Lukas 20

1A bə njwi yì mɔ'ɔ Yesu a kuu a ndâmà'anwi, ŋka ndɨ'ɨ nɨ̂ ànnù ghu a mbo bə̀, ŋ̀kɨɨ nsɛɛnsə nɨ̂ ǹtoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀, bɨ̀lɨɨ bɨ ŋgǎŋmà'anwì bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋdɨ̀'ɨ nɔ̀ŋsə bo bɨ̀ bɨ̀tà bɨ ala'a bɨ zì m̀betə yi mə, 2“Naŋsə nswoŋ a mbo bì'ì, O ghɨ̀rə ɨnnù juà jìi mə o ghɨ̀rə̀ aa nɨ̂ àda'a wo ɛ? A adà'à ma yû a mbo wò aa, a fa wò ɛ?” 3A kwi'i a mbo bo mə, “Mə̀ ka kɨɨ betə ghu nɨ̂ àbetə̀: swoŋə nɨ̀ ghâ, 4Jɔn à lɛ nlɔ̀gə ada'a aa fə a ŋka mmurə bə̌ ŋkì aa ɛ? A lɛ nlò aa mbo Nwì kə̀ a mbo bə̀ aa ɛ? Nɨ̀ kwi'i tâ mə̀ yu'u.” 5Bo ghaànə̀ a tɨtɨ̀ɨ bo nswoŋ mə, “M̀bə bì'inə̀ kwi'i mə a lɛ nlò aa a mbo Nwì boŋ à ka betə yi'inə̀ mə, ‘Nɨ̀ lɛɛ̀ ǹtɨgə wa'ǎ annù yìi mə à lɛ sɨ swoŋ bii aa a ya aa ɛ?’ 6La mbə bì'inə̀ swoŋ mə a lɛ nlò aa a mbo bə̀ boŋ bə̀ bû bɨtsɨ̀m ka tumntə yi'inə̀ nɨ̂ ŋ̀gɔ̀'ɔ̀, ǹloŋ mə bo naŋsə mbii mə Jɔn à laa mbə ŋgàŋntoò Nwì.” 7Maa ajàŋ bo tɨgə̀ ŋ̀kwi'i mə kaa bo lɛ ŋwa'ǎ adɨgə yìi mə a lɛ nlò ghu aa zî. 8Yesu a tɨgə̀ ǹswoŋ a mbo bo mə, “Kaa mə̀ ka wa'à ŋû yìi mə̂ à fa ada'a mə̀ ghɨrə̀ nɨ̂ ɨ̀nnù jû ghu aa a mbo bù kɨ nswoŋə.” 9Yesu a naa nɨ̀ghàà nî nanaa a mbo bo mə, “Ŋù yì mɔ'ɔ à lɛ mbě akò mɨlù'û yi, nlɛsə a mbo bə̀, m̀fɛ'ɛ ŋghɛ̀ɛ̀ ǹtswe a atoo dàŋ àgha'a a sa'à 10nòò ŋ̀kya mɨ̀ntà mɨ ati mɨlù'ù mya à kù'ù mə̂, a too ŋgàŋàfà'â yì mə à ghɛɛ ŋkwɛrə mɨ̂ntà mɨ ati mɨlù'ù mya mi mɔ'ɔ a mbo bɨ̀lɛnsə bɨ akò byâ, lâ bɨ̀lɛnsə bɨ akò bya bɨ tswâ yi ŋghɔɔ, ntsyàsə̀ yi a bɨɨ̀ tsi'ì m̀bô m̀bô. 11A bû ǹtoo ŋgàŋàfà'à wa yì mɔ̀'ɔ, bɨ kɨ̂ ŋ̀ghɔɔ yi, nnɨŋ ndɨ̀rə̂ àtu ghu atu, ntsyasə yi a bɨɨ̀ tsi'ì m̀bô