Jɔn 4

1BaFarɨsai bo lɛ nyu'u mə bə̀ bî ghà'àtə̀ lɛ sɨ yòŋə̀ nɨ̂ Yesu, a kɨɨ̀ m̀murə nɨ̂ bə̀ bî ghà'àtə̀ nɨ a ŋkì ǹtsyatə nɨ̂ Jɔn 2(A swoŋə ànnù nɨ̂ŋkoŋ, kaa Yesu à lɛ kɨ'ɨ̀ nɨ̌ Ŋû tsù a ŋkì murə̀. A lɛ sɨ murə tsi'ì ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji murə nɨ̂ bə̀ a ŋkì.) 3Àjàŋ mə Yesu à lɛ yu'u bɨ kâ ǹswoŋə maa ajàŋ aa, a mà'àtə̀ àla'a Judea ŋ̀ghɛɛ fu a Galilea. 4À lɛ ntswe nɨ̂ ǹtsyà aa nɨ̂ àla'a Samaria a ŋghɛ̀ɛ̀ ghu. 5À ghɛ̀ɛ̀ mə̂ ŋ̀ka ntsya a ala'a Samaria, ŋ̀kuu a nɨkurə Sychar, nìi mə nɨ lɛ ŋkòòntə a mbɛ̀ɛ nsòò wa yìi mə Yakob à lɛ mmà'àtə̀ a mbo mû yì Joseph aà. 6Ŋ̀kì yǐ ntòŋ Yakob wa ɨ lɛ ntswe maa adɨgə. À tɨ̀ mə tɨ bə a nsi'i nòò, Yesu a kaa a nɨ nɨ̀təə nya, ǹsɨgɨtə ntswe maa mbɛ̀ɛ̀ ŋ̀kì yî tòŋ ŋ̀ka mɨɨntə. 7Màŋgyɛ̀ Samaria yî mɔ̀'ɔ à lɛ nzì a ntu'u ŋ̀kì. Yesu a swoŋ ghu mbo mə, “Fa ŋkì a mbo mə tâ mə̀ no.” 8A lɛ tɨ bə aa boŋ ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji ɨ kùù mə̂ ŋ̀ghɛɛ a mûm nɨ̀kurə a nyuu mɨ̀jɨ ghu. 9Màŋgyɛ̀ wa a kwi'i ghu mbo mə, “Ò nɨ ŋù baYuda, mə̀ bə ŋù baSamaria, ò tɨgə̀ ǹlɔɔ ŋkì a mbo mə̀ aa mə akə aa ɛ?” À lɛ nswoŋ laa nloŋ mə baYuda bo bɨ̀ baSamaria kaa bo lɛ sɨ wa'à jɨnə aà. 10Yesu a kwi'i ghu mbo mə, “Ò ghɨrə baa zi ayoo yìi mə Nwì a fa aa, ɨ kɨɨ zi ŋû yìi mə a betə ŋkì a mbo wò aa, boŋ ò laa mbetə yi mə tâ à fa ŋkì yìi ɨ tswentɨ̀ɨ̀ aa mbo wò.” 11Màŋgyɛ̀ wa a kwi'i ghu mbo mə, “Taà, kaa ò sɨ̀ nɨ̂ àbɔkɛrə tswê, ŋ̀kì yî tòŋ ghû ɨ kɨ̂ ǹtso si'i, ò ka lɔ̀gə ŋkì yìi ɨ tswentɨ̀ɨ̀ aa fə aa ɛ? 12Ɨ ŋkì yî tòŋ ghû aa a lɛ mfa Ta bɨ̀ taà yì'ì, Yakob a mbo bì'ì, yumbɔŋ nɨ bɔɔ̀ bi, a bɔ̀'ɔ bɨ̀ nàâ ji, bo lɛ nno ŋkì ghû. O lɔ̀ɔ̂ ǹswǒŋ mə ò kɔ̀'ɔ̀nə ntsyà a taà yì'ì Yakob aa ɛ?” 13Yesu a kwi'i ghu mbo mə, “Ŋù yìi mə à no ŋkì ghûlà aa, ǹjì ŋ̀kì ɨ̀ ka yǐ bǔ yaŋə yi. 14Lâ, ŋù yìi mə à no ŋkì yìi mə mə̀ ka fa ghu mbo aa, kaa ǹjì ŋ̀kì ɨ̀ ka yǐ wa'à yi bǔ nyaŋə. Ŋ̀kì wa yìi mə mə̀ ka fa ghu mbo aa, ɨ ka bəŋ ɨ tɨgə naŋəbɨrə ghu nu, ɨ tɨgə jwe