Lukas 15

1À lɛ mbə a njwi yì mɔ̀'ɔ, ŋgǎŋkwɛrə bɨ̀taksì bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋghɨ̀rə̂ ɨ̀nnù jì bɨ zî ǹtswe a mbɛ̀ɛ Yesu a nyu'u ɨ̀nnù jìi à lɛ sɨ swoŋ aà. 2BaFarɨsai bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋndɨ̀'ɨ Nɔ̀ŋsə̀ kâ nnurəkə nswoŋə nɨ mə, “M̀bâ ghû à lɔ̀gə̀ nɨ̂ ŋ̀gǎŋghɨ̀rə̂ ɨ̀nnù jî bɨ bo bo jɨ̂!” 3Maa ajàŋ, Yesu a tɨgə̀ ǹnaa nɨghàà nuà a mbo bo: 4“Àa ghuu ŋû nɨ̀bù yìi mə mbə a tswe nɨ̂ m̀bînjə̀rə̂ ji ŋkhɨ̀ yî fùùrə̀, bɛɛ mə yì mɔ̀'ɔ bwɛ, boŋ à ka wa'à mà'àtə jya mɨ̀ghum mi bù'û ǹtsò mbù'û a atu nta'a, ŋghɛɛ ŋka nlɔɔ ya mə ɨ̀ bwɛ aa, nywe'e noò yìi mə à ka yə ma ya aa ɛ? 5Bɛɛ mə a yə, a ŋɛɛ nnɔ̀ŋsə̀ a abɛ̀'ɛ yu, ntɨgə ndorətə. 6Ǹtɨgə ŋkwɛɛ a ndùgə̀, ǹtwoŋ ɨka'à ji bo bɨ̀ bàmbɛ̀ɛ ndugə̂ bi, ǹswoŋə a mbo bo mə, ‘Bì'inə̀ ka ndorətə nloŋ mə mə̀ yə̀ mə̂ m̀bi yà ya mə ɨ̀ lɛ mbwɛ aà’. 7Mə̀ swòŋə a mbo bù mə a kɨ mbə aa tsi'ì ma mùu ajàŋ, nɨ̀dorə nì ghà'àtə̀ ka tswe a aburə mə mbə ŋù yì mbɨ yì m̀fùùrə̀ a bəŋkə ntɨɨ̀ yi, ntsyatə àjàŋə bɨ dorətə nloŋ bə̂ mɨghum mi bù'û ǹtsò bù'u bìi mə ànnù yaa a tsinə kaa wa'à nɨ̂ m̀bə̀ŋkə mɨ̀ntɨɨ̀ myaa bû ǹtswe aà. 8“Kə̀ à nɨ ghuu mâŋgyɛ̀ mə à tswe nɨ̂ ɨ̀bà'atə ŋkabə̀ ji ji nɨghum, bɛɛ mə yǐ mɔ'ɔ a bwɛ, a wa'à lâm kosə̀ nyɛ'ɛ ǹdâ yì, ǹnaŋsə ŋka nlɔɔ nywe'e noò yìi à ka yə aa ɛ? 9Bɛɛ mə a yə, a twôŋ ɨ̀kà'â ji bo bɨ̀ bambɛ̀ɛ̀ ǹdùgə̂ bi bɨ zî, a swoŋ a mbo bo mə, ‘Bì'inə̀ ka ndorətə ǹloŋ mə mə̀ yə̀ mə̂ ŋ̀kabə̀ yà ya mə ɨ̀ lɛ mbwɛ aà. 10Mə̀ swòŋə a mbo bù mə à kɨ mbə tsi'ì a ŋgɨŋgɨ̀ŋ mə, nɨ̀dorə nɨ tswe a aburə a mbo baangel bɨ Nwî ǹloŋ ŋû ŋ̀ghɨ̀rə̂ ɨ̀nnù jì bɨ yì m̀fùùrə̀ yìi mə à bə̀ŋkə ntɨɨ̀ yi aà.” 11Yesu a bû ŋ̀ghɛɛ nɨ̂ m̀bìì ǹswoŋ mə, “Ŋù yì mɔ̀'ɔ à lɛ ntswe nɨ bɔɔ mbâŋnə̀ bi baà. 12Yì ŋ̀kə̀gə wa a swoŋ ghu mbo mə, ‘Taà, yàtə njoò jo mfa jìi mə ò tswe nɨ̀ m̀fa a mbo mə̀ aa tsɨ̂tsɔ̀ŋə̀.’ Taà waa wa a tɨgə̀ ǹyatə njoo jya a tɨtɨ̀ɨ bo. 13Ǹjwi jì tsu ɨ ghə̀ mə kə tsyǎ, mu yì kə̀gə wa a ghotə̀ jìi njoo jya mfèè, ǹlɔgə ŋkabə yì m̀fɛ'ɛ ŋghɛ̀ɛ̀ yi a atoo asà'a agha'à, nta ŋgɨ'ɨ nɨ̂ ŋ̀kabə̀ yì ya, njɨ nɨ̂ m̀bi ghu. 14Nòò yìi mə ŋkabə yì ya ǹtsɨ̀m ɨ̀ lɛ mmɛ̀ aa, mɨ̀kwenə̀ yî ǹtɨ̀ɨ̀ a kuu wa ala'a, a tɨgə̀ ŋ̀karə nlɔ̀ɔ̀ nɨ̂ àyoo yì jɨ̀ kɨkaŋ, 15ŋghɛɛ ntsi'i ŋû àla'a wa yì mɔ̀'ɔ, mbu'u mbo ghu mbo mə tâ à lɔgə yì nɨ̂ ŋ̀gàŋàfà'â yì. Ŋù wa a lɔgə̀ yi ntoo a mûm ǹsòo yu mə à ghɛɛ ŋka njɛ'ɛ bɨ̂kwiŋyàmə̂ bi. 16À lɛ sɨ yə̀'ə̀tə mə boŋ yu jɨ ntsà'à bɨ̂ kwiŋyàm jyâ, la kaa ŋù wa'à ghu mbo fâ. 17À lɛɛ̀ m̀bə nɨ a njwi yì mɔ'ɔ, àtû yi a tɔŋ, a swoŋ mə, ‘Ŋ̀gǎŋafà'à Taà tsi'ì tsɨ̀m ɨ tswe nɨ̀ mɨ̀jɨ a njɨ mɨ gha'à nɨ̀ waa, lâ mə̀ tswê faà m̀baŋnə ŋkwo nɨ̂ ǹjì ghu! 18Mə̀ ka bɨ̀ɨ̀nə ɨ kwɛɛ ghɛ̀ɛ̀ a mbɛ̀ɛ Taà ghà, ɨ swoŋ gho mbo mə, “Taà, mə̀ ghɨ̀rə̂ ɨ̀bɨ a nsi mi'i Nwì bo bɨ̀ a mbo wò: 19Kaa mə̀ sɨ̀ ku'unə mə mbə ò twoŋə̀ gha nɨ mû ghò yî m̀bâŋnə̀; tɨgə nlɔ̀gə̀ gha bə tsi'ì tsǒ ŋgàŋàfà'â ghò yî mɔ̀'ɔ. 20À lɛ ntɨgə mbɨɨnə ŋka ŋghɛɛ a mbɛ̀ɛ Taà yì wâ. Lâ nòò yìi mə à lɛ mburə tsi'ì a sà'a agha'a aa, Taà yì wa a yə̂ yi, ŋ̀ko mɨlɨ̀ŋnə̀ yì, ŋ̀khə̀ ŋ̀ghɛ̀ɛ̀ ŋ̀kotə yi a ntsǔntɨɨ yu, ǹnɔŋ mɨghə̀ŋə̂ mi. 21Mu wa a swoŋ ghu mbo mə ‘Taà ghà, mə̀ ghɨ̀rə̂ ɨ̀bɨ a nsi mi'i Nwì a aburə, ŋkɨ ŋghɨrə a nu wò; wa kaa mə̀ sɨ̀ ku'unə̀ mə tâ ò ka ntwoŋə nàa nɨ mû ghò.’ 22La taà yì wa a bâŋnə̀ ǹswoŋ a mbô ŋ̀gǎŋfà'â ji mə, ‘Nɨ̀ waŋsə nzì nɨ̂ àtsə̀'ə̀ yî bɔ̀ŋ bɔŋ ya, mmà'à ghu nû; ŋkɨ ŋwɛ'ɛ nɨ̀ a karə̀ ghu mbo, nɨ̂ ǹtam ghu mɨkòrə̀; 23Zǐ nɨ̀ nɨ̂ kau wa mə bɨ naŋsə njɛ'ɛ ɨ faŋ mfaŋ aa, ŋ̀wa, tâ bì'inə̀ jɨ, ŋka ndorətə; 24ǹloŋ mə mû ghà ghû à lɛ ŋkwo, à bǔ ntswe fu ntɨ̀ɨ̀; à lɛ mbwɛ, bɨ bù mə̂ ǹyə yi fu.’ Bo lɛ ntsu'u ntɨgə njɨ ndorə. 25“À lɛ mbə maa noò aa, mu yì ndɨɨ wa a tswê a afɔ̀; nòò yìi mə lɛ ŋkwɛɛ ŋka nywe'e a mbɛ̀ɛ̀ ǹdùgə̀ bo aa, nyu'u ajàŋ mə bɨ yəə nɨ̂ ɨ̀kòò m̀bu'u nɨ̂ ŋ̀gɔ̀ɔ̀. 26A twoŋə̀ ŋ̀gàŋàfà'à wa yì mɔ̀'ɔ mbetə yi mə, a fɛ̀'ɛ̂ ànnǔ akə lɛ. 27A swoŋ mə, ‘Mu maà ghò wa à ghɨ̀rə̂ ŋ̀kwɛɛ, taà ghò a tɨgə̀ ŋ̀wa a kaù wa mə bɨ lɛ nnaŋsə njɛ'ɛ a faŋ aà, nloŋ mə à lɛ mbù ŋ̀kwɛɛ ŋkuu sɨgɨ̀nə̀ aà.’ 28Mu yì ndɨɨ wa à lɛ nlwìsə ntɔŋ, ntuu ŋkuu a ndùgə bo. Taà yì wa a fɛ'ɛ̀ ŋghɛɛ ntsi'i yi ŋka nlətə mə tâ à kuu. 29A kwi'i a mbo Taà yì mə, ‘Yə̂, mə̀ nwùgə̀ mə̂ nû ya mfa'a a mbo wò nɨ̂ ǹdùu ɨlòò jî ghà'àtə̀, kaa mə̀ lɛɛ̀ ŋ̀wa'ǎ atu a mbo wò tɨɨ̀; lâ kaa ò lɛɛ̀ ŋ̀wa'à tsi'ì mû mbi yì ŋkə̀'ə̀tə̀ a mbo mə̀ fa mə ta mə̀ wa ta bì'i bɨ̀ ɨ̀kà'â jya kurə ŋka ndorətə. 30Lâ mû ghò ghû, mə à lɛ nlɔ̀gə njoò jo ŋghɛ̀ɛ̀ bo bɨ̀ ɨ̀kwàrə̀ tâ ŋ̀gɨ'ɨ ghu aa, à tɨ̀ mə tɨ kwɛɛ aa, ò wâ kaù wa mə bɨ lɛ njɛ'ɛ a faŋ faŋ aà!’ 31Taà yì wa a swoŋ ghu mbo mə, ‘Mû ghà, ò tswe aa tsi'ì bì'ò bɨnòò bɨ̀tsɨ̀mə̀, ǹjoò jyâ tsɨ̀m ɨ kɨ̂ m̀bə̂ jô. 32A ghɨrə mbɔ̀ŋ mə tâ bɨ̀ jɨ̀ ŋka ndorətə, ǹloŋ mə mumaà ghò ghû à lɛ ŋkwo, à bu ntswe ntɨ̀ɨ̀; à lɛ mbwɛ bɨ bû ǹyə yi.’”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\