Lukas 13

1À lɛ mbə maà noò aa, bə̀ bî mɔ'ɔ lɛ nswoŋ a mbo Yesu àjàŋ yìi mə Pilato à lɛ nswoŋ bɨ zwitə baGalilea bî mɔ'ɔ a noò yìi mə bɨ lɛ nzì ŋ̀ka nzwitə njoo mmà'à Nwì aà. 2Yesu a kwi'i a mbo bo mə, “Nɨ̀ mɔ̀ɔ̀ntə mə ma buù baGalilea lɛ ŋkwo aa nloŋ mə bo lɛ mbə ŋgǎŋghɨ̀rə̂ ɨ̀nnù jî bɨ ntsyàtə baGalilea bî mɔ'ɔ bɨ̀tsɨ̀m aa ɛ? 3Mə̀ swòŋə a mbo bù mə, Ŋ̀gaŋ; mə̀ swoŋ a mbo bù mə nɨ̀ bə tuu mɨ̂ntɨɨ̀ muu bəŋkə mmà'àtə ɨbɨ̂ ghuu boŋ bù bɨ tsɨ̀m nɨ̀ ka yǐ kɨɨ kwo tsǒ bo. 4Kə̀ nɨ̀ wà'àtə mə akə nloŋ baSiloam bya nɨ̀ghum ntsò ji nɨfwaa, bìi mə àtu nda nɨ̀kàŋ ya ɨ̀ lɛ ŋwò ǹzwitə aa, nɨ̀ mɔ̀ɔ̀ntə mə bo lɛ mbə ŋgǎŋghɨ̀rə̂ ɨ̀nnù jì bɨ ntsyàtə bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bìi bɨ lɛ ntswe a Yerusalem aa ɛ? 5Mə̀ swòŋə a mbo bù mə Ŋ̀gaŋ; nɨ̀ bə tuu mɨ̂ntɨɨ̀ muu bəŋkə boŋ nɨ̀ ka yǐ kɨɨ kwo maa ajàŋə̀.” 6A bû ǹswoŋ nɨghàà nî nanaa a mbo bo mə: “Ŋù yî mɔ̀'ɔ à lɛ mbě ati ajɔ̀ɔ̀ a mûm ŋ̀kya yu; à lɛɛ̀ ǹzi a lèntə, nyə mə kaa a lɛ wa'à koonə̀. 7A swoŋ a mbo ŋù lèntə̂ ŋ̀kya wa mə, ‘Yə̂, àa ɨ̀lòò ji tarə mə mə̀ zì mə̂ ǹlentə ati yû, kaa wa'ǎ ajɔ̀ɔ̀ ghu atu yə̂. Wǎ mmà'a a nsyɛ̂; a tàsə adɨgə nsyɛ yù aa a ya aa ɛ?’ 8Ŋ̀gàŋnlèntə̂ ŋ̀kya wa a kwi'i mə, ‘Taà, mà'àtə tâ yuà àlòò a ku'usə ntsyà, mə̀ ka toŋ m̀fə̀ŋ ɨ karəsə ɨ nɨŋ ntsà'à ghu. 9Bɛɛ mə a bə fìi alòò, sɨ̀ yə mə a ka koonə mɨ̂ntà lɛ, bɛɛ a tuu koonə, boŋ ò ka tɨgə wǎ mmà'à a nsyɛ̂.’” 10À lɛ mbə a njwîŋgɔ̀ŋ yî mɔ̀'ɔ Yesu a tswê a mûm ǹdâŋghòtə ŋka ndɨ'ɨ nɨ̂ ànnù Nwî ghu. 11Màŋgyɛ̀ yî mɔ̀'ɔ à lɛ ntswe ghu yìi mə àzwì yî bɨ a lɛ ntswe ghu nu, ŋ̀ghɨ̀rə̀ a ghɔɔ̀ a atû ɨ̀lòò nɨghûm ǹtsò ji nɨfwaà; ǹtɨgə ŋgɨmnə ntəə, kaa wa'ǎ a sentə ɨ̀bɨ̀ɨ nû yi zî. 12Nòò yìi Yesu à lɛ nyə yi aa, nswoŋ mə, “Màŋgyɛ̀, wa nɨ̀ ghɔ̀ɔ̀ no nya nɨ mà'àtə̀ mə̂ ghô.” 13À lɛ ŋghɛ̀nsə abô yi nnɔŋsə ghu nu, a burə̀ ǹtɨgə nsentə nû yì, ntsinə