Lukas 2

1A bə maa noò M̀fɔ̀ Kaisa Augustus a swoŋ mə tâ bɨ̀ səŋ bə̂ tsi'ì bɨ̀ tsɨ̀m a ɨtoo ɨtoo jìi mə baRoma bɨ lɛ sɨ bu'utə aà. 2Nòò wa mə ànnǔ səŋ bə̀ ma yû yìi mə a lɛ mbə yi ntsyàmbìì a lɛ mfɛ̀'ɛ̀ aa, Quirinius à lɛ mbə Gûmnàà a mbù'u Syria. 3Ŋù ntsɨ̀m à lɛ ntɨgə ŋghɛɛ mə yu ŋwà'ànə ɨkûm yi a nɨkurə bo. 4Joseph à lɛ nlò a njɔ̀'ɔ̀ ala'à Nasareth yìi à lɛ ntswe a Galilea aa, ŋ̀kɨ ŋkɔ'ɔ ŋ̀ghɛɛ nɨkurə nɨ Bethelehem nìi mə nɨ lɛ ntswe a ala'a Yudea aa, a bə̂ àdɨ̀gə̀ yìi mə bɨ lɛ njwe Mfɔ̀ David ghu aà. Joseph à lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ ghu aa nloŋ mə à lɛ mbə ŋû àtsə̂ David aà. 5À lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ ghu mə yu ghɛɛ ŋwà'ànə ɨkûm yi bo yǐ Mary yìi mə à lɛ ŋkosə nɨ̂ ŋ̀gwɛ̂ yì aà. Mary à lɛ ntswe nɨ mû. 6Àjàŋ mə bo lɛ ntswe a Bethlehem aa, a tsɨgə̀ mu wâ; 7ǹjwe mû yì yî ǹtsyàmbìì yî m̀bâŋnə̀, ǹləmtə yi nɨ̂ ɨ̀bà'a atsə̀'ə̀, ǹnɔŋsə yi nɨ̂ àkhɨ̀ mɨjɨ naà ǹloŋ mə kaa àdɨ̀gə̀ a lɛ ŋwa'à a mbo bo wa ndâ bɨ̀gɨ̀ɨ̀ tswê aà. 8Bɨ̀tsèè bɨ mbi bì mɔ'ɔ bɨ lɛ ntswe maa mbɛ̀ɛ̀ àla'a, a atu nta'a, m̀bɛ nɨ̂ m̀bî jyaa. 9Bo kà mə̂ aa mbɛ nɨ̂ m̀bî jyaa jya aa, Angel M̀mà'àmbi a wi'ìkə̀ m̀fɛ'ɛ a nsi mbo. Ŋ̀kà'a Mmà'àmbi yìi mə ɨ ŋwèènə̀ tsi'ì ŋ̀wèènə̀ aa, ɨ ta ŋkarəsə waa, nɨ̀bɔ'ɔ nì wè nɨ tswâ waa, 10la angel wa a swoŋ a mbo bo mə: “Nɨ̀ tsuu bɔ'ɔ bə̂, wa mə̀ zì aa nɨ̀ ǹtoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ a mbo bù, yìi mə ɨ̀ ka zì nɨ nɨ̀dorə nì wè a mbo ŋù ǹtsɨ̀mə̀. 11Bɨ jwè mə Ŋgàŋnywèènsə̀ ghùù, mə nɨ Kristo M̀mà'àmbî aa, a ɨtugə mbi sìi, a nɨkurə Mfɔ̀ David. 