Lukas 10

1Ma ya à ghə̀ə kɨ tsyǎ Mmà'àmbi a bû ǹtsɔ'ɔ bə̂ bi mɔ'ɔ mɨ̀ghum mi sàmbaa ntsò baa ntoo waa mə tâ bo tsya mbìì yì ŋ̀ka nzinə bi baa bi baa ŋghɛɛ nɨ̂ ɨ̀too nɨ̂ ɨ̀dɨ̀gə̀ tsi'ì tsɨ̀m jìi mə yu ka bɔ̌ŋ zì ghu aà. 2À kà mə̂ aa ntoo waa nswoŋ mə, “Mɨjɨ mɨ bè mə̂ a nsoo gha'a lâ bɨ̀fù'ù bâŋnə̀ ŋ̀kə'ətə; nɨ̀ ka ntsa'atə Nwî mə tâ M̀mà'àmbî m̀bɔ̂ŋ ǹsòò à too ŋgǎŋfà'à tâ ɨ̀ ghɛɛ mfù'ù mɨjɨ̂ mi myâ.” 3Nɨ̀ ghɛɛ lâ, a ajàŋə mə mə̀ too ghuu aa, nɨ ghɛɛ tsi'ì tsǒ mbinjə̀rə̀ a tɨtɨ̀ɨ nàaŋgwyɛ̀. 4Nɨ̀ tsuu mû àbàa ŋkabə tugɨtə, ntsuu abàà kɨɨ tugɨtə, ntsuu ntam kɨɨ tugɨtə, ǹtsuu kɨ təə a ntsà'àtə ŋù tsù a mânjì. 5Bɛɛ nɨ̀ yi ŋghɛ̀ɛ̀ ŋ̀kuu nɨ̂ ǹda yìi nɨ̀ ŋkuu ghu aa nɨ̀ fòò ǹswoŋ mə, ‘Â M̀bɔɔnə kuu fàa nda laa.’ 6Bɛɛ mə ŋù m̀bɔɔnə a tswe ghu boŋ mbɔɔnə ya ɨ̀ ka kuu ghu nû, a tsuu ghu tswe boŋ mbɔɔnə̂ yùù ya ɨ̀ ka bɨ̀ɨ kuu fu a nu bù. 7Bɛɛ nɨ̀ ghɛɛ ŋkuu nɨ̂ ǹda yìi nɨ̀ kuu ghu aa, nɨ̀ lwi'ì maa nda ŋka njɨ ŋkɨɨ nno nɨ̂ àyoo yìi bɨ fa a mbo bù aà. Ǹloŋ mə wa bɨ tswe nɨ̀ ŋ̀ka ntû ŋ̀gàŋàfà'à. Nɨ̀ tsuu a mɨla'a kɨ kuu ghɛɛ, ɨ kuu bɨ̀ɨ̀. 8Bɛɛ nɨ̀ yi ŋghɛ̀ɛ̀ ŋkuu a atoo, bɛɛ bɨ kwɛrə ghu sɨgɨ̀nə̀, nɨ̀ ka ǹjɨ ayoo yìi bɨ fa a mbo bù aà. 9Nɨ̀ ghurə̀ mɨ̀ghɔ̀ɔ̀ mìi mɨ tswe a nu bə̀ ghu aa, ntɨgə nswoŋə ŋkɛ'ɛnə a mbo bo mə, ‘Wa annù nɨfɔ̀ Nwî a zì mə̂ ŋ̀koontə a nu bù.’ 10Lâ, mbə nɨ̀ yi ŋkuu nɨ atoo bɨ tuu ghuu ghu kwɛrə, nɨ̀ fɛ̀'ɛ ŋghɛɛ a mɨ̂mfâŋnə̀ ǹswoŋ mə, 11‘Àbɨ̀rə ala'à yuu yìi mə a ghɨrə mbanə a mɨkòrə bì'ì aa, bì'i yɛtə̂, a ndɨ̀'ɨ mə kaa bì'inə̀ sɨ̀ nɨ̂ ànnǔ tsu tswê. Lâ bì'i swoŋ a mbo bù mə ànnù nɨfɔ̀ Nwî a zì mə̂ ŋ̀koontə a nu bù.’ 12Mə̀ swòŋə a mbo bù mə ŋgɨ'ɨ̀ àtoo mà ya a njwî ǹtsɔ̀'ɔ̀tə mɨ̀sa'a ɨ̀ ka yǐ tsyàtə yî Sodom. 