Jɔn 6

1Ma yû a ghə̀ mə kɨ tsyǎ, Yesu a toò àtsumə nta'a Galilea, ŋ̀ghɛɛ fìi njii. Bɨ lɛ sɨ kɨɨ ntwoŋə aa nɨ̂ atsùmə nta'a Tiberias. 2Ǹnɔ̀ɔ̀ bə̂ yî ghà'àtə̀ ɨ lɛ sɨ yòŋə̀ nii, ǹloŋ mə bɨ lɛ nyə ɨlensə ɨnnù jìi mə à lɛ sɨ ghɨ̀rə̀ ŋ̀ghurə nɨ mɨ̀ghɔ̀ɔ̀ a nu bə̀ aà. 3Yesu a kɔ'ɔ ŋghɛ̀ɛ̀ a atu nta'a nsɨgɨtə ntswe ghu bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji. 4Nòò ǹjɨ Passa, àdina baYuda ya, à lɛ ŋkòòntə̀. 5Yesu a karəkə̀ yi, nyə nnɔ̀ɔ̀ bə̂ wa mə ɨ lɛ sɨ yòŋə̀ nii aa, mbetə Philibo mə, “M̀bə bì'inə̀ yuu mɨjɨ aà fə̀, ǹjɛ'ɛ bə̂ buà ghu bɨtsɨ̀m aa ɛ?” 6À lɛ mbetə maa ajàŋ aa tsi'ǐ a ŋkwà'ànə Philibo ǹloŋ mə à lɛ nzi annù yìi mə yu tswe nɨ̀ ŋ̀ghɨ̀rə aà. 7Philibo a kwi'i mə, “A mbo bì'inə̀ a nyuu abaa tâ à ku'unə ajàŋ mə mbə ŋù a bɔɔ nywe'etə tsi'ì mû ŋ̀kùgə̀, bì'inə̀ ka kɨ lɔ̀ɔ bɨ̂sɨrə ŋkhɨ̀ ji baa mbɔŋ tâ à ku'u. 8Ŋ̀gàŋyə̀gə̂nnù yì yî mɔ̀'ɔ, yìi ɨkûm yi ɨ lɛ mbə Andrew, a bə muma bɨ Simon Peta aa, 9a swoŋ mə, “Mûmbâŋnə̀ yî mɔ̀'ɔ à tswe falà nɨ̂ ŋ̀kya abaa mɨsàŋ ji ntaà, nɨ̂ m̀bwɛ̀ mi mbaà. Lâ kaa mbə ma yû wa'à bə̂ bû bɨtsɨ̀m jɛ'ɛ̀.” 10Yesu a swoŋ mə, “Ghɨ̀rə tâ bo tswe a nsyɛ̂.” (Ŋ̀gɛ̀ɛ̀ yî ŋ̀ghà'àtə̀ ɨ̀ lɛ ntswe maa adɨgə.) Bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bìi mə bɨ lɛ ntswe a nsyɛ aa, bɨ lɛ mbə mbâŋnə̀ ǹtsù'ù ji ntaà. 11Yesu a tɨgə̀ ǹlɔgə abaa ya, ǹtsà'àtə̀ Nwî, ǹyatə a mbo bə̀ bya mə bɨ lɛ ntswe a nsyɛ aa, ŋkɨ ghɨrə a ŋgɨ̌ŋgɨ̀ŋ nɨ̂ m̀bwɛ̀ mya, ŋù ǹtsɨ̀m a jɨ nywurə. 12Nòò yìi mə bɨ màŋsə̀ mə a njɨ aa, a swoŋ a mbô ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji mə, “Nɨ̀ ghotə ɨ̀nwùgə̀ jìi ɨ tɨgə mburə aà, ǹloŋ mə kaa a sɨ̀ bɔ̂ŋ tâ bì'inə̀ mmi'i yî tsu.” 13Bo lɛ ŋghotə ɨnwùgə abaa mɨsaŋ jya ŋ̀kya jî ǹtaà mə bə̀ bya lɛ njɨ aa, ɨ luu ŋ̀kyɛ̀ nɨghûm ǹtsò baà. 14Bɨ yə̀ mə̂ àlensə annù ma yû mə Yesu à lɛ ŋghɨ̀rə̀ aa, ǹtɨgə nswoŋə nɨ mə, “Tsi'ì ànnù nɨ̂ŋkoŋə̀, à nɨ ŋgàŋntoò Nwì wa mə à lɛ ntswe nɨ̂ ǹzǐ fàa mbi aa à ghulà mə.” 15Yesu à lɛ nzi mə bo lɛ ntswe nɨ̂ ǹzǐ ntswâ yi, ɨ gaansə yi ɨ yɔ'ɔ nɨ̂ m̀fɔ̀, ǹtɨgə mbù ŋ̀kɔ'ɔ yi fu wa ɨtu mɨ̂nta'a tsi'ì yùyu. 16Nòò ŋ̀kwɛ̂fɔ̀ à lɛ ŋkù'ù ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù Yesu jya ɨ bû ǹsɨgə ŋghɛɛ waa fu wa atsùmə nta'à. 17ŋ̀kuu a mûm àkànu'u mbu ntoo mbɨɨ fu a mbɛ̀ɛ̀ Kapernaum. Ɨ̀tugə ɨ lɛ mfii tɨ ghə mə Yesu à bù mə̂ ǹzi ntsi'i waa. 18A bə maa nòò, àfìsə̀ yî wè a kâ ǹtsya ntsɨ̀gə̀ nɨ̂ ŋ̀kì wâ. 19Tɨ bə aa lɛ boŋ ŋgǎŋyəgə̂nnù ji jya ɨ kùù mə wa mûm ŋ̀kì ŋ̀ghɛɛ nywe'e nɨ bɨ̀kìlo metres bi ntaà kə̀ bi nto'o, ǹyə Yesu a kâ ǹtəə a atu ŋkì ǹzi, à zì mə̂ ka ŋkoontə wa mbɛ̀ɛ àkànu'u, nɨ̀bɔ'ɔ nì wè nɨ tswâ waa. 20“Nɨ̀ tsuu kɨ bɔ'ɔ bə̂, wâ à nɨ mə̂,” Yesu a swoŋ a mbo bo. 21Bo yə mə̂ mə à laa mbə Yɛ̀ɛso aa, ntɨgə̀ ǹlɔgə yǐ wa a mûm àkànu'u, bo bo tɨgə̀ ŋghəə kɨ wì'ìkə̀ ǹywe'e wa adɨgə yìi mə bo lɛ sɨ ghɛ̀ɛ̀ ghu aà. 22Àbɛ̀ɛ̀ a fù'ù mə̂, ǹnɔ̀ɔ̀ bə̂ wa mə ɨ lɛ mburə wa njii ŋ̀kì yî mɔ̀'ɔ aa ɨ yə mə àkànu'u a lɛ ntɨgə ntswe wa adɨgə aa tsi'ì yì fùùrə̀, ŋ̀kɨ nyə mə kaa Yesu à lɛ ŋwa'à wa a mûm àkànu'u bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji kuù; nyə mə ŋgǎŋyəgə̂nnù ji jya ɨ lɛ mbàŋnə̀ ǹtoo ŋghɛɛ waa tsi'ì bò bo. 23Ɨ̀kànu'u jî mɔ'ɔ ɨ lɛ mbù ǹlo a Tìberias ǹzì a aghəŋə ŋkì, wa mbɛ̀ɛ̀ àdɨgə mə M̀mà'àmbi à lɛ mfa mbɨ'ɨkə a mbo Nwì, ǹjɛ'ɛ ǹnɔ̀ɔ̀ bə̂ nɨ̂ àbaa ya ghu aà. 24Ajàŋ mə ǹnɔ̀ɔ̀ bə̂ wa ɨ lɛ wa'ǎ Yesu yə, kaa wa'ǎ ŋgǎŋyəgə̂nnù ji jya kɨ nyə aa, bo lɛ ntɨgə ŋkuu ɨkànu'u ma jya nyoŋə a Kapernaum a nlɔ̀ɔ yu. 25Bɨ tòò mə̂ ŋ̀ghɛɛ ŋghɛ̀ɛ̀ ǹyə Yesu wa njii yî mɔ̀'ɔ aa, ǹswoŋ ghu mbo mə, “Rabbi, ò tsyà aa mə akə ntɨgə bə faà aa ɛ?” 26Yesu a kwi'i a mbo bo mə, “Mə̀ swǒŋ a mbo bù tsi'ǐ annù nɨ̂ŋkoŋ mə nɨ lɔ̀ɔ̀ naa laa nloŋ aa abaa ya mə nɨ̀ kɨ̀ kùrə nywurə aà, kaa nɨ̀ sɨ naa lɔ̀ɔ̀ aa nloŋ mə nɨ̀ kɨ yə̂ àlènsə ya mə mə̀ kɨ̀ ghɨ̀rə aà. 27Nɨ̀ tsuu kɨ fà'à ǹloŋə aa bə mɨ̀jɨ mìi mə mbə mɨ bɨ'ɨ aa bə̂, nɨ̀ ka mfa'a nloŋ bə mɨ̀jɨ mìi mə mɨ lwì'i nɨ̂ŋkoŋ aà. Mamû a bə mɨ̀jɨ mìi Mu Ŋù à ka fa a mbo bù aa, ǹloŋ mə Nwìŋgɔ̀ŋ Tà à nɨ̀ŋ mə awenə̀ yi ghu nu, mbeentə yi aa. 28Bo tɨgə̀ m̀betə yi mə, “M̀bə bì'ì ghɨrə̀ aa mə akə tâ kɨ fà'à afà'à Nwìŋgɔ̀ŋ aa ɛ?” 29Yesu a kwi'i mə, “Àfà'à Nwìŋgɔ̀ŋ à nɨ mə tâ nɨ̀ nɨŋ ntɨɨ̀ ghuu a nu yu wa yìi mə yu too aà.” 30Bo betə̀ yi mə, “A'lensə̀ yìi mə ò ka ghɨ̀rə̀ aa, à nɨ yuu, mə mbə bì'ì yə mbii ghô. Ò ka ghɨ̀rə aa àkə aa ɛ? 31Bɨ̀tà bɨ̂ taà bi'i bɨ lɛ njɨ mana a nta'a mɨwɛ̀ɛ̀ mɨwɛ̀ɛ̀ ajàŋ mə àŋwà'ànə̀ Nwî a swoŋə nɨ mə, “À lɛ mfa abaa yìi mə a lɛ lò a aburə nsɨgə aa a mbo bo.” 32Yesu a kwi'i a mbo bo mə, “Mə̀ swǒŋ a mbo bù tsi'ǐ annù nɨ̂ŋkoŋ mə kaa a sɨ bə aa mə a lɛ mfa Moses mfa abaa ya mə a lɛ nlǒ aburə nsɨge aà. A baŋnə bə aa mə a abaa yìi mə à nɨ̂ àbaa tsi'î annù nɨ̂ŋkoŋ, nlo a aburə aa, a fa Taà gha a mbo bù. 33Ǹloŋ mə abaa yìi mə Nwì a fa aa, à nɨ yu wa yìi mə à lo a aburə nsɨgə mfa nɨ̂ ǹtswêntɨ̀ɨ̀ a mbô m̀bi aà. 34bo swoŋ ghu mbo mə, “Taà, tɨgə mfa nɨ àbaa màyâ a mbo bì'ì a ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨtsɨ̀mə̀. 35Yesu a swoŋ a mbo bo mə, “Mə̀ laa mbə abaa ntswêntɨ̀ɨ̀, ŋù yìi mə à zi ambo mə̀ aa, kaa ǹjì ɨ̀ ka yi wa'à yi bû ǹyaŋə. Ŋù yìi mə à nɨ̌ŋ ntɨɨ̀ yi a nu mə̀ aa, kaa ǹjì ŋ̀kì ɨ̀ ka yì wa'à yi bû ǹyaŋə. 