Lukas 17

1Yesu a bu nswoŋə a mbo ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji mə, “Ɨ̀nnù jìi mə ɨ kwà'ànə̀ bə̂ mə bɨ̀ ka ŋghɨrə ɨbɨ aa ɨ tswe nɨ̀ ǹzî, lâ ŋ̀gɨ'ɨ yì ŋ̀wè a a nu ŋù yìi mə ɨ tsyà ghu njɨ̀m ǹzì aà! 2A bɔŋ aa mə boŋ bɨ kwerə̀ ŋ̀gɔ̀'ɔ̀ àbaa ghu ntɔŋ, mma'a yi a ŋkì mɨyaa, ntsyatə ajàŋ yìi mə mbə bɨ ma'àtə̀ a ghɨrə̀, ŋù yì ŋ̀kə̀gə ghu yi mɔ̀'ɔ a ghɨrə̀ ɨ̀bɨ̂. 3Maa ajàŋ, nɨ̀ ka ntsyɛsə ghuu. “M̀bə mumaà ghò a fansə annù a mbo wò, ò wenə yi, a bəŋkə ntɨɨ̀ yi, ò li'ìnə̀ ɨ̀bɨ̂ yi. 4M̀bə a fansə annù a mbo wò ŋgaa ji sàmbaa a njwi yì m̀fùùrə̀, ŋ̀kɨ ŋka nzi tsi'ì ŋ̀gaa tsɨ̀m ǹswoŋə nɨ mə, ‘Mə̀ jə̀ŋnə̂, mə̀ ka kwensə, lì'ìnə ɨfansənnû jyâ,’ boŋ ò tswe nɨ̀ ǹlì'ìnə ɨ̀fansənnù ji.” 5Ŋ̀gǎŋntoo Mmà'àmbi jya ɨ lɛ swoŋ ghu mbo mə, “Ghɨ̀rə mə tâ àbìintɨɨ̀ yì'i a ku'usə ŋgha'atə!” 6M̀mà'àmbi a swoŋ a mbo bo mə, “Nɨ̀ lɛ mbaa ntswe nɨ̂ àbìintɨɨ tâ à gha'atə mbə tsi'ì tsǒ mbǔm fɨ̀ntà fɨ mâghum, bəə boŋ mbə nɨ̀ swoŋ a mbo àtǐ ajɔ̀ɔ̀ yû mə, ‘dunə nlo ntɨgə ŋghɛɛ ntəə a mûm ŋkì mɨyaa!’ a yu'unə̀ ghuu.” 7M̀bə ŋù nɨ̀bù yî mɔ̀'ɔ a tswe nɨ̀ ŋ̀gàŋàfà'â yì yìi mə a lɨgə nsoò yì, kə̀ ǹtsee nɨ̂ m̀bî ji, m̀bə a lo a afɔ̀ ŋ̀kwɛɛ, boŋ à ka swoŋ ghu mbo aa mə tâ à waŋsə nzì ǹjɨ aa ɛ? 8Ò ka wa'à bàŋnə̀ ǹswoŋ aa bə mə, ‘Wàŋsə nlaa mɨjɨ̂ ma mǐ ŋkwɛ̂fɔ̀, ŋ̀wɛ'ɛ atsə̀'ə afà'à ǹzi ntsyàsə̀ mɨjɨ mya ta mə̀ jɨ ŋkɨ nno mbɔŋ tâ ò ghɛɛ njɨ moò mɨjɨ ŋkɨ no aa ɛ?’ 9Ò ka tɛ'ɛ baa fa tsi'ì mɨyà ghu mbo ǹloŋ mə à ghɨ̀rə nyu'unə gho, ŋghɨ̀rə annù ya mə ò ghɨ̀rə nswoŋ aa ɛ? 10A kɨ mbə aa tsi'ì ma mùu ajàŋ a mbo bù; nɨ̀ yǐ ŋghɨ̀rə ɨnnù tsɨ̀m jìi mə bɨ swoŋ mə tâ nɨ̀ ghɨrə aa, nɨ̀ swoŋə̀ bə mə, ‘Bì'ì bə aa tsi'ì ŋ̀gàŋəfà'à; bì'i ghɨrə aa tsi'ì ànnù yìi mə bì'ì tɛ'ɛ ntswe nɨ̂ m̀fà'a aà.’” 11Nòò yìi mə Yesu à lɛ sɨ kɔ'ɔ ŋghɛɛ nɨ a Yerusalem aa, à lɛ ntsyǎ a tɨtɨ̀ɨ Samaria bo Galilea. 