13“Ŋ̀gɨ'ɨ yì ŋ̀wè ɨ̀ tswe a nu wò m̀bâ Chorazin, bo bɨ̀ a mbo wò mba Bethsaida, nloŋ mə bɨ lɛ mbaa bə ghɨ̀rə ɨnnù jî wè jî wè jû mə bɨ ghɨ̀rə a ala'a bù aa a ala'a Tyre kə̀ Sidon boŋ bɨ lɛɛ̀ m̀bəŋkə mɨ̂ntɨɨ̀ myaa tɛtə̀, ǹtɨgə ŋwɛ'ɛ atsə̀'ə̀ nɨwo ŋkɨ mfu'u atû yaa nɨ̂ àbû. 14Lâ a ka yǐ swèrə a mbo bù wa jwî ǹstsɔ̀'ɔ̀tə mɨ̀sa'a ɨ tsyàtə̀ a mbo Tyre bo Sidon. 15Ŋ̀gaa yò ɨ bə mə akə aa ɛ, a Kapernaum? Ò ghɨ̀rə ŋwa'atə mə bɨ ka kɔ'ɔsə gho a aburə aa ɛ? Wa bɨ ka yǐ mà'à gho ò sɨgə ŋghɛɛ a bâŋnsɛ̂.” 16Yesu a swoŋ a mbo ŋgǎŋyəgə̂nnù ji jya mə, “Ŋù yìi mə a bìî ànnù yìi nɨ swoŋə aa, à bìi aa annû yâ. Ŋù yìi a ntùû ànnù yìi nɨ swoŋə aa, a kɨ ntuu aà ghâ. Ŋù yìi mə à tùu gha aa, à kɨ ntuu aa ŋù yìi mə à lɛ ntoo gha aà. 17Bə̀ bya mɨ̀ghum mi sàmbaa bɨ lɛ mbɨ̀ɨ̀ nɨ nɨ̀dorə nswoŋ mə, “M̀mà'àmbî tsi'ì bɨ̀demon bɨ ghɨ̀rə̀ ǹyu'unə nɨ̂ yi'i nloŋ ɨkûm ghô.” 18A swoŋ a mbo bo mə, “Mə̀ ghɨ̀rə nyə Satan a lô a aburə ŋwo tsi'ì tso mbə̀ŋ yî ŋ̀wà'àkə̀. 19Yə̂ nɨ̀, mə̀ fà mə̂ àda'a a mbo bù mə nɨ̀ ka ntəəntə a atu no bo bɨ̀ bàŋgaa, ŋkɨ ŋgha'a ada'a ŋgàŋkɨ̀bàà wa kaa tâ àyoò tsu wa'à ghuu ləənsə̀. 20Lâ ta nɨ̀ tsuu kɨ dorɨtə bə mə ɨ̀zwì jî bɨ yu'unə nɨ̂ ghuu, nɨ̀ ka ndorɨtə nɨ̀ bə mə bɨ ŋwà'ànə̀ mə̂ mɨkûm muu a aburə.” 21A bə maa noò, Yesu a dorɨtə̀ a mûm Àzwì Nwî ǹswoŋ mə, “Taà, mə̀ fâ m̀bɨ'ɨkə̀ yî ŋ̀wè a mbo wò a Mmà'àmî àbùrə̀ bô ǹsyɛ nloŋ mə ò lɔ̀'ɔ̀sə ɨnnù jûla a mbô ŋ̀gàŋmɨtsyɛ̀ bo bɨ̀ bə̀ bìi bɨ zi annù aa, mbàŋnə̀ ǹdɨ'ɨ a mbo bɔɔ bì bɔrə̀. Ɨ̀ɨ̀ŋə, Taà ghà, a bə̂ àjàŋ yìi mə ò lɛ ntaŋtə a njɨ̀mə̂ àbɔ̀ŋəntɨɨ̀ yo aà. 22Taà ghà à mà'àtə̀ mə ŋgɔ̀ŋ ǹjoò tsɨ̀m a mbo mə̀. Kaa mbə ŋù wa'ǎ ŋù yìi Mu à nɨ ghu aa zi ntsya a Ta. Kaa ŋù a wa'ǎ a Ta ŋkɨ nzi ntsya Mu, mə mbə a tsuu ŋû yìi mə Mu à kɔ̀ŋə mə yu dɨ̀'ɨ̀ a Ta ghu mbo aa bə̂. 23Yesu a bəŋkə̀ yi nswoŋ a mbo ŋgǎŋyəgə̂nnù ji jya mə, “M̀bɔɔnə a mbo mi'i mìi mə mɨ yə annù yulà mə nɨ yə aà, 24ǹloŋ mə mə̀ swòŋə a mbo bù tsi'ǐ annù nɨ̂koŋə mə, ŋgǎŋntoo Nwî jî ghà'àtə̀ bo bɨ̀ bɨ̀fɔ̀ bî ghà'àtə̀ bɨ lɛ sɨ yə̀'ə̀tə̀ a nyə ma juù ɨ̀nnù mə nɨ yə aa, la kaa wa'à yə̂. Ǹyə'ətə nɨ a nyu'u ɨnnù jû mə nɨ yu'u aa kaa wa'à yu'ù.” 25Ŋù ǹdɨ'ɨ Nɔ̀ŋsə̀ yì mɔ̀'ɔ à lɛ ŋkwà'ànə̀ yi nswoŋ mə, “Ǹdɨ̀'ɨ̀nnù, m̀bə mə̀ ghɨ̀rə mə akə mbɔŋ jɨ ɨlòŋ aa ɛ? 26A betə̀ yi mə, “O twoŋə nyə mə bɨ ŋwa'anə aa a mûm àŋwà'ànə̀ Nɔ̂ŋsə̀ aa mə akə aa ɛ?” 27A kwi'i mə, “Tɨgə ŋkɔ̀ŋə M̀mà'àmbi Nwìŋgɔ̀ŋ ghò nɨ̂ ǹtɨɨ̀ ghô tsɨ̀m, nɨ̂ ǹtswêntɨ̀ɨ̂ yǒ ɨ tsɨ̀m, nɨ mɨ̀tɨ̀ɨ̂ mo mɨ̀tsɨ̀m bo bɨ̀ nɨ mɨ̀tsyɛ̂ mo mɨ̀tsɨ̀mə̀. Ɨ kɨɨ tɨgə kɔ̀ŋə ndɨ̂m ghò tsǒ ɨ̀bɨɨ nû ghô. 28Yesu a swoŋ ghu mbo mə, “Ò kwi'i tsi'ì sɨgɨ̀nə̀. Ka ŋghɨ̀rə̀ ma mùu ajàŋ boŋ ò ka tswe ntɨ̀ɨ̀. 29Àjàŋ mə à lɛ sɨ lɔ̀ɔ ndɨ̀'ɨ mə ànnù yi a tsinə aa, a bû m̀betə Yesu mə, “Ǹdɨm ghà aa wò aa ɛ?” 30Yesu a kwi'i ghu mbo mə, “Ŋù yì mɔ̀'ɔ à lɛ nlǒ a ala'a Yerusalem ŋka nsɨgə ŋghɛɛ a Jericho, bɨ̀yərə bɨ tswâ yi, ntsɔ'ɔtə ɨtsə̀'ə̀ ghu nu, naŋsə ŋghɔɔ yi tsi'ì sɨgɨ̀nə̀, a tɨgə̌ ŋkwo, bo ma'àtə̀ ǹlo waa, 31Ŋ̀gàŋmà'a Nwì yî mɔ̀'ɔ à lɛ ŋka nzi maa mânjì, à zì mə̂ m̀fɛ'ɛ ghu nu aa, ǹdaŋsə mbɛ̀ɛ̀, ǹstya yi. 32Mu Levi yî mɔ̀'ɔ à lɛ ŋkɨ nzi nyə, ŋ̀ghɨrə tsi'ì