Lukas 14

1A bə nɨ̂ ǹjwîŋgɔ̀ŋ yî mɔ̀'ɔ Yesu a ghɛɛ̀ a njɨ a nda ǹsa'à àla'a yì mɔ̀'ɔ mə à lɛ mbə ŋû baFarɨsai, à tswè mə̂ ghu aa, bɨ ka ŋ̀kəənsə nii. 2Ŋù yì mɔ'ɔ à lɛ ntswe ghu mə nû yì ɨ̀ lɛ ŋkɔ'ɔkə, 3Yesu a betə̀ ŋ̀gǎŋdɨ'ɨ Nɔ̀ŋsə bo bɨ̀ baFarɨsai bìi mə bɨ lɛ ntswe ghu aa mə, “Nɔ̀ŋsə̀ à laa ndɨ'ɨ mə mbə bɨ ghurə̀ ŋû a njwîŋgɔ̀ŋ kə̀ ŋ̀gaŋ aa ɛ?” 4Bo tswê waa atsitsi kaa wa'à akwi'i fâ. Yesu a lɔ̀gə̀ ŋû nɨ̀ghɔ̀ɔ̀ wa ŋghùrə̀ yi ntɨgə nswoŋ mə tâ à ghɛɛ yi. 5Yesu a tɨgə̀ ǹswoŋ a mbo bo mə, “Ŋù nɨ̀bù à tswe ghu mə mbə mû yì kə̀ m̀bɔ̀ŋ yì wô a mûn àtaa a njwîŋgɔ̀ŋ kaa a wa'à bùrə̀ ŋ̀waŋsə ŋghɛ̀ɛ̀ mfi'isə aa ɛ?” 6Kaa bɨ lɛ ŋwa'à nɨ̂ àkwi'i nɨ̂ àbetə̀ ma yû tswê. 7Yesu a ghɛɛ̀ nɨ̂ m̀bìì ǹnaa nɨghàà nî nanaa a mbo bə̀ bya bìi bɨ lɛ ntwoŋə waa wa nda aa, ǹyoŋə ajàŋ yìi mə à lɛ nyə bo tsɔ'ɔ̀ nɨ̂ ɨ̀lə̀ŋ jî kɔ̀'ɔ̀nə̀ a ntswe ghu aa, nswoŋ a mbo bo mə 8“M̀bə ŋù a twoŋə gho a adɨgə adinà nɨyɔ'ɔ, ò tsuu ghɛ̀ɛ tswe nɨ̂ àlə̀ŋ yî kɔ̀'ɔ̀nə̀, m̀bɨ̀'ɨ̀ ŋù yìi mə à kɔ̀'ɔ̀nə ntsyàtə̀ gho aa, a bû ǹyoŋ; 9boŋ ŋù wa mə à kà'a adinà ya ntwoŋə ghuu yu bɨ̂tsɨ̀mə̀ aa, à ka zǐ a mbo wò swoŋ mə, ‘Bɨ̀ɨ̀nə mfa aləŋ ya a mbo waà ŋù’, boŋ ò ka bɨ̀ɨ̀nə maà noò nɨ̂ àdɨ̀rə atu a ntswe nɨ̂ àlə̀ŋ yìi mə kaa a sɨ̀ kɔ'ɔnə̀ aà. 10Lâ m̀bə bɨ twoŋə gho nɨ̂ àdɨ̀gə adinà, ò ghɛɛ ò tswê nɨ̂ àlə̀ŋ yìi mə a tswe a njɨ̀m kaa wa'à kɔ'ɔnə̀ aà, ta bɛɛ mə mbɔ̂ŋə̀ àdinà wa a zi nyə gho, boŋ à ka swoŋ a mbo wò mə, ‘Ǹsû ghà, kɔ'ɔ ntswe nɨ̂ àlə̀ŋ yî ŋɛ̀nə̀ yî’; maa noò boŋ bɨ ka fa aghu'usə̀ a mbo wò a tɨtɨ̀ɨ bə̀ bìi mə bǔ bo ka tswe wa atu atɛtə̀ aà. 11Ǹloŋ mə ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə a ŋee nɨ̂ nû yì aa, bɨ ka sɨgɨsə yi, ŋù yìi mə a bàŋnə̀ ǹsɨgɨsə nɨ̂ ɨ̀bɨɨ nû yi a nsyɛ aa, bɨ ŋɛntə̀ yi.” 12Yesu a ghɛ̀ɛ̀ nɨ̂ m̀bìì ǹswoŋ a mbo ŋù wa mə à lɛ ntwoŋə yi mə tâ à zi njɨ aa mə, “M̀bə ò ka ntwoŋə bə̂ a adɨgə adinà, ò tsuù tsi'ì ɨ̀kà'â jo, kə̀ bɔɔ bɨ maà bo, kə̌ ŋgǎŋgwɛ̀'ɛ̂ jo, kə̌ ŋgǎŋmbɛ̀ɛ̂ ǹdùgə̂ jo jì wè ɨ twoŋə. Nloŋ mə ò bə ghɨ̀rə̀ ma la boŋ bo kɨ ŋkà'â yaa adinà ŋkɨ ntwoŋə ghô, tâ ma ya a bə mɨtunɨ̀ mô. 13La mbə ò ka'a adinà, ò twôŋ ŋ̀gǎŋə̂fum, bɨ̀Tsə̀ŋkərə̀, bɨ̀bwènkə̀ bo bɨ̀ bɨ̀fə̀'ə̀nə̀. 