JUDE 1

1Àŋwà'ànə̀ yû a lo aa a mbo mə̀ Jude, ŋ̀gàŋàfà'a Yesu Kristo, mu ma bɨ Jɛms, ŋ̀ghɛɛ nɨ a mbo bə̀ bìi mə bɨ twòŋə waa, bo tswê a mûm àkɔ̀ŋnə Nwîŋgɔ̀ŋ Tà, Yesu Kristo a tɨgə̀ ǹlentə nɨ̂ waa aà. 2Tâ ŋ̀ko mɨ̀lɨ̀ŋnə̀ nɨ̂ mbɔɔnə nɨ̂ àkɔ̀ŋnə̀ Nwî tâ tswe a mbo bù ŋ̀gha'atə ŋghɛɛ nɨ̂ m̀bìì. 3Bɨ̀lɨ̂m ba bìi mə kɔ̀ŋə ghuu, àjàŋ yìi mə mə gaansə mɨtɨ̀ɨ̂ ma mə mə ŋwà'ànə aŋwà'ànə̀ yî mɔ'ɔ a mbo bù m̀bɨ'ɨ annǔ ajàŋ yìi mə Nwì à ywèènsə yi'inə̀ bɨtsɨ̀m aa, ǹtɨɨ̀ gha ɨ tintə̀ gha mə mə̀ ŋwa'anə a yulà ànnù a mbo bù, ndɨɨntə ghuu mə nɨ̀ ka nto fɨkɔ̀rə̀ ǹloŋə annǔ abìintɨɨ yìi mə Nwìŋgɔ̀ŋ à fà mə a mbo bə̌ bi ŋgaa yî m̀fùùrə̀ maŋsə aà. 4Ǹloŋ mə bə̀ bî mɔ'ɔ bɨ ŋè'èsə̀ mə̂ ŋ̀kuu a tɨtɨ̀ɨ bù m̀bə bə̂ bìi mə Nwìŋgɔ̀ŋ à lɛɛ̀ ǹtɛ'ɛ ntsərə ɨsa'à waa nlɔgɨnə a ŋgu'u mə bo nɨ̂ ŋ̀gǎŋjo, mbə bɨ̂tɨ̀ bɔ'ɔ̀ Nwî, mə bɨ twɛnsə ɨbɔ̀ŋ Nwî ŋ̀ghɛnsə a nɨ ɨtsùurə ɨnnù, ǹtuu Taà yi'inə̀ Mmà'àmbî Yesu Kristo mə à nɨ tsi'ì yù mɛ̀ mɛ̀ aà. 5Mə lɔ̀ɔ̀ mə mə wa'atə a mbo bù, ka mə nɨ̀ zi ɨnnù ma jû tsɨ̀m ǹlwi'i ghu mum aa, mə Mmà'àmbi yìi mə à lɛ nyweensə bə̂ a ala'a Egipto aa, à tɨ̀ mə̂ tɨ bə a njɨ̀m aa, a kɨ̂ m̀bu mbwɛsə bə̂ a tɨtɨ̀ɨ bo bìi mə kaa bɨ lɛ ŋwa'a ntɨɨ̀ waa ghu nu nɨŋə̀. 6Baangel bya bìi mə kaa bɨ lɛ ŋkɨ'ɨ ɨbwarə̀ jyaa tswa, mbaŋnə mmà'àtə adɨgə yìi mə a lɛ ŋkù'ùnə̀ a mbo bo a naŋsə ntswe ghu aa, à kòo waa nɨ̂ àtsaŋə tɨ mɛ̀, a mûm àtaa yì fìì ya, ɨ yǐ ywe'e wa njwî ǹtsɔ̀'ɔ̀tə mɨ̀sa'a yì ŋ̀wè yâ. 7Tsǒ àjàŋə mə Sodom bo Gomorrah nɨ̂ ɨ̀too jìi mə ɨ lɛ ntswe ŋkarɨsə waa, bo lɛ nlɔ̀gɨ̀nə̀ ŋ̀ka ŋghɨrə ɨnnǔ ajɨrə̀, ǹnɨŋ nû yàà a nɨ̂ ɨ̀nnǔ nlwà'a jìi mə kaa mbə ŋù mɨ̀sɔ̀ŋ a wa'à ghɨ̀rə̀ aa, Nwì à lɛ nɨŋ njo a nu bo a ajàŋə mə à lɛ ntɔ̀ɔ̀ waa nɨ mɔ'ɔ tɨ mɛ̀, a ŋwà'àsə bə̀ ghu. 8À kɨ mbə ŋgɨ̌ŋgɨ̀ŋ mə bə̀ ma bû yə ɨnnù jî mɔ'ɔ a njə̀ə̀, jìi mə ɨ ghɨ̀rə mə tâ bo ka ŋwo nɨ̂ ɨ̀nnù nɨ mɨ̀bɨ̀ɨ̀ mɨ nû myaa, ǹtsa'a nɨ àdà'a Mmà'àmbi, m̀bəgɨtə nɨ̂ bǎburə bya bìi mə bɨ tswe nɨ nɨ̀gha'a nì ŋ̀gwèènə̀ aà 9À lɛ mfòò tsi'ì àtu baangel Michael, nòò yìi à lɛ sɨ to bo Devil, ǹyɔŋə bo yu nloŋ aku Mose aa, kaa à lɛ ŋwa'à ada'a nɨ̂ àtû yi lɔgə̀ a nɨ̂ŋ ǹjò ghu nu a nɨ mɨ̀ghàà mɨ mbə̀gɨ̀tə̀, à lɛ mbàŋnə̀ ǹswoŋ mə, “Tâ M̀mà'àmbi à wenə ghô.” 10Lâ bə̀ ma bû bàŋnə̀ m̀bəgɨtə nɨ̂ ɨ̀nnù tsɨ̀m jìi mə kaa àtû yaa à sɨ̀ ghu laa aà, ɨ̀nnù jìi mə bo zi nɨ̂ àtû yaa tsi'ì tsǒ nàa ŋgɛ̀ɛ̀ jìi ɨ sɨ̀ nɨ mɨ̀tsyɛ̀ tswê aa, ma jû a bə̂ ɨ̀nnù jìi ɨ ta ŋgɨ'ɨ a a nu bo aà. 11Ŋ̀gɨ'ɨ yì ǹswèrə̀ ɨ̀ tswe a nu bo! Ǹloŋ mə bo yòŋə̀ aa a mânjì Cain, m̀me'e ɨbɨ̀ɨnû waa nloŋ annǔ njoo, ŋ̀ghɨrə afansənnù tsi'ì tsǒ ajàŋə mə Balam à lɛ ŋghɨ̀rə̀ ŋ̀kwo a mûm àtɨ̀ɨtu Korah aà. 12Bə̀ ma bû à nɨ̂ ɨ̀lɔ̀'ɔ̀ jî bɨ̂ ǹta nɨ̂ ŋ̀gɨ'ɨ a nɨ̂ mɨ̀jɨ̂ mɨ akɔ̀ŋnə̀ muu a ajàŋ mə bo yǐ mboonsə nɨ̂ ghuu a noò yìi nɨ jɨ a mûm ŋ̀ghòtə aa, ǹjɨ kaa wa'à nɨ̂ àtu burə ndɨrə nɨ̂ dɨ̀rə̀. Bo ləŋtə aa tsi'ì ànnǔ yaa, bo bə aa tsi'ì tsǒ m̀bà'à yìi mə àfìsə̀ a tii ŋghɛɛ nɨ yu la kaa ɨ wa'à nɨ̂ m̀bə̀ŋ zî. Bo bə aa tsi'ì tsǒ ɨ̀tì jìi mə kaa ɨ sɨ mɨ̂ntà koonə a noò ŋ̀kòònə mɨ̀ntà a noò ǹtsyâbɛ̀ɛ̀, m̀bə tsi'ì tsǒ ɨtì jìi mə bɨ dwu nɨ mɨ̀ŋgàŋ ɨ burə̀ ŋ̀kwo mmɛ. 13Bo bə aa tsi'ì tsǒ ɨ̀kàŋnə ŋkì mɨyaa mɨtsə'ə jìi mə àfìsə̀ a tii ŋghɛɛ ntii mbɨɨ, ɨ̀nnû jyaa jya mə bɨ ghɨ̀rə̀ tɨ ǹdɨ̀rə̀tu aa, ɨ tɨgə̀ ŋ̀kɔ'ɔ mfɛ'ɛ tsi'ì tsǒ ɨ̀jwò'ò. Bo bə aa tsi'ì tsǒ mɨ̀njɔ̀ŋ mìi mɨ tsɨŋə ŋkarə, Nwì a ləə̀ àdɨ̀gə̀ ya mə a fii ŋghɛ̀ɛ̀ ǹlwi'isə̀ aa a mbo bo nɨ̂ŋkoŋə̀. 14Àa bə̀ ma bû mə Enoch, yìi mə à lɛ yòŋə a njɨ̌m Adam mɨwaa mi nto'o, à lɛ nswoŋ mbɔŋ tâ à fɛ'ɛ nlɔgɨnə a ŋgu'u mbɨ'ɨ ŋgaà yàà mə, “Yə̂ nɨ̀ M̀mà'àmbi, à ka yǐ zǐ nɨ̂ ǹnɔ̀ɔ̀ bə̂ bi ntsù'u ntsù'ù bìi mə bɨ laa aà. 15A zì aa a nsa'a ŋù ǹtsɨ̀m, ɨ nɨŋ njo a nu ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə a ghɨ̀rə ɨnnù tɨ bɔ'ɔ̀ Nwî, bo bɨ̀ ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə a ghàà mɨghàà mî swèrə̀ ǹswerə mìi mə ŋgǎŋghɨ̀rə̂ ɨ̀nnù jì bɨ, bɨ̀ tɨ̀ bɔ'ɔ̀ Nwî bɨ ghàà ǹloŋ ŋgaà yì aà. 16Bə̀ ma bû à nɨ bə̀ bìi bɨ nwurɨkə aa tsi'ì nwùrɨ̀kə̀ a ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨtsɨ̀mə̀. M̀fɨrə nɨ bə̀ bî mɔ'ɔ, ǹyoŋə nɨ̂ ɨ̀nnù jìi ǹjyǎnû jyaa yə̀'ə̀tə̀ aa, ŋ̀ghaa nɨ mɨ̀ghàà mɨ kɨ̂ntə̀rə̀ si'i si'i, ǹlə'ə nɨ̂ bə̀ mə bɨ tswe nɨ̂ ɨ̀nnù jìi mə bo lɔ̀ɔ̀ aà. 17Lâ, bù, bɨlɨ̂m ba bìi mə mə̀ kɔ̀ŋə̀ aa, tâ nɨ̀ wa'atə annù ya mə ŋgǎŋntoo Mmà'àmbî yì'ì Yesu Kristo lɛ nswoŋ a mbìì aà. 18Bo lɛ nswoŋ mə, “À ka yǐ bə wa njwî ǹlwì'ì ǹjɨ̀m tâ bə̀ yi ntɨgə ŋwyɛ bə̂, bə̀ bìi mə bɨ ka yǐ kɨ yǒŋ ɨnnù tɨ bɔ'ɔ̀ Nwî jìi mə njyǎ nû yàà ɨ̀ yə̀'ə̀tə̀ aà. 19Àa bə̀ bya mə bɨ zì nɨ̂ ànnǔ ayàtə̀ a tɨtɨ̀ɨ bə̀ aa, mbə bə̂ bɨ mbi bù bìi Àzwì Nwî a boŋə a mbo bo aà. 20Lâ, ŋ̀ghɛɛ nɨ bù, bɨlɨ̂m ba bìi mə mə̀ kɔ̀ŋ aa, ta nɨ̀ ka mbɔɔ nɨ̂ ghuu, ŋkwi ŋkɔ'ɔ a mûm àbìintɨɨ̀ ya yìi mə a naŋsə nlaa maŋsə aà. Ka ntsà'àtə̀ nɨ̂ Nwî a mûm Àzwì Nwî. 21Nɨ̀ ləə ɨbɨ̀ɨnû ghuu a mûm àkɔ̀ŋnə̀ Nwî, ŋ̀ka nyu'utə nɨ̂ ŋ̀ko mɨ̀lɨ̀ŋnə̀ M̀mà'àmbî yì'inə̀ Yesu Kristo, mə à ka yǐ fa ntswêntɨ̀ɨ̀ yìi ɨ̀ lwì'i nɨ̂koŋ aa a mbo bì'inə̀. 22Nɨ̀ ka ŋko mɨlɨ̀ŋnə̀ bə̀ bìi mə bɨ lɨ̀gɨ̀tə̀ aà. 23Nɨ̀ ka nyweensə bî mɔ'ɔ a ajàŋə nɨ twɛɛ nɨ̂ waa mfi'isə nɨ a mum mɔ'ɔ; ǹdɨ'ɨ nɨ̂ ŋ̀ko mɨ̀lɨ̀ŋnə̀ nɨ nɨ̀bɔ'ɔ̀ a mbo bə̀ bi mɔ'ɔ̀, lâ tâ nɨ̀ baa ɨtsə̀'ə̂ jyaa jya jìi mə bɨ sɨŋ nɨ ɨ̀nnǔ njyǎnnu jìi bɨ yə̀'ə̀tə̀ aà. 24Tsɨ̂tsɔ̀ŋ a mbo yu wa yìi mə mbə a tswâ ghuu mə nɨ̀ wa'à wò, mə yu zì nɨ bù tɨ̂ àlɔ̀'ɔ̀, nɨ nɨ̀dorə, a mum nɨ̀gha'à ni nìi nɨ ŋwèènə̀ aa, 25a mbo Nwìŋgɔ̀ŋ yûyɨgə̀, Ŋ̀gàŋnywèènsə̂ yi'inə̀, ǹtsya a njɨ̌m Yesu Kristo Mmà'àmbî yi'inə̀, tâ nɨ̀gha'a nì wè, nɨ nɨ̀fɔ̀ nî wè, nɨ mɨ̀tɨ̀ɨ̀, nɨ mɨ̀dà'a tâ mɨ̀ tswe ghu mbo ǹlɔgɨnə a ŋgu'u, ŋ̀kɨ ntswe ghu mbo tsɨ̀tsɔ̀ŋ, ǹlwi'i nɨ̂ŋkoŋə̀. Amen


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\