Jɔn 9

1Yesu à kà mə aa ntsya, nyə ŋû yìi mə bɨ lɛ njwe a fə'ə̀, 2ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji ɨ betə̀ yi mə, “Rabbi, aa ɨbɨ wo mə ɨ lɛ ŋghɨ̀rə̀ bɨ jwî ŋû ghû a fə'ə̀ aa ɛ?” Ɨbɨ ɨ lɛ mbaa aà m̀bə aà yi kə̀ yì taà yì bô ǹdè yì aa ɛ?” 3Yesu a kwi'i a mbo bo mə, “Kaa àfə̀'ə̂ yi a sɨ̀ nɨ̂ ànnǔ tsu tswê ǹloŋ ɨbɨ̂ yi kə̀ yî taà yi bô ǹdè yì bə̂. À fə̀'ə̀ aa mə tâ bɨ̀ tsya a njɨ̌m àfə̀'ə̂ yi, nyə mɨda'a mɨ Nwî. 4Tsǒ mə nòò à burə a si'inə̀ aa, a ku'unə mə tâ bì'inə̀ ka mfa'a ɨfà'à ŋû yìi mə à too gha aà; ɨ̀tugə ɨ fii nzi ajàŋ yìi mə kaa ŋù à kaa wa'ǎ ɨfà'à bû ŋ̀ka mfa'a. 5M̀bə yìi mə̀ tswe fàa mûm m̀bi aa, mə̀ nɨ̂ ŋ̀kà'a m̀bî.” 6Yesu à swòŋ mə̂ ma mùu ajàŋ aa, ǹtwu mɨtwɛ a nsyɛ, nta'anə atsətsa'a ghu; ǹlɔgə atsɨ̀tsa'a ya, nyɔ'ɔ mi'i mɨ ŋû wa ghu 7ǹswoŋ ghu mbo mə, “Ghɛɛ nsì'i nsî gho a mûm àtsòòlə Siloam.” (Ǹji'ì ɨ̀kùm ma ghû ɨ̀ bə aa mə “ǹtoò.”) Maa ajàŋ, ŋù wa a ghɛɛ̀, ǹsi'i nsî yi, m̀bu ŋka mbɨɨ ntɨgə nyə nɨ̂ ɨ̀dɨ̀gə̀. 8Bǎmbɛ̀ɛ̀ ǹdùgə bi bo bɨ̀ bə̀ bìi mə bɨ lɛ sɨ yə nii, a lɔɔ̀ nɨ̂ ǹjoo a mbii aa, bɨ betə̀ mə, “À sɨ̀ ŋû wa mə à kɨ̀ sɨ tswe nɨ a mbɛ̀ɛ̀ mânjì ǹlɔɔ nɨ njoo aa a ghu aà bə aa ɛ? 9Bǐ mɔ'ɔ bɨ kwi'i mə, “À nɨ ghu,” la bǐ mɔ'ɔ bɨ swoŋ mə, “Ŋ̀gaŋ kaa à sɨ̀ ghu bə̂; à bə aa bə finə.” La ŋù wa yumbɔŋ a bâŋnə̀ ǹswoŋ mə, “Mə̀ bə aa ŋù ma wâ.” 10Bo betə̀ yi mə, “Ò tsya aa mə akə mbɔŋ mi'ì mo ŋa'anə tsɨ̂tsɔ̀ŋə̀ aa ɛ? 11A kwi'i a mbo bo mə, “Ŋù wa mə bɨ twoŋə nɨ Yesu aa, à ghɨrə ŋghɨ̀rə atsɨtsa'a, nyɔ'ɔ mi'ì ma ghu, ǹswoŋ mə tâ mə̀ ghɛɛ nsi'i nsî gha a atsòòlə Siloam. Mə̀ ghɛ̀ɛ̀ mə̂, ŋ̀ghɛsə ǹsì'ì ǹsî gha aa, ǹlɔ̀gɨ̀nə̀ ǹtɨgə nyə ɨdɨgə.” 12Bɨ betə̀ yi mə, “Yesu ghuu, à fə̀ aa ɛ?” A kwi'i mə, “Kaa mə̀ sɨ̀ zî.” 13Bɨ lɔgə̀ ŋû wa mə à lɛ mfə̀'ə̀ ǹlɔgɨnə a mbɔrə aa, ŋghɛ̀ɛ̀ nɨ ghu a mbo baFarɨsai. 14Ǹjwi ya mə Yesu à lɛ nta'anə atsɨtsa'a ŋghùrə mfə̀'ə̀nə̀ wa ghu, a lɔgɨ̀nə̀ ǹtɨgə nyə ɨdɨgə aa, ɨ̀ lɛ mbə aa ǹjwîŋgɔ̀ŋə̀. 15BaFarɨsai, yaa ŋgaa, bɨ ghɛɛ̀ nɨ̂ m̀bìì ŋkɨ mbetə ŋû wa mə à ntsyà aa mə akə mbɔŋ kɨ yə ɨdɨgə aa ɛ. A kwi'i a mbo bo mə, “À ghɨrə nyɔ'ɔtə mi'î ma nɨ̀ àtsɨtsa'a; à yɔ̀'ɔ̀tə̀ mə̀ aa, mə̀ si'ì ǹsî gha, ǹtɨgə nyə nɨ̂ ɨ̀dɨ̀gə̀ tsɨ̂tsɔ̀ŋə̀.” 16BaFarɨsai bî mɔ'ɔ bɨ swoŋ mə, “Kaa ŋù yìi mə à ghɨ̀rə annù ma yû aa kaa mbə wa'à aa mbo Nwì lô, ǹloŋ mə kaa à sɨ nɔ̂ŋsə̀ ǹjwîŋgɔ̀ŋ ləə.” La bo bî mɔ'ɔ bɨ betə̀ mə, “M̀bə ŋù yìi mə à nɨ ŋgàŋghɨ̀rə̂ ɨ̀nnù ji bɨ a kâ ŋ̀ghɨrə ɨlènsə̀ tsi'ì tsǒ juà aa mə akə aa ɛ?” Ma mùu ajàŋ, àyàtə̀ a lɛ ntɨgə mfɛ̀'ɛ̀ a tɨtɨ̀ɨ bo. 17BaFarɨsai bû ŋ̀ghɛɛ nɨ̂ m̀bìì m̀betə ŋû wa mə, “Tsǒ mə à ghɨ̀rə ŋŋa'a mi'ì mo aa, ò swǒŋ mə akə nloŋ ŋgaà yì aa ɛ?” Ŋù wa a kwi'i a mbo bo mə, “À nɨ ŋ̀gàŋntoò Nwì.” 18Kaa Bɨ̀sa'a bɨ ala'a bɨ baYuda bɨ lɛ wa'à kɔ̀ŋ mə mbə bɨ bii mə ŋù wa à lɛ mfòò m̀fə'ə mbɔ̌ŋ bǔ kɨ yə ɨdɨgə ɨ ywe'e a noò yìi mə bɨ lɛ ntwoŋə taà yì bô ǹdè yì, 19m̀betə waa mə, “Ŋù ghû àa tsi'ì mû ghùù aa ɛ? Nɨ̀ swǒŋ mə bɨ lɛ njwe yi aa a fə'ə̀, à tɨgə̀ ǹtsya aa la tsɨ̂tsɔ̀ŋ m̀bɔŋ kɨ yə ɨdɨgə aa ɛ? 20Taà yì bô ǹdè yì kwi'i mə, “Bì'ì zi mə à nɨ mû yì'ì, ŋ̀kɨ nzi mə bì'ì lɛ njwe yi aa a fə'ə̀, 21lâ kaa bì'ì sɨ̌ ajàŋ yìi mə à tsya mbɔŋ kɨ yə ɨdɨgə tsɨ̂tsɔ̀ŋ aa zî. Kaa wa'ǎ ŋû yìi mə à ŋà'a mi'ì mi aa kɨ nzi. Nɨ̀ betə yi; à tɨ̀gə̂ ǹdɨɨ̀, m̀bə à tse kwi'i yumbɔŋə̀!” 22Taà yì bô ǹdè yì lɛ nswoŋ ma mùu ajàŋ aa nloŋ mə bɨ lɛ sɨ bɔ'ɔ bɨsa'a bɨ ala'a bɨ baYuda, ǹloŋ mə à lɛ tɨ bə aa, boŋ bô tàŋtə̀ mə̂ mə, Ŋù tsù yìi mə à bìi, nswoŋ mə Yesu à nɨ̂ Àyɔ'ɔ̀ Nwì wa aa, boŋ bɨ kaa fi'i yi a mûm ǹdâŋghòtə bo. 23A bə̂ ǹji'ì ànnù yìi mə taà yì bô ǹdè yì lɛ nswoŋ mə, “À tɨgə ndɨɨ; nɨ̀ betə yi aà.” 24Bo bû ŋ̀kwatə ntwoŋə ŋû wa mə bɨ lɛ njwe a fə'ə̀ aa ŋgaa jìi mə ɨ ywe'e ji baa aa, nswoŋ ghu mbo mə, “Gha'asə Nwi, nswoŋə annù nɨ̂ŋkoŋə̀ yô! Bì'ì zi mə ŋù ghû mə à ghɨ̀rə ŋghùrə̀ gho aa, à nɨ̂ ŋ̀gàŋghɨ̀rə ɨ̀nnù jî bɨ̂.” 25Ŋù wa a kwi'i mə “Kaa mə̀ sɨ̀ gha zi mə ŋù ghû à nɨ ŋgàŋghɨ̀rə ɨ̀nnù jî bɨ kə̀ à sɨ̀ ghu bə̂. Ànnù yî fùùrə̀ yìi mə mə̀ zi aa a nɨ mə; mə̀ lɛ mfə̀'ə̀, lâ, tsɨtsɔ̀ŋ, mə yə ɨdɨgə.” 