36Mə̀ kɨ̀ baa nswǒŋ a mbo bǔ mə, nɨ̀ yə̀ mə̂ ghâ, la kaa ŋkɨ'ɨ̀ ghuu biì. 37Ŋù ntsɨ̀m yìi mə Taà a fa a mbo mə̀ aa, a ka zǐ a mbo mə̀. Kaa mbə mə̀ wa'à ŋû tsù yìi mə a zǐ a mbɛ̀ɛ mə̀ aa furə̀ bə̂. 38Ǹloŋ mə kaa mə̀ sɨ̌ aburə lô ǹsɨgə aa a ŋghɨrə a yaà ànnù yìi mə mə lɔ̀ɔ̀ aà. Mə̀ bàŋnə nsɨgə aa a ŋghɨrə annù yìi mə yu wa yìi mə à tòo gha aa a lɔ̀ɔ̀ aà. 39Ànnù yìi mə ŋù yìi mə à tòo gha a lɔ̀ɔ̀ aa, à nɨ mə, tâ mə̀ tsuu lǒ mmà'àtə tâ ŋù wa yì tsù mə à fa a mbo mə̀ aa tâ à bwɛ. Mə̀ bàŋnə ntswe nɨ̀ ǹywèènsə waa nɨ nɨwo a njwî ǹlwì'ì ǹjɨ̀mə̀. 40Ǹloŋ mə ànnù yìi mə Taà ghà a lɔ̀ɔ̀ aa, a bə aa mə ŋ̀gɔ̀ŋ ŋù ntsɨ̀m yìi mə à yə Mu yì ǹnɨ̌ŋ ntɨɨ̀ yi ghu nu aa, a ka tswe nɨ̂ ǹtswêntɨ̀ɨ̀ yìi mə ɨ̀ lwì'ì nɨ̂ŋkoŋə̀ aà, tâ mə̀ yi nyweensə yi nɨ nɨ̀wo a njwîǹlwì'ì ǹjɨ̀mə̀.” 41Bə̀ bya bɨ lɛ nlɔ̀gɨ̀nə̀ ǹtɨgə nnurəkə nloŋ mə à lɛ nswoŋ mə, “Mə̀ nɨ àbaa yìi mə a lo a aburə nsɨgə aà.” 42Bo lɔgɨ̀nə̀ ǹtɨgə mbetə nɨ mə, “Ŋù ghû à sɨ Yesu mu Joseph wa bə aa ɛ? Bì'inə̀ zi a Taà yì ŋ̀kɨ nzi ndè yì, a tɨgə̀ ntsya aa mə akə nswoŋ mə yu lo aa a aburə nsɨgə aa ɛ?” 43Yesu a swoŋ a mbo bo mə, “Kɛntə nɨ̀ a annurəkə̀ ya mə nɨ nurəkə a tɨtɨi bu aà. 44Wa mbə ŋù a wa'ǎ a mbo mə̀ zî tɨ ghə̀ mə Tà yìi mə à too gha aa à swùŋtə yi, tâ mə̀ yi ntɨgə nyweensə yi nɨ nɨ̀wo a njwînlwì'ì njɨ̀mə̀. 45Ŋ̀gǎŋntoo Nwî ɨ lɛ ŋŋwà'ànə mə, ‘Nwìŋgɔ̀ŋ à ka yi tɨgə kɨ dɨ̀'ɨ̀ waa bɨtsɨ̀mə̀.’ Ŋù ntsɨ̀m yìi mə à yù'u annu yìi mə Taà a swong, ǹyəgə aa, à nɨ yu yìi mə à ka zî a mbo mə̀ aà. 46Kaa à sɨ̀ bə aa mə ŋù tsù à lɛɛ̀ nyə Ta bə̂. Yu wa yìi mə à lo a mbo Nwì aa, à kɨ mbə tsi'ì yù yìi mə à lɛɛ̀ ǹyə Ta. 47Mə swoŋ a mbo bù tsi'ǐ annù nɨ̂koŋ mə ŋù yìi mə à bìi aà, à ka yi tswe nɨ̂ ǹtswêntɨ̀ɨ̀ yìi mə ɨ̀ lwì'ì nɨ̂ŋkoŋə̀. 48Mə̀ nɨ̂ àbaa ntswêntɨ̀ɨ̀. 