nɨ̂ ŋ̀kì yìi mə ɨ fa nɨ̂ ǹtswêntɨ̀ɨ̀ yìi mə ɨ̀ lwì'i nɨ̂koŋ aa ghu mbô.” 15Màŋgyɛ̀ wa a kwi'i ghu mbo mə, “Taa fa ŋkì ma wa a mbo mə̀; ta tâ ǹjì ŋ̀kì ɨ̀ yi wa'à gha bù ǹyaŋə, ta mə̀ wa'à faà bù ŋka nzi a ntu'u ŋ̀kì.” 16Yesu a swoŋ ghu mbo mə, “Ghɛɛ ntwoŋə ndoò ghò tâ bu yu zi.” 17A kwi'i a mbo Yesu mə, “Kaa mə̀ sɨ̀ nɨ̂ ǹdoo tswê.” Yesu a swoŋ ghu mbo mə, “Ò swòŋ aa tsi'ì ànnù nɨ̂ŋkoŋ mə kaa ò sɨ̀ nɨ̂ ǹdoo tswê. 18Ò yɔ̀'ɔ̀ mə̂ aa mbâŋnə̀ ji ntaa, lâ ŋùmbâŋnə̀ yìi mə bù yu tswe tsɨtsɔ̀ŋ aa, kaa à sɨ̌ ndoò ghò bə̂. Ò swòŋ aa tsi'ì ànnù nɨ̂koŋ a mbo mə̀.” 19A swoŋ a mbo Yesu mə, “Taà, mə̀ yə̂. Ò nɨ ŋgàŋntoò Nwì. 20Bɨ̀tà bɨ bɨ̂taà bi'i a Samaria, bɨ lɛ sɨ gha'asə Nwî aa fàa atu nta'a laà, lâ bù baYuda, nɨ̀ swoŋ mə bɨ ka ŋgha'asə Nwî aa tsi'ì a Yerusalem.” 21Yesu a swoŋ ghu mbo mə, “Bii annù yìi mə mə swoŋ aa mba mâŋgyɛ̀. Nòò à ka yǐ kù'ù mə kaa nɨ ka yǐ wa'ǎ Taà aa fàa a atu nta'a bù ka ŋgha'asə, kaa wa'ǎ aa a Yerusalem kɨɨ mbu ŋgha'asə. 22Bù baSamaria, kaa nɨ̀ sɨ̌ ŋû yìi mə nɨ gha'asə aa naŋsə̀ ǹzi. Lâ bì'ì baYuda, bì'ì zi ŋû yìi mə bì'i gha'asə aà ǹloŋ mə annǔ nyweensə̂ m̀bi a tsyà aa a njɨ̌m baYuda ǹzi. 23Lâ nòò a kù'ù ǹzi, kə̀ à kù'ù mə̂, mə, bə̀ bìi mə bɨ naŋsə ŋ̀ghà'àsə̀ Nwì aa, bɨ ka yǐ tɨgə gha'asə Ta aa a mûm Àzwì, ɨ kɨ gha'asə nii aa tsi'ǐ annù nɨ̂ŋkoŋə̀. Ma yû a bə̂ m̀buu bə̂ bìi mə Nwì a kɔ̀ŋə mə tâ bɨ̀ ka ŋgha'asə nii laà. 24Nwìŋgɔ̀ŋ à laa mbə Azwì, mbə bə̀ kɨ̂ ŋ̀ka ŋgha'asə yi aa tsi'ǐ a mûm Àzwì bo bɨ̀ a annù nîŋkoŋə̀.” 25Màŋgyɛ̀ wa a swoŋ ghu mbo mə, “Mə̀ zi mə Àyɔ'ɔ̀ Nwì wa (mə bɨ twoŋə nɨ Kristo aa) à ka yǐ zì, bɛɛ a zi aa boŋ à ka swoŋ ŋgɔ̀ŋ ɨ̀nnǔ tsɨ̀m a mbo bì'ì.” 26Yesu a kwi'i ghu mbo mə, “À nɨ mə̀, mə̀ ghuà yìi mə ghàà a mbo wò aà.” 27À tɨ̀ mə tɨ bə maa nòò aa, ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji jya ɨ bɨɨ̀. Ànnù naŋsə̀ ŋ̀gha'a waa ajàŋ mə bo lɛ nyə Yesu a ghaànə̀ bo mâŋgyɛ̀ aà. Lâ, kaa ŋù nɨ̀bò wàà a lɛ ŋwa'ǎ ntsù yi ŋŋa'a a mbetə mə, “O lɔ̀ɔ̀ aà àkə̀ aa ɛ?” Kə̀ kɨ mbetə yi mə, “O ghàà bu yu aa a ya aa ɛ?” 28Maà noò, màŋgyɛ̀ wa à lɛ mmà'àtə antɔ̀ɔ̀ ŋ̀kî yì wa, m̀bu ŋkuu ŋghɛɛ fu a mûm nɨ̀kurə, ǹswoŋ a mbo bə̀ bìi mə bɨ lɛ tswe ghu aa mə, 29“Nɨ̀ zi nyə ŋû yì mɔ̀'ɔ mə à swǒŋ ŋgɔ̀ŋ ɨ̀nnù tsɨ̀m jìi mə mə̀ lɛɛ̀ ŋ̀ghɨrə fàa atu nsyɛ̀ aà! À laà m̀bə Ayɔ'ɔ̀ Nwì wa aa ɛ?” 30Bo lɛ mmà'àtə̀ nɨkurə nya ntɨgə ŋghɛɛ nyə Yesu. 31Maa noò ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù Yesu bɨ lɛ sɨ lətə nɨ̂ Yesu, ǹswoŋə nɨ mə, “Rabbi, bɔɔ njɨ mû àyoò!” 32A kwi'i a mbo bo mə, “Mə̀ tswe nɨ̀ mɨ̀jɨ a njɨ mìi mə kaa nɨ̀ sɨ̌ annǔ tsu zi nloŋ mɨjɨ mà myâ.” 33Ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji ɨ lɔgɨ̀nə̀ ǹtɨgə mbetə nɨ̂ waa bo nɨ bo mə, “Ŋù tsù à ghɨ̀rə̂ m̀bàâ ǹzi mfa mɨjɨ ghu mbo aa ɛ?” 34Yesu a swoŋ a mbo bo mə, “Mɨ̀jɨ̂ ma à nɨ̂ ŋ̀ka yu'unə annù yìi mə ŋù yìi à tòo gha aa a lɔ̀ɔ̀ aà; ŋ̀kɨ mbə mmàŋsə ɨfà'à yìi mə à fa a mbo mə̀ mə mə̀ fa'a aà. 35Nɨ̌ swoŋə nɨghàà nî mɔ'ɔ mə, ‘Bɨ̀sàŋ bɨ burə bi nɨkwà tâ bɨ̀ fu'u mɨjɨ̂.’ Lâ, mə̀ swòŋ a mbo bù mə nɨ̀ ŋɛɛ mi'ì muu, nlii mɨ̂nsòò ghu. Mɨ̀jɨ mɨ bè mə̂, nòò m̀fù'u a ku'ù. 36Ŋù yìi mə a fù'ù mɨjɨ aa, bɨ twu nìi, a ghotə̀ nɨ̀ mɨ̀jɨ mya nloŋ aà ǹtswêntɨ̀ɨ̀ yìi mə ɨ̀ lwì'i nɨ̂ŋkoŋ aà. Ma yû a bə mə ŋù yìi mə a bè mɨjɨ aa, bo ŋù yìi mə a fù'ù aa, bo dorɨtə bɨtsɨ̀mə̀. 37Nɨ̀ghàà nulà nɨ swoŋ aa tsi'ì ànnù nɨ̂ŋkoŋ mə, ‘Ŋù yî mɔ̀'ɔ a bě, ŋù yî mɔ̀'ɔ a bâŋnə̀ m̀fu'u.’ 38Mə̀ tòo ghuu mə tâ nɨ̀ ghɛɛ mfù'ù mɨjɨ nɨ̂ mɨ̀nsòò mìi mə kaa nɨ̀ lɛ ŋwa'à ghu fa'à. Â lɛ mfà'à badàŋ ghu. Nɨ̀ ka tɨgə jɨ abèe afà'â yaa.” 39BaSamaria bî ghà'àtə̀ maa mûm nɨ̀kurə lɛ nnɨŋ mɨ̂ntɨ̀î myaa a nu Yesu, ǹloŋ mə màŋgyɛ̀ wa à lɛ nswoŋ mə, “À ghɨ̀rə nswoŋ ŋgɔ̀ŋ ɨ̀nnù tsɨ̀m jìi mə mə̀ lɛɛ̀ ŋ̀ghɨrə fàa a atu nsyɛ aà.” 40BaSamaria bya bɨ zì mə̂ ǹyə yi aa, mbu'u mbo mə tâ Yesu à tswe bo bo. Yesu a tswê bo bo njwi ji baà. 41Bə̀ bî ghà'àtə̀ ku'ùsə̀ nɨŋ mitiɨ̀ myaa ghu nu nloŋ ntoo yìi mə à lɛ sɨ swoŋ aà. 42Ǹtɨgə nswoŋ a mbo màŋgyɛ̀ wa mə, “Bì'ì bii tsɨ̀tsɔ̀ŋ aa kaa wa'à bù ǹyoŋ aa bə nɨ̂ ànnù ya mə ò ghɨ̀rə nswoŋ aà, bì'ì bii aa nloŋ mə ɨ̀tu bɨ̀ɨ nû yi'i, bì'ì yù'ù mə̂ nɨghàâ ni, naŋsə nzi mə à laa mbə ŋgàŋyweensə̂ m̀bî.” 43Ǹjwi jya ji baà ɨ tsyà mə̂, Yesu a bǔ mma'atə ŋghɛ̀ɛ a Galilea. 