Lukas 11

1Yesu à lɛ sɨ tsà'àtə̀ Nwî a adɨgə yî mɔ'ɔ, à màŋsə̀ aa, ŋ̀gàŋyəgə̂nnù yì yî mɔ̀'ɔ a swoŋ ghu mbo mə, “M̀mà'àmbî, dɨ̀'ɨ ntsà'àtə Nwî a mbo bì'ì, tsǒ mə Jɔn à lɛ ndɨ̀'ɨ̀ a mbo ŋgǎŋyəgə̂nnù ji aà.” 2Yesu a swoŋ a mbo bo mə, “Nɨ̀ kɨɨ tɨ tsà'àtə̀ Nwî nɨ̀ swoŋ mə: “Taà yì'ì, ghɨ̀rə tâ bì'i ka ŋgha'asə Ɨkûm ghô. Tâ ànnù nɨfɔ̂ yo à zi. 3Ka mfa mɨjɨ mìi mə mɨ ku'unə a mbo bì'ì aa a njwi njwî; 4ŋ̀kɨ ŋka nlì'ìnə̀ nɨ̂ ɨ̀fansənnù ji'i, nloŋ mə bì'i ŋkɨɨ nli'inə nɨ̂ jì bə̂ bìi mə bɨ fànsə a nu bì'ì aà; ǹtsuu kɨ bii bì'ì ka ŋwo nɨ̂ àkwà'ànə̀ bə̂. 5A bû ǹswoŋ a mbo bo mə, “M̀bə ŋù nɨ̀bô ghùù a ghɛɛ̀ a mbo nsûkà'â yì nɨ̂ ǹtɨɨ ɨtugə nswoŋ ghu mbo mə, ‘Ǹsû ghà, tsɔ'ɔsə gha nɨ̀ ŋ̀kya abaa ji tarə; 6ǹloŋ mə ǹsû ghà yî mɔ̀'ɔ à lo nɨghaa a asà'a agha'a nzì, kaa mə̀ wa'à nɨ̂ àyoo nɨjɨ a mfa ghu mbo tswê. 7M̀bə nsû yì wa a nɔŋə a ɨkuu ŋkwi'i ghu mbo mə, ‘Tsuu ŋgɨ'ɨ a mbo mə̀ fa; mə̀ tsètə̀ mə abà'â yâ, bì'i bɨ̀ bɔɔ̀ ba nɔ̂ŋtə̀; kaa mbə mə̀ wa'à bù m̀bɨɨnə a mfâ àyoo a mbo wò aa ɛ?’ 8Mə̀ swòŋ a mbo bù mə, mbə tuu bɨ̀ɨ̀nə fa ayoo ghu mbo mə à nɨ nsûkà'â yì aa, lâ ǹyoŋə ajàŋ yìi mə à ghɛ̀ɛ nɨ̂ m̀bìì ŋ̀ka mbetə kaa wa'à lò aa, à ka bɨ̀ɨ̀nə fa njoò tsɨ̀m jìi mə a lɔ̀ɔ̀ aà. 9Ma mùu ajàŋ, mə̀ swòŋə a mbo bù mə, Nɨ ka mbetə boŋ bɨ ka fa a mbo bù; nɨ̀ ka nlɔɔ boŋ nɨ̀ ka yə; nɨ̀ ka ŋkwɛntə boŋ bɨ̀ ka ŋa'a fa a mbo bù. 10Ǹloŋ mə ŋù ǹtsɨ̀m yìi a betə aa, a kwɛrə; ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə a kɨɨ nlɔɔ aa a yə̂. Ŋù yìi mə a kwɛ̀ntə̀ aa bɨ kɨɨ̀ ŋ̀na'a ghu mbô. 11Tà yî tsù à tswe a tɨtɨ̀ɨ bù mə mbə mû yì a betə fɨbwɛ̀, a tswe tɨ̀ fa fɨ̀bwɛ̀ m̀baŋnə mfa bə no ghu mbo 12kə̌ a betə nɨbòò nɨ ŋgu ghu mbo a bâŋnə̀ m̀fa bə̂ àŋgaa ghu mbo aa ɛ? 13Mbə bù bìi mə nɨ̀ nɨ ŋgǎŋghɨ̀rə ɨnnù jɨ̂ bɨ aa, nɨ̀ zi ajàŋ yìi mbə nɨ̀ ka mfa njoo jì sɨgɨ̀nə̀ a mbo bɔɔ̀ buu, nɨ̀ sɨ̀ wa'atə̀ mə mbə Taà ghùù yìi mə à tswe a aburə aa a naŋsə ŋkɔŋtə a mfâ Àzwî yi a mbo bə̀ bìi mə bɨ betə nɨ̂ yi ghu aa ɛ? 14Yesu à lɛ sɨ fi'i azwì yî bɨ yìi mə a lɛ mbə yî tɨ ghàà; nòò yìi mə àzwì yî bɨ ya a lɛ mfɛ̀'ɛ̀ aa, àkɨko'o ya a lɔ̀gɨ̀nə̀ ŋka ŋghaa bə̀ bìi bɨ lɛ nyə aa bɨ yɛrə tsi'ǐ mbə̂ ànnù. 15La bo bî mɔ'ɔ bâŋnə̀ ǹswoŋ mə, “A fi'i nɨ̂ ɨ̀zwì jî bɨ ntsyà aa a njɨ̌m Beezebul, m̀fɔ̀ ɨ̀zwì jî bɨ wâ;” 16La bə̀ bya bi mɔ'ɔ, a ŋkwà'ànə yu, bɨ bâŋnə̀ ǹswoŋ mə, tâ à ghɨrə annù yî yɛ̌yɛrə a ndɨ̀'ɨ mə Nwì à tswe bo yu. 17M̀bə yìi mə Yesu à lɛ nzi mɔ̀ɔ̀ntə̂ jyaa aa, a swoŋ a mbo bo mə, “Àla'a yìi mə a yatə waa ntəə a atutu, nto nɨ̂ waa bo nɨ bo aa, a wàŋsə̀ ŋ̀wo. Ŋ̀gwɛ̀'ɛ̀ yìi mə ɨ̀ kɨ nyàtə̀ waa laa, ɨ kɨɨ̀ ŋ̀waŋsə ŋwò. 18M̀bə a bə mə Satan à kɨ nyàtə̀ yi, boŋ à ka kɨ to nii yu mbɔŋ, tâ ànnù nɨfɔ̀ yi təə mə akə aa ɛ? Ǹloŋ mə nɨ̀ swoŋ mə mə fi'i ɨzwì jî bɨ aa nɨ̂ mɨ̀dà'à mɨ Beezebul. 19Mbə mə̀ ka mfi'i ɨzwì jî bɨ aa nɨ mɨ̀dà'à mɨ Beezebul, boŋ bɔɔ̀ buu tɨgə mfi'i aa nɨ̀ mɨ̀dà'à mɨ wo aa ɛ? M̀bɛɛ mə a bə maa ajàŋ aa, à nɨ bo bìi mə bo ka yǐ tɨgə tsə̀rə ɨ sa'à ghuu. 20Lâ m̀bə a bə mə mə fi'i ɨzwì jî bɨ aa nɨ mɨ̀dà'à mɨ Nwî boŋ ànnù nɨfɔ̀ Nwî à zì mə a mbo bù. 21Nòò yìi mə ǹtɨ̀ɨ̀ ŋù, yìi mə à tswe nɨ̂ ǹjoo mɨtsə'ə a bɛ ndùgə̂ yì aa, ǹjoò ji ɨ tswe nɨ mbɔɔnə̂; 22Lâ m̀bə nyərə yìi mə à tɨ̀nsə ntsyàtə̀ yi aa, mbə a zi boŋ à ka kwɛrə njoo mɨtsə'ə jya mə à nɨŋ ntɨɨ̀ yì ghu aa, ɨ sɛ'ɛ njoò ji tsi'ì tsɨ̀m ɨ yàtə. 23Ŋù yìi mə à sɨ njɨ̀m yà bii aa, à bii njɨ̌m ŋgàŋkɨ̀bàâ yà. Ŋù yìi mə à sɨ ghotə aa, a bàŋnə̀ nja'a aa jà'à. 24“Nòò yìi mə àzwì yî bɨ a fɛ'ɛ a nu ŋù aa, a karə a nɨ̂ àdɨ̀gə̀ yìi mə kaa ŋ̀kì ɨ sɨ̀ ghu tswê aa, ǹlɔɔ nɨ mə mbə yu mɨ̀ɨ̀ntə̀ ghu lɛ; a tuu yə aa, a swoŋ mə ‘mə̀ ka bù bɨ̀ɨ̀ gha fu a nda yìi mə mə̀ fɛ̀'ɛ ghu aà.’ 25A tɨ bɨ̀ɨ̀ ǹyə mə bɨ yɛ̀'ɛ̀ mə nda ya ɨ laa ŋkù'ùnə̀, 26boŋ à ka ghɛ̀ɛ bǔ bɨɨ nɨ̂ ɨ̀zwì ji sàmbaa jì bɨ jî dàŋ jìi ɨ bɨ'ɨ ntsyàtə̀ yi, ɨ zî ŋ̀ku'usə yi ghu tâ bo bo kuu ŋkuu ntswe ghu; bɛɛ ɨ kuu maa noò boŋ ǹtswê ŋù wa ɨ̀ ka bɨ tsyàtə ajàŋ yìi à lɛ mbə a mbìì aà. 27Àjàŋ mə Yesu à lɛ mmàŋsə nswoŋə ma jû ɨ̀nnù aa, màŋgyɛ̀ yî mɔ̀'ɔ wa atɨtɨ̀ɨ nɔ̀ɔ̀ a swoŋ ghu mbo mə, “M̀bɔɔnə a mbo màŋgyɛ̀ yìi mə à lɛ njwe gho aa bo bɨ a nɨ̂ m̀bɨɨ mìi mə lɛ nɔŋsə gho aà!” 28La Yesu a bâŋnə̀ ŋ̀kwi'i mə, “M̀bɔɔnə ɨ̀ bàŋnə̀ ǹtswe aa a mbo bə̀ bìi mə bɨ yu'u nɨghàà nɨ Nwî ǹləə aà!” 29Nòò yìi mə nnɔ̀ɔ̀ bə̂ wa ɨ lɛ nlɔ̀gɨ̀nə̀ ŋ̀ka ŋgha'atə aa, Yesu a be'enə̀ ŋka nswoŋə mə, “Nɨ̀wàà nɨ bə̂ buà tsɨ̂tɔ̀ŋ à nɨ nɨ̀wàà nî bɨ̂; bɨ lɔ̀ɔ nyə̂ àlènsə̀, la kaa mə̀ ka wa'ǎ alènsə̀ yi dàŋ a mbo bo fa ntsya alènsə̀ Jonah. 30Ǹloŋ mə ajàŋ yìi mə Jonah à lɛ mbə alènsə̀ a mbo baNineveh aa, àâ ŋ̀gɨ̀ŋgɨ̀ŋ àjàŋ yìi mə Mu Ŋù à ka bə alènsə̀ a mbo nuà nɨ̀wàà. 31M̀fɔ̀ màŋgyɛ̀ wa yìi mə à lɛ nlò a mbù'ù ǹtii aa, à ka yǐ bɨ̀ɨ̀nə a noò ǹtsɔ̀'ɔ̀tə̀ mɨsa'a bo bɨ̀ nɨ̀wàà nɨ bə̂ bû tsɨ̂tsɔ̀ŋ ɨ nɨŋə wa a ɨsa'à. Ǹloŋ mə à lɛ nlo a nlwì'ì m̀bi yù, ǹzi a a nyu'u nɨ̀ghàà nɨ mɨtsyɛ̀ a mbo M̀fɔ̀ Solomon, lâ yə̂ nɨ̀, ŋù yìi mə à kɔ̀'ɔ̀nə ntsyàtə̀ Solomon aa, à ghuà a tɨtɨ̀ɨ bù. 32Bə̀ bɨ Nineveh ka yǐ bɨ̀ɨ̀nə a noò ǹtsɔ̀'ɔ̀tə mɨ̀sa'a, ɨ təə bo bɨ̀ nɨ̀wàà nɨ bə̂ buà tsɨ̂tsɔ̀ŋ, ɨ nɨŋə waa a ɨsa'a à; ǹloŋ mə baNineveh lɛ mbəŋkə mɨ̂ntɨɨ̀ myaa wa noò mə Jonah à lɛ ŋghàà a mbo bo aà, lâ yə nɨ̀, ŋù yìi mə à kɔ̀'ɔ̀nə ntsyàtə̀ Jonah aa, à ghuà mə a tɨtɨ̀ɨ bù.” 33“Kaa ŋù à laa ŋwa'à nɨ̂ lâm kosə̀ ŋ̀ghɛɛ nnɨŋə nɨ a atà, kə̀ m̀bu nlɔ̀gə̀ nɨ̂ àntɔ̀ɔ̀ ŋ̀kusə ghu, kaa kɨ'ɨ̀ kɨ̀ɨ̀ ŋ̀kosə nnɨŋə nɨ a nji'ì ɨ̀kùù. Ŋù a kɨɨ ŋkosə lâm, a tɛ'ɛ aa a atu atɛtə̀ tà ŋù tɨ kuu a nda a yə̂ ŋ̀kà'à wâ. 34“Nɨ̀li'ì no laa mbə lâm ɨbɨɨnû ghô. Nɨ̀li'ì no bə tswe sɨgɨnə̀, bəə boŋ mbɨ̀ɨ̀ nû yǒ ntsɨ̀m ɨ̀ luu nɨ̀ ŋ̀kà'à. Lâ nɨ bə tsuu ɨ sɨgɨnə̌ tswe boŋ m̀bɨ̀ɨ̀ nû yǒ ntsɨ̀m ɨ̀ luu nɨ̀ m̀fiì ɨ̀dɨ̀gə̀. 35M̀bə yìi mə a bə ma mùu ajàŋ aa, nɨ̀ ka ntsyɛsə tâ ŋ̀kà'à yìi mə ɨ tswe a nu bù aa, ɨ tsuu bàŋnə bəŋ tɨgə ɨtugə̀. 36Mbə ɨbɨɨ nû ghuu tsɨ̀m ɨ luu nɨ̂ ŋ̀kà'à, ǹtsuu nɨ̂ àdɨ̀gə̀ yî fìì tswe, boŋ ɨ ka kɨ naŋsə ta, tsi'ì tsǒ lâm yìi mə a ta nɨ a nu bə̀ mfa nɨ̀ ŋ̀kà'à aà. 37Yesu a burə kɨ ghàa ŋù baFarɨsai yî mɔ̀'ɔ a tswoŋə̀ yi mə tâ à zi njɨ a nda yu; Yesu a ghɛɛ̀ ghu nda bo yu jɨ̂. 38Ànnù a tsyâ ŋù Pharɨsaì wa ajàŋ yìi mə lɛ nyə Yesu a jɨ tɨ̀ghə̂ à fòo nsì'i mbô. 39Yesu a swoŋ ghu mbo mə, bù ba Farɨsai, nɨ sì'i ndɔŋ bo bɨ̀ ɨ̀kaŋ tsi'ì a abɛɛ abɛɛ, la a mum, nɨ̀ bâŋnə̀ ǹluu nɨ̂ ɨ̀nnù jî bɨ, ŋkɨɨ mbaŋnə nɨ̂ ǹjoo bə̂ ŋ̀kwɛrə, 40ɨtɨ̀rə ndə jî tsu! Nɨ̀ sɨ̀ zi mə ŋù yìi mə à lɛ naŋsə abɛɛ laa, a nɨ yu mə à lɛ ŋkɨ nnaŋsə mum aa ɛ? 41Lâ tâ nɨ̀ baŋnə mfa njoò tsɨ̀m ghu mum a ŋkwɛtə ŋgàŋə̂fum ghu, nɨ̀ bə ghɨ̀rə̀ ma mùu ajàŋ, boŋ a ka bə annu yìi a ku'unə aà, tâ ǹjoò tsɨ̀m a mbo bù ɨ̀ laa. 42“Lâ ŋ̀gɨ'ɨ yì ŋ̀wè a nu bù m̀bâ baFarɨsai! Ǹloŋ mə nɨ lɔ̀gə̀ nɨ̂ ǹjoo aghɔ̀'ɔ̀ bo bɨ̀ bàmbɔ̀rə̂ buu ǹyatə nɨ̀ nɨ̂ ɨ̀tɨɨ nɨ̀ghum, mfa nɨ̂ àtɨ̀ɨ̀ yì fùùrə̀ a mbo Nwì, lâ kaa wa'à nɨ̂ ànnù yìi mə a tsinə aa ghɨ̀rə, kaa wa'à nɨ̂ Nwî kɨɨ ŋkɔŋə; boŋ nɨ ghɨ̀rə̀ nɨ̂ ɨ̀nnù ma jû tsi'ì tsɨ̀m, kaa wa'à nɨ̀ ji mɔ'ɔ mà'àtə̀. 43Ŋ̀gɨ'ɨ yì ŋ̀wè a nu bù mbâ baFarɨsai! Ǹloŋ mə nɨ kɔ̀ŋə a ntswe nɨ̂ ɨ̀lə̀ŋ jìi mə ɨ kɔ'ɔnə aa a mûm ǹdaŋghòtə bù, ŋ̀kɔŋə nɨ mə tâ bə̀ ka nzi ntsà'àtə̀ nɨ̂ ghuu a ɨdɨgə mɨtaa, 44Ŋ̀gɨ'ɨ yì ŋ̀wè a nu bù! Ǹloŋ mə nɨ̀ bə tsi'ì tsǒ mɨ̀syɛ̀ mìi mə kaa bɨ sɨ̀ lênsə̀, kaa bə̀ wa'à yə̂, ǹtsya ghu ɨtu tɨ̀ zî.” 45Ŋù yî mɔ̀'ɔ a tɨtɨ̀ɨ ŋgǎŋndɨ'ɨ nɔ̀ŋsə̀ jya a kwi'i a mbo Yesu mə, “Ǹdɨ̀'ɨ̀nnù, ò swoŋ ma mùu ajàŋ ŋkɨɨ mbəgɨtə aa yi'i.” 46Yesu a swoŋ mə, “Ŋ̀gɨ'ɨ yì ŋ̀wè a nu bù m̀bâ bɨdɨ̀'ɨ̀ bɨ bɨ̂nɔ̀ŋsə̀! Ǹloŋ mə nɨ bè'èsə̀ bə̂ nɨ̂ àbè'è yìi mə a tsya waa a mbè'ê. Kaa bù bûmbɔŋ kaa nɨ̀ wa'à zî àjàŋ yìi mə mbə nɨ̀ tɛ'ɛ̀ ŋ̀koontə abè'è ma yû kə̌ ŋkwɛtə wa tâ bo be'e. 47Ǹdɔ̀ɔ̀ a atu bù! Ǹloŋ mə nɨ bɔɔ mɨsyɛ̀ mɨ ŋgǎŋntoo Nwì bìi mə bɨ̀taà buu lɛ nzwitə aà. 48Maa ajàŋ nɨ̀ nɨ bə̀yəfə ŋkɨɨ mbeentə nɨ ɨnnù jìi mə bɨ̀taà buu lɛ mbù'ù aà; ǹloŋ mə bo lɛ nzwitə waa, nɨ̀ bâŋnə̀ m̀bɨɨnə mbɔɔ mɨsyɛ̀ myaa. 49M̀bə yìi mə a bə ma la aa, mɨ̀tsyɛ̀ mɨ Nwî mɨ swoŋ mə, ‘Mə̀ ka too ŋgǎŋtoo jya, bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋnswoŋənnù Nwî tâ bo zwitə bî mɔ'ɔ ŋkɨ ŋka ntsɔ'ɔ akòrə̀ bî mɔ'ɔ,’ 50ta tâ àləə ŋgǎŋntoo Nwî tsɨ̀m, yìi mə bɨ lɛ nsaansə nlɔgɨnə a nlɔ̀gɨ̀nə mbi aa, ta bɨ̀ betə a mbo nɨ̀wàà nɨ bə̂ buà, 51ǹlɔgɨnə nɨ̂ àləə Abel ŋghɛɛ nywe'e nɨ̂ à yì Zechariah yìi mə bɨ lɛ nzwitə a tɨtɨ̀ɨ nɨ̀kèntə̀ nɨ mà'anwì bo bɨ̀ Àdɨgə ya yìi mə a laa màŋsə aà. Ɨ̀ɨ̀ŋə, mə̀ swoŋə a mbo bù mə bɨ ka yǐ betə aləə̀ yaa a mbo nɨ̀wàà nɨ bə̂ buà. 52Ŋ̀gɨ'ɨ yì ŋ̀wè a nu bù mbâ Ŋ̀gǎŋndɨ̀'ɨ bɨ̀nɔ̀ŋsə̀, ǹloŋ mə nɨ̀ kwɛ̀rə̀ mə̂ bɨ̂key bɨ mɨtsyɛ̀ bìi mə bɨ ŋa'a mânjì; nɨ̀ tuu ŋkuu, ŋkɨ ŋkɨŋ bə̂ bî mɔ'ɔ mə tâ bɨ̀ tsuu kɨɨ kuu. 53Àjàŋ yìi mə Yesu à lɛ mmà'àtə̀ waa ŋka ŋghɛɛ nii aà, ŋ̀gǎŋndɨ̀'ɨ bɨ̀nɔ̀ŋsə̀ bo bɨ̀ baFarɨsai lɔgɨ̀nnə̀ ŋka lɨgɨtə nɨ̂ ɨ̀nnù jya mɨ Yesu à lɛ nswoŋə aa tsi'ì nɨ̀ mɨ̀tɨ̀ɨ̀ ŋ̀kɨɨ mbetə nii nɨ̂ ɨ̀nnù jî ghà'àtə̀, 54mə mbə a swoŋə̀ ànnù yî bɨ yì tsu tâ bo tswa yi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\