə yìi mə à lô ghu aa, kə̀ adɨgə yìi mə a tsyà ŋ̀ghɛ̀ɛ̀ ghu aa zî. A kɨ mbə aa tsi'ì maa ajàŋ nɨ ŋù yìi mə Àzwì a jwe yi aà.” 9Nicodemus a betə mə, “M̀bə ajàŋə annù ma yû a fɛ'ɛ̀ aa mə akə aa ɛ?” 10Yesu a kwi'i mə, “Ò nɨ̂ ŋ̀gàŋndɨ̀'ɨnnù baIsrael yî ŋ̀wè kaa wa'à ma juù ɨ̀nnù zi aa ɛ? 11Mə̀ swǒŋ tsi'ì ànnù nɨ̂ŋkoŋ a mbo wò mə: bì'i swoŋ aa annù yìi mə bì'ì zi, ŋ̀kɨɨ ŋkɛ'ɛnə nɨ̂ ànnù yìi mə bì'ì yə aa, kaa ŋù nɨ̀ bù kaa wa'à kɔ̀ŋə̀ nɨ̂ ǹyu'u ǹtoò yì'ì yâ. 12M̀bə mə̀ ka nswoŋ ɨnnù jìi mə ɨ tswe fàa mbi aa, nɨ̀ tsuu bii, boŋ mbə nɨ̀ tɨgə̀ mbii ɨ̀nnǔ aburə jìi mə mə swoŋ aa mə akə aa ɛ? 13Kaa ŋù tsù à lɛɛ̀ ŋ̀wa'à yi a aburə kɨ ŋkɔ'ɔ, ǹtsyatə Mu Ŋù, yu wa yìi mə à lɛ nlò a aburə nsɨgə aà.” 14Tsǒ mə Moses à lɛ lɔ̀gə no ya mə bɨ lɛ ŋghɨ̀rə̀ nɨ̂ àtɨ̀ɨ̀ ŋkɔ'ɔ mbɛ̀nə a atu ati a nta'a mɨwɛ̀ɛ̀ aa, a nɨ̂ àjàŋ yìi mə bɨ ka yǐ kɨɨ ŋŋɛɛ Mu Ŋù a ndəŋə, 15mə tâ ŋù tsɨ̀m yìi mə à nɨ̌ŋ ntɨɨ yi ghu nu aa, tâ à tswe nɨ̂ ǹtswêntɨ̀ɨ̀ yìi me ɨ̀ lwì'i nɨ̂ŋkoŋ aà. 16Ǹloŋ mə Nwìŋgɔ̀ŋ à lɛ ŋkɔ̌ŋ mbi si'i si'i, m̀fa njoŋ Mû yì yî mɔ'ɔtə, mə ŋù ntsɨ̀m yìi mə à nɨ̌ŋ ntɨɨ̀ yi ghu nu aa, tâ à yi ntsee lǒ kwo, lâ m̀baŋnə ntswe nɨ̂ ǹtswêntɨ̀ɨ̀ yìi mə ɨ̀ lwi'i nɨ̂ŋkoŋ aà. 17Kaa Nwì à lɛ ŋwa'ǎ Mû yì fàa mbi too aa mə tâ à zi ŋka sa'a mbî, à lɛ ntoo aa mə tâ à zi nyweensə mbî. 18Ŋù yìi mə à nɨ̌ŋ ntɨɨ̀ yi a nu Mu Nwì aa kaa bɨ sɨ̌ ɨsa'a ghu nu nnɨŋə̀; lâ ŋù yìi mə kaa à sɨ̌ ntɨɨ̀ yì ghu nu nɨŋə aa, bɨ nɨ̀ŋ mə ɨsa'a ghu nû, ǹloŋ mə kaa à sɨ̌ ntɨɨ̀ yì a nu njoŋ Mu Nwì wa nɨŋ aà. 19Ɨ̀sa'a ɨ kuu a nu bə̀ aa laà: mə ŋ̀kà'à ɨ zì mə a mum mbi, la bə̀ bâŋnə̀ ŋ̀kɔŋ ɨ̀tugə ǹtsyatə ŋkà'à, ǹloŋ mə bo ghɨ̀rə ɨnnù jî bɨ aà. 20Ŋù ntsɨ̀m yìi mə a ghɨ̀rə ɨnnù jî bɨ aa, a bàa ŋkà'à, kaa wa'à kɔ̀ŋ nɨ̂ m̀fɛ̀'ɛ nzǐ a mbɛ̀ɛ̂ ŋ̀kà'à, ǹloŋ mə kaa à sɨ kɔ̀ŋə̀ mə tâ bɨ̀ yə ɨnnù jî bɨ ji jya aà. 21Lâ ŋù yìi mə a ghɨ̀rə ɨnnù nɨ̂ŋkoŋ aa, a fɛ̀'ɛ̀ ǹzi nɨ a mbɛ̀ɛ̂ ŋ̀kà'à mə tâ bɨ̀ naŋsə nyə mə yu ghɨ̀rə ɨnnù ji nyu'unə aa Nwì. 22Yesu à màŋsə̀ mə̂, bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji ghɛɛ a mbù'u ala'a Yudea, bo bo ǹtswe ghu nɨ̂ ǹdùù noò yî mɔ'ɔ, a murə̀ nɨ̂ bə̀ a ŋkì. 23Jɔn à lɛ sɨ kɨɨ mmurə nɨ̂ bə̀ a ŋkì maa noò a ala'a Aenon yìi mə a lɛ ntswe ŋkoontə a mbɛ̀ɛ̀ àla'a Salem aa, ǹloŋ mə ŋ̀kì yìi mə ɨ lɛ ntswe maa adɨgə aa ɨ lɛ ŋgha'atə. Bə̀ lɛ sɨ tɨgə ŋhɛɛ ghu mbo, a murə̀ nɨ̀ waa a ŋkì. 24Maa noò kaa bɨ burə̀ tɨ̀ Jɔn a atsaŋ nɨŋə̀. 