44Ǹloŋ mə yumbɔŋ à lɛɛ̀ ǹswoŋ mə, “Kaa bɨ sɨ̌ ŋgàŋntoò Nwì a ndəŋ ŋŋɛntə, a mûm àla'a bo.” 45À zì mə̂ ŋ̀kuu a Galilea, bə̀ kwɛrə̀ yi tsi'ì sɨgɨ̀nə̀ ǹloŋ mə nòò yìi mə bo lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ a adɨgə Passa a Yerusalem aa, bo lɛ nyə ŋgɔ̀ŋ ɨ̀nnù tsɨ̀m jìi mə à lɛ ŋghɨrə maa noò Passa aà nloŋ mə bombɔŋ bǒ lɛ ŋkɨ ŋghɛɛ ghu. 46Maa noò a Yesu bù mbɨ̀ɨ̀ fu a Cana, a mbù'u Galilea, fya adɨgə mə à lɛ mbəŋ ŋkì ghu ɨ tɨgə̀ mɨ̀lù'ù aà. Ŋ̀gàŋafà'a gûmnàà yî mɔ̀'ɔ à lɛ ntswe a Kapernaum, mû yì a ghɔɔ̀. 47À yù'ù mə̂ mə Yesu à lò mə̂ a Judea ǹzi a Galilea aa, ŋ̀ghɛɛ ghu mbɛ̀ɛ̀ ǹtwoŋə yi mə tâ bo yu ghɛɛ a Kapernaum, tâ à ghurə mû yì wa mə à lɛ sɨ ghɔ̀ɔ̀ ǹtɨgə tsi'ì a ŋkwo aà. 48Yesu a swoŋ ghu mbo mə, “Kaa mbə ŋù nɨ̀bǒ ghùù a wa'à bii tɨ̀ ghə̂ mə à yə̂ ɨ̀lènsə̀ bo bɨ̀ ɨ̀nnǔtsyâmbô. 49Ŋ̀gàŋàfà'à yî ŋ̀wè wa a bû ŋ̀ku'usə nswoŋ ghu mbo mə, “Taà, zǐ sɨ̀ ghɛɛ mbɔŋ tâ mû ghà ghû à kwo.” 50Yesu a swoŋ ghu mbo mə, “Ghɛ̀ɛ̂, wa mû ghò wa à ka tswe ntɨ̀ɨ̀.” A bii nɨ̀ghàà nɨ Yesu nya, ŋghɛ̀ɛ̀. 51Nòò yìi mə à lɛ ntswe a mânjì ŋ̀ghɛɛ nɨ a ndùgə yu aa, ŋ̀gàŋàfà'a yì a zî m̀boo yi nɨ̂ ŋ̀kɨ̀ɨ̀ mə, “Wa mû ghò wa à tɨ̀ɨ̀ mə̂.” 52A betə̌ ŋgàŋàfà'â yì wa mə, “À kɨ̀ lɔ̀gɨnə ŋka mfwɛtə aa a noò àkə̀ aa ɛ?” A kwi'i ghu mbo mə, “À kɨ̀ bə aa a yɔɔ, a noò yìi mə nòò à kɨ̀ bɔ̀ɔ yə̀ŋtə atû yì aà.” 53Ta bɨ̀ mu wa a wa'atə̌ mə à kɨ̀ bə aa maa àbàŋtə̀ noò mə Yesu à kɨ̀ swòŋə a mbo yu mə, “Wa mû ghò wa à ka tswe ntɨ̀ɨ̀.” Yu bô ŋ̀gwɛ̀'ɛ̀ yì, bo tɨgə̀ nɨŋ mintɨɨ̀ myaa a nu Yesu. 54Mayû à lɛ mbə ɨ̀lensə ɨnnù jìi mə ɨ ywe'e ji baa, jìi mə Yesu à lɛ ŋghɨ̀rə̀ a noò yìi mə à lɛ mbù ǹlo a Judea, ǹzi a Galilea aà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\