Lukas 12

1Àjàŋ mə nnɔ̀ɔ̀ bə̂ wa ŋkam nɨ̀ ŋ̀kam ɨ lɛ nzì ŋ̀ghotə, ntɨgə ntinə waa ntinə ŋghɛɛ aa, Yesu a lɔ̀gɨ̀nə̀ m̀foo nswoŋ a mbo ŋgǎŋyəgə̂nnù ji mə, “Nɨ̀ ka ntsyɛsə ghuu nɨ̂ m̀bɛ̀'ɛ̀ àbaa baFarɨsai, yìi mə à nɨ abagɨlə̀ aà. 2Kaa àyoò yì tsu a sɨ̀ ghu tswê mə bɨ bɔɔntə mə kaa bɨ ka yǐ wa'à fùrə̀, kə̀ mə a ləəntə yìi mə kaa a ka yǐ wa'à fɛ̀'ɛ̀ yɛntə tâ bɨ̀ zi. 3Ɨ̀nnù tsɨ̀m jìi mə nɨ̀ swòŋə a mûm ɨ̀tugə aa, bɨ yu'u a nlaà ɨ̀dɨ̀gə̀. Ɨ̀nnù jìi mə nɨ̀ kɨ ntsùmtə̀ a adɨgə yî lɔ̀'ɔ̀sə̀ aa, ba yǐ tɨgə təə a ɨtu mɨla'a ɨ kɛ̀'ɛ̀nə̀. 4“Mə̀ swòŋə a mbo bù, ɨ̀ka'â jâ, mə, nɨ̀ tsuu kɨ bɔ'ɔ bə̂ bìi mə mbə bɨ zwitə̀ tsi'ì m̀bɨ̀ɨ̀nu, kaa wa'à annǔ dàŋ bû ŋ̀ghɨrə aa bə̂. 5La mə̀ ka bàŋnə ŋwà'àsə̀ ghuu nloŋ ŋû yìi mbə nɨ̀ bâŋnə̀ ŋ̀ka mbɔ'ɔ aà: Nɨ̀ ka mbɔ'ɔ yu wa yìi mə a zwitə, ŋkɨ ntswe nɨ mɨ̀dà'à a mà'a a mum mɔ'ɔ Satan; ɨ̀ɨ̀ŋə, mə̀ swòŋə a mbo bù mə nàa mbɔ'ɔ nii. 6Tɨgə bɨ fèè bântswaŋə̀ bi ntaà aa nɨ bɨ̀kabə̀ bi baa aa ɛ? Kaa Nwì a wa'à nɨ̂ ǹtswaŋə̀ ma yû tsi'ì yî fùùrə̀ li'ìnə̀. 7Yə mbà, à zi ndùu ɨnǒŋtu jìi ɨ tswe a atu bù aa tsi'ì tsɨ̀m; tsuu kɨ bɔ'ɔ, nɨ̀ tswe nɨ̀ ǹdùù, ǹtsyatə bântswaŋə̀ a nnɔ̀ɔ̀. 8Mə̀ ghɛɛ̀ nɨ̀ m̀bìì a nswoŋ a mbo bù mə, ŋu yìi mə à bii gha a nsi mi'i bə̀ aa, Mu Ŋù à ka yǐ kɨɨ bii yi a nsi mi'i baangel bɨ Nwî; 9la ŋù yìi à tuu gha a nsi mi'i bə̀ aa, bɨ ka yǐ kɨɨ tuu yi a nsi mi'i baangel. 10Ŋù ntsɨ̀m yìi mə à ghàa ànnù yî bɨ nloŋ Mu Ŋù aa bɨ ka yǐ lì'ìnə ɨfansənnù ji; lâ ŋù yìi mə à bə̀gɨ̀tə Azwì Nwî aa, kaa bɨ ka yǐ wa'à ɨfansənnù ji li'ìnə̀. 