Lukas 18

1Yesu a naa nɨ̀ghàà a mbo ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji a ndɨ̀'ɨ mə bo tswe nɨ̀ ŋka ntsà'àtə̀ Nwî ŋ̀gɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨtsɨ̀m tɨ kaà. 2Ǹnaa nswoŋ a mbo bo mə, “M̀fɔ̀ kɔrə̀ yî mɔ̀'ɔ a ala'à àtoo yì mɔ'ɔ, kaa à lɛ ŋwa'à nii Nwî bɔ'ɔ̀, kaa ŋkɨ'ɨ̀ nii ɨkum a nu ŋù kɨɨ ntwoŋə. 3Ŋ̀kwi'i màŋgyɛ̀ yî mɔ̀'ɔ à lɛ ŋkɨ ntswe maa ala'a, ǹzì ghu mbo nyə̀'ə̀, ǹswoŋə nɨ mə, “Kwɛrə atû ya a mbo ŋgàŋkɨ̂bàâ jyâ.” 4Kaa mfɔ̀ kɔrə̀ wa a wa'à yu'utə̀. Atɨɨ noò yî mɔ'ɔ a tsyà mə̂, màŋgyɛ̀ wa a kɨɨ̀ ǹzi tsi'ì zì, a swoŋ mə, “Ka mə kaa mə̀ sɨ naa Nwì bɔ'ɔ kaa kɨ'ɨ̀ nɨ̀ ɨ̀kùm a nu ŋù twoŋə̀ aa, 5mə̀ ka kwɛtə mâŋgyɛ̀ ghû ǹloŋ mə a fa ŋgɨ'ɨ a mbo mə̀ aà, mə̀ bə tsuu kwɛtə boŋ à ka kɨ dɨ'ɨ naà tâ mə̀ wa'à kwàŋə̀.” 6M̀mà'àmbi a swoŋ mə, “Nɨ̀ yu'u ànnù yìi mə m̀fɔ̀ kɔrə̀ tɨ̀ bɔ'ɔ̀ Nwî ma ghû à swòŋə aa ɛ? 7M̀bə Nwì a tɨgə̀ wa'ǎ bə̂ bi bìi mə bɨ yə̀'ə̀ a mbo yu nɨtugə nɨ̀ àsì'ìnə̀ kwɛtə̀ aa mə akə aa ɛ? M̀bə a swuŋ nû yì a ŋkwɛtə bo aa mə akə lɛ? 8Mə̀ swòŋə a mbo bù mə à ka wàŋsə kwɛtə waa. Lâ, nòò yìi Mu Ŋù à ka yǐ zì aa, à ka yǐ yə abìintɨɨ fàa nsyɛ aa ɛ?” 9Yesu a naa nɨ̀ghàà nî nanaa a mbo bə̀ bìi mə bɨ kwɛ̀ɛ̀ nɨ̂ ǹtɨɨ̀ waa, nswoŋə nɨ mə à nɨ bo bii mə bo bɔŋ ntsyà bî mɔ'ɔ aa, nswoŋ mə, 10“Bə̀ bi mɔ'ɔ bi baa bɨ lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ a ndâmà'a Nwì a ntsà'àtə Nwì ghu, yì mɔ̀'ɔ a bə ŋù baFarɨsai, yì mɔ̀'ɔ a bə ŋgàŋkwɛrə taksì. 11Bɨ ghɛ̀ɛ̀ mə̂, ŋù baFarɨsai wa, a naŋsə nlɔɔ adɨgə yi ntəə ghu, ntsa'atə Nwî ǹswoŋ mə, “Nwì, mə̀ fâ m̀bɨ'ɨkə a mbo wò mə kaa mə̀ sɨ̀ gha tsi'ì tsǒ bə̀ bì mɔ'ɔ bì bə mə bo twɛɛ nɨ̂ ǹjoo bə̀ ŋ̀kwɛrə, mbə ŋgǎŋntswɛɛ̀ ɨ̀baŋnənnù, ŋ̀kɨ mbə ŋgǎŋajɨrə̀ aà, kə̀ tsi'ì tsǒ ŋgàŋkwɛrə taksì wi mə à təə filì aà. 12Mə si'isə ɨbɨɨ nû gha tɨ̀ jɨ̂ njwi ji baa a atû ŋ̀gyà. Ǹyatə nɨ̂ ǹjoò jya ɨ̀tɨɨ ji nɨghum mfa nɨ̂ yì fùùrə̀ a mbo Nwì. 13Ŋ̀gàŋkwɛrə taksì wa a burə̀ ŋ̀ghɛntə yi àgha'a a sa'à, a təə ghu, kaa ntɛ'ɛ wa'à mi'ì mi a ndəŋ ŋŋɛntə̀, ǹnɔŋsə abô yi a ntsù mɨbɛ̌ yu, nswoŋə nɨ mə, “Nwìŋgɔ̀ŋ, ko mɨlɨ̀ŋnə̀ ghà ŋ̀gàŋghɨ̀rə ɨnnù jî bɨ̂.’ 