Lukas 16

1Yesu à ghɛ̀ɛ̀ nɨ̂ m̀bìì ǹswoŋ a mbô ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji mə, “Ŋ̀gàŋkabə yì mɔ̀'ɔ à lɛ ntswe ghu, yìi mə à lɛ ntswe nɨ̂ ŋ̀gàŋàfà'à a lêntə̀ nɨ̀ ǹjoò ji. Bɨ zî ŋ̀kɛ'ɛnə a mbo ŋ̀gàŋkabə wa mə kaa ŋgàŋàfà'à wa kaa à lɛ sɨ wa'à nɨ̀ njoò ji jya sɨ̀gɨ̀nə̀ lêntə̀, ŋ̀kɨɨ nta nɨ̂ ŋ̀gɨ'ɨ nɨ̂ ŋ̀kabə̀ yì. 2A twoŋə̀ ŋ̀gàŋnlèntə̂ ǹjoò yì wa mbetə yi mə, ‘Yuà ànnù mə mə̀ yù'u nloŋ ŋgaà yò aa à nɨ̂ àkə̀ aa ɛ? Zì nɨ̂ àŋwà'ànə̀ ǹdɨ'ɨ ajàŋ mə o lə̀ə njoò jya, nnɨŋtə ghu aa tâ mə̀ yə. Kaa ò ka wa'à nɨ̂ m̀bìì ghɛɛ̀ a nlə̀ə̂ ǹjoò jyâ.’ 3Ŋ̀gàŋnlèntə̂ ǹjoo wa a swoŋ a atu yu mə, ‘Mə̀ ka ghɨ̀rə̀ aa mə akə mə Taà ghà a lɔ̀ɔ ŋkwɛrə àtû àfà'à yû a mbo mə̀ aa ɛ? Kaa mə̀ sɨ̀ nɨ mɨ̀tɨ̀ɨ̀ tswê a ntoŋ ɨdɨ̀gə̀; àtû ya a kɨɨ̀ ǹdɨrə mə mbə mə̀ ghɛɛ̀ ŋ̀ka nlɔɔ nɨ̂ ǹjoò. 4Mə̀ zî ànnù yìi mə mə̀ ka ghɨ̀rə̀, mə mbə bə̀ kâ ŋkwɛrə gha a mɨla'a bo ajàŋ mə mbə bɨ fi'i gha a afà'à.’ 5Maa ajàŋ, a twoŋ ŋgàŋmɨkarə mɨ taà yì wa yî mɔ̀'ɔ yî mɔ̀'ɔ̂. M̀betə a mbo yì ǹtsyàmbìì mə, ‘O tswa Taà ghà aa nɨ̀ àkə̀ aa ɛ?’ 6A kwi'i mə ‘Nɨ̂ ŋ̀kà'à mɨwurə ŋkhɨ̀ yî fùùrə̀.’ A swoŋ ghu mbo mə, ‘Àâ àŋwà'ànə̂ yô a yuà, wàŋsə nzi ntswe a nzyɛ, ŋkwensə mbàŋnə ŋwà'ànə̀ mə o tswa nii laa nɨ̀ ŋ̀kà'à mɨwurə mɨ̀ghum mi ntaà.’ 7Ǹtɨgə ŋghɛɛ nɨ̂ m̀bìì mbetə a mbo àyòŋtə̀ mə, ‘O tswa Taà aa nɨ̀ àkə̀ aa ɛ? A kwi'i mə ‘Nɨ ŋkà'a ansaŋ ŋkhɨ̀ yî fùùrə̀.’ A swoŋ ghu mbo mə, àâ àŋwà'ànə̂ yô a yuà, bàŋnə ntɨgə ŋŋwà'ànə ghu mə o tswa nii aa nɨ̂ ŋ̀kà'â ànsaŋ mɨghum mi nɨfwaà.’ 8Tâfà'à yì wa à lɛ mbeentə ŋgàŋàfà'à yì yî m̀bɨ mà ghû nloŋ mɨ̀tsyɛ̀ mìi mə à lɛ ntswe nɨ mu aà. Nɨ̀ yə mə bə̀ bɨ mbi bù bɨ tswe nɨ̀ mɨ̀tsyɛ̀ a ŋghɨ̀rə̂ jyaa ɨnnù ǹtsyatə bɔɔ bɨ Nwî bìi mə bɨ tswe a mûm ŋ̀kà'à aà.” 9“Yesu a ghɛɛ̀ nɨ̂ m̀bìì ǹswoŋ a mbo bo mə, nɨ̀ ka ŋghɨrə ɨka'à juu nɨ̂ ǹjoo mbi jù ta a yi mbɨ'ɨ a mbɛ̀ɛ bù bɨ kwɛrə̀ ghuu a mɨla'a mìi mɨ lwi'i nɨ̂ŋkoŋ aà. 10“Ŋù yìi mə à fà'a nɨ̂ ǹtɨɨ̀ yi tsɨ̀m nɨ̂ ǹjoo jìi mə kə'ətə aa, à zî àjàŋ yìi mə mbə yu kɨ̂ ǹlentə njoo jìi mə ɨ gha'atə aa nɨ̂ ǹtɨɨ̀ yi tsɨ̀mə̀; ŋù yìi mə a jɨ ŋkòbə̀ nɨ̂ ɨ̀nnù jî kə̀'ə̀tə̀ à ka kɨɨ jɨ ŋkòbə̀ mə mbə bɨ ma'atə mə tâ à lentə njoo jî wè. 11M̀bə a bə mə kaa nɨ̀ sɨ njoo mbi jù nɨ̂ ǹtɨɨ̀ ghuu tsɨ̀m lentə boŋ mbə bɨ tɨgə̀ m̀ma'atə mə tâ nɨ̀ ka nlentə njoo annù nɨ̂koŋ jìi mə à nɨ njoo aburə aa mə akə aa ɛ? 12Mbə nɨ̀ tuu njoo ŋû dàŋ nɨ̂ ǹtɨɨ̀ ghuu tsɨ̀m kɨ lèntə̀, boŋ ŋù yìi mə à ka fa ghuu nɨ̂ ǹjoo jìi mə à nɨ̂ juu aa à nɨ wò aa ɛ? 13“Kaa mbə ŋgàŋàfà'à à wa'à a mbo bɨ̀tà bɨ afà'à bi baa ka mfa'a; ǹloŋ mə à ka bàà yî mɔ̀'ɔ ɨ bàŋnə kɔ̀ŋ yì mɔ̀'ɔ̂; kə̀ a kâ m̀fa'a a mbo yì mɔ̀'ɔ nɨ̂ ǹtɨɨ̀ yi tsɨ̀m, m̀baŋnə ntsa'a nɨ yì mɔ̀'ɔ̂. Kaa mbə ò wa'ǎ a mbo Nwì bo bɨ̀ a mbô ŋ̀kabə ka mfa'a.” 14BaFarɨsai, bìi mə bɨ lɛ ŋkɔ̌ŋ ŋkabə si'i si'i aa, bɨ yù'ù mə̂ ma yuù ànnù mə Yesu à lɛ nswoŋ aa, ŋwyɛ waa. 15La Yesu a swoŋ a mbo bo mə, “À nɨ bù bìi mə nɨ lɔ̀ɔ ndɨ̀'ɨ mə ànnù yuu a tsinə a nsi mi'i bə̀, lâ Nwìŋgɔ̀ŋ à zi mɨ̀ntɨɨ̀ muu; ǹloŋ mə ànnù yìi mə bàmɨsɔ̀ŋ bɨ mɔ̀ɔ̀ntə̀ nɨ mə à nɨ ànnù yî wè kə̀ ŋ̀kɨ mbə ayoo atɨ̀ndùù aa, à bàŋnə mbə ayoo yìi mə Nwì bàà aà. 16“Bɨ̀nɔ̀ŋsə̀ bɨ Moses bo bɨ̀ ɨ̀nnù jìi mə Ŋgǎŋntoo Nwì ɨ lɛ ŋŋwà'ànə̀ aa, ɨ lɛ sɨ sa'a bə̀ ŋ̀kɔ'ɔ nywe'e aa a noò Jɔn; ǹlɔgɨnə maa noò, ànnù yìi mə bɨ tɨgə nswoŋə aa à nɨ̂ ǹtoo yì sɨgɨ̀nə̀ ya nloŋə annù nɨfɔ̀ Nwì yìi mə bɨ làànsə̀ aà. Bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bɨ gaansə̀ nɨ̀ mɨ̀tɨ̀ɨ̀ myaa a ŋkuu ghu nɨ̂ àdà'à. 17Lâ a yaŋsə a mbo abùrə̀ bô ǹsyɛ a ntsyâ, ǹtsyatə mə mbə bɨ bwɛsə̀ tsi'ì muntsìrə̂ ànnù a mum Nɔ̀ŋsə̀.” 18“M̀bə ŋùmbâŋnə a fi'i ŋgwɛ̂ yì a nda yu mbu nyɔ'ɔ yî dàŋ boŋ à à ghɨ̀rə aa annǔ mâghàbə̀; ŋùmbâŋnə̀ yìi mə à yɔ̀'ɔ mâŋgyɛ̀ yìi mə ndoò yì à fùrə aa, a kɨ̂ ŋ̀ghɨrə aa annǔ mâghàbə̀. 19“Ŋ̀gàŋkabə yì mɔ̀'ɔ à lɛ ntswe ghu yìi mə à lɛ sɨ wɛ'ɛ nɨ̂ ɨ̀tsə̀'ə atɨ̀ndùù jìi mə ɨ lɛ mbɔ̀ŋ mbɔŋ aa, ŋkɨ nnaŋsə njɨ nii tsi'ì sɨgɨ̀nə̀ a njwî tsɨ̀mə̀. 