Lukas 19

1Yesu à lɛ ŋkuu ŋka ntsya a mûm àla'a Jericho, 2ǹdɨɨ̀ ŋ̀gǎŋkwɛrə bɨ̀taksì yî mɔ̀'ɔ à lɛ ntswe ghu, ɨ̀kûm yì a bə Zacchaeus, a bə̂ ŋ̀gàŋkabə̀. 3À lɛ ŋka nlɔɔ a nyə ŋù yìi mə Yesu à nɨ ghu aà, la kaa wa'à yə̂ ǹloŋ mə à lɛ mbə ŋû yî ŋ̀ghù'ù ghù'ù ǹtswe a tɨtɨ̀ɨ nnɔ̀ɔ̀ bə̂ ɨ kɨŋə̀ nii aà. 4À lɛ ntsyà ǹtɨgə ŋkhə ŋghɛ̀ɛ̀ nɨ̂ m̀bìì, ŋ̀ghɛɛ ŋkɔ'ɔ a atu ati sycamore tǎ yə Yesu ǹloŋ mə à lɛ ntswe nɨ̂ tsya aa maa mbɛ̀ɛ̀ àdɨ̀gə̀. 5Yesu à zì mə̂ ǹywe'e maa adɨgə, ǹlentə̂ ǹdəŋ nswoŋ a mbo Zacchaeus mə, “Zacchaeus, wàŋsə nsɨgə a nsyɛ̂ ǹloŋ mə mə̀ ka lɛ a nda wò siì.” 6Zacchaeus a tɨgə nlo wa atu ati waŋsə sɨgə, ŋkwɛrə Yesu nɨ nɨ̀dorə̀. 7Bə̀ bya bɨ̀tsɨ̀m bɨ yə̀ mə̂, ǹlɔgɨnə ŋka nwurəkə mə, “À ghɛ̀ɛ ŋkuu a nda ŋù ŋghɨ̀rə̂ ɨ̀nnù jì bɨ̂ a ghantə yu!” 8Zacchaeus à lɛ ntɨgə mbɨɨnə ntəə a ndəŋ nswoŋ a mbô M̀mà'àmbi mə, “Yə mbǎ Mmà'àmbi, mə̀ ka yàtə njoò ja ɨ fa atɨɨ yì fùùrə̀ a mbô ŋ̀gàŋə̂fum; bɛɛ a bə mə mə̀ lɛ njɨtə ŋkòbə̀ a nu ŋû tsù ŋ̀kwɛrə ayoò yi boŋ mə̀ ka bènsə̀ fu ŋgaa ji nɨkwà.” 9Yesu a tɨgə̀ ǹswoŋ ghu mbo mə, “Bə̀ bɨ nda buà bɨ ywèènə̀ mə̂ ǹloŋ mə ŋû ghû à kɨ mbə mu Abraham. 10Ǹloŋ mə Mu Ŋù à lɛ nzì aa a nlɔ̀ɔ̀ bə̀ bìi mə bɨ lɛ mbwɛ aa ɨ yweensə waa.” 11Àjàŋ mə bə̀ bya bɨ lɛ sɨ yu'utə ɨnnù ma juà aa, a tɨgə̀ ǹnaa nɨghàà nî nanaa a mbo bo, ǹloŋ mə à lɛ tɨ bə aa boŋ à ghɛ̀ɛ̀ mə̂ ntɨgə ŋkuu a Yerusalem, bə̀ kɨɨ̀ m̀mɔɔntə nɨ mə ànnù nɨfɔ̀ Nwî ya a ka burə zì tsi'ì maa noò. 12à lɛ swoŋ mə, “Mûntɔ'ɔ yì mɔ̀'ɔ à lɛ ntswe nɨ̂ ŋghɛ̀ɛ a ala'a yi mɔ'ɔ tâ bɨ̀ yɔ'ɔ yi nɨ̂ m̀fɔ̀ tâ à bɔŋ mbǔ bɨ̀ɨ̀. 