14Mə̀ swòŋə a mbo bù mə, Nwì à lɛ mbàŋnə̀ ǹlɔgə aa ma ghuù ŋû nɨ ŋù yìi mɨ̀nnû mi tsinə aa ntsyatə yî m̀bìì wâ. Ǹloŋ mə ŋù yìi mə a ŋɛɛ ɨbɨɨ nû yi a ndə̀ŋ aa, bɨ sɨgɨsə yi a nsyɛ̂. Ŋù yìi a bàŋnə̀ sɨgɨsə ɨbɨ̀ɨ nû yì a nsyɛ aa, bɨ bàŋnə̀ ŋ̀ŋɛntə nii a ndəŋə.” 15Bə̀ bi mɔ'ɔ lɛ nzì nɨ bôŋkhə mə tâ à nɔŋsə mbô mi a atu bo, lâ ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji ɨ yə ŋwenə waa. 16Lâ Yesu a bâŋnə̀ twoŋə waa mə tâ bɨ̀ zi nɨ bɔɔ bya a mbo yu, ǹswoŋ mə, “Nɨ̀ ma'atə bɔɔ bya tâ bɨ̀ zi a mbo mə̀, ǹtsuu waa kɨ kɨ̀ŋə̀ bə̂; ǹloŋ mə annù nɨfɔ̀ Nwî a tswe aa a mbo bə̀ tsǒ bo. 17Mə̀ swòŋə a mbo bù tsi'ǐ annù nɨ̂koŋ mə, ŋù yìi mə à sɨ annù nɨfɔ̀ Nwî tsi'ì tsǒ mûŋkə̂ kwɛrə aa, kaa à ka yǐ wa'à ghu kuù.” 18Ǹtsyàsə̀ baYuda yî mɔ̀'ɔ a betə̀ Yesu mə, “Ǹdɨ̀'ɨ̀nnù yî sɨgɨ̀nə̀, mbə mə̀ ghɨrə̀ mə akə yǐ njɨ ɨlòŋ yìi ɨ lwì'i nɨ̂ŋkoŋ aa ɛ?” 19Yesu a betə ghu mbo mə, “Ò twòŋə gha nɨ ŋù yî sɨgɨ̀nə̀ aa a ya aa ɛ? Kaa ŋù yî sɨgɨ̀nə̀ à sɨ̀ ghu tswê, ǹtsyatə Nwî yuyu. 20Ò zî ǹdɨ'ɨ Nwî jyâ, mə, ‘Tsee annǔ mâghàbə̀ kɨ ghɨ̀rə̀. Tsee yə̀rə̀. Tsee ŋû zwitə. Tsee abaŋnənnù tswɛɛ. ka nyu'unə taà ghò bo ǹdè ghò.’ ” 21A swoŋ a mbo Yesu mə, “Mə̀ lə̀ə̀ mə ndɨ'ɨ mà jû tsi'ì tsɨ̀m, ǹlɔgɨnə a noò yìi mə̀ lɛ mburə mûŋkhə aà. 22Yesu à yù'ù mə̂ maa ajàŋ aa, ntɨgə nswoŋ ghu mbo mə, “Ànnù yî fùùrə̀ a boŋə a mbo wò. Fèe njoò tsɨ̀m jìi ò tswe nɨ ju aa, nyatə ŋkabə ya a mbo ŋgàŋə̂fum, boŋ ò ka tɨgə tswe nɨ̂ àfù'ù a aburə. Ǹzi ŋka nyòŋə̀ naà.” 23À yù'ù mə laà, nû yì naŋsə mbɨ'ɨ nloŋ mə à lɛ naŋsə mbə ŋ̀gàŋkabə yì ŋ̀wè aà. 24Yesu a liì yi nswoŋ mə, “A tsyanə a mbo ŋgàŋkabə a ŋkuu a mûm ànnù nɨfɔ̀ Nwî. 25A fwaatə a mbo kamɛl a ntsurə a nɨli'i nɨ nsa'a, ntsyatə a mbo ŋgàŋkabə a ŋkuu a mum annù nɨfɔ̀ Nwî.” 26Bə̀ bìi bɨ lɛ nyu'u ma yû ànnù aa, bɨ lɛ ntɨgə mbetə nɨ mə, “Ŋù yìi mbə a yweenə aa tɨgə̀ m̀bə wo aa ɛ?” 27A swoŋ a mbo bo mə, “Ànnù yìi mə a tsyanə a mbo bə̀ aa, kaa a sɨ̀ a mbo Nwì tsyânə̀.” 