12Àlènsə̀ yìi mə a ka dɨ̀'ɨ̀ a mbo bù aa, a bə mə, nɨ̀ ka ghɛɛ yə mu yì m̀bɔrə tâ bɨ̀ ləmtə yi nɨ àbà'a atsə̀'ə̀, ǹnɨ̀ŋ yi nɨ àkhɨ̀ mɨjɨ naà. 13À ghə̀ə kɨ màŋsə, ǹtsǔntsò baangel yî wè bɨ lô a aburə nsɨgə, ǹyəə nɨ̂ ɨ̀kòò ŋ̀gha'asə nɨ̂ Nwî ghu, ǹswoŋə nɨ mə, 14“Nɨ̀gha'a a mbo Nwìŋgɔ̀ŋ yìi mə à tswe a aburə ŋkɔ'ɔ ntsɨrə aà, m̀bɔɔnə a mbo bə̀ fàa nsyɛ bìi mə Nwìŋgɔ̀ŋ a dorɨtə nloŋ ŋgaa yàà aà.” 15Nòò wa mə baangel bya bɨ lɛ mbù ma'atə waa ŋ̀kɔ'ɔ ŋghɛɛ a aburə aa, bɨ̀tsèè bɨ mbi bya bɨ tɨgə̀ ŋ̀ghaa bo nɨ bo mə, “Nɨ̀ ghɨrə bì'inə̀ ghɛɛ a Yerusalem, ŋ̀ghɛɛ nyə annù yìi mə a fɛ'ɛ ghu, M̀mà'àmbi a kɛ'ɛnə̀ a mbo bì'inə̀ aà.” 16Bo lɛ ntswa'atə ŋghɛɛ nyə Mary nɨ Joseph nɨ mu wa a nɔ̂ŋ a akhɨ mɨjɨ naà. 17Bɨ̀tsèè bɨ mbi bya bɨ yə mu wa ŋkɛ̀'ɛ̀nə̀ a mbo bo ajàŋ yìi mə baangel bya bɨ lɛ nswoŋ nloŋ mu wa aà. 18Ngɔ̀ŋ bə̀ bɨ̀ tsɨ̀m bìi mə bɨ lɛ nyu'u aa, bɨ lɛ nyɛrə ànnù ya mə bɨ̀tsèè bɨ mbi bya bɨ lɛ nswoŋ aà. 19Mary à lɛ nlɔ̀gə ɨnnù jyâ tsɨ̀m ǹləə a ntɨɨ yu ǹtɨgə mmɔɔntə nɨ̂ àtû yi ghu. 20Bɨ̀tsèè bɨ mbi bya bɨ lɛ mbù ǹlo ntɨgə mbɨɨ ŋghɛɛ waa, ǹyəə nɨ̂ ɨ̀kòò ŋ̀gha'asə nɨ̂ Nwî ghu ǹloŋ ànnù yìi mə bo lɛ nyu'u ŋkɨ nyə a boòntə̀ tsi'ì wa ajàŋ yìi mə baangel bya bɨ lɛ nswoŋ aà. 21Ǹjwî ɨ tsya mə ji nɨfwaa, a ajàŋə mə bɨ lɛ ŋŋetə yi aa, bɨ tswê ɨ̀kûm yi nɨ Yesu, ɨ̀kùm wa mə angel wa lɛ mfa mbɔŋ tâ bɨ̀ tswe nɨ yu a ato'o aà. 22Nòò à lɛ ŋkù'ù mə tâ taà yi bô ǹdè yi ghɨrə annǔ nsi'ì waa tâ bo laa nyoŋə nɨ nɔ̀ŋsə̀ Moses, bo lɔ̀gə̀ Yesu mə tâ bo bo kɔ'ɔ ŋghɛɛ a Yerusalem, tâ bo ghɛɛ ndɨ̀'ɨ̀ yi a mbô M̀mà'àmbî, 23ŋ̀yoŋ ajaŋ mə a lɛ ntswe bɨ ŋwà'ànə̀ a nɨ nɔ̀ŋsə̀ M̀mà'àmbî aà, “M̀fòò àjɛ̀ɛ̀ mâŋgyɛ̌ ntsɨ̀m yìi à nɨ mûmbâŋnə̀ aa, bɨ ntswe nɨ̂ ǹlə̀ə̂ yi nɨ̂ àyàrə ayoo a mbô M̀mà'àmbî.” 24Bo lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ aa ta ɨ kɨɨ mà'à Nwî, “nɨ bɨ̀bugɨ̀rəmɨ̀kuu bi baa bo bɨ̀ bɨ̀tsɔ'ɔ bî kə̀gə bi baà.” Ɨ yòŋə̀ nɨ̂ àjàŋ yìi mə nɔ̀ŋsə̀ Nwì à lɛ ndɨ̀'ɨ̀ aà. 25Ŋù yì mɔ'ɔ à lɛ ntswe a Yerusalem, ɨ̀kûm yi ɨ bə Simon, a bə ŋù yìi mə mɨ̀nnû mi lɛ ntsinə, a kɨɨ̀ bɔ'ɔ nɨ̂ Nwî. Àzwì Nwî a tswê ghu nu, a yu'utə̀ nɨ̂ noò yìi mə Nwìŋgɔ̀ŋ à ka yǐ lə'ətə mɨntɨɨ mɨ baIsrael aà. 26Lɛ boŋ Àzwì Nwî a lɛɛ̀ ǹdɨ'ɨ ghu mbo mə à ka yǐ yə Àyɔ'ɔ̀ Nwì M̀mà'àmbi wa ɨ bɔ̌ŋ kwo. 27Àzwì Nwî a lɛ tintə yi mə tâ à zi a ndâmà'a Nwì maa njwi mə bɨ lɛ nzì nɨ mu waà. Ta bɨ̀ Yesu nɨ̀ ǹdè yì bɨ zì mə̂ nɨ ghu a nlwensə nɔ̂ŋsə̀ aa 28a ŋɛɛ̀ yi ntugɨtə a mbo yu, ŋ̀gha'asə Nwî ǹswoŋ mə, 29“M̀mà'àmbî, mà'àtə tâ àbù'û yô tâ à ghɛɛ nɨ̂ m̀bɔɔnə nyòŋə nɨ nɨ̀ghàa nô; 30ǹloŋ mə mi'ì ma mɨ yə̀ mə̂ ànnǔ nyweensə bə̂, 31yìi mə ò tàŋtə̀ mə̂ ǹləə a nsi mi'i bə̀ bɨ̀tsɨ̀mə̀ aà, 32a bə̂ ŋ̀kà'à a ŋka ndɨ̀'ɨ mânjì gho a mbo bə̀ bɨ itoo dàŋ, ɨ zì nɨ nɨgha'a a mbo bə̂ bo baIsrael aà.” 33Taà yì bô ǹdè yì bɨ lɛ nyɛrə nloŋ ànnù yìi mə bɨ lɛ nswoŋ mbɨ'ɨ ŋgaà yì aà. 34Simon a tɨgə̀ ǹnɨŋ mbɔɔnə a nu bo nswoŋ a mbo Mary, ndè yì, mə, “Mu ghùlâ à ka yǐ ghɨ̀rə̀ tâ bə̀ bî ghà'àtə̀ wo, ɨ kɨ ŋɛntə bî ghà'àtə a ala'a baIsrael. À ka yǐ bə alènsə̀ yìi mə bə̀ ka yǐ tɨgə ŋghàa nloŋ ŋgaà yì, ɨ tuu nɨ̂ ànnû yi, 35tâ munwi ǹtsò tâ à kɨ nso ntɨɨ̀ ghô. Tâ ɨ̀nnù jìi mə bə̀ bî ghà'àtə̀ mɔ̀ɔ̀ntə a mɨntɨɨ bo aa, tâ bɨ̀ ghɨrə tâ ɨ̀ fɛ'ɛ nlaa. 36Ŋ̀gàŋtoò Nwì yî màŋgyɛ̀ yî mɔ̀'ɔ à lɛ ntswe ghu, ɨ̀kûm yi ɨ bə Anna, a bə mu Phanuel, yìi mə à lɛ nlǒ a ŋgwɛ̀'ɛ Asher aà. A tɨ bə aa boŋ à lwèn mə̂. À lɛ nyɔ'ɔ ntswe bô ǹdoò yì tsi'ì ɨ̀lòò ji sàmbaa a kwô. 37A tɨgə̀ ǹtswe tso ŋ̀kwi'i màŋgyɛ̀ ɨ ɨlòò mɨghum mi nɨfwaa ǹtsò ji nɨkwà. Kaa à lɛ kɨ'ɨ̀ nii ndâmà'a Nwì m̀mà'àtə̀, ŋ̀gha'asə nɨ̂ Nwî, ǹsi'isə nɨ̂ ɨ̀bɨɨ nû yi tɨ jɨ, ntsà'àtə̀ nɨ̂ Nwî a nɨ̂tugə bo bɨ̀ a si'inə. 38À lɛ ŋkɨ nzi tsi'ì maa bàŋtə̀ noò, m̀fa mbɨ'ɨkə a mbo Nwì, ŋ̀ghaa nloŋ ŋgaà mu wâ, a mbo bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bìi mə bɨ lɛ sɨ bɛ nɨ mə tâ Nwìŋgɔ̀ŋ à tsu'u atu Yerusalem aà. 39Nòò yìi mə bo lɛ ŋghɨ̀rə ɨnnù tsɨ̀m ǹyoŋə nɨ nɔ̀ŋsə̀ M̀mà'ambi aa, bo lɛ mbù mbɨɨ fu a Galilea, ŋghɛɛ a nɨkurə bo a Nazareth. 