Jɔn 5

1Ma yû a tsyà mə̂, ǹjwî ǹjɨ̂ ɨ̀kòò baYuda ɨ ku'ù, Yesu aesuɔ ŋghɛ̀ɛ̀ a Yerusalem. 2Àtsùmənta'a yî mɔ'ɔ à tswe a Yerusalem, a kə'ə̀ Ǹtsǔbù'ù M̀binjə̀rə̀, ǹtswe nɨ ɨdɨgə ŋkuu ghu jìi mə bɨ lɛ ŋwùrə̀ nɨ̂ ǹtə'ə aa, ji ntaà. Bɨ twoŋə̀ nɨ̂ ŋ̀kì ma wa nɨ nɨ̀ghàà nɨ baHeber aa nɨ Bethzatha. 3Ŋ̀gàŋmɨghòò jî ghà'àtə̀ ɨ lɛ mburə lùù ghu, ǹnɔŋkə nnɔ̀ŋkə̀ wa nɨ̂ mɨ̀ntsù mɨ àbù'ù myâ- bɨ̀fə̀'ə̀nə̀, bɨ̀bwènkə̀, bo bìi mə ɨ̀dɨgə nû jyaa ɨ lɛ ŋkwokə aà. [Bɨ lɛ ntswetə ghu nyu'utə nɨ mə tâ ŋ̀kì wa ɨ̀ ka njwu'u, 4ǹloŋ mə angel M̀mà'àmbi à lɛ sɨ sɨgə nzi nɨ a ŋgaa ŋgaa ŋkuu ntsɨgə nɨ̂ ŋ̀kì wa ɨ tɨgə njwu'u. Ŋù yî ǹtsyàmbìì yìi mə à lɛ nsɨgə ŋkuu wa a mûm ŋ̀kì wa noò mə ɨ lɔ̀gɨ̀nə̀ mə̂ ŋ̀ka jwu'u ŋghɛ̀ɛ̀ aa, nɨ̀ghɔ̀ɔ̂ nìi nɨ lɛ ntswe ghu nu aa, kə̀ tɛ'ɛ mbə aa mbuu ghuu, nɨ lɛ mfwɛtə.] 5Ŋùmbâŋnə̀ yî mɔ̀'ɔ à lɛ ntswe ghu mə à lɛ tɨ bə aa boŋ à ghɔ̀ɔ̀ mə̂ a atû ɨ̀lòò mɨghum mi ntarə ntsò nɨ̀fwaa. 6Yesu à yə̂ yi ajàŋ mə à lɛ nnɔ̀ŋ ghu aa, nzi mə ŋùmbâŋnə̀ wa à ghɔ̀ɔ̀ mə̂ àgha'a a burə nsa'a. À yə mə̂ laà, m̀betə ghu mbo mə, “O lɔ̀ɔ̀ mə tâ bɨ̀ ghurə gho aa ɛ?” 7Ŋù nɨ̀ghɔ̀ɔ̀ wa a kwi'i mə, “Taà, kaa mə̀ sɨ̀ nɨ ŋù faà tswê mə mbə a nnɨŋə̀ gha fàa mûm àtsùm a noò yìi mə ŋkì wa ɨ lɔgɨnə ŋka njwu'u aà. Mə̀ yi ŋghə̀ə mə mə kwè'ètə kɨ kuu ghu aa boŋ ŋù yì dàŋ à bàŋnə̀ mə̂ foo ntsyǎmbìì ŋ̀kuu ghu tɨ mə̀.” 8Yesu a swoŋ ghu mbo mə, “Bɨ̀ɨ̀nə ntəə mbwɛɛ matà gho wa ŋka ntəə ŋghɛɛ nòô.” 9Ŋùmbâŋnə̀ wa a burə̀ ŋ̀ghɛnsə ntɨ̀ɨ̀ tsi'ì maà noò, m̀bwɛɛ matà yì wa ntɨgə ntəə nii. Ma yuà ànnù a lɛ mfɛ̀'ɛ̀ aa a njwîŋgɔ̌ŋ baYuda. 