28Peta a swoŋ mə, “Tɨgə ò yə mə bì'ì ma'atə̂ ǹdùgə̂ ji'i ntɨgə nyoŋə nòo?” 29A kwi'i a mbo bo mə, “Mə̀ swòŋə a mbo bù tsi'ǐ annù nɨ̂koŋ mə, ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə à mà'àtə ndâ yì, nɨ̂ ŋ̀gwɛ̂ yì, nɨ bɔɔ bɨ maà bi, nɨ taà yì, nɨ̂ ǹdè yì, nɨ bɔɔ̀ bi, nloŋ annù nɨfɔ̀ Nwî aa, 30à ka yǐ bǔ kwɛrə njoo mà jû tâ ɨ̀ kɔ'ɔ ntsya ndùù yìi mə à mà'àtə aa, ɨ kɨɨ bǔ tswe nɨ̂ ǹtswêntɨ̀ɨ̀ yìi ɨ̀ lwì'i nɨ̂ŋkoŋ aa a noò ǹjɨ̀mə̀. 31Yesu à lɛ nswùŋtə ŋgǎyəgə̂nnù ji jya nɨ̀ghûm ǹtsò baa, bo bo ghɛ̂ntə̀ a swoŋ a mbo bo mə, “Yə̂ nɨ̀, àjàŋə mə bì'inə̀ kɔ'ɔ ŋghɛɛ a Yerusalem laà aa, ŋ̀gɔ̀ŋ ɨ̀nnǔ tsɨ̀m jìi mə ŋgǎŋntoo Nwì ɨ lɛ ŋŋwà'ànə̀ ǹloŋə Mu Ŋù aa ɨ ka fɛ̀'ɛ bòòntə̀. 32Ǹloŋ mə bɨ ka tswa yi ɨ fa a mbo bɨ̀tɨ̀zi Nwî tâ bɨ̀ tɨgə ŋwyɛ nii, ǹnɨŋə nɨ̂ àdɨ̀rə atu ghu atu, ntutə nɨ mɨ̀twɛ ghu nû. 33Bɨ ka ghɔ̀ɔ̀ yi, ɨ zwitə yi, lâ a tɨ bə nɨ̂ ǹjwi ji tarə a bû m̀bɨɨnə nɨwô.” 34Kaa ŋgǎŋyəgə̂nnù ji lɛ ŋwa'ǎ annù ya yì tsu yìi mə à lɛ swoŋ aa yu'ù. Bɨ lɛ nlɔ̀'ɔ̀sə nji'ì mɨ̀ghàà ma mû a mbo bo. Kaa bo wa'à waa annù yìi mə à lɛ sɨ ghàà aa burə nzi zi. 35Yesu à lɛ nzì ŋ̀ka ŋku'u a Jericho, m̀fə̀'ə̀nə̀ yî mɔ̀'ɔ a tswê a mbɛ̀ɛ̀ mânjì, ǹlɔɔ nɨ̂ ǹjoò. 36À yù'ù mə̂ àkùrə̀ bə̂ a kâ ǹju'u ǹtsyà aa, a betə̀ mə, “Àa ghɨ̀rə akə aa ɛ?” 37Bɨ swoŋ ghu mbo mə, “Yesu mu Nazareth a tsyǎ.” 38A tɔŋnə̀ nswoŋ mə, “Yesu, mu David, ko mɨlɨ̀ŋnə̀ ghà.” 39Bə̀ bìi mə bɨ lɛ ntəəntə ghu mbìì aa, bɨ wenə̀ yi nswoŋ mə tâ à kutə ntsù yi. Lâ a ku'ùsə̀ ŋ̀ghɛɛ bə nɨ̀ m̀bìì ǹtɔŋnə nswoŋ mə, “Mu David, ko mɨlɨ̀ŋnə̀ ghà. 40Yesu a tɨgə̀ ǹtəə nswoŋ mə tâ bɨ̀ zi nɨ̂ m̀fə̀'ə̀nə̀ wâ. Bɨ zî nɨ ghu, Yesu a betə̀ yi mə, 41“O lɔ̀ɔ̀ mə mə̀ ghɨrə aa akə̀ a mbo wò aa ɛ?” A kwi'i mə, “M̀mà'àmbî, mə lɔ̀ɔ mbu ŋka nyə ɨdɨ̀gə̀.” 42Yesu a swoŋ ghu mbo mə, “Ka nyə ɨdɨgə. Wâ àbìintɨɨ̀ yo a ghɨ̀rə̀ mə̂ ò tɨɨ̀.” 43A kɨ̂ ǹlɔgɨnə ŋka nyə ɨdɨgə, ntɨgə nyoŋə nìi, ŋgha'asə nɨ̂ Nwî. Bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bìi bɨ lɛ nyə yi aa bɨ gha'asə̀ Nwî.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\