12À lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ ŋ̀ka ŋkuu a mum àla'a yǐ mɔ'ɔ ŋgàŋə̂kɨ̀kwen ji nɨghum ɨ zî ǹtsi'i yi, ǹtəə a sà'a agha'a, 13ǹtɔŋnə nswoŋ mə, “Yesu, Masa, ko mɨlɨ̀ŋnə̀ yì'ì!” 14Nòò yìi mə à lɛ nyə waa laa nswoŋə a mbo bo mə, “Nɨ̀ ghɛɛ ndɨ̀'ɨ mɨ̀bɨ̀ɨ̀ mɨ nû muu a mbô ŋ̀gǎŋmà'a Nwì.” Bo kà mə̂ aa ŋghɛɛ aa mɨ̀bɨ̀ɨ̀ mɨ nû myaa mɨ laà. 15Ŋù yî mɔ̀'ɔ a tɨtɨ̀ɨ bo, à tɨ̀ mə yə mə nû yì ɨ̀ làa aa, mbu ŋkarə mbɨɨ, ntɔŋnə ŋgha'asə nɨ̂ Nwî. 16Ǹsɨ̀gə ŋwo a mɨkòrə Yesu, mfa mbɨ'ɨkə̀ ghu mbô. Ŋù ma ghû à lɛ mbə ŋû baSamaria. 17Yesu à yə̀ mə̂ laà aa mbetə mə, “Tɨgə mə̀ ghɨ̀rə ŋghùrə̀ aa bə̀ bi nɨghum aa ɛ? Bə̀ bi bù'û bɨ fə̀ aa ɛ? 18A ghɨ̀rə̂ àkə̀ mə tâ à tɨgə mbɨɨ tsi'ì ŋù atoo ghù a mfa mbɨ'ɨkə a mbo Nwì aa ɛ?” 19Yesu à lɛ ntɨgə mbu nswoŋ a mbo ŋù àtoo wa mə, “Bɨ̀ɨ̀nə ŋka ŋghɛ̀ɛ̀ ghô; wa àbìintɨɨ̀ yo a ghɨ̀rə̀ mə̂ ò tɨɨ̀.” 20BaFarɨsai bî mɔ'ɔ lɛ mbetə noò yìi mə ànnù nɨfɔ̀ Nwî a ka yǐ zì ghu aa a mbo Yesu, a kwi'i a mbo bo mə, “Kaa annù nɨfɔ̀ Nwî a ka yǐ wa'à kà ǹzi aa nɨ̀ ɨ̀lènsə̀ jìi mə bɨ yə nɨ mi'ì. 21Kaa ŋù tsù à ka yǐ wa'à kà ǹswoŋə nɨ mə, ‘Yə̂, â yuà!’ kə̀, ‘Yê nɨ̀, â yiì!’ ǹloŋ mə ànnù nɨfɔ̀ Nwî a tswe a tɨtɨ̀ɨ bù.” 22Yesu a bû ǹswoŋ a mbo ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji mə, Nòò yî mɔ̀'ɔ a zì mə nɨ̀ ka yǐ kɨ yə̀'ə̀tə a nyə Ǹjwi Mu Ŋù ya yì mɔ̀'ɔ kaa wa'à yə̂. 23Bə̌ ka yǐ tswe ghu mə bɨ ka yǐ tɨgə swoŋə a mbo bù mə, ‘Yə fiì!’ kə̀ ‘Yə faà!’ Lâ nɨ̀ tsuu waa yòŋə̀ mə nɨ̌ ghɛ̀ɛ a nyə̂. 