maa ajàŋ, ǹdaŋsə mbɛ̀ɛ̀ ntsya yi, 33Lâ ŋù baSamaria yî mɔ̀'ɔ yìi à lɛ ŋka ŋghɛɛ a nɨghaa yu aa, à lɛ nzì nyə, ŋkɔ mɨlɨ̀ŋnə̀ yì. 34Ŋ̀ghɛɛ ghu mbɛ̀ɛ̀, nsi'i ɨla'à ji jya, ǹnɨŋə afù ghu ŋkwerə, ntswesə yi a nɨ nàa yu, ǹlɔgə yi ŋghɛɛ nɨ ghu a nda bɨ̀gɨ̀ɨ̀, a nlèntə̂ yi ghu. 35Bo yu lɛ ghu, àbɛ̀ɛ̀ a fù'ù mə̂, a ghə̂ yi kɨ ghɛ̀ɛ̀, m̀fi'i bɨthousand bi baa, mfa a mbo ŋù ǹlintə ǹdâ bɨ̀gɨ̀ɨ̀ wa, ǹswoŋ mə, “Ka nlìntə̀ nii, bɛɛ mə a lɔgə ŋkabə ntsyà yulà, boŋ maa bǔ bènsə̀ fu, a noò yìi mə bɨ̀ɨ̀ aà.’ 36Yesu a betə̌ ndɨ̀'ɨ̀ nɔ̀ŋsə̀ wa mə, “Ò wà'àtə mə ǹdɨm ŋù wa mə bɨ̀yərə bya lɛ ŋghɔ̀ɔ̀ yi aa, a tɨtɨ̀ɨ bə̀ buà bi tarə, à nɨ wò aa ɛ?” 37A kwi'i mə, “Ŋù wa mə à lɛ ŋko mɨlɨ̀ŋnə̀ yì aà.” Yesu a swoŋ ghu mbo mə, “Ghɛ̀ɛ ŋkɨ ŋka ŋghɨ̀rə̀ maa ajàŋə̀.” 38Yesu bo bɨ̀ ŋgǎŋyəgə̂nnù ji ɨ lɛ ghɛɛ ŋkuu a nɨkurə ni mɔ'ɔ, màŋgyɛ̀ yi mɔ̀'ɔ, ɨ̀kûm yi ɨ bə Marta, a twoŋə̀ yi a nda yu, 39Muma bɨ̀ màŋgyɛ̀ wa, ɨ̀kûm yi ɨ bə Mary a tswê bo yu. Yesu à zì mə̂ aa, a zî ǹtswe yi tsi'ì a mbɛ̀ɛ mɨkòrə Yesu, ǹyu'utə nɨ̂ ànnù yìi à lɛ sɨ dɨ̀'ɨ̀ aà. 40Lâ Marta à lɛ sɨ nwùgə nû yi, ŋwa'a tsi'ǐ annǔ a ŋghɨ̀rə mɨ̀jɨ a mbo bɨ̀gɨ̀ɨ̀ byâ. À lɛ nzì ǹswoŋ a mbo Yesu mə, “M̀mà'àmbî, ò sɨ̀ yə mə à nɨ̂ ànnù yì bɨ mə mumaà à ghɨ̀rə, mə à mà'àtə̀ gha tsi'ì mə̀ mə̀, mə̀ yə nɨ̀ ŋgɨ'ɨ a nɨ mɨ̀jɨ mù aa ɛ? Ghààntə̀ yi tâ à zi ŋkwɛtə ghâ.” 41Yesu a betə̀ ghu mbo mə, “Marta, Marta! O nwùgə nû yò si'i a nɨ ɨ̀nnù jî ghà'àtə̀! 42Àyoo yì fùùrə̀ a ku'unə a ntswe nɨ̀ yù. Mary à tsɔ̀'ɔ̀ mə mbɛ̀ɛ̀ yî sɨgɨ̀nə̀ kaa mbə ŋù a wa'à ghu mbo kwɛrə̀.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\