Jɔn 7

1Ma yû a kà mə̂ aa ntsya, Yesu a lô, ŋ̀ghɛɛ̀ a Galilea ntɨgə ŋkarə ghu. Kaa wa'à kɔ̀ŋə̀ kɨ karə a Judaea, nloŋ mə bɨ̀tà bɨ ala'a bɨ baYuda bɨ lɛ sɨ lɔ̀ɔ nzwìtə̂ yu aà. 2Ma mùu noò Ǹjwî ǹjɨ̀ Ɨ̀kòo mɨ̂ntàŋ baYuda ɨ̀ lɛ ntɨgə a abo, 3bɔɔ bɨ ma bɨ Yesu bɨ swoŋ ghu mbo mə, “Lò faà, ŋ̀ghɛɛ a Yudea, ta tâ ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù jo ɨ̀ ka nyə ɨnnù jû mə o ghɨ̀rə̀ aà. 4Ǹloŋ mə ŋù yìi mə a lɔ̀ɔ̀ mə tâ bɨ̀ zi yi aa, kaa à sɨ aa a adɨgə yî lə̀ə̀ntə̀ fa'a. Tsǒ mə o ghɨrə ɨnnù jû aa, ghɨ̀rə tâ m̀bi yə ghô.” 5Bo lɛ nswoŋ laa nloŋ mə tsi'ì bo bɔɔ bɨ maà bi bya kaa bo lɛ ŋwa'à ǹtɨɨ waa ghu nu nɨŋə̀. 6Yesu a swoŋ a mbo bo mə, “Kaa ghàà nòò à burə tɨ̀ kù'ù, lâ nòò ǹtsɨ̀m à kù'ùnə a mbo bù a mfà'a annù. 7kaa m̀bə m̀bi wa'à ghu ka mbaa, lâ ɨ bàà naà, ǹloŋ mə mə swoŋ nɨ mə bɨ ghɨ̀rə̀ nɨ̂ ɨ̀nnù jî bɨ̂ aà. 8Nɨ̀ kɔ'ɔ ŋghɛɛ wa adɨgə dinà; Kaa mə̀ ka wa'à ghu ghɛɛ̀ ǹloŋ mə ghàà nòò à burə tɨ̀ kù'ù.” 9À swòŋ mə̂ laa, ntɨgə ntswe yi tsi'ǐ a Galilea. 10Bɔɔ bɨ maà yì bɨ kɔ̀'ɔ̀ mə̂ ŋ̀ghɛɛ wa adɨgə ɨ̀kòò aa, Yesu a tɨgə̀ m̀bu ŋŋe'esə ŋyoŋ, kaa wa'à ghɨ̀rə̂ bə̀ yə yi. 11Bɨ̀tà bɨ ala'a bɨ baYuda bɨ lɛ sɨ lɔ̀ɔ̀ nii wa adɨgə ɨ̀kòò. Bo lɛ sɨ betə nɨ mə, “Yesu à fə̀ aa ɛ?” 12Nɔ̀ɔ̀ bə̂ wa ɨ lɛ sɨ tsutə ŋhaa nloŋ ŋgaà yì. Bə̀ bî mɔ'ɔ bɨ lɛ sɨ swoŋə nɨ mə, “À nɨ ŋù yî ǹsɨgɨ̀nə̀.” Bǐ mɔ'ɔ swoŋə̀ nɨ mə, “Ŋ̀gaŋ, a bwe'esə aa bə̀.” 13Lâ kaa ŋù tsù à lɛ ŋwa'à kà ŋ̀ghaa nɨ̂ ǹsi nɨ̀ ǹsî, ǹloŋ mə bo lɛ sɨ bɔ'ɔ nɨ̂ bɨ̀tà bɨ ala'a baYuda bya aà. 14Ǹjwi ɨ̀kòò jya ɨ lɔ̀ɔ̀nə̀ mə̂ a tɨ̂tɨ̀ɨ̀, Yesu a kɔ'ɔ ŋghɛ̀ɛ̀ a ndâmà'a Nwì, ǹlɔgɨnə ŋka ndɨ'ɨ annù Nwî. 15baYuda bya bɨ lɛ yɛrə si'i si'i, nswoŋ mə, “Ŋù ghû à tsyà aa la naŋsə nzi aŋwà'ànə̀ laà, tɨ ghə mə à lɛ ŋghɛɛ a ndâŋwà'ànə̀ aa ɛ?” 16Yesu a kwi'i mə, “Ànnù yû mə mə dɨ̀'ɨ̀ aa, a lo aa a mbo Nwì yìi à tòo gha aa, kaa à sɨ̌ annù ya bə̂; 17Ŋù yìi mə a kɔ̀ŋ a ŋka ŋghɨ̀rə ànnù yìi mə Nwì a lɔ̀ɔ̀ aa, à ka zi mə ànnù yìi mə mə dɨ̀'ɨ̀ aa, a lo aa a mbo Nwì, kaa mə̀ wa'ǎ aa nɨ̂ àdà'â ya ghàà. 18Ŋù yìi mə a ghàà nɨ̂ àdà'â yi aa, a lɔ̀ɔ̀ aà ŋ̀kwɛrə nɨgha'a a mbo yu yumbɔŋ. Lâ ŋù yìi mə a lɔ̀ɔ̀ bə̂ ŋ̀ghà'àsə ŋù wa yìi mə à tòo yi aa, a swoŋ ànnù nɨ̂ŋkoŋ, kaa wa'à ŋ̀gàŋàbaŋnənnù bə̂. 19Tɨgə Moses à lɛ mbaa, mfa bɨ̂nɔ̀ŋsə̀ a mbo bù aa ɛ? Lâ kaa ŋù nɨ bù yî tsù a wa'à nɨ̀ bɨ̀nɔ̀ŋsə̀ ma bya lə̀ə̀. Lâ bù tɨgə̀ ǹlɔɔ nɨ̂ ǹzwìtə mə̀ aa a ya aa ɛ?” 20Bə̀ bya kwi'i mə, “Àzwì yî bɨ a tswe a ato'o wò! A lɔɔ wo a zwitə wò aa ɛ?” 21Yesu a kwi'i mə, “Mə̀ kɨ̀ ghɨ̀rə̂ ànnù yî fùùrə̀ bù bɨ̀tsɨm tɨgə̀ ǹyɛrə. 22Moses à lɛ mfa nɔ̂ŋsə̀ (ka mə à lɛ nlò aa a mbo bɨ̀tà bɨ bɨ̂taà buu aa), nɨ̀ ŋêtə̀ nɨ̂ bɔɔ a njwîŋgɔ̀ŋ tâ lə̀ə nɔ̂ŋsə̀ ma ghû. 23M̀bə bɨ ka ŋŋetə nɨ̂ bɔɔ a njwîŋgɔ̀ŋ, ta wa'ǎ nɔ̀ŋsə̀ Moses wa wô, nɨ̀ tɨgə̀ ǹlwisə nɨ̂ ǹtɔ̀ŋ a nu mə̀ mə mə̀ ghùrə ŋû nû yǐ ntsɨ̀m ɨ tswêntɨ̀ɨ̀ a njwîŋgɔ̀ŋ aa a ya aa ɛ? 24Nɨ̀ kɛntə a ŋka ntsə̀rə mɨ̀sa'a ǹyòŋə̀ naa ɨ̀nnù jìi mə nɨ̀ yə abɛɛ abɛɛ aà, nɨ̀ ka ntsərə mɨsa'a nyoŋə nɨ̂ bə ànnù nɨ̂ŋkoŋə̀.” 25BaYerusalem bya bǐ mɔ'ɔ bɨ swoŋ mə, “À sɨ̀ ŋû wa mə bɨ̀tà bɨ ala'a bɨ baYuda bɨ lɔ̀ɔ a nzwitə aa à ghulà bə aa ɛ? 26Yə̂ nɨ̀! À ghû mə a ghàà tsi'ì nɨ̂ ǹsi nɨ̀ ǹsî, kaa bɨ wa'à nɨ̀ ànnǔ tsǔ ghu atu bù ǹswoŋə! A laà m̀bə aà mə bɨ̀tà bɨ ala'a bû bɨ zì mə̂ mə àa tsi'ì Àyɔ'ɔ̀ Nwì wa lɛ? 27Ayɔ'ɔ̀ Nwì wa, àbəzǐ boŋ kaa ŋù tsù à sɨ̌ àdɨ̀gə̀ yìi mə à lo ghu aa zî, lâ bì'inə̀ bɨtsɨ̀m zî àdɨ̀gə̀ yìi mə m̀bâ ghû à lo ghu aà.” 28Yesu a tɨgə̀ ǹnaŋsə nswoŋ wâ nòò mə à lɛ sɨ dɨ̀'ɨ annù wa mûm ǹdâmà'a Nwì aa mə, “Nɨ̀ ǹnaŋsə nzi gha, ŋkɨ nzi adɨgə yìi mə mə̀ lo ghu aa ɛ? Kaa mə̀ sɨ̀ faa atu nsyɛ aa nɨ̀ àtû ya