13M̀bɔŋ tâ à fɛ'ɛ, a lɛ ntwoŋ ŋgǎŋfà'à ji ji nɨghum, m̀fa abà'atə ŋkabə gold a bo yî mɔ̀'ɔ yî mɔ̀'ɔ, ǹswoŋ a mbo bo mə, ‘Nɨ̀ ghɛɛ ŋka ntaŋə mɨtaa nɨ ju nywe'e a njwi yìi mə̀ ka bǔ bɨ̀ɨ̀ aà. 14Lâ ŋ̀gàŋala'à ji jya ɨ lɛ sɨ bàà yi.À fɛ̀'ɛ̀ mə̂ ŋ̀ghɛɛ bo tɨgə ntoo bə̀ mə bɨ yôŋ yi nswoŋ mə, ‘Kaa bì'ì sɨ kɔ̀ŋə̀ mə tâ m̀bâ ghû à bə mfɔ̀ yì'ì.’ 15‘Bɨ lɛ nyɔ'ɔ mbâ wa a nɨ̂ m̀fɔ̀, a bû m̀bɨ̀ɨ̀ fu. À bɨ̀ɨ̀ mə̂ aa, ntɨgə nswoŋ bɨ ntwoŋ ŋgǎŋfà'â ji jya mə à lɛ mfa ŋkabə ya a mbo bo aa, a nzî ǹjɨ̀m mɨ̀tàà yìi mə bɨ lɛ ntaŋ mɨtaa ntswe nɨ yu aà. 16Yì ǹtsyàmbìì a zî ǹswoŋ ghu mbo mə, ‘Taà, mə̀ tàŋ mə̂ mɨtaa nɨ̂ ŋ̀kabə ya àbìì a yôŋ m̀bə ɨba'atə ŋkabə ji nɨghumə̀.’ 17A swoŋ ghu mbo mə, ‘Wa ò ghɨ̀rə sɨgɨ̀nə̀ mbâ ŋ̀gàŋàfà'à yî ǹsɨgɨ̀nə̀! Tsǒ mə ò fà'a nɨ̀ ǹtɨɨ̀ ghô tsɨ̀m nɨ mûntsìrə̂ ŋ̀kabə aa, mə̀ ka ghɨ̀rə tâ ò tɨgə nsa'a njɔ̀'ɔ̀ ala'a ji nɨghumə̀.’ 18Ŋ̀gàŋàfà'à wa yìi à ywe'e bɨ baa a zî ǹswoŋ mə, ‘Taà, mə̀ tàŋ mə̂ mɨtaa nɨ̂ ŋ̀kabə yò ya àbìì a yôŋ m̀bə ɨba'atə ŋkabə ji ntaà.’ 19A swoŋ ghu mbo mə, ‘Ò ka tswe a atu ǹjɔ̀'ɔ ala'a ji ntaà.’ 20Ŋ̀gàŋàfà'à yìi à ywe'e bi tarə aa a zî ǹswoŋ mə, ‘Taà, ŋ̀kabə̀ yò ya ɨ̀ yuà, mə̀ lɛ ŋkwerə a mûm àsà'a atsə̀'ə̀ ŋ̀ghɛɛ naŋsə nləə; 21mə̀ lɛ sɨ bɔ'ɔ nɨ̂ gho nloŋ mə, ò nɨ ŋù yìi mə o tsə'ə si'i; ǹlɔgə nɨ̂ ǹjoo jìi kaa ò lɛ ŋwa'à lə̀ə̀ aa, ŋkɨɨ mfu'u nɨ mɨ̀jɨ mìi kaa ò lɛ ŋwa'à bì aà.’ 22A swoŋ ghu mbo mə, ‘Mə̀ ka lɔ̀gə̀ aa tsi'ì nɨ̀ghàà nìi nɨ fɛ'ɛ a ntsǔ wò aa, ɨ sa'a gho ghu mba abù'ù yî bɨ̂! Ò lɛ nzi mə mə tsə'ə, ǹlɔgə nɨ̂ ǹjoo a adɨgə yìi mə mə̀ lɛ ŋwa'à ghu lə̀ə̀, ŋkɨɨ mfu'u nɨ mɨ̀jɨ a adɨgə yìi mə mə̀ lɛ ŋwa'a ghu bî aa ɛ? 23Ò lɛɛ̀ ŋ̀ghɛɛ ntɨgə wa'a ŋkabə̀ yà ya a bank ghɛɛ̀ ǹləə, mə