49Bɨ̀tà bɨ bɨ̂taà buu bɨ lɛ njɨ mana wa a nta'a mɨwɛ̀ɛ̀ mɨwɛ̀ɛ̀, lâ ŋ̀kɨ ŋkwokə. 50Abaa ya mə a lǒ a aburə nsɨgə aa, à nɨ mbuu yi mɔ'ɔ yìi mə ŋù à bə kurə boŋ kaa à ka yi wa'à kwô. 51Mə̀ nɨ̂ àbaa ya yìi mə a tswêntɨ̀ɨ̀, ya yìi mə a lo a aburə nsɨgə aà. Ŋù yìi mə à kùrə abaa mà yû aa, a ka tɨgə tswentɨ̀ɨ̀ ɨ lwì'ì nɨ̂ ŋ̀koŋə̀. Àbaa yìi mə mə̀ ka fa aa, à nɨ ǹjyǎ nû yà yìi mə mə̀ ka fa mə tâ mbi ntswe ntɨ̀ɨ̀. 52Ma yû a ghɨrə̀ mə tâ àswùŋnə̌ nlwîntɔ̀ŋ tâ à lɔgɨnə a tɨtɨ̀ɨ bo. “Mbə ŋù ghû a naŋsə̀ m̀fa njyǎ nû yì mə tâ bì'inə̀ kurə aa mə akə aa ɛ?” 53Yesu a swoŋ a mbo bo mə, “Mə̀ swǒŋ a mbo bù tsi'ǐ annù nɨ̂ŋkoŋ mə, mbə nɨ̀ tsuuu njyǎ nû Mu Ŋù ɨ kurə ɨ kɨɨ nno a aləə̀ yi, boŋ kaa mbə nɨ̀ wa'à nɨ̂ ǹtswêntɨ̀ɨ̀ a mûm nu bù tswê. 54Ŋù ntsɨ̀m yìi mə à kurə njyǎ nû yà, ŋ̀kɨ nno aləə nû ya aa, à tswe nɨ̀ ǹtswêntɨ̀ɨ̀ yìi mə ɨ̀ tswe nɨ̂ŋkoŋə̀ aà; mə̀ ka yi ɨ kɨɨ yweensə yi a njwîǹlwì'ì ǹjɨ̀mə̀. 55Ǹloŋ mə njyǎ nû yà ɨ̀ laa mbə ŋgotə mɨjɨ, àləə nû ya a kɨ̂ m̀bə ŋgotə ayoò yì nò. 56Ŋù yìi mə à jɨ njyǎ nû yà ŋ̀kɨ nno àləə̂ ya aa, à lwi'i a mûm nu mə̀ mə̀ kɨ̂ lwi'i ghu mûm nû. 57Tà yìi mə à tswe ntɨ̀ɨ̀ aa, à tòo ghâ, mə̀ kɨ̂ ǹtswentɨ̀ɨ̀ ǹloŋ ŋgaa yì. À kɨ mbə ŋgɨŋgɨ̀ŋ mə ŋù yìi mə à kùrə gha aa, à kɨ ntswe ntswêntɨ̀ɨ̀ m̀bɨ'ɨ ŋgaà yà. 58Àbaa ya yìi mə a lo a aburə nsɨgə aa. Kaa a sɨ̀ bə aa tsi'ì tsǒ àbaa ya yìi mə bɨ̀tà bɨ bɨ̂taà buu, bɨ lɛ ŋkurə ŋkɨ mbu ŋkwo aà. Ŋù yìi mə à kùrə abaa màyû aa, a ka tswe ntɨ̀ɨ̀ ɨ lwì'ì nɨ̂ŋkoŋə̀.” 59Yesu à lɛ nswoŋə ma yû aa a noò yìi à lɛ sɨ dɨ̀'ɨ annù a ndâŋghòtə a Kapernaum aà. 60Ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji jî ghà'àtə̀ jìi mə ɨ lɛ nyu'u ma yû ànnù aa, bɨ lɛ nlɔ̀gɨ̀nə̀ ŋ̀ka nswoŋə nɨ mə, “Àjàŋ annù yulà mə a dɨ̀'ɨ̀ aa, a tɨɨ si'i; m̀bə