20Ŋ̀gàŋàfumə yî mɔ̀'ɔ yìi mə ɨ̀kûm yi ɨ lɛ mbə Lazarus, ɨ̀là'à ɨ luu ghu nu aa, à lɛ sɨ nɔ̀ŋə̀ ghu ntsǔbù'ù, 21nyə'ətə mə mbə yu ka nsyɛ nɨ̂ ŋ̀kùgə̀ mɨjɨ jìi mə ɨ lɛ sɨ lò a atu atɛtə ŋgàŋkabə wa ŋwòkə̀ aa njɨ; m̀bu ŋghɛ̀ɛ̀ ghu, mbu ɨ lɛ sɨ zì ǹlwa nɨ̂ ɨ̀là'à ji jyâ. 22Ŋ̀gàŋə̀fum wa à lɛ ŋkwo baangel bɨ lɔgə̀ yi ŋghɛɛ nɨ ghu a mbɛ̀ɛ Abraham. Ŋ̀gàŋkabə wa à lɛ ŋkɨ ŋkwo bɨ twiŋə̀ yi; 23a sɨgə ŋghɛ̀ɛ̀ a ala'a bɨ̀ku bɨ bə̂ ntɨgə nyə nɨ̂ ŋ̀gɨ'ɨ ghu. À tswè mə̂ ghu aa, ŋ̀ŋɛntə mi'ì mi nyə Abraham a asà'a agha'a, Lazarus a tswê ghu mbɛ̀ɛ̀. 24À yə̀ mə̂, ǹtwoŋ tsi'ì nɨ̀tɨ̀ɨ̀ mə, ‘Taà ghà Abraham, ko mɨlɨ̀ŋnə̀ ghà ǹtoo a Lazarus tâ à tsutə mûswɛ̂bô yì a mûm ŋ̀kì ǹzi ntsùtə̀ aləə̀ ya ghu; ǹloŋ mə mə̀ burə ntswe tsi'ì a mûm ŋ̀gɨ'ɨ yì ŋ̀wè fàa mum mɔ'ɔ.’ 25“Lâ Abraham a kwi'i ghu mbo mə, ‘Mû ghà, ò wà'àtə mə a mûm ǹtswêntɨ̀ɨ yò ò lɛ ntswe nɨ̂ ǹjoo jì sɨgɨ̀nə̀, Lazarus a bâŋnə̀ ǹyə nɨ̂ ŋ̀gɨ'ɨ̀; lâ tsɨtsɔ̀ŋ à tswe a mûm ɨ̀bɔ̀ŋ, m̀fwɛtə falà ò bâŋnə̀ ŋkurə nɨ̂ ŋ̀gɨ'ɨ̀. 26Lâ m̀bu ŋghɛ̀ɛ̀ ghu, ma mù'ù àtaa a tswe a tɨtɨ̀ɨ bì'ì nɨ wò, ŋ̀kɨŋə nɨ mə tâ ŋù tsuu faà lǒ dàŋsə zǐ a mbɛ̀ɛ wò; tâ ŋù tsuu fyaa njii ɨ lǒ kɨɨ dàŋə zì faà.’ 27Ŋ̀gàŋkabə wa a swoŋ mə, “Taà ghà, mbə a bə la boŋ mə bù'û m̀bo a mbo wò mə ta ò too yi a mbo bɔɔ bɨ maà, 28nloŋ mə mə̀ tswe nɨ̀ bɔɔ bɨ maà bi ntaà, mə mbə a ghɛɛ̀ ŋ̀wa'asə waa, mbɨ̀'ɨ̀ bɨ yî ŋ̀kɨ zi ŋkuu fàa adɨgə ŋgɨ'ɨ mə mə tswe ghu aà.’ 29La Abraham a kwi'i ghu mbo mə, ‘Bo tswe nɨ̀ àŋwà'ànə Moses bo bɨ̀ jǐ ŋgǎŋntoo Nwî, a bɔŋ mə tâ bo ka nyu'u annù yìi mə ɨ swoŋə aà.’ 30Ŋ̀gàŋkabə wa a ghɛɛ̀ nî m̀bìì ǹswoŋ mə, ‘Ŋ̀gaŋ, Taà Abraham; ŋù à bə lǒ fàa ala'a bɨ̀ku bɨ bə̂ ghɛ̀ɛ̀ a mbo bo boŋ bo ka bəŋkə mɨ̂ntɨɨ̀ myaa.’ 31A kwi'i ghu mbo mə, ‘M̀bə bo tuu annù yìi mə Moses bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋntoo Nwî jya swoŋ aa kɨ yu'u, boŋ kaa mbə bɨ wa'ǎ kɨ̀ m̀bii, mə mbə ŋù à tɛ'ɛ nlo bə a ala'a bɨ̀ku bɨ bə̂ ǹzi ŋghàà a mbo bo.’”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\