25Maà noò ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù Jɔn ɨ lɛ ka nswuŋnə bo bɨ̀ ŋù baYuda yî mɔ̀'ɔ nloŋ ajàŋ mə nɔ̀ŋsə̀ baYuda à lɛ nlə̀ə̀ mə bɨ̀ ka nsi'itə nû aà. 26Bo mà'àtə̀ mə̂ ŋû wa, ntɨgə nlo ŋghɛ̀ɛ a mbɛ̀ɛ Jɔn, ǹswoŋ ghu mbo mə, “Rabbi, ŋù wa mə bǔ yu lɛ ntswe a mbɛ̀ɛ ŋkì Jordan, a mbɨ̌ nsà'a nòò aà, mə ò lɛ ŋka nswoŋə nɨ̂ aǹnù nloŋ ŋgaà yì aa, a tɨgə mmurə nɨ̂ bə̀ a ŋkì tsɨ̂tsɔ̀ŋə̀, bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bɨ tɨgə ŋghɛɛ̀ ghu mbo!” 27Jɔn a kwi'i mə, “Kaa mbə ŋù a wa'à nɨ̂ ànnǔ tsu tswê tɨ ghə mə a lo aa a aburə. 28Bùmbɔŋ nɨ̀ laa mbə bâyəfə bâ, ajàŋ mə mə̀ lɛ nswoŋ mə, “Kaa mə sɨ̀ Ayɔ'ɔ̀ Nwì wa bə̂. La bɨ lɛ ntoo gha mə tâ mə̀ tsya mbìì yì.” 29Mûŋgèn à tswe aa a mbo ta mûŋgen, lâ ǹsûkà'a ta nɨ̀yɔ'ɔ̀ wa yìi mə à təə ghu mbɛ̀ɛ̀ ǹyu'u a ghàà aa, a dorɨtə nɨ a nyu'u ǹjì ta nɨ̀yɔ'ɔ̀ wâ. Maa ajàŋ nɨ̀dorə̀ nâ nɨ kɨ̀ mə̂ ǹluu. 30Ǹloŋ mə nɨ̀gha'à ni nɨ tswe nɨ̀ ŋka ŋghɛ̀ɛ̀ nɨ̂ m̀bìi tâ mə̀ baŋnə ŋka mbɨntə nɨ a njɨ̀mə̀.” 31Nɨ̀gha'a nɨ ŋû yìi mə à lo a aburə nsɨgə aa, nɨ tsyatə nî bə̂ bɨ̀tsɨ̀mə̀. Ŋù yìi mə à lo fàa nsyɛ aa, à tswe aa fàa nsyɛ̂, ŋ̀kɨɨ nswoŋ aa ɨnnù jìi mə ɨ tswe fàa nsyɛ aà, lâ ŋù yìi mə à lo a aburə nsɨgə aa, à tsyàtə bə̀ bɨ̀tsɨ̀mə̀. 32A swoŋə aa ɨ̀nnù jìi mə à yə ŋkɨ yu'u aà, lâ kaa tsi'ì ŋù yì m̀fùùrə̀ kaa a wa'à nɨ̂ ǹtoò yì ya kwɛrə̀. 33Lâ ŋù yìi mə à kwɛ̀rə ntoo yì ya mbii aa, a dɨ̀ɨ̀ntə̀ aa mə Nwì a swoŋ aa annù nɨ̂ŋkoŋə̀. 34Ŋù wa yìi mə Nwì à lɛ ntoo aa, a swoŋə aa nɨ̀ghàà nɨ Nwî, ǹloŋ mə Nwì a naŋsə nlwensə nii nɨ̂ Àzwî yi kaa wa'à lɨŋə̀. 35Nwì a kɔ̀ŋə Mû yì. À kɨ̀ mə̂ ǹnɨ̀ŋ ɨ̀nnù tsɨ̀m ghu mbô. 36Ŋù yìi mə à nɨ̌ŋ ntɨɨ̀ yì a nu Mu Ŋù aa, à tswè mə̂ nɨ̂ ǹtswêntɨ̀ɨ̀ ya yìi mə ɨ̀ lwì'i nɨ̂ŋkoŋ aà. Ŋù yìi mə à sɨ yi yu'unə aa, kaa à ka yǐ wa'à nɨ̂ ǹtswêntɨ̀ɨ̀ tswê, ǹtɔ̀ŋ Nwî ɨ̀ ka yǐ kɨ lwi a ghu nû.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\