14Ò bə twoŋ ɨ̀jàŋ bə̂ ma jû boŋ ò ka tswe nɨ̂ m̀bɔɔnə, nloŋ mə kaa mbə bɨ wa'à nɨ̂ àyoò tsu a ŋghɨ̀rə a ntwu wò ghu aà. Ò ka yǐ kwɛrə mɨtunɨ mɨ afà'â mo wa noò mə bə̀ bìi mə ɨ̀nnû jyaa ɨ tsinə bɨ ka yǐ yweenə nɨ nɨ̀wo aà.” 15Ŋù yì mɔ'ɔ yìi mə bo bɨ̀ Yesu lɛ ntswe wa atu tɛbəl njɨ aa à yù'ù mə annù ya mə Yesu à lɛ nswoŋə aa, ǹswoŋ a mbo Yesu mə, “M̀bɔɔnə a mbo ŋù yìi mə à ka yǐ jɨ abaa a mûm ànnù nɨfɔ̀ Nwî aà!” 16Lâ Yesu a swoŋ ghu mbo mə, “Ŋù yì mɔ̀'ɔ à lɛ ŋkà'a adinà yî wè ǹtwoŋ bə̂ bì ghà'àtə̀; 17ǹjwî àdinà ya ɨ̀ kù'ù mə̂, a toò ŋ̀gǎŋafà'â ji nswoŋ mə tâ bo ghɛɛ a mbo bə̀ bya mə bɨ twoŋə waa wa adɨgə adinà aa, ǹswoŋ mə, ‘Zî nɨ̀; nòò ǹjɨ̂ àdinà ya à kù'ù mə̂.’ 18La bo bɨtsɨ̀m, yî mɔ̀'ɔ, yî mɔ̀'ɔ, bɨ lɔgɨ̀nə̀ ŋ̀ka nswoŋə nɨ̂ ɨ̀nnù jìi mə ɨ ghɨrə mə kaa mbə bo wa'à zì aà. Yì ǹtsyàmbìì a swoŋ ghu mbo mə, ‘Mə̀ yuu àbwènə nsyɛ̂ yâ, ǹtswe nɨ̂ ŋ̀ghɛɛ nlèntə̂; mə̀ bù'û m̀bo mə tâ ò ghɛɛ nswoŋ a mbo Taà ghò mə kaa mə̀ ka wa'à zì.’ 19Yì mɔ̀'ɔ a swoŋ yìi ŋgaa mə, ‘Mə̀ yuu bɨ̂kaù bɨ nlɨgə̀ ǹsòò bi nɨghum ǹtswe nɨ̂ ŋ̀ghɛɛ nlèntə̂; mə̀ jə̀ŋnə̂, ghɛ̀ɛ nswoŋ ghu mbo mə kaa mə̀ ka wa'à zì.’ 20Yì mɔ̀'ɔ a swoŋ mə, ‘Wa mə̀ yɔ̀'ɔ ŋgwɛ̂ ghà, kaa mânjì ǹzi kaa a wa'à bə̂.’ 21Ŋ̀gàŋàfà'à wa a bɨɨ̀ ŋ̀kɛ'ɛnə ɨ̀nnù tsɨ̀m a mbo Masa yì, ǹtɔ̂ŋ yì ɨ lwî, a swoŋ a mbo ŋ̀gàŋàfà'à wa mə, ‘Wàŋsə mfɛ̀'ɛ ŋghɛ̀ɛ a ɨtu mɨ̂ŋfâŋnə̀ bo bɨ̀ a ɨtəə̀ ǹdorə ɨtsɨ̀m a mûm ǹjɔ̀'ɔ̀ àla'a, ǹtwoŋ ŋgàŋə̂mfum nɨ bɨ̀Tsə̀ŋkərə̀, nɨ bɨ̀fə̀'ə̀nə̀, bo bɨ̀ bɨ̀bwènkə̀.’ 22Ŋ̀gàŋàfà'à wa à ghɛ̀ɛ̀ mə̂ m̀bɨɨ nswoŋ mə, ‘Taà, wa ànnù yìi mə ò swoŋ mə tâ mə̀ ghɛɛ ŋghɨ̀rə̀ aa, mə̀ ghɨ̀rə̀ mə̂, lâ àbwarə a burə̀ a mbo bə̀ bî ghà'àtə̀.’ 