26Bo betə mə, “À ghɨ̀rə ŋghɨ̀rə̀ aa mə akə a nu wò aa ɛ? À ghɨ̀rə ŋŋa'a mi'ì mo aa mə akə aa ɛ?” 27A kwi'i a mbo bo mə, “Tɨgə mə̀ bà mə aa swoŋ a mbo bù, kaa nɨ̀ wa'a nɨ̀ ghuu kɔŋə̀ nɨ a nyu'utə̀! Ǹji'ì ànnù yìi mə nɨ bù ǹlɔɔ mə mə̀ kwatə aa, à nɨ̂ àkə̀ aa ɛ? À bə tsò nɨ kɨɨ nlɔɔ nɨ m̀bə̂ ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji aa ɛ?” 28À kwì'ì mə̂ laà aa, bɨ bəgɨ̀tə̀ yi, ǹswoŋ mə, “Ò nɨ ŋ̀gàŋyəgə̂nnù m̀bâ ma wa yì mɔ̀'ɔ̂; la a mbo bì'ì, bì'ì bə aa ŋgǎŋyəgə̂nnǔ Moses. 29Bì'ì zi mə Nwì à lɛ ŋghàà a mbo Moses; lâ ŋ̀ghɛɛ nɨ̂ m̀bâ ghû, kaa bì'ì tɛ'ɛ wa'ǎ adɨgə yìi mə à lo ghu aa zî. 30Ŋù wa a kwi'i a mbo bo mə, “Ànnù muù à nɨ̂ ànnu mə a tsya ghâ.” Kaa nɨ̀ sɨ adɨgə yìi mə à lo ghu aa zî, la a bâŋnə̀ ghurə gha nɨ̀ àfə̀'ə̂ ya! 31La bì'inə̀ zi tsi'ì sɨgɨ̀nə̀ mə kaa Nwì à sɨ annù a mbo ŋgǎŋghɨ̀rə ɨnnù jî bɨ yu'utə; La ŋu yìi mə a bɔ'ɔ nii ŋkɨɨ ŋghɨrə nɨ̂ ɨ̀nnù jìi mə a lɔ̀ɔ̀ aà, Nwi a yu'utə annu ghu mbô. 32Ǹlɔgɨnə a mbè'ènə mbi, kaa ŋù tsù lɛɛ̀ wa'à yu'u mə ŋù tsù à lɛɛ̀ ŋ̀ŋa'a mi'i mɨ ŋû yìi mə bɨ lɛ njwe a fə'ə aa a kâ ǹyə ɨdɨgə! 33M̀bə ŋù ghû a tuu aa a mbo Nwì lǒ, boŋ kaa mbə a wa'à zî àjàŋ yìi mə mbə yu ghɨrə̀ ànnù tsi'ì tsǒ yuà.” 34Bo kwi'i ghu mbo mə, “Bɨ lɛ njwe gho aa a mûm ɨ̀bɨ yìi ɨ swerə- ò tɨgə̀ ǹlɔɔ aà ŋ̀ka ndɨ̀'ɨ̂ yi'i aa ɛ?” Bɨ swòŋ mə mə laa, mfurə yi a mûm ǹdâŋghòtə bo. 35Yesu à yù'ù mə annù yìi mə a lɛ mfɛ̀'ɛ̀ aa, ǹlɔɔ ŋû wa, m̀betə yi mə, “Ò nɨ̌ŋ ǹtɨɨ̂ gho a nu Mu Ŋù aa ɛ?” 36Ŋù wa a kwi'i ghu mbo mə, “Swoŋə ŋû yìi mə Mu Ŋù à nɨ ghu aa, a mbo mə̀, Taà ghà, ta tâ mə̀ bii yi.” 37Yesu a swoŋ ghu mbo mə, “Ò yə̀ mə̂ yi, wa à nɨ yu yìi mə a ghàà a mbo wò tsɨ̂tsɔ̀ŋ aà.” 38Ŋù wa a swɛtə̀ mɨ̀ku'ùtə̀ mi a nsi Yesu ǹswoŋ ghu a mbo mə, “M̀mà'àmbî, mə̀ bìî!” 39Yesu a swoŋ mə, “Mə̀ lɛ nzì fàa mbi aa a mə bɨ ka nsa'a bə̂, mə tâ bɨ̀fə̀'ə̀nə̀ ka nyə ɨdɨgə, tâ bə̀ bìi mə bɨ bàŋnə̀ ǹyə ɨdɨgə aa, tâ bɨ̀ fə'ə.” 40BaFarɨsai bî mɔ̀'ɔ bìi mə bɨ lɛ ntswe ghu nyu'u ajàŋ yìi mə à swoŋ ma mùu ajàŋə̀ aa, bɨ betə̀ ghu mbo mə, “Bì'ì mɔ̀ɔ̀ntə mə kaa ò sɨ lɔ̀ɔ̀ aà nswòŋə mə bì'ì kɨ mfə̀'ə̀ aa ɛ?” 41Yesu a kwi'i a mbo bo mə, “À laa bə mə nɨ̀ fə̀'ə boŋ kaa ɨ̀sa'a ɨ sɨ a nu bu kuu; la mbə yìi mə nɨ bàŋnə̀ mmɔɔntə nɨ mə nɨ yə ɨdɨgə aa, àa ǹji'ì ànnù yìi mə ɨ̀sa'a ɨburə a nu bù.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\