24Ǹloŋ mə tsǒ ajàŋ yìi mə mbə̌ŋ ŋwà'àkə̀ ŋ̀ke'etə nɨ̂ m̀bɛ̀ɛ̀ àbùrè ŋ̀ghɛɛ mfɛ̀'ɛ̀ nɨ̂ m̀bɛ̀ɛ̀ yî mɔ̀'ɔ aa, à nɨ̂ àjàŋ yìi mə Mù Ŋù à ka yǐ bə wa Njwi yu aà. 25Lâ à tswe nɨ̀ m̀fòo yə ŋgɨ'ɨ yì ŋ̀ghà'àtə̀, ta nɨ̀wàà nɨ bə̂ buà kɨ ntuu yi. 26Tsǒ ajàŋ yìi mə a lɛ mbə a noò Noah, a nɨ̂ àjàŋ yìi mə a ka yǐ kɨɨ bə a noò Mu Ŋù aà. 27Bə̀ lɛ sɨ jɨ, ǹno, nyɔ'ɔkə, m̀fakə nɨ̂ bɔɔ̀ byaa a nda nɨ̀yɔ'ɔ, ŋghɛɛ nywe'e wa njwi mə Noah à lɛ ŋkuu wa mûm àbaŋ, mbə̀ŋ yî ǹtɨ̀ɨ̀ ya ɨ tɨgə̀ ǹzi mbwɛsə waa bɨtsɨ̀mə̀ aà. 28A lɛ ŋkɨ mbə aa tsi'ì maa ajàŋ wa noò Lot- bo lɛ sɨ jɨ, ǹno, ǹyuu, m̀fii, mbi nɨ mɨ̀jɨ, ŋ̀ghurə nɨ mɨ̀la'a, 29Lâ ǹjwi ya mə Lot à lɛ mfɛ̀'ɛ̀ a ala'a Sodom aa, mɔ'ɔ bo sulfur lɛ nlǒ a aburə nsɨgə ŋghɔ'ɔ waa bɨtsɨ̀mə̀- 30À nɨ̂ àjàŋ mə a ka yǐ bə wa njwi mə Mu Ŋù à ka yǐ fɛ̀'ɛ yɛntə aà. 31“A yǐ mbə maa njwi, tâ ŋù yìi mə à tswe a atu nda, ǹjoò ji ɨ tswê a mûm ǹda aa, tâ tsuu lǒ bǔ sɨgə a nlɔ̀gə̂; tâ ŋù yìi mə à tswe a mûm ǹsòò aa, tâ à tsuu a ndùgə bǔ bɨ̀ɨ̀. 32Nɨ̀ wa'atə annù ya mə a lɛ ŋghɨ̀rə̀ ŋgwɛ Lot laà. 33Ŋù yìi mə a lɔ̀ɔ nyweensə̂ ǹtswêntɨ̀ɨ yì aa, à ka bwɛsə; ŋù yìi mə a bwesə ntswêntɨ̀ɨ̀ yì aa, à ka bàŋnə tswe nɨ yu. 34Mə̀ swòŋə a mbo bù mə, à ka yǐ bə nɨ̂tugə maa lɛ tâ bə̀ bi baa nɔŋə a ɨkuu yî fùùrə̀, tâ bɨ̀ zi nlɔ̀gə̀ yî m̀fùùrə̀ m̀ma'atə̀ yî mɔ̀'ɔ. 35Bàŋgyɛ̀ bi baa ka yǐ tswe kɨ ghɔ̀'ɔ abaa, tâ bɨ̀ zi nlɔ̀gə̀ yî m̀fùùrə̀ m̀ma'atə̀ yî mɔ̀'ɔ̂.” [ 36M̀bâŋnə̀ ji baa ɨ ka yǐ tswe a mûm ǹsòò tâ bɨ̀ zi nlɔ̀gə̀ yî mɔ̀'ɔ, mmà't̀ə̀ yî mɔ̀'ɔ̂.”] 37Ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù Yesu jya ɨ betə̀ yi mə, “Ma juù ɨ̀nnù ka yǐ fɛ̀'ɛ̀ aa fə, Mmà'àmbî?” Yesu a kwi'i mə, “Àdɨ̀gə̀ yìi mə àku ŋû a nɔŋ ghu aa, bɨ̀maghoo ghotə ghu.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\