10Ma mùu ajàŋ, bɨ̀tà bɨ ala'a bɨ baYuda bɨ tɨgə̀ nswoŋə nɨ a mbo ŋu wa mə bɨ lɛ ŋwùrə̀ aa mə, “Sìi à laa mbə njwîŋgɔ̀ŋə̀, kaa nɔ̀ŋsə̀ yì'inə̀ à sɨ bii mə tâ ò be'e matà gho.” 11A kwi'i mə, “Ŋù wa mə à ghɨ̀rə ŋghùrə gha aa, a ghɨ̀rə nswoŋ a mbo mə̀ mə, ‘Bwɛɛ matà ghò wa ŋka ŋghɛ̀ɛ̀ nòô.’ ” 12Bo betə̀ ghu mbo mə, “M̀bâ ma ghû yiì mə à ghɨ̀rə nswoŋ a mbo wò mə tâ ò bwɛɛ a matà gho ŋka ntəə ŋghɛɛ noo laa, à ghɨrə mbə aa wò aa ɛ?” 13Lâ kaa ŋù wa mə bɨ ghɨ̀rə̀ ŋ̀ghurə yi aa, kaa wa'à yi ŋù yìi mə à lɛ mbə ghu aa zî, ǹloŋ mə nnɔ̀ɔ̀ bə̂ lɛ ntswe maa adɨgə, Yesu a tɨgə̀ ntsurɨtə yi a tɨtɨ̀ɨ bo mfɛ'ɛ ŋghɛ̀ɛ̀ yi. 14A tɨ bə nɨ a njɨ̀m, Yesu a yə̂ yi a ndâmà'a Nwì ǹswoŋ ghu mbo mə, “Yə ajàŋ mə ò tɨ̀ɨ̀ mə̂ tsɨ̂tsɔ̀ŋ laà aâ! Tsuu ɨ̀nnù jî bɨ bǔ kɨ ghɨ̀rə̀ tǎ tâ ŋ̀gɨ'ɨ yìi mə ɨ̀ bǔ ntsyàtə aa tâ ɨ̀ tsu gho bǔ tsi'i.” 15Ŋù wa a tɨgə̀ ǹlo ŋghɛ̀ɛ̀ ǹswoŋ a mbo bɨ̀tà bɨ ala'a bɨ baYuda bya mə a yi aa, a ghɨ̀rə ŋghùrə̀ Yesu. 16Ma yuà ànnù a ghɨrə̀ mə tâ bɨ̀ tɨgə nlɔgɨnə ŋka ntsɔ'ɔ nɨ̂ àkòrə̀ Yesu, nloŋ mə à lɛ ŋwùrə̀ ŋû a njwîŋgɔ̀ŋ aà. 17Yesu a kwi'i ambo bo mə, “Taà ghà a fà'à tsi'ǐ ŋgɔ̀ŋ bɨnòò bɨ̂tsɨ̀m, nyi nywe'e siì, mə̀mbɔŋ, mə kɨɨ mfa'a yaa ŋgaa.” 18Ma nuà nɨ̀ghàà nɨ ghɨrə mə tâ bɨ̀tà bɨ ala'a bɨ baYuda bya tâ bo bu ŋkù'ùsə̀ ǹlɨ̀gɨ̀tə nû yàà a nlɔ̀ɔ a nzwitə yu, mbɨ'ɨ mə kaa à lɛ kɨ'ɨ̀ aa tsi'ì nɔ̀ŋsə̀ ǹjwîgɔ̀ŋ wô, à lɛ kɨ ntwoŋə Nwî nɨ Taà yì, ǹdɨ'ɨ nɨ mə yu bə aa ŋgɨŋ ŋgɨ̀ŋ bo Nwì. 19Yesu a swoŋ a mbo bo mə, “Mə̀ swoŋ a mbo bù tsi'ì ànnù nɨ̂ŋkɔŋ mə, kaa annù yî tsu a sɨ̀ ghu tswê mə mbə Mu Ŋù a ghɨ̀rə̀ tsi'ì nɨ atû yi yumbɔŋə̀, mbə a kɨɨ̀ ŋghɨrə aa tsi'ì ànnù yìi mə à yə Taà yì a ghɨrə̀ aà. Ànnù yìi mə Tà a ghɨ̀rə̀ aa, à kɨ mbə tsi'ì ma ya mə Mû yì a ghɨ̀rə̀. 