wò tse yu'utə aa ɛ? 61Yesu à zi mə bo lɛ sɨ nurəkə nloŋə annù ma yû. M̀betə waa mə, “Mâ yû a ka ghɨ̀rə mə tâ nɨ̀ lwisə ntɔŋ mma'atə gha aa ɛ? 62M̀bə nɨ̀ ghɨrə ntɨgə nyə Mu Ŋù a bu ŋkɔ'ɔ ŋghɛɛ fu a adɨgə yìi mə à lɛ ntɛ'ɛ ntswe ghu a mbìì aa, nɨ̀ bu mə akə aa ɛ? 63Àyoo yìi mə a fa ntswêntɨ̀ɨ̀ aa, à nɨ̂ Àzwì Nwî. Kaa mɨ̀dà'à mɨ njǎnu kaa mɨ sɨ annǔ tsu burə ŋkwɛtə nɨ̂ kwɛtə̀. Mɨ̀ghàà mû mə mə̀ ghàa a mbo bù aa, mɨ nɨ̂ Àzwì ŋki mbə ntswêntɨ̀ɨ̀. 64Lâ kaa bù bî mɔ'ɔ, nɨ̀ wa'à biì.” Yesu lɛ nswoŋ ma laa nloŋ mə ǹlɔgɨnə a nlɔ̀gɨ̀nə à lɛ nzi bə̂ bìi mə kaa bɨ ka yi wa'à yi bii aa, ŋkɨ nzi ŋû yìi mə à lɛ ntswe nɨ̂ m̀fee yu aà. 65A ku'ùsə̀ ǹswoŋ mə, “À nɨ̂ ǹji'ì ànnù yìi mə mə̀ ghɨ̀rə nswoŋ a mbo bù mə kaa mbə ŋù a wa'ǎ a mbo mə̀ zî tɨ ghə mə Tà à fa àbworə ghu mbô aà. 66Ǹloŋ ma yû ànnù, ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù Yesu jî ghà'àtə̀ ɨ lɛ mbɨ̀ɨ̀ waa, kaa ŋkɨ'ɨ̀ bo bo bû ŋ̀karə. 67Yesu a bû ŋ̀karəkə yi mbetə ŋgǎŋyəgə̂nnù ji jya nɨ̀ghûm ǹtsò baa mə, “Ŋ̀gàà yùù ɨ̀ bə la aa ɛ? Nɨ̀ ka kɨɨ mmà'àtə̀ gha aa ɛ?” 68Simon Peta a kwi'i ghu mbo mə, “M̀mà'àmbî, bì'ì ka tɨgə mà'àtə gho, ɨ ghɛ̀ɛ̀ a mbo wò aa ɛ? Ò tswe nɨ̀ nɨ̀ghàà nya mə nɨ fa ntwêntɨ̀ɨ̀ yìi mə ɨ̀ lwì'ì nɨ̂ŋkoŋ aà. 69Tsɨ̂tsɔ̀ŋ bì'ì bìì mə̂, ŋ̀kɨ nzi mə, ò laa mbə Yu wa yìi mə à Laa màŋsə̀, ǹlo a mbo Nwì aà. 70Yesu a kwi'i a mbo bo mə, “A lɛ ŋkɨ'ɨ̀ mə̂ tsɔ'ɔ ntsɔ'ɔ ghuu nɨghûm ǹtsò baa aa ɛ? Lâ ŋù yî m̀fùùrə̀ a tɨtɨ̀ɨ bù à nɨ̂ Devil. 71À lɛ sɨ ghàa annù ma yû ǹloŋə aa Judas mu Simon Iscariot, nloŋ mə, ka mə Judas à lɛ mbə ŋû yî mɔ̀'ɔ a tɨtɨ̀ɨ ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji jya nɨ̀ghûm ǹtsò baa, à lɛ ntswe nɨ̂ m̀fèê yi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\