m̀bô. 12A ku'ùsə̀ mbo ntoo ŋgàŋàfà'à yìi mə à ywe'e bi tarə̀, bɨ tswâ ma ghû ǹnɨŋ ɨla'a ghu nu mma'a yi a abɛɛ. 13M̀bɔ̂ŋ àkò wa a swoŋ mə, ‘Mə̀ ka ghɨ̀rə̀ aa mə akə tsɨ̂tsɔ̀ŋ aa ɛ? Mə̀ ka too mû ghà yî m̀bâŋnə̀ ghû mə mə̀ nàŋsə ŋkɔ̀ŋ aa, nòò tsù bɨ yə̂ yi mbɔ'ɔtə.’ 14Lâ bɨ̀lɛnsə bɨ akò bya bɨ yə̀ mə yi, ǹswoŋ bo nɨ bo mə, ‘Àâ ǹjɨ̂nda yì à ghûlà, bì'inə̀ zwitə yi tâ ǹjoo jù ɨ̀ tɨgə mbə jì'inə̀.’ 15Bo lɛ ntɨgə ntswa yi, mmà'a a abɛɛ wa njɨ̀m ŋ̀kya mɨlù'ù ǹzwitə yi. Ma mùu ajàŋ nɨ̀ mɔ̀ɔ̀ntə mə m̀bɔŋə̀ àkò mɨlù'ù wa à ka ghɨ̀rə mə akə a nu bo aa ɛ? 16À ka zǐ zwitə bɨ̂lɛnsə akò ma bya, ɨ lɛnsə akò yi ya a mbo badàŋ.” Àjàŋ mə bə̀ bya lɛ nyu'u ma mùu ajàŋ aa, ntɨgə nswoŋ mə, “Kaa mbə Nwìŋgɔ̀ŋ a wa'à biì. 17Yesu a lêntə̀ waa mbetə mə, “Nɨ̀ghàà nɨ Nwî nulà nɨ tɨgə̀ ǹswoŋ aa mə akə aa ɛ? ‘Tsi'ì ŋ̀gɔ̀'ɔ̀ ya mə bɨ̀bɔɔ bɨ nda ɨ lɛ ntuu aa, ɨ̀ bə̀ŋ mə̂ ǹtɨgə ŋgɔ̀'ɔ̀ nɨ̀buu nɨ nda yì ŋ̀wè.’ 18Ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə à wo a nɨ̂ ŋ̀gɔ̀'ɔ̀ ma ya aa, à ka bəgɨkə; lâ bɛɛ mə ɨ̀ wo a nu ŋù bəə boŋ ɨ ka ghɔ̀'ɔ̀ yi.” 19Ŋ̀gǎŋndɨ̀'ɨ Nɔ̀ŋsə̀ nɨ bɨ̀lɨɨ bɨ ŋgǎŋmà'anwì ghə̀ə ɨ tswa yi maà noò, lâ m̀baŋnə mbɔ'ɔ mi'i mɨ bə̂ byâ. Bo lɛ nzi mə à lɛ naa nɨghàà nya aa nloŋ ŋgaà yàà. 20Bo tɨgə̀ ǹlɔɔ nɨ̂ àbwarə, ntɨgə nlɔɔ bɨ̂tswɛ̀rə̀, ǹtoo ghu njɨ̀m mə bɨ̀ zi ŋka mbagɨ̀lə mbetə nii nɨ mɨ̀ghàà tâ tsyà ghu ɨ tswa yi ɨ fa a mbo Gûmnàà yìi à lɛ ntswe nɨ̂ àdà'à a atu bo aa tâ à sa'a yi. 21Bɨ tɨgə̀ ǹzi mbetə yi mə, “Ǹdɨ̀'ɨ̀nnù, bì'ì zi mə annù yìi o ghàà ŋ̀kɨɨ ndɨ'ɨ aa a ku'unə̂, ŋ̀kɨ nzi mə kaa ò sɨ nândènə̀ a tɨtɨ̀ɨ bə̀ tɛ'ɛ, ǹdɨ'ɨ aa tsi'ì mâŋjìi yìi mə Nwì a lɔ̀ɔ mə bə̀ ka tswe ghu aà. