Jɔn 8

1Yesu a bâŋnə̀ ǹlo ŋkɔ'ɔ ŋghɛɛ a atu nta'a Olive. 2Àbɛ̀ɛ̀ a fù'ù mə̂ a bə tsi'ì a tɨ̀tugə Yesu a bû ŋ̀ghɛɛ fu a ndâmà'a Nwì. Bə̀ bɨ̀tsɨ̀m zî ǹtswe ŋkarɨsə yi, a tswê a nsyɛ lɔgɨ̀nə̀ ŋ̀ka ndɨ'ɨ waa. 3Ŋ̀gǎŋdɨ̀'ɨ Nɔ̀ŋsə̀ bo bɨ̀ baFarɨsai zî nɨ màŋgyɛ̀ yî mɔ'ɔ yìi mə bɨ lɛ ntswa a adɨgə mâghàbə̀, nzi ntɛ'ɛ a nsi Yesu. 4Ǹswoŋ ghu mbo mə, “Ǹdɨ̀'ɨ̀nnù, bì'ì ghɨrə ntswa mâŋgyɛ̀ wàà a ghɨrə̀ nɨ̀ ànnǔ mâghàbə̀. 5Nɔ̀ŋsə̀ Moses à lɛ nswoŋ mə tâ bɨ̀ ntumtə ajàŋ mâŋgyɛ̀ mayû ǹzwitə. Ò swǒŋ ŋgaa yò mə bɨ̀ ghɨrə ghu mə akə aa ɛ?” 6Bo lɛ nswoŋ laà aa a ŋkwà'ànə Yesu ta tswe nɨ̂ ànnù yìi mə mbə bɨ tsyâ ghu mfa afɨ̀rə̂ yi. Bɨ̀ swòŋ mə̂ laà aa, Yesu a bâŋnə̀ ǹtuŋnə ŋka ŋwa'anə nɨ muswɛ̂bô yì a nsyɛ̂. 7Bɨ ghɛ̀ɛ̀ mə̂ nɨ̂ m̀bìì ŋ̀ka betə nii nɨ̂ ɨ̀betə̀ aa, a bɨɨ̀nə̀ ǹtəə nswoŋ a mbo bo mə, “Ŋù nɨ̀ bù yìi mə à lɛɛ̀ ŋ̀wa'ǎ annǔ tsu fânsə̀ aa, tâ foo ntumə yi nɨ̂ ŋ̀gɔ̀'ɔ̀.” 8À swòŋ mə̂ laa, mbu ntuŋnə mbu ŋka ŋwa'anə nɨ muswɛ̂bô yì fu. 9Bo yù'ù mə annù ya mə à ghɨ̀rə nswoŋə aa, ǹtɨgə mfɛ'ɛkə yî mɔ'ɔ yî mɔ̀'ɔ̂, ǹlɔgɨnə nɨ bɨ̀lɨɨ bìi mə bɨ lɛ ntswe a tɨtɨ̀ɨ bo aà. Ǹtɨgə mma'atə Yesu tsi'ì yùyù, mâŋgyɛ̀ wa a burə̀ ǹtəə ghu nsî. 10Yesu a ŋŋɛntə̀ àtû yi ǹswoŋ ghu mbo mə, “Màŋgyɛ̀, bə̀ byâ bɨ fə̀ aa ɛ? Ŋù tsù à sɨ̀ ghu bû ǹtswe, a nnɨ̂ŋ ɨ̀sa'a annù wò aa ɛ?” 11Màŋgyɛ̀ wa a kwi'i mə, “Kaa ŋù tsù à sɨ̀ ghu tswê, M̀mà'àmbî.” Yesu a tɨgə̀ ǹswoŋ mə, “Kaa mə̀ ka wa'ǎ ɨsa'a a nu wò kɨ nnɨŋə. Lâ, ghɛ̀ɛ̀ ghô, ǹtsuu ɨnnù jî bɨ bǔ kɨ ghɨ̀rə̀.” 12Yesu a bû ǹswoŋ a mbo bə̀ ma bya mə, “Mə̀ laa mbə ŋkà'a fàa m̀bî. Ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə a yòŋə̀ nɨ̂ gha aa, kaa à ka wa'ǎ a mûm m̀fii ɨdɨ̀gə̀ ka ntəə, à ka bàŋnə ɨ tswe nɨ̂ ŋ̀kà'a ntswêntɨ̀ɨ̀ aà.” 13BaFarɨsai swoŋ ghu mbo mə, “Ò bə kɨ swoŋə annù ǹloŋ ŋgaà yò wò m̀bɔŋ boŋ ànnù yìi mə o swoŋ aa, kaa a sɨ̌ annù nɨ̂ŋkoŋ bə̂.” 14Yesu a kwi'i mə, “Ka mə mə swoŋ annù ǹloŋ ŋgaà yà aa, ànnù yìi mə mə swoŋə aa, à nɨ̂ ànnù nɨ̂ŋkoŋə̀, ǹloŋ mə mə̀ zî àdɨgə̀ yìi mə mə̀ lo ghu aa, ŋkɨ nzi adɨgə yìi mə mə ghɛ̀ɛ̀ ghu aà. Lâ kaa bù sɨ̌ adɨgə yìi mə mə̀ lo ghu aa, kə̌ adɨgə yìi mə mə ghɛ̀ɛ̀ ghu aa zî. 15Nɨ tsə̀rə̀ mɨsa'a tsǒ bə̀; lâ, kaa mə̀ sɨ ɨsa'a ŋû tsərə. 16Lâ mə̀ bə tɛ'ɛ kɨ tsə̀rə ɨsa'à tsə̀rə̀ boŋ mə̀ ka tsə̀rə aa tsi'ǐ annù nɨ̂ŋkoŋə̀, ǹloŋ mə kaa mə̀ sɨ̌ aa tsi'ì mə̀ mə̀ tsərə, mə tsə̀rə̀ aa bì'i ŋù yìi mə à lɛ ntoo gha aà. 17Bɨ ŋwa'anə a mûm nɔ̀ŋsə̀ bù mə, ànnù yìi mə bayəfə bi baa bɨ bii aa, à nɨ̂ ànnù nɨ̂ŋkoŋə̀. 18Mə swoŋə nɨ̂ ànnù ǹloŋ ŋgaa yà aa, Taà ghà yìi mə à lɛ ntoo gha aa, a kɨɨ̀ ǹswoŋə nɨ̂ ànnù ǹloŋ ŋgaà yà.” 19Bɨ betə̀ yi mə, “Taà ghò à tswe aa fə aa ɛ?” Yesu a kwi'i mə, “Kaa nɨ̀ sɨ̀ gha zî, kaa nɨ̀ sɨ̀ Taà ghà kɨ nzi; nɨ̀ laa bə zi gha boŋ nɨ̀ kɨ nzì Taà.” 20Yesu à lɛ nswoŋ ma jû ɨ̀nnù aa wa noò mə à lɛ sɨ dɨ̀'ɨ annù Nwî a mûm ǹdâmà'a Nwì, ntswe aa a mbɛ̀ɛ̀ ǹja'à ǹda yìi mə ŋ̀kòm ŋ̀kabə̀ m̀mà'anwì ɨ̀ lɛ ntswe ghu aà. 21Yesu a bû ǹswoŋ a mbo bə̀ bya mə, “Mə ka lǒ ghɛ̀ɛ̀ ghâ, tâ nɨ̀ tɨgə nlɔɔ nɨ̂ gha kɨkaŋ, ɨ yi kwo a mûm ɨ̀bɨ bù; àdɨ̀gə̀ yìi mə mə ghɛ̀ɛ̀ ghu aa, kaa mbə nɨ̀ wa'à ghu ghɛɛ̀.” 22Bɨ̀tà bɨ ala'a bɨ baYuda bya swoŋ mə, “À ka baa zwitə aà ɨ̀bɨ̀ɨ nû yì, ǹloŋ mə a swoŋə nɨ mə àdɨgə̀ yìi mə yu ka ghɛ̀ɛ̀ ghu aa, kaa m̀bə bì'inə̀ wa'à ghu ghɛɛ̀ aa ɛ?” 23A swoŋ a mbo bo mə, “Nɨ̀ lò aa fàa atu nsyɛ̂, lâ mə̀ bâŋnə̀ ǹlo a aburə, nɨ̀ lò aa fàa mbî, kaa mə̀ wa'ǎ aa fàa mbi lò. 24Mə̀ swǒŋ mə, nɨ̀ ka kwo a mûm ɨ̀bɨ bù aa nloŋ mə nɨ̀ bə tsuu bii mə ‘mə̀ nɨ ghu wa mə mə̀ nɨ ghu aa,’ bəə boŋ nɨ̀ ka kwo a mûm ɨ̀bɨ bù.” 25Bo betə̀ Yesu mə, “Ò bə aa wò aa ɛ?” A kwi'i mə, “Yu wa mə, mə̀ tɛ̀'ɛ mə̂ ǹswoŋ ǹlɔgɨnə a mbìì aà. 26Mə̀ tswe nɨ̀ ɨ̀nnù jî ghà'àtə̀ a nswoŋə nloŋə ghuu, ɨ̀nnù jî ghà'àtə̀ ǹloŋə annǔ nnɨŋ ɨsa'a a nu bù. La, ŋù wa yìi mə à lɛ ntoo gha aa, a swoŋ aa tsi'ì ànnù nɨ̂ŋkoŋə̀, mə̀ kɨɨ̀ ǹswoŋ aa ànnù yìi mə mə̀ yù'u ghu mbo aa, a mbô m̀bî.” 27Yesu a lɛ swoŋ ma laa kaa bo wa'à zi mə à lɛ sɨ ghàà a mbo bo nloŋ aa ŋgaa Nwìŋgɔ̀ŋ Tà. 28A tɨgə̀ ǹswoŋ a mbo bo mə, “Nòò yìi mə nɨ̀ ka yi ŋɛɛ Mu Ŋù a ndəŋ aa, nɨ̀ ka yi zi mə ‘mə̀ nɨ ghu wa mə mə̀ nɨ ghu aà.’ Nɨ̀ ka yǐ zi mə kaa mə̀ sɨ annù tsu nɨ àdà'â ya ghɨ̀rə̀, ɨ kɨɨ zɨ mə mə swoŋ aa tsi'ì ànnù yìi mə Taà ghà à dɨ̀'ɨ mə tâ mə̀ swoŋ aà. 29Ŋù wa yìi mə à lɛ ntoo gha aa, à tswe bì'i yu, kaa à sɨ̀ gha mà'àtə̀ mə tâ mə̀ tswe tsi'ì mə̀ mə̀, ǹloŋ mə mə ghɨ̀rə aa, tsi'ì ànnù yìi mə a bɔ̀ŋə̀ nɨ̂ yi aà.” 30Bə̀ bî ghà'àtə̀ bìi mə bɨ lɛ nyu'u ɨnnù jya jìi mə Yesu à lɛ nswoŋ aa, bo lɛ nnɨŋ mɨ̂ntɨɨ̀ myaa ghu nû. 31Yesu a tɨgə̀ ǹswoŋ a mbo baYuda bya bìi mə bɨ lɛ nnɨŋ mɨ̂ntɨɨ̀ mya ghu nu aa mə, “Nɨ̀ bə kɨ yu'u nɨghàâ na ɨ lwì'ì ghu mum, bəə boŋ nɨ̀ ka tɨgə bə ŋgǎŋyəgə̂nnù jya tsi'ì ànnù nɨ̂ŋkoŋə̀; 32ɨ naŋsə zi annù nɨ̂ŋkoŋ, tâ ànnù nɨ̂koŋ ya à ghɨrə tâ nɨ̀ tsuu ɨbù'ù bǔ bə.” 33Bo kwi'i mə, “Bì'ì lo aa a ŋgwɛ̀'ɛ Abraham, kaa bì'ì lɛɛ̀ wa'ǎ ɨbù'ù ŋû tsù kɨ mbə. Ò ǹtsya aa la ntɨgə nswoŋ mə, “Kaa nɨ̀ ka wa'ǎ ɨbù'ù bǔ mbə aa ɛ?” 34Yesu a swoŋ a mbo bo mə, “Mə̀ swǒŋ tsi'ì ànnù nɨ̂koŋ a mbo bù mə, “Ŋù yìi a ghɨ̀rə ɨnnù jî bɨ aa, à nɨ̂ àbù'ù a mbô ɨ̀nnù jî bɨ̂. 