ntəə, ǹtɨgə ŋgha'asə nɨ̂ Nwî. 14Ǹdɨɨ̀ ǹdâŋghòtə̀ lɛ nlwìsə ntɔŋ nloŋ mə Yesu à lɛ ŋghùrə mâŋgyɛ̀ wa a njwîŋgɔ̀ŋ aà, ǹtɨgə nswoŋə a mbo bə̀ bìi bɨ lɛ ntswe ghu aa mə, “Ǹjwi ɨfà'à ɨ tswe ghu aa ji nto'o; nɨ̀ ka nzi nɨ̂ ǹjwi mà jû tâ bɨ̀ ghurə ghuu, ntsee bə a njwîŋgɔ̀ŋ kɨ zì.” 15M̀mà'àmbi à lɛ ŋkwi'i ghu mbo mə, “Wò ŋ̀gàŋàbagɨlə̀! Ŋù nɨ̀bù yî tsù à sɨ mbɔ̀ŋ yì kə̀ jàkâsì yì fɛɛ mfi'sə a tà a njwîŋgɔ̀ŋ, ŋ̀ghɛɛ nɨ yu a ntsǔ ŋkì mə tâ ɨ̀ no ŋkì aa ɛ? 16Lâ, yə̂ nɨ̀, a nɨ mu Abraham yî mɔ̀'ɔ à ghuà yìi mə Satan à lɛ ŋkòò nɨ̂ àtsaŋ, ɨlòò nɨghûm ǹtsò nɨ̀fwaa, a sɨ̀ ku'ùnə̀ mə mbə bɨ kɛtə atsaŋə̀ yi ya a njwîŋgɔ̀ŋ aa ɛ?” 17À kwì'ì mə̂ ma mùu ajàŋ aa, atu ŋgàŋkɨ̂bàâ ji jya a lɛ ndɨ̀rə̀; bə̀ bya bɨ̀tsɨ̀m bɨ tɨgə̀ ǹdorətə nloŋ ɨnnù jî yɛ̌yɛrə jya mɛ à lɛ ŋghɨ̀rə̀ aà. 18Yesu a tɨgə̀ ǹswoŋ mə, “Ànnù nɨfɔ̌ aburə a bə aa tsǒ àkə̀ aa ɛ? Kə̀ m̀bə mə̀ fɨgɨ̀nə̀ aa nɨ̂ àkə̀ aa ɛ? 19A bə aa tsi'ì tsǒ àbùrə mâghum, yìi mə ŋù à lɛ nlɔ̀gə̀ ŋ̀ghɛɛ mbwe'e a mûm ŋ̀kya yu; fɨ too ŋkɔ'ɔ ntɨgə mbə ati, bɨ̀sɨŋ bɨ tɨgə̀ ǹzi ŋghùrə̀ nɨ̂ ǹdâ jyaa nɨ̂ ǹtaà ji.” 20Yesu a ku'ùsə̀ ǹswoŋ mə, “M̀bə̂ mə̀ fɨgɨ̀nə̀ ànnù nɨfɔ̀ Nwî aa nɨ̂ àkə̀ aa ɛ? 21A bə aa tsi'ì tsǒ m̀bɛ̀'ɛ̀ àbaa yìi mə màŋgyɛ̀ a lɛ nlɔ̀gə̀ ǹnɨŋə a mum àbaa yì ghà'àtə̀ a ghɨrə̀ àbaa ya a tɨ̀gə̀ ŋ̀kɔ'ɔ ŋgha'a ŋgha'a aà.” 22Yesu à lɛ mbù ŋ̀ghɛɛ ntsyà a mûm ɨ̀la'a jì wè bo bɨ̀ jì kə̀kə̂, ǹdɨ'ɨ nɨ nɨ̀ghàà nɨ Nwî ghu, a ajàŋ mə à lɛ sɨ kɔ'ɔ ŋghɛɛ nɨ a Yerusalem aà. 23Ŋù yì mɔ'ɔ a betə̀ ghu mbo mə, “Taà, â ka yǐ yweenə tsi'ì m̀bùmtə̀ bə̂ aa ɛ?” Yesu a kwi'i mə, 24“Nɨ̀ ka ŋgaansə mɨtɨ̀ɨ̂ muu a ŋkuu nɨ̂ ǹtsǔ nda yì kə̀'ə̀tə̀ wâ; ǹloŋ mə bə̀ bì ghà'àtə̀ ka yǐ kɨ ywe'etə a ŋkuu ghu, kaa wa'à bàŋnə̀ ǹzi a ŋkuù. 25Nòò yìi mə mbɔ̂ŋ ǹda à bɨ̀ɨ̀nə̀ mə̂ ǹtsetə abà'à aa, bəə boŋ bù ka tɨgə təə a abɛɛ tɨgə kwɛ̀ntə̀ nɨ̂ àbà'à ya ɨ swoŋə nɨ mə, ‘Taà, ŋa'à bì'ì kuu!’ Tâ à kwi'i a mbo bù mə, ‘Kaa mə̀ sɨ̀ adɨgə yìi nɨ̀ lo ghu aa zî.’ 26Tâ nɨ̀ lɔgɨnə ŋka nswoŋə nɨ mə, ‘bì'ì lɛ sɨ jɨ ŋkɨɨ no bi'inə̀, ò kɨɨ̀ ǹdɨ'ɨ nɨ̂ ànnù Nwî a mûm àla'a bì'ì.’ 27Lâ tâ à swoŋə a mbo bù mə, ‘Kaa mə̀ sɨ̀ adɨgə yìi nɨ̀ lo ghu aa zî.’ Nɨ̀ lo ghuu a mbɛ̀ɛ mə̀ ŋ̀ghɛɛ mba ŋgǎŋmbu'u ɨ̀nnù jì bɨ̀!’ 28Nɨ̀ ka yǐ tɨgə yə̀'ə ɨ kurə nɨ̂ mɨ̀sɔ̀ŋə̂ muu, a noò yìi mə nɨ̀ ka yǐ yə Abraham bo Isaac nɨ Yakob, nɨ̂ ŋ̀gǎŋntoo Nwî tsɨ̀m tâ tswe a mum nɨ̀fɔ̀ nɨ Nwî. Tâ bɨ̀ baŋnə ntii ghuu mfɛ'ɛsə a abɛɛ! 29Bə̀ ka yǐ lo a mbɨ nsa'a noò bo bɨ a mbɨ ntso nòò, a mbɛ̀ɛ̀ m̀bɨtu bo bɨ̀ mbɨntii, ɨ zǐ tswe a atu atɛtə̀, ɨ tɨgə jɨ nɨ̂ àdinà a mûm ànnù nɨfɔ̀ Nwî. 30Yə̂, bə̀ bî mɔ'ɔ bìi à nɨ bɨlwì'ì bɨ njɨ̀m tsɨ̂tsɔ̀ŋ aa ka yǐ tɨgə bə bɨ̂tsyà bɨ mbìì, tâ bə̀ bî mɔ'ɔ bìi mə à nɨ bɨtsyà bɨ mbìì tsɨ̂tsɔ̀ŋ aa tâ bɨ̀ tɨgə bɨ̂lwì'ì bɨnjɨ̀mə̀.” 31Tsi'ì maa noò baFarɨsai bî mɔ'ɔ bɨ lɛ nzì a mbɛ̀ɛ Yesu, ǹswoŋ ghu mbo mə, “Lò faà mə ŋghɛɛ a adɨgə yi dàŋ ǹloŋ mə Herod a lɔ̀ɔ nzwitə wò.” 32Yesu a kwi'i a mbo bò mə, “Nɨ̀ ghɛɛ nswoŋə a mbo nɨ̀màŋ ma nya mə, ‘Yə̂, sìi mə fi'i ɨzwì jî bɨ a mum mɨ̀ntɨɨ bə̀, ŋ̀kɨɨ ŋghurə nɨ mɨ̀ghɔ̀ɔ̂ myaa, ɨ ghɛ̀ɛ ywe'e a yɔɔ, a tɨ bə nɨ̂ ǹjwi ji tarə, mə̀ mâŋsə ɨfà'â ghâ.’ 33Lâ mə̀ tswe nɨ̀ ŋ̀ghɛ̀ɛ nɨ̀ m̀bìì sii, bo a yɔɔ, nɨ̂ ǹjwi yìi ɨ̀ yòŋtə aà; kaa a sɨ̀ tsinə̀ mə mbə bɨ zwitə̀ ŋ̀gàŋntoò Nwì a adɨgə dàŋ ǹtsyatə a Yerusalem. 34Wɛɛ, Yerusalem! Yerusalem! O zwitə ŋgǎŋntoo Nwî, ǹtumtə nɨ̂ bə̀ bìi mə a too aa nɨ̀ ŋ̀gɔ̀'ɔ̀! Ŋ̀gàà jî ghà'àtə̀ mə̀ lɔ̀ɔ̀ mə̂ mə mə zutə ghuu tsǒ mə ŋ̀gu zutə bɔɔ̀ bi a mɨbǎ yuu aa, kaa nɨ̀ wa'à biì. 35Tsɨ̂tsɔ̀ŋ bɨ ka mè'è ghuu bo bɨ̀ ndâ yùù. Mə̀ bû ǹswoŋ a mbo bǔ mə, ka nɨ̀ ka wa'à gha bù ǹyə nywe'e a noò yìi mə nɨ̀ ka yǐ tɨgə swoŋə nɨ mə, ‘Mbɔɔnə a mbo ŋù yìi mə a zì nɨ̂ Ɨ̀kûm M̀mà'àmbi aà!’”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\