zì, yu wa yìi mə à tòo gha aa, à nɨ̂ ànnù nɨ̂ŋkoŋə̀. La kaa nɨ̀ wa'à yi zî. 29Mə̀ zi yi, ǹloŋ mə mə̀ lò aa ghu mbô, a gha aa â kɨ̂ ǹtoo yu aà.” 30À swòŋ mə̂ laa, bɨ tɨgə̀ ǹlɔɔ mə bɨ baŋnə̀ yi, lâ kaa ŋù tsù à lɛ wa'ǎ abô yi ghɛ̂nsə̀ ǹtswa yi ghu nloŋ mə kaa nòò yì kaa à lɛ mburə tɨ kù'ù aà. 31La bə̀ bî ghà'àtə̀ bɨ lɛ mbàŋnə̀ m̀bii yi; ǹswoŋ mə, “Nòò yìi mə Àyɔ'ɔ̀ Nwì wa à ka yi zì aa, a ka yi ghɨ̀rə ɨ̂lensə tâ ɨ tsyàtə ŋù ghû aa ɛ?” 32BaPhasrisai bɨ lɛ nyu'u ajàŋ mə nnɔ̀ɔ̀ wa ɨ lɛ sɨ tsùmnə̀ nɨ̂ ɨ̀nnù jya nloŋ ŋgaa Yesu aa, bo a bɔ̀'ɔ nɨ bɨ̀lɨɨ bɨ ŋgǎmà'a Nwì tɨgə̀ ǹtoo ŋ̀gǎŋmbɛ̂ ǹdâmà'a Nwì mə tâ bo ghɛɛ ntswa Yesu. 33Yesu a tɨgə̀ ǹswoŋə a mbo bo mə, “Wa mə̀ ka tɨgə tswe bi'inə̀ aa, tsi'ì a atu mû àtɨɨ noò, ɨ bɔ̌ŋ lǒ ghɛ̀ɛ a mbɛ̀ɛ ŋù yìi mə à lɛ ntoo gha aà. 34Nɨ̀ ka yǐ tɨgə kɨ lɔ̀ɔ̀ gha kaa wa'à gha bù ǹyə; kaa mbə nɨ̀ wa'ǎ wa adɨgə mə mə̀ ka ghɛɛ tswe ghu aa kɨ nyoŋə.” 35BaYuda bya bɨ tɨgə̀ ǹswoŋə bo nɨ bo mə, “M̀bâ ghû a lɔ̀ɔ ŋ̀ghɛ̀ɛ̀ aa fə mə mbə bì'inə̀ wa'à yi bǔ nyə aa ɛ? À ka ghɛ̀ɛ̀ aà a nɨ̂ ɨ̀la'a baGrikia jya mə bə̂ bì'inə̀ lɛ njà'ànə̀ ŋghɛɛ ghu aa, ɨ tɨgə dɨ̀'ɨ̀ nɨ̂ baGrikìa bya ghu aa ɛ? 36A swoŋə nɨ mə bì'inə̀ ka yi kɨ lɔ̀ɔ̀ nɨ̂ yi kaa wa'à yi yə̂, ŋ̀kɨɨ nswoŋə nɨ mə kaa mbə bì'inə̀ wa'ǎ wa adɨgə yìi mə yu ka yǐ ghɛ̀ɛ tswe ghu aa ghɛ̀ɛ̀. Ma yû ànnù a dɨ̀'ɨ̀ aa mə akə aa ɛ?” 37À bə̀ mə̂ nɨ̂ ǹjwî ǹlwì'ì ǹjɨ̀m, mə lɛ ŋkɨ mbə njwi yì ŋ̀wè wa noò Ɨkòò Mɨ̂ntàŋ aa, Yesu a bɨɨ̀nə̀ ǹtəə a ndəŋ ntɔŋnə nswoŋ mə, “Ŋù yìi mə ǹjì ŋ̀kì ɨ yaŋə nɨ̂ yi aa, tâ à zi a mbo mə̀ ǹno ŋkì. 38Ǹloŋ mə a ka bə ajaŋ mə àŋwà'ànə̀ Nwî a swoŋ aa mə, Ŋù yìi mə à nɨ̌ŋ ntɨɨ̀ yi a nu mə̀ aa, mɨ̀ŋkì mî ghà'à gha'a mìi mɨ tswêntɨ̀ɨ̀, mɨ ka tɨgə fɛ̀'ɛ̀ ghu ntɨɨ̀.” 