20Ǹloŋ mə Tà à kɔ̀ŋə a Mû yì, ǹdɨ'ɨ nɨ̂ ɨ̀nnù tsɨ̀m jìi mə yumbɔŋ yu ghɨ̀rə̀ aa ghu mbô. À ka ghɛ̀ɛ̀ nɨ̂ m̀bìì a ndɨ̀'ɨ ɨnnù jìi mə ɨ bu mburə mbə jî wè jî wè ǹtsyatə a yulà aa, tâ à ka ŋghɨrə, tâ nɨ̀ yə, tâ ànnù a tsya ghuu. 21Tsǒ ajàŋ mə Tà a yweensə bɨku bɨ bə̂, m̀fa nɨ̂ ǹtswêntɨ̀ɨ̀ a mbo bo aa, à kɨ mbə ŋgɨ̌ŋgɨ̀ŋ a ajàŋ mə Mu Nwì a fa nɨ̂ ǹtswêntɨ̀ɨ̀ a mbo bə̀ a ajàŋ mə yu lɔ̀ɔ̀ aà. 22Tà yumbɔŋ kaa sɨ̌ ŋû tsù sa'a, lâ à bàŋnə fa ada'a a mbo Mû yì mə tâ à tɨgə nsa'a bə̂ bɨ̀tsɨ̀mə̀ 23tǎ tâ bə̀ bɨ̀tsɨ̀m tâ bɨ̀ tɨgə mbɔ'ɔ nɨ̂ Mu a ŋgɨŋ ŋgɨ̀ŋ a ajàŋ mə bɨ kɨɨ mbɔ'ɔ nɨ̂ Ta aà. Ŋù ntsɨ̀m yìi mə à sɨ a Mu bɔ'ɔ aa, kaa sɨ Ta wa yìi mə à lɛ ntoo yìi aa kɨɨ mbɔ'ɔ. 24“Mə̀ swoŋ a mbo bù tsi'ì ànnù nɨ̂ŋkoŋ mə, ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə à yù'u nɨghàâ na nnɨŋ ntɨɨ̀ yì a nu yu wa yìi mə à lɛ ntoo gha aa, à tswe nɨ̀ ǹtswêntɨ̀ɨ̀ yìi mə ɨ̀ lwì'i nɨ̂ŋkoŋ aà, kaa bɨ wa'ǎ ɨ̀sa'a ghu nu nɨŋə̀, la à bàŋǹə mə̂ m̀fɛ'a ntsǔ nɨwo ŋkuu mûm ǹtswêntɨ̀ɨ̀. 25“Mə̀ swoŋ a mbo bù tsi'ì ànnù nɨ̂ŋkoŋ mə, nòò à tswe ghu mə a zì, wa à tɛ̀'ɛ̀ mə nzi, mə bɨ̀ku bɨ bə̂ ka yǐ yu'u njì Mu Nwì, tâ bə̀ bìi mə bɨ yu'u aa, tâ bɨ̀ tswe ntɨ̀ɨ̀. 26Tsǒ ajàŋə mə Tà yumbɔŋ à tswe nɨ̀ tswêntɨ̀ɨ̀ mfa nɨ a mbo bə̀ aa, à kɨ ŋghɨ̀rə̀ mə tâ Mu, yumbɔŋ à tswe nɨ̂ ǹtswêntɨ̀ɨ̀ ŋ̀kɨɨ mfa nɨ a mbo bə̀. 