23Tâfà'à wa a ghɛɛ̀ nɨ̂ m̀bìì ǹswoŋ a mbo ŋ̀gàŋàfà'â yì wa mə, ‘Ghɛ̀ɛ nɨ̂ ɨ̀yàa ɨtsɨ̀m bo bɨ̀ a mum mɨ̀fu'u mɨ̀tsɨ̀m, ŋ̀gaansə bə̂ bìi mə ò yə aa mə tâ bo zi, ta tâ ǹdâ yà ɨ̀ luu. 24Mə̀ swoŋ tsi'ǐ annù nɨ̂koŋ a mbo wò mə, kaa ŋù wa yì tsù mə bɨ kɨ̀ fòo ntwoŋə aa kaa à ka wa'ǎ ayoo wa adɨgə adinǎ mə̀ ywe'etə̀. 25Ǹnɔ̀ɔ̀ bə̂ ɨ lɛ sɨ yòŋə̀ nɨ a njɨm Yesu; a karəkə̀ yi nswoŋ a mbo bo mə, 26“Ŋù à bə kɨ yòŋə̀ naa, ɨ tuu taà yì, nɨ̂ ǹdè yì, nɨ̂ ŋ̀gwɛ̂ yì, nɨ bɔɔ̀ bim nɨ bɔɔ bɨ maà yi bî bâŋnə̀ nɨ bì bâŋgyɛ̀ ɨ tuu, ɨ tuu ɨbɨɨ nû yi yumbɔŋ, ɨ kɨɨ tuu boŋ kaa mbə wa'ǎ ŋgàŋyəgə̂nnù ghà bə̂. 27Ŋù yìi mə à sɨ̌ ati bàŋnə̀ bàŋnə̂ yi be'è ŋ̀ka nyoŋə naa laa, kaa m̀bə wa'ǎ ŋgàŋyəgə̂nnû ghà bə̂. 28Ǹloŋ mə ŋù nɨ̀bù yìi mə a lɔ̀ɔ mbɔɔ ǹdânɨ̀kàŋ kaa wa'à fòò ǹtswe a nsyɛ, ǹtaŋtə nduu njoo jìi mə yu ka màŋsə nda ya ghu mbɔŋ nlɔ̀gɨ̀nə̀ aa, à nɨ̂ wò lɛ? 29À bə tuu maa ajàŋ taŋtə, ɨ bàŋnə fòo tumə atsənda, tsuu ŋghɛ̀ɛ̀ nɨ̀ m̀bìì a màŋsə̂ ǹda ya ɨ zi, boŋ bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bìi mə bɨ yə nda ya aa bɨ ka kɨ wyɛ̀ nii, 30ɨ swoŋə nɨ mə, ‘Ŋù ghû à kɨ̀ lɔ̀gɨ̀nə̂ ŋ̀ghùrə̂ ǹdâ, ɨ̀ tsyà mə̂ yi a mmàŋsə̂.’ 31Kə̀ m̀fɔ̀ yî mɔ̀'ɔ à tswe ghu mə mbə a ka ŋghɛɛ a mmà'â ǹtsò bô m̀fɔ̀ yî mɔ̀'ɔ, kaa wa'à a nsyɛ tswê, ǹtaŋtə mə mbə yu lɔgə̀ bə̌ ntsù'ù nɨghum mmɨrə ŋgha'a a mfɔ̀ yî mɔ'ɔ yìi mə à tswe nɨ̀ bə̌ ntsù'ù mɨghum mi mbaa aa ɛ? 32M̀bə a yə mə mbə yu wa'à gha'a, boŋ à ka too bə̂ a noò yìi mə mfɔ̀ yì mɔ̀'ɔ wa à bùrə a sà'a agha'a aa, mə mbə yu tsu'unə̀ ǹtsò wa, tâ bo yu tswe nɨ̂ m̀bɔɔnə̂. 33Mə̀ tɨgə̀ ǹswoŋə nɨ a mbo bù aa mə, ŋù tsù yìi mə à sɨ̌ njoò tsɨ̀m jìi mə à tswe nɨ ju tuu aa, kaa m̀bə wa'à ŋ̀gàŋyəgə̂nnù ghà bə̂. 34“Fɨ̀ŋgwaŋ fɨ bɔŋə̀; Lâ m̀bə fɨ̀ŋgwaŋ fɨ tuu nìi bǔ kɨ lìì, boŋ bɨ ka tɨgə bǔ ghɨ̀rə aa mə akə tâ fɨ̀ bǔ ka nlii aa ɛ? 35Fɨ bə tuu bǔ kɨ lìì boŋ kaa fɨ sɨ̀ nɨ̂ àfà'à bû ǹtswe; kaa wa'à kɨ̀ ŋ̀ku'unə a nɨŋ a nsyɛ bo bɨ̀ a bɔ'ɔ̀ ǹtsà'à. Ŋù yìi mə à tswe nɨ̂ ɨ̀tôŋnə̀ a nyu'u aa, tâ à yu'u.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\