39Yesu à lɛ nswoŋə ma yuà ànnù aa, nloŋ Àzwì Nwì yìi mə bə̀ bìi mə bɨ lɛ nɨŋ mɨ̂ntɨɨ̀ myaa ghu nu aa, bɨ lɛ ntswe nɨ̂ ŋ̀kwɛ̀rə aà. À lɛ tɨ bə maà noò aa, kaa Nwì a burə̀ tɨ Azwì yi fâ, ǹloŋ mə kaa Yesu à lɛ mburə tɨ̀ kɔ'ɔ ŋkwɛrə annù nɨfɔ̀ yi a mbo Nwì aà. 40Bə̀ bî mɔ'ɔ wa atɨtɨ̀ɨ ǹnɔ̀ɔ̀ bə̂ bya yù'ù mə̂ laa, nswoŋ mə, “Ŋù ghûlà a nɨ tsi'ì ŋ̀gàŋntoò Nwì wa! 41Bo bî mɔ'ɔ swoŋ mə, “À nɨ tsi'ì Àyɔ'ɔ̀ Nwì wâ.” La bǐ mɔ'ɔ bâŋnə̀ ǹswoŋ mə, “Kaa Àyɔ'ɔ̀ Nwì wa kaa à ka yǐ wa'ǎ aa a Galilea lô! 42A tswe a mûm àŋwà'ànə Nwì mə Àyɔ'ɔ̀ Nwì à ka yǐ lò aa a ŋgwɛ̀'ɛ M̀fɔ̀ David, tâ bɨ̀ jwe yi aa a Bethlehem, wa ala'a David.” 43Maa ajàŋ, ǹnɔ̀ɔ̀ wa ɨ lɛ ntɨgə nyatə waa nloŋə Yesu. 44Bo bî mɔ'ɔ bɨ lɛ sɨ lɔ̀ɔ ntswâ yi, la kaa ŋù tsù wa'à yi nɨ̂ àbo mɔ̀ɔ̀ntə̀. 45Nòò yìi mə ŋ̀gǎŋmbɛ̂ ǹdâmà'a Nwì jya ɨ lɛ mbù bɨɨ aa, bɨ̀lɨ̀ɨ bɨ ŋgǎŋmà'a Nwì bo bɨ̀ baPharisai bo betə̀ mə, “Nɨ̀ ghɨ̀rə wa'à yi tswa nzì nɨ ghu aa a ya aa ɛ?” 46Ŋ̀gǎŋmbɛ̂ ǹdâmà'a Nwì jya ɨ kwi'i mə, “kaa bì'ì lɛɛ̀ wa'à ŋù tsù yə̂ mə ghàà tsi'ì tsǒ ŋù ma ghû!” 47BaFarɨsai bya swoŋ a mbo bo mə, “A bə mə à kɨ̀ mə̂ m̀bwe'esə a ghuu aa ɛ? 48Kə̀ nɨ̀ yə mə ŋù tsù a tɨtɨ̀ɨ bɨ̀tsyàsə̀ kə̀ baFarɨsai à nɨ̌ŋ ǹtɨɨ̀ yi ghu nu aa ɛ? 49Ǹnɔ̀ɔ̀ bə̂ ghu mə kaa sɨ̀ nɔ̀ŋsə̀ Moses zi aa bɨ tɨgə̀ mə̂ m̀be'e ndɔ̀ɔ̀ Nwì! 50Ŋù baFarɨsai wa yì mɔ'ɔ a tɨtɨ̀ɨ bo à lɛ mbə Nicodemus, wa mə à lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ ǹyə Yesu nɨ̂tugə aà. A tɨgə̀ ǹswoŋə a mbo bo bî mɔ'ɔ bya mə, 51“Nɔ̀ŋsə̀ yì'inə̀ à laa ndɨ̀'ɨ mə mbə bɨ tsərə̌ ɨsa'a ŋû tɨ yu'u ànnù yìi mə à swǒŋ, kə̀ ǹlɔɔ nyə annù yìi mə à ghɨ̀rə aa ɛ?” 52Bo kwi'i mə, “Ɨ̀ɨ̀ɨ̂! Ò kɨ nlò aa ala'a Galilea aa ɛ? Naŋsə yəgə nɨghàà nɨ Nwî bəə boŋ ò ka yə mə kaa ŋ̀gàŋntoò Nwì kaa à lɛɛ̀ wa'à a Galilea lô.” 53Bɨ màŋsə̀ mə̂, bə̀ bɨ̀tsɨ̀m tɨgə nlo ŋghɛ̀ɛ̀ŋkə a ndugə bo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\