27À kɨ̀ mə̂ m̀fa ada'a ghu mbo mə tâ à ka nsa'a nɨ̂ bə̀ ǹloŋ mə à nɨ Mu Ŋù aà. 28Nɨ tsuu kɨ yɛrə nloŋ yuà ànnù, nloŋ mə nòò a tswe ghu mə a zì, mə bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bìi mə bɨ tswekə a mɨsyɛ̀ aa, bɨ ka yi yu'u njì yì, 29bɛɛ mə bɨ yu'u aa, bɨ fɛ'ɛ̀kə̀ a mɨsyɛ̀: bya bìi mə bɨ lɛ ŋghɨ̀rə ɨnnù jî sɨgɨ̀nə̀ aa, tâ bɨ̀ bɨɨnə ntswe bɨtɨ̀ɨ̀, tâ bya bìi mə bɨ lɛ ŋghɨrə ɨbɨ aa, tâ bɨ̀ bɨɨnə̀ tâ bɨ̀ nɨŋ ɨsa'a a nu bo. 30“Kaa mə̀mbɔŋ, kaa mbə mə̀ wà'a annù tsu ghɨrə̀ tsi'ǐ a atu mə̀, mə sa'a nɨ mɨsa'a nyoŋ aa tsi'ǐ ajàŋ mə Nwì a swoŋə nɨ a mbo mə̀ aà, ma yû a ghɨrə nɨ mə tâ mə ka ntsərə mɨsa'a nɨ mânjì yìi mə à kù'ùnə aà, ǹloŋ mə kaa mə̀ sɨ ghɨ̀rə̀ aa bə annù yìi mə mə lɔ̀ɔ̀ aà, mə ghɨ̀rə aa tsi'ǐ annù yìi mə ŋù yìi mə à lɛ ntoo gha aa, a lɔ̀ɔ̀ aà. 31“M̀bə mə̀ ka nswoŋə nɨ̂ ɨ̀nnù ǹloŋ ŋgaa yà mə̂mbɔŋ, a mfɨ̀gɨ̀tə ŋù yìi mə mə̀ nɨ ghu aa, boŋ mbə bɨ tɨ swoŋ mə kaa annù ya yìi mə mə swoŋə aa kaa a sɨ̌ annù nɨ̂ŋkoŋ bə̂. 32Lâ ŋù yî mɔ̀'ɔ à tswe ghu mə nɨ àyəfə nloŋ ŋgaa yà, mə̀ zî nɨ mə annù yìi mə a swoŋə nloŋ ŋgaa yà aa, a nɨ̂ ànnù nɨ̂ŋkoŋə̀. 33Bǔmbɔŋ, tɨgə nɨ̀ lɛ mbaa ntoo bə̂ a nu Jɔn, a swoŋə̀ ànnù a mbo bù ǹloŋ annù nɨ̂ŋkoŋə̀? 34Kaa a sɨ̀ bə aa bə mə ŋùmɨ̀sɔ̀ŋ à tswe nɨ̀ m̀bə ayəfə nloŋ ŋgaà yà; mə swoŋə laà aa ta tâ nɨ̀ yu'u nyweenə. 35Jɔn ma ghû a lɛ mbə aa ŋ̀kà'à, ŋ̀khɨ, nta, nɨ̀ lɛ ŋka ŋkɔŋə nɨ̂ ǹtswe ŋka ndorɨtə wa a mûm ŋ̀kà'a yu a nɨ mû àtɨɨ noò. 36Lâ mə̀ tswe nɨ̀ àyəfə yìi mə a tɨnsə ntsyàtə̌ annù yìi mə Jɔn à lɛ sɨ swoŋə nloŋ ŋgaa yà aà: mɨ̀fà'à mìi mə mə fà'à aà, mɨ̀fà'à mìi mə Taà ghà à fâ àdà'à mə mə̀ mfa'a ghu aa, ma mû mə fɨ̀gɨ̀tə̀ nɨ̂ ŋû yìi mə mə̀ nɨ ghu aà, mə a too Tà ǹtoo ghâ. 37Tà yìi mə à lɛ ntoo gha aà, yumbɔŋ à kɨ̀ mə̂ ǹswoŋə annù ǹloŋ ŋgaa yà. Kaa nɨ̀ lɛɛ̀ ŋ̀wa'ǎ njì yì yu'ù, kaa wa'ǎ nsî yi kɨ nyə. 38Kaa nɨghàâ na nɨ sɨ a mûm bù lwi'i aa nloŋ mə kaa nɨ̀ sɨ̌ ntɨɨ̀ ghuu a nu yu wa yìi mə à lɛ ntoo aa nnɨŋə̀ aà. 39Nɨ naŋsə nyəgə nɨ̂ Àŋwà'ànə̀ Nwì aa nloŋ mə nɨ mɔ̀ɔ̀ntə̀ nɨ mə à nɨ nu mə nɨ fa nɨ̂ ntswêntɨ̀ɨ̀ yìi mə ɨ̀ tswe nɨ̂ŋkoŋ aa a mbo bù. Lâ a bə nu mə nɨ ghàà nloŋ ŋgaa yà aà, 40nɨ̀ bâŋnə ntuu a nzǐ a mbo mə̀ mə tâ mə̀ fa ntswêntɨ̀ɨ̀ a mbo bù. 41“Kaa mə̀ sɨ nɨgha'à na aa a mbo bə̀ kwɛrə. 42Lâ mə̀ zi ghuu, mə̀ zi mə kaa nɨ̀ sɨ̌ Nwî naŋsə ŋkɔŋə. 43Mə̀ zi aa nɨ̂ Ɨ̀kùm Taà ghà la kaa nɨ̀ wa'à gha kwɛrə̀; ŋù dàŋ à bə bàŋnə̌ zǐ nɨ̂ ɨ̀kùm yi yumbɔŋ boŋ nɨ̀ ka bàŋnə kwɛrə yi. 44Bù bìi mə nɨ kɔŋə̀ nɨ ŋkwɛrə nɨgha'a bə a mbo bù nɨ bù aa, kaa wa'à bàŋnə̀ laŋtə nɨ nɨ̀gha'a nìi mə nɨ lò nɨ aa a mbo Nwì yìi mə à kɨ mbə tsi'ì yù mɛ̀ mɛ aa, m̀bə nɨ tɨgə̀ ntsya aa la nnɨŋ ntɨɨ̀ ghuu a nu mə aa ɛ? 45Nɨ̀ tsuu lǒ kɨ mmɔ̀ɔ̀ntə̀ nɨ mə mə̀ ka nɨŋ ghuu a ɨsa'a a nsi mi'i Tà; à nɨ Moses mə à ka nɨŋ ghuu a sa'à, là'à Moses wa yìi mə nɨ̀ bìi yi, ŋwa'atə nɨ mə à ka kwɛtə ghuu aà. 46A lɛ mbaa mbə mə nɨ̀ nàŋsə mbii a Moses boŋ nɨ̀ kɨ mbii ghâ, ǹloŋ mə àŋwà'ànə̀ yìi mə à lɛ ŋŋwà'ànə̀ aa, a ghàa annù ǹloŋ ŋgaa yà. 47Lâ, m̀bə nɨ̀ tuu annù yìi mə à lɛ ŋŋwà'ànə̀ aa ɨ bii, boŋ mbə nɨ tɨgə̀ ǹtsya aa la mbii annù yìi mə mə swoŋə aa ɛ?”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\