35Kaa àbù'ù a sɨ̌ a mûm ŋ̀gwɛ̀'ɛ̀ nɨ̂koŋ tswe, a ŋgwɛ̀'ɛ̀ aa a lwì'ì jwe jwe ŋ̀gwɛ̀'ɛ̀ wâ. 36Ma mùu ajàŋ wa Mu à laa bə fi'i gho a ndâ àbù'ù bəə boŋ kaa ò ka wa'ǎ abù'ù bǔ mbə bə. 37Mə̀ zi mə nɨ̀ fɛ̀'ɛ̀ aa a ŋgwɛ̀'ɛ Abraham. Lâ nɨ lɔ̀ɔ nzwitə mə̀ aa ǹloŋ mə kaa nɨ̀ sɨ annù yìi mə mə dɨ̀'ɨ̀ aa kwɛrə aà. 38Mə swoŋ aa annù yìi mə mə̀ yə a mbo Taà aà. La nɨ̀ bâŋnə̀ ŋ̀ghɨrə aa annù yìi mə taà ghùù a swoŋ nɨ a mbo bù aà.” 39Bo kwi'i ghu mbo mə, “Taà yì'ì à nɨ aa, Abraham.” Yesu a kwi'i mə, à laa mbə mə nɨ̀ bə aa bɔɔ bɨ Abraham, boŋ nɨ ghɨrə mbuu ɨnnù jìi mə à lɛ sɨ ghɨ̀rə aà. 40Lâ nɨ bâŋnə̀ ǹlɔɔ nɨ̂ ǹzwìtə mə̀, ŋù yìi mə mə̀ nɨ̀ ghu wa yìi mə mə̀ swǒŋ nɨ̂ŋ̀koŋ ya mə mə̀ lɛ nyu'u a mbo Nwì a mbo bù aà! Ma yû kaa à sɨ̌ annù mə Abraham à lɛ ghɨ̀rə̀ bə̂! 41Nɨ ghɨ̀rə aa annù yìi mə taà ghùù à lɛ ŋkɨ ŋghɨrə aà.” Bo kwi'i mə, “Kaa bì'ì sɨ̌ bɔɔ bɨ àkwàrə bə̂, bì'ì tswe aa tsì'ì nɨ̀ Tà yî mɔ̀'ɔtə̂, a bə Nwì.” 42Yesu a swoŋ mə, “À laa bə mə Nwì à nàŋsə mbə aa tsi'ì Taà ghùù, bəə boŋ nɨ kɔ̀ŋə̀ nɨ̂ ghâ, ǹloŋ mə mə̀ lò aa a mbɛ̀ɛ Nwì ǹzi ntswe faà tsɨ̂tsɔ̀ŋə̀. Kaa mə̀ lɛ ŋwa'ǎ aa nɨ̀ àtû ya zì, a gha aa a lɛ ntoo Nwî. 43Nɨ̀ sɨ̌ annù yìi mə mə swoŋə zi aa a ya aa ɛ? Tɨgə a ghɨrə aa mə kaa nɨ̀ sɨ lɔ̀ɔ̀ a nyu'u nɨ̀ghàâ nâ aa ɛ? 44Nɨ̀ bə aa bɔɔ bɨ taà ghùù, Satan, nɨ kɨɨ nlɔɔ ŋghɨrə aa annù yìi mə taà ghùù a ghɨ̀rə aà. Ǹlɔgɨnə tsi'ì a mbìi mbìì, taà ghùù à lɛ mbə aa ŋgàŋnzwitə bə̂. Kaa bo ànnù nɨ̂ŋkoŋ sɨ̀ nɨ̂ ànnǔ tsu tswê, ǹloŋ mə kaa annù nɨ̂ŋkoŋ kaa a sɨ̀ ghu nu tswê. A yi tɨ swoŋə abaŋnənnù aa, a ghɨrə̀ aa tsi'ǐ annù yìi mə a tswe ghu nû aa, ǹloŋ mə à bə aa ŋ̀gàŋàbaŋnənnù, ŋ̀kɨ mbə aa ta bɨ̀ ɨ̀baŋnənnù. 45La tsǒ mə mə swoŋ aa annù nɨ̂ŋkoŋ aa, kaa nɨ̀ wa'à biì. 46Ŋù nɨ̀ bù yìi mə à tse swoŋ mə mə̀ ghɨ̀rə̂ ànnù yî bɨ aa, à nɨ wò aa ɛ? M̀bə mə ka nswoŋə aa ànnù nɨ̂ŋkoŋ nɨ̀ tɨgə̀ wa'à bii aa a ya aa ɛ? 47Ŋù yìi mə à tswe bo Nwì aa, a yu'u nɨghàà nɨ Nwî, lâ, kaa nɨ̀ sɨ̀ aa bǔ bɨ̀ Nwì tswê, à nɨ annù yìi a ghɨrə kaa nɨ̀ wa'à nɨ̀ Nɨ̀ghàà nɨ Nwî yu'ù aà.” 48BaYuda betə̀ Yesu mə, “Bì'ì ghɨrə̀ ǹtɛ'ɛ mbaa wa'à swoŋ mə, ò nɨ ŋù Samaria, àzwì yî bɨ a kɨ̂ ǹtswe a ato'o wò aa ɛ?” 49Yesu a kwi'i mə, “Kaa àzwì yî bɨ kaa a sɨ̌ a ato'o mə̀ tswê. Mə gha'asə aa bə̂ Taà, lâ nɨ̀ bâŋnə̀ ǹtsa'a nɨ̂ ghâ. 50Kaa mə̀ sɨ aa nɨ̀gha'à na lɔ̀ɔ̀. La ŋù yì mɔ'ɔ a à tswe ghu mə a lɔ̀ɔ̀ nɨgha'à na ŋkɨɨ nsa'a nɨ̂ ɨ̀sa'â ghâ. 51Mə̀ swoŋ tsi'ì ànnù nɨ̂ŋkoŋ a mbo bù mə, ŋù yìi mə a lə̀ə nɨghàà na aa, kaa à ka yǐ wa'à nɨwo burə nyə yə.” 52BaYuda bya bɨ swoŋ ghu mbo mə, “Bì'ì nàŋsə̀ mə̂ nzi tsɨ̂tsɔ̀ŋ mə demon à tswe a to'o wò. Abraham à lɛ ŋkwo, ŋ̀gǎŋntoo Nwî ɨ kɨ ŋkwokə, lâ ò bâŋnə̀ ǹswoŋə nɨ mə, ŋù yìi mə a lə̀ə̀ nɨghàâ no aa, kaa à ka yǐ wa'ǎ nɨwo ywe'etə̀! 53Taà yì'ì Abraham à lɛɛ̀ kwo, o lɔ̀ɔ̀ aà ǹswoŋ mə ò tsyàtə Abraham aa ɛ? Ŋ̀gǎŋntoo Nwî tsɨ̀m ɨ lɛɛ̀ ŋ̀kɨ ŋkwokə. Ò mɔ̀ɔ̀ntə mə ò bə aa wò aa ɛ?” 54Yesu a kwi'i mə, “Mə̀ laa kɨ lɔ̀ɔ̀ aà nɨ̀gha'à na mə̀mbɔŋ boŋ nɨ̀gha'à na nya nɨ ka tsyà tsi'ì àdàŋə̀ àdàŋə̀. Ŋù yìi mə a gha'asə nɨ̂ gha aa, à laa mbə aa Taà, wa yìi mə nɨ twoŋə nɨ Nwìŋgɔ̀ŋ ghùù aà. 55Kaa nɨ̀ tɛ'ɛ wa'à yi zî, la mə̀ zi yi. M̀bə mə̀ swoŋ mə, mə̀ sɨ̀ yi zi, boŋ mə̀ bə aa ŋgàŋàbaŋnənnù tsǒ bù. Lâ mə̀ zi yi, ŋ̀kɨɨ ləə nɨ nɨ̀ghàâ ni. 56Taà ghùù Abraham à lɛ ndorɨtə a nyə nòò yìi mə mə̀ lɛ ntswe nɨ̂ zi ghu aà; à lɛ ŋkɨ nyə, ŋkɨ ndorətə.” 57Bo swoŋ ghu mbo mə, “Kaa ò bùrə tɨ ɨ̀lòò mɨghum mi ntaà bə, m̀baŋnə nswoŋ mə, ò lɛɛ̀ ǹyə Abraham lɛ?” 58Yesu a kwi'i mə, “Mə̀ swoŋ tsi'ǐ annù nɨ̂koŋ a mbo bù mə, ‘m̀bɔŋ tâ bɨ̀ jwe Abraham boŋ mə̀ nɨ yu wa mə nɨ ghu aà.’” 59À swòŋ mə̂ laà, bɨ bwɛɛ̀ ŋ̀gɔ̀'ɔ̀ ǹlɔɔ mə bɨ tumtə yi ghu, a bə̀ə̀rə̀ m̀bwɛ yi, ǹtɨgə mfɛ'ɛ yi wa mûm ǹdâmà'anwì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\