mə̀ tɨ bɨ̀ɨ mə̀ kwɛrə̀ ŋ̀kabə ya bo bɨ̀ ǹjɨ̀m yì aa a ya ɛ?’ 24A tɨgə̀ ǹswoŋ a mbo bə̀ bya mə bɨ lɛ ntəə wa adɨgə aa mə, ‘Kwɛrə ŋkabə ya ghu mbo mfa a mbo ŋù wa yìi à tswe nɨ ɨ̀ba'atə ŋkabə jya ji nɨghum aà.’ 25(Bo swoŋ ghu mbo mə, ‘Taà, wa à tswe nɨ̀ ɨ̀ba'atə ŋkabə ji nɨghumə̀!’) 26‘Mə̀ swòŋə a mbo bù mə, ŋù yìi mə à tswe nɨ̂ ǹjoo aa, bɨ ka kù'ùsə̀; lâ ŋù yì mə à sɨ̀ nɨ̂ ǹjoo tswe aa, bɨ ka màŋsə kwɛrə, ɨ kwɛrə mûtsirə̂ yìi mə à tswe nɨ ghu aà. 27A ŋghɛ̀ɛ nɨ ŋgàŋkɨ̂bàâ jya jù, jìi mə bo lɛ sɨ lɔ̀ɔ̀ mə mə̀ tsuu mfɔ̀ wàà bə aa, nɨ̀ lɔgə waa nzi nɨ bo, nzwitə a nsi mə̀.’” 28Yesu à swòŋ mə̂ laa ntsya mbìì ǹtɨgə ŋkɔ'ɔ ŋghɛɛ a Yerusalem. 29À ghɛ̀ɛ̀ mə̂ ŋ̀ka nywe'e a mbɛ̀ɛ Bethphage bo Bethany, wa atu nta'a mə bɨ lɛ sɨ twoŋə nɨ Olivet aa, ntoo ŋgǎŋyəgə̂nnù ji ji baa, 30ǹswoŋ mə, “Nɨ̀ ghɛɛ fìi nɨ mû àla'a mə a tswe a mbìì bù aa, nɨ̀ bə ghɛ̀ɛ kɨ kuu bo nɨ̀ ka yə mu jàkasì tâ bɨ̀ tɨŋnə, tâ à bə yìi kaa ŋù lɛɛ̀ ŋ̀wa'à ghu atu kɔ'ɔ aà; nɨ̀ yə, nɨ̀ fɛɛ̀ ǹzi nɨ ghu faà. 31Bɛɛ ŋù tsù a betə ghu mə, ‘Nɨ fɛ̀ɛ mu jakasì ghuà aa a ya aa ɛ?’ nɨ̀ swoŋ mə, ‘A lɔ̀ɔ Mmà'àmbi.’” 32Bo bya bìi mə à lɛ ntoo aa bɨ lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ ɨ̀nnù kɨ̂ m̀fɛ'ɛ tsi'ì wa ajàŋ mə à lɛ nswoŋ a mbo bo aà. 33Bo ghɛ̀ɛ̀ mə̂ ŋ̀ka mfɛɛ mu jàkâsì wa, m̀bɔ̂ŋ yì a zî m̀betə waa mə, “Nɨ fɛ̀ɛ mu jàkâsì ghû aa a ya aa ɛ?” 34Bo swoŋ mə, “M̀mà'àmbi a lɔ̀ɔ̀.” 35Bo lɛ nlɔ̀gə̀ ǹzi nɨ ghu a mbo Yesu, ǹnɔŋsə ɨtsə̀'ə̂ jyaa wa njɨ̌m mu jàkâsì, ŋghɨrə Yesu a kɔ'ɔ ntswe ghu. 36À kà mə̂ aa ŋghɛɛ bo tɨgə̀ ǹsaŋtə ɨtsə̀'ə̂ jyaa wa mânjì. 37À ghɛ̀ɛ̀ mə̂ ŋ̀ka nywe'e a ajàŋ yìi mə à ka tɨgə sɨgə nta'a Olive aa, nnɔ̀ɔ ŋgǎŋyəgə̂nnù ji jya tsɨ̀m ɨ lɔ̀gɨ̀nə̀ ŋ̀ka ndorɨtə, ntɔŋnə ŋgha'asə nɨ̂ Nwî ǹloŋ ɨ̀nnù jî wè jî wè jìi à lɛ ŋghɨ̀rə̀ bo yə aa, 38ǹswoŋə nɨ mə, “Bì'inə̀ gha'asə Mfɔ̀ yìi mə a zì nɨ̂ ɨ̀kûm M̀mà'àmbî aà! 39BaFarɨsai bî mɔ'ɔ bìi mə bɨ lɛ ntswe wa atɨtɨ̀ɨ nnɔ̀ɔ̀ bə̂ aa swoŋ ghu mbo mə, “Ǹdɨ̀'ɨnnù, wenə ŋgǎŋyəgə̂nnù jo jù.” 40A kwi'i mə, “Mə̀ swòŋ a mbo bù mə, “À lɛ mbaa bə yìi mə bo ma bû kutə mɨ̀ntsû myaa bəə boŋ tsi'ì ŋ̀gɔ̀'ɔ̀ jû ka bàŋnə tɨgə tɔŋnə ŋgha'asə nɨ̂ Nwî.” 41À zì mə̂ ŋka ŋkoontə, nyə mûm àla'a ya, nyə'ə nloŋə atu ala'a ya, 42ǹswoŋ mə, “Ò lɛ mbaa ghəə̀ zî, sii, ayoo yìi mə a zì nɨ̂ m̀bɔɔnə aà! La tsɨtsɔ̀ŋ a ləəntə a nsi mi'i wò! 43Nòò a zǐ mə ŋgàŋkɨbàâ jo ka yǐ ji'i ŋkya ɨ karəsə gho ghu, ɨ kɨ̀ŋə̀ gho ghu a mbɛ̀ɛ̀ tsɨ̀m 44ɨ zwitə ghuu bu bɨ̀ bɔɔ buu aa, kaa wa'a ŋgɔ̀'ɔ yî tsù bû m̀ma'atə tâ ɨ̀ nɔŋə a atu yì mɔ̀'ɔ̂; ǹloŋ mə kaa ò lɛ nyə noò wa yìi mə Nwì à lɛ nzì a nyweensə wò ghu aa, kaa wa'à zi aà!” 45À lɛ ntɨgə ŋghɛɛ ŋkuu a ndâmà'anwì ǹlɔgɨnə ŋka mfurə bə̂ bìi bɨ lɛ sɨ fèe njoo ghu aa, 46ǹswoŋə nɨ mə, “Bɨ ŋwa'anə a mûm àŋwà'ànə̀ mə, ‘Ǹdâ yà ɨ̀ ka yǐ bə aa àdɨ̀gə ntsà'àtə Nwì’; lâ nɨ̀ ghɨ̀rə̀ mə̂ ɨ tɨgə̀ m̀bə adɨgə nlə̀ə̀ntə bɨ̀yərə.” 47À lɛ sɨ tɨgə ndɨ'ɨ nɨ̂ ànnù Nwî wa a mûm ǹdâmà'anwì a njwî tsɨ̀mə̀. Bɨ̀lɨɨ bɨ ŋgǎŋmà'anwì bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋndɨ̀'ɨ nɔ̀ŋsə̀, nɨ bɨ̀tsyàsə̀, bɨ lɛ ŋka nlɔɔ yi mə bɨ zwitə, 48lâ kaa wa'à mânjì yə nloŋ mə bə̀ bì ghà'àtə̀ lɛ sɨ yòŋə̀ ǹlɔɔ nɨ̂ ǹyù'û ɨ̀nnù jìi mə à lɛ sɨ swoŋə aà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\