40Mu wa à lɛ ntɨgə ŋkwi, ntswe nɨ mɨ̀tɨ̀ɨ̀, ŋkɨ nluu nɨ mɨ̀tsyɛ̀; ɨ̀bɔ̀ŋ Nwì ɨ tswê ghu nû. 41Taà yì bô ǹdè yì lɛ sɨ kɔ'ɔ nɨ a Yerusalem a atû àlòò a atû àlòò a noò ɨ̀kòò Pasa. 42Nòò yìi à lɛ mbə ɨ̀lòò nɨghûm ǹtsò baa aa, bɨ lɔgə̀ yi bo bo kɔ'ɔ ŋghɛ̀ɛ̀ ghu tsi'ǐ ajàŋ yìi bɨ lɛ sɨ ghɨ̀rə̀ aà. 43Bo màŋsə̀ mə ɨkòò wa ŋka ŋkwɛɛ, mu wa, là'à Yesu, a benə̀ ǹtswe a njɨ̀m a Yerusalem, kaa taà yì bô ǹdè yì wa'à zî. 44Lâ bo lɛ sɨ wa'atə nɨ mə à tswe a tɨtɨ̀ɨ bə̀ bìi mə bo bo lɛ sɨ zìnə̀ aà, ntɨgə ŋghɛɛ, ntəə nɨtəə nɨ jwi yì m̀fùùrə; ǹlɔɔ yi a mbɛ̀ɛ ɨ̀kà'â jyaa bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋgwɛ̀'ɛ jyaa. 45Bo lɔ̀ɔ̀ mə̂ yi kaa wa'à yə, mbu mbɨ̀ɨ̀ fu a Yerusalem a nlɔ̀ɔ̂ yi ghu. 46Ǹjwî ɨ̀ tɨ̀ mə̂ tɨ tsyà ji tarə, bɨ yə̂ yi a ndâmà'a Nwì a tswê a tɨtɨ̀ɨ bɨ̀dɨ̀'ɨ̀ bɨ ɨ̀nnû, ǹyu'utə nɨ̂ ànnù yìi mə bo lɛ sɨ swoŋ aa, ŋkɨɨ mbetə nɨ̂ ɨ̀betə̀ a mbo bo. 47Bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bìi mə bɨ lɛ nyu'u ànnù yìi mə à lɛ sɨ ghàà aa, bɨ lɛ nyɛrə nloŋ mɨtsyɛ̀ mìi mə à lɛ ntswe nɨ mu aa, bo bɨ̀ ɨ̀kwi'i jìi à lɛ sɨ fa aà. 48Nòò yìi mə bɨ lɛ nyə yi aa, ànnù lɛ ntsyà waa, ǹdè yì a swoŋ ghu mbo mə, “Mû ghà, ò ghɨ̀rə nɨ̀ bì'ì lâlà aa a ya lɛ? Ye ajàŋ mə ò fa ŋgɨ'ɨ a mbo bì'i taà ghò, bì'ì ghaà ǹlɔɔ nɨ̂ ghô aà.” 49A kwi'i a mbo bo mə, “Nɨ ghɨ̀rə̀ ŋ̀ghaa nlɔɔ nɨ̂ gha aa a ya lɛ? Nɨ̀ sɨ̀ zi mə a ku'unə a mbo mə̀ mə tâ mə̀ tswe a nda Taà ghà aa ɛ?” 50Lâ, kaa bo lɛ ŋwa'ǎ nji'ì ànnù yìi mə à lɛ sɨ swoŋə a mbo bo aa naŋsə̀ ǹzi. 51À lɛ nlò ǹyoŋə waa bo bo sɨgə ŋghɛ̀ɛ̀ fu a Nazareth. A tɨgə̀ ǹyu'unə nɨ̂ waa. Ǹdè yì à lɛ naŋsə nləə ɨnnù ma jû tsi'ì tsɨ̀m a mûm ǹtɨɨ yu. 52Yesu à lɛ ntɨgə ŋkwi nɨ mɨ̀tsyɛ̀ bo bɨ̀ a jɨ̀ŋə nû, Nwìŋgɔ̀ŋ bo bɨ̀ bə̀ kɔ̀ŋə̀ nɨ yi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\