11Nòò yìi mə bɨ lɔ̀gə̀ nɨ̂ ghuu nzi nɨ gho a ndâŋghotə bo bɨ a nsi bɨ̀sa'a bɨ ala'a bo bɨ̀ bɨ̀tà bɨ ala'a aa, nɨ̀ tsuu kɨ wa'a annù yìi mə nɨ̀ ka swoŋ kə̀ ajàŋ yìi mə nɨ̀ ka kwi'i aà; 12nloŋ mə Azwì Nwî a ka dɨ̀'ɨ annù yìi mə nɨ̀ ka swoŋə aa maa noò.” 13Ŋù yì mɔ'ɔ wa atɨtɨ̀ɨ nnɔ̀ɔ̀ a swoŋ a mbo Yesu mə, “Ǹdɨ̀'ɨ̀nnù swoŋ a mbo mumaà tâ à yatə njoo jìi mə Taà à lɛ mmà'àtə̀ aa a tɨtɨ̀ɨ bì'iyu.” 14Yesu a kwi'i ghu mbo mə, “M̀bâ ghû, a gha nɨ̂ ǹsa'a mɨ̀sa'a kə̀ nyàtə̂ njoo a tɨtɨ̀ɨ bù aa a tsɔ̀'ɔ wò lɛ? 15Yesu a ghɛ̀ɛ̀ nɨ̀ m̀bìì ǹswoŋə a mbo bo mə, “Nɨ̀ ka ntsyɛsə ŋkɨɨ ntsu'utə nɨ̂ ghuu nloŋ aghə̀'ə̀nə tsɨ̀m yìi mə a ghɨ̀rə̀ bə̀ yə'ə̀tə̀ nɨ̂ ǹjoo aà; ǹloŋ mə ntswêntɨ̀ɨ ŋù kaa à laa ŋwa'a aa njoo jì wè jìi mə à tswe nɨ ju aa bə̂.” 16A ghɛɛ̀ nɨ̂ m̀bìì ǹswoŋ nɨghàà nî nanaa a mbo bo mə, “Àbwènə nsyɛ ŋgàŋkabə̀ yì mɔ̀'ɔ a lɛ fi'isə mɨjɨ tsi'ǐ a mbə nù; 17a naŋsə̀ ǹtswe ŋwa'atə annù yìi mə mbə yu ghɨrə̀ aa, m̀betə mə ‘Mə̀ ka naŋsə ghɨ̀rə̀ aa mə akə ɨ tswe nɨ̂ ɨ̀tà jìi mə ɨ gha'atə mə mbə mə̀ fu'ù mɨ̀jɨ ma mù ǹləə ghu aa ɛ.’ 18A swoŋə a atu ɨbɨɨ nû yi mə, “Ànnù yìi mə mə̀ ka ghɨ̀rə a nɨ mə: mə̀ ka sà'a ɨtà jya tsi'ì tsɨ̀m bu ghùrə̀ jî wè, jìi mə mbə lɔgə̀ mɨ̀jɨ aa mya bo bɨ̀ ǹjoò jyâ tsɨ̀m. 19Mə̀ ghɨrə ma la, boŋ mə̀ ka tɨgə swoŋ a mbô ǹtɨɨ̀ gha mə, ǹtɨɨ̀ ghâ, wa ò lə̀ə njoo a atà ɨ gha'a ŋgha'a ajàŋ mə mbə ò jɨ a atu ɨlòò ɨ̀lòò; lɔ̀ɔ lâ àdɨ̀gə̀ ǹtswe ghu, ntɨgə njɨ ŋkɨɨ no, ŋkɨɨ ndorətə.’ 20Lâ Nwì a swoŋ ghu mbo mə, ‘Àtɨ̀rə̀ ndə yî tsu! Mə̀ ka twoŋ ntɨɨ̀ gho nɨ̀tugə sii, tâ ǹjoo jya mə ò fù'u ŋghotə aa tâ ɨ̀ tɨgə mbə ji wo aa ɛ?’ 21À nɨ̂ a ŋgɨŋgɨ̀ŋ a mbo ŋù yìi mə a ghotə nɨ̂ ǹjoo, ǹlə̀ə̀ nɨ̂ a tâ ǹloŋ ɨ̀bɨɨ nû yi, kaa wa'à nɨ̂ ǹjoo a mbɛ̀ɛ Nwì bâŋnə̀ ǹtswe.” 22A bû ǹswoŋ a mbo ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji mə, “Ma mùu ajàŋ mə̀ tɨgə̀ ǹswǒŋ a mbo bù mə nɨ̀ tsuu ɨnnù kɨ wa'a nloŋ ntswêntɨ̀i yùù, mə nɨ̀ ka jɨ aa akə̀, kə̀ ǹloŋ ɨbɨ̀ɨ̀nû ghuu, mə nɨ̀ ka wɛ'ɛ aa akə̀ lɛ. 23Ǹloŋ mə ǹtswêntɨ̀ɨ̀ ɨ̀ tsyàtə mɨ̀jɨ, ɨ̀bɨɨ nu ɨ kɨ̂ ǹtsyatə ɨtsə̀'ə̀. 24Nɨ̀ wa'atə ŋɨ̀ŋyâ, kaa ɨ sɨ njoo bwe'e, kaa wa'à nɨ̀ mɨjɨ kɨɨ mfu'u, kaa wa'à nɨ mɨ̀ntàŋ kə̀ nɨ̂ ɨ̀tà tswê, lâ Nwìŋgɔ̀ŋ a jɛ'ɛ̀ nɨ̂ waa. Nɨ̀ sɨ̀ nɨ̂ ǹdùù tswê ǹtsyatə bɨ̂sɨŋ ma bû aa ɛ? 25M̀bə ŋù nɨ̀bù yî tsù a ku'ùsə̀ mûbàŋtə̀ a nɨ̂ ǹtswêntɨ̀ɨ̀ yì ǹloŋ mə a wa'a ɨnnù aa ɛ? 26Ma mùu ajàŋ, mbə nɨ̀ tsuu zi ajàŋ yìi mə mbə nɨ̀ naŋsə̀ ŋ̀ku'usə tsi'ì mûntsìrə̂ àyoo tsi'ì tsǒ ma yû, nɨ̀ mbû ǹtɨgə wa'a nloŋ njoo ji mɔ'ɔ aa a ya aa ɛ? 27Nɨ̀ lentə ɨbwì'i ŋgɛ̀ɛ̀, ǹyə a ajàŋ mə ɨ kwe aà; kaa ɨ sɨ nwùgɨ̀nə̀ kaa wa'à nɨ̂ àsìsì kɨɨ mba'a; la mə̀ swoŋ a mbo bù mə, tsi'ì m̀fɔ̀ Solomon a mûm nɨgha'a ni nɨ tsɨ̀m, kaa à lɛ ŋkɨ'ɨ atsə̀'ə̀ yî tsu wɛ'ɛ tâ à bɔŋ mbə tsi'ì tsô jyaa. 28Lâ m̀bə Nwì a ka ŋwɛ'ɛ ɨ̀tsə̀'ə̀ a nû ŋ̀gɛ̀ɛ̀ yìi mə ɨ kwe nɨ a atu mɨ̂nta'a sìi a lo tɨ bə a yɔɔ bɨ tɔɔ̀ a abu aa, nɨ̀ sɨ̀ mɔɔ̀ntə̀ mə mbə a wɛ'ɛ̀ ɨ̀tsə̀'ə̀ a nu bù ǹtsyatə aa ɛ? Àbìintɨɨ̀ yuu a kə'ə bə laa aa a ya ɛ? 29Maa ajàŋ, nɨ̀ tsuu kɨ betə mə, nɨ̀ ka jɨ aa àkə̀, kə̀ nɨ̀ ka no aà àkə̀ lɛ, tâ mɨ̀ntɨɨ̀ muu tsuu ɨnnǔ ɨ kɨ wa'a. 30Ǹloŋ mə à nɨ̂ ɨ̀nnù jìi mə bɨ̀tɨ̀zî Nwî bɨ si'isə nɨ mɨ̀bɨ̀ɨ̀mɨnû myaa nlɔɔ aà; la Taà ghùù à zi mə nɨ boŋ njoo mà jû. 31Lâ tâ nɨ̀ baŋnə ŋka nlɔɔ annù nɨfɔ̀ Nwî boŋ à ka fa njoo mà jû a mbo bù. 32“Nɨ̀ tsuu kɨ bɔ'ɔ mbâ bɔɔ bɨ mbînjə̀rə̀ bâ, ǹloŋ mə, Taà ghùù a dorɨtə a mfâ ànnù nɨfɔ̌ aburə a mbo bù. 33Fèe nɨ̀ ǹjoò juu mfa a mbô ŋ̀gǎŋə̂fumə tǎ tswe nɨ̂ ɨ̀bàà ŋkabə jìi mə kaa ɨ sɨ sà'àkə̀ aà, ɨ lə̀ə afù'ù yùù a atà a aburə, a adɨgə yìi kaa ŋkabə ɨ̀ sɨ ghu mɛ, kaa bɨ̀yərə wa'à ghu kuù. Kaa nsə̀bə̀ wa'à nɨ̂ ŋ̀kabə ghu kɨɨ njɨ aà. 34Ǹloŋ mə adɨ̀gə̀ yìi mə afù'û yo a tswe ghu aa, ǹtɨɨ̀ gho ɨ ka kɨɨ tswe aa ghu. 35Nɨ̀ ka kwerə mɨkò muu ŋkɨɨ ŋkosə nɨ bɨ̀lâm buu bɨ̀ ka ŋkɨ, 36mbə tsi'ì tsǒ ŋ̀gàŋafà'à yìi mə a yu'utə masa yì yìi mə à tswe a adɨgə adìnà nɨyɔ'ɔ̀ aa, mə mbə a ghɨrə mbɨ̀ɨ̀ ŋkwɛntə abà'à a wâŋsə̀ ŋ̀ŋà'a a kuù. 37M̀bɔɔnə a mbo ŋgǎŋafà'à jìi mə masà wàà a bɨ̀ɨ̀ ǹyə waa bɨ tswê nɨkərə̀ aà; mə̀ swoŋ tsi'ì ànnù nɨ̂koŋ a mbo bù mə, tâfà'â wàà wa à ka bàŋnə wɛ'ɛ atsə̀'ə afà'â yi, ɨ ghɨ̀rə tâ bo tswe a atu atɛtə̀ tâ à tsyasə mɨjɨ a mbo bo. 38À ka bə annù nɨdorə a mbo ŋgǎŋfà'à jìi mə mbə a ka mbɨɨ nɨ̂ ǹtɨ̀ɨ̂ ɨ̀tugə̀ kə̀ nɨ̂ ǹtsyàtə̂ ǹtɨ̀ɨ̂ ɨ̀tugə bo tswê nɨkərə̀ aà! 39Lâ tâ nɨ̀ zi mə, m̀bɔ̂ŋ ǹdâ à laa bə zi noò yìi mə ǹyərə̂ à ka zì ghu aa boŋ kaa à sɨ̀ mà'àtə̀ mə bɨ̀ zi mbəgə ndâ yì. 40Nɨ̀ kɨ ŋka ntswe nɨkərə̀; ǹloŋ mə Mu Ŋù à ka yǐ zì aa a noò yìi mə nɨ̀ sɨ wa'atə mə à ka zì ghu aà. 41Peta a betə̀ Yesu mə, “Mmà'àmbî, o swoŋ nɨghàà nî nanaa nû aa a mbo bì'ì kə̀ a mbo bə̀ bɨ̀tsɨ̀mə̀ aa ɛ? 42Yesu akwi'i ghu mbo mə, “Yu'u nɨ annù ǹloŋə ŋgàŋàfà'à yìi a fà'à nɨ̂ ǹtɨɨ̀ yi tsɨ̀m ŋkɨ mbə yì mɨ̀tsyɛ̀ yìi mə mbə Masa yì a lə̀ə̀ mə tâ a ka nlintə njoò ji, ŋkɨɨ nyatə nɨ mɨjɨ a noò mɨ̀jɨ aà. 43M̀bɔɔnə a mbo ŋgàŋàfà'à ma ghû yìi mə mbə Masa yì a bɨ̀ɨ̀ ǹyə a fa'à maa ajàŋ aà. 44Mə̀ swoŋ tsi'ì ànnù nɨ̂koŋ a bo bù mə à ka tɨgə nlə̀ə ŋgàŋàfà'à ma wa mə tâ à tɨgə nlintə nɨ̂ ǹjoò ji tsɨ̀mə̀. 45Lâ m̀bə ŋ̀gàŋàfà'à wa a baŋnə nswoŋ a mbo yumbɔŋ mə, ‘Masa ghu à tɨ̀gə a mɨɨ̀,’ m̀baŋnə ŋka ŋku nɨ̂ ŋgǎŋafà'à jya jî m̀bâŋnə̀ bo bɨ̀ jì bâŋgyɛ̀, ŋkɨɨ njɨ, nno, ntɨgə mbaanə nii, 46boŋ Masa ŋgǎŋafà'à jya à ka zì a nɨ̂ ǹjwi bo bɨ̀ nòò yìi mə kaa à sɨ̀ wa'atə mə à ka bɨ̀ɨ̀ ghu aà. Bɛɛ a bɨɨ aa boŋ à ka tsə ŋgɨ'ɨ ghu nu, kɨ nɨŋə yi a tɨtɨ̀ɨ̂ ŋ̀gǎŋàfà'à jìi mə kaa bɨ sɨ nɨ mɨ̀ntɨɨ̀ myaa mɨtsɨ̀m fa'a. 47Ŋ̀gàŋàfà'à yìi mə à zi annù yìi mə Masà yì a lɔ̀ɔ̀ aa, la kaa wa'à nû yì taŋtə̀ kə̀ ŋkɨɨ mfa'a annù yìi mə a lɔ̀ɔ̀ aa, bɨ ka yǐ naŋsə ghɔ̀ɔ̀ yi. 48“Lâ ŋ̀gàŋàfà'à yìi mə kaa à sɨ̀ zi annù yìi mə Masa yì a lɔ̀ɔ̀, m̀fa'a annù yìi mə boŋ bɨ ghɔɔ yi ghu aa, bɨ ka yǐ ghɔ̀ɔ̀ yi tâ à kə'ətə̀. Ŋù yìi mə bɨ fâ àyoo ghu mbo a gha'atə̀ aa, bɨ ka yǐ kɨɨ lɔ̀ɔ̀ a ŋkwɛrə̂ àyoo ghu mbo tâ à gha'atə̀; ŋù yìi mə bə̌ fa njoo jì ghà'àtə̀ ghu mbo aa, bɨ bɛ mə à ka bìnsə̀ jìi mə ji gha'atə ntsyà. 49“Mə̀ lɛ nzì aa a ŋghɨ̀rə mə tâ m̀bi ŋka ŋkhɨ; ǹyə'ətə̀ nɨ mə boŋ ɨ lɛɛ̀ m̀bàa ntɛ'ɛ nlɔgɨnə ŋka ŋkhɨ! 50Mə̀ tswe nɨ̀ ŋkì yìi mə mə̀ tswe nɨ̂ ŋkwɛ̀rə̀ aà; kaa mbə ntɨɨ̀ gha ɨ wa'à nɨ̂ m̀bɔɔnə tswê ǹywe'e a noò yìi mə mə̀ ka yǐ màŋsə̀ aà! 51Nɨ laà mɔɔntə nɨ mə mə̀ sɨgə fàa a atu nsyɛ aa a mfa m̀bɔɔnə aa ɛ? Ŋ̀gaŋ, mə̀ swòŋə a mbo bù mə mə̀ bàŋnə nzì aa nɨ̂ àyàtə̀; 52ǹloŋ mə, ǹlɔgɨnə tsɨ̂tsɔ̀ŋ, a nda yìi bə̀ tswe ghu bi ntaà aa, bɨ ka yàtə tâ bì bi baa ka tonə nɨ̂ bì bi tarə̀; 53bɨ ka yàtə̀ waa, tâ tà bo mû yì yî m̀bâŋnə̀ ka ntonə, tâ ma bo mû yì yî màŋgyɛ̀ ka ntonə, tâ manə̀ bo ŋ̀gwɛ mû yì kɨ ŋka ntonə.” 54Yesu a ghɛɛ̀ nɨ̂ m̀bìì ǹswoŋə a mbo ǹnɔ̀ɔ̀ bə̂ wa mə, “Nɨ̀ bə yə tâ m̀bà'à ɨ̀ ka ŋkɔ'ɔ a mbɨ̂ ǹtso nòò boŋ nɨ̀ burə nswoŋ mə, ‘mbə̀ŋ ɨ̀ ka loo’; nɨ̀ swòŋə a kɨ̂ m̀fɛ'ɛ maa ajàŋə̀. 55Nɨ̀ bə yə tâ àfìsə̀ à ka nzi a mbɨ ntii, boŋ nɨ swoŋə mə, ‘àbabə yì tɨ̀ɨ̀ a ka zì’; a kɨ̂ m̀fɛ'ɛ maa ajàŋə̀. 56Ŋ̀gǎŋabagɨlə̀! Nɨ̀ zi aa tsi'ì ǹtɔ'ɔtə ɨ̀lènsə̀ jìi mə nɨ yə ɨ fɛ'ɛ̀ nɨ a nsyɛ bo bɨ̀ a mbà'à àbùrə̀, a ghɨ̀rə akə̀ mə tâ nɨ̀ tsuu a ntɔ'ɔtə ɨnnù jìi mə ɨ fɛ̀'ɛ̀ fàa nɨ yulà ŋ̀gù'ù aa zi aa ɛ? 57Nɨ̀ tuù ǹlɔ̀ɔ̂ ànnù jî tsinə a ŋghɨ̀rə aa a ya? 58Bu ŋù yìi mə à nɨ̀ŋə ɨsa'a a nu wo aa, mbə bù yu ka ŋghɛɛ a nsi ŋ̀gàŋnsa'a mɨ̀sa'a, ò ywe'etə̀ mə mbə bǔ yu mâŋsə̀ a mânjì. Tâ à wa'à gho a mbo ŋ̀gàŋnsa'a mɨ̀sa'a wa fa, tâ ŋ̀gàŋnsa'a mɨ̀sa'a wa tâ à fa gho a mbo ŋù bɨ̀burə̀sì tâ ŋù bɨ̀bùrə̂sì wa à nɨŋə gho a atsaŋə̀. 59Mə̀ swǒŋ tsi'ì ànnù nɨ̂koŋ a mbo wò mə ò bə kuu wa atsaŋ boŋ ò ka tɨgə tswe ghu ɨ ywe'e a noò yìi ò ka yǐ màŋsə tu ŋkabə yìi mə o tswa nii ghu aa tsi'ì ǹtsɨ̀m, ɨ sɨgə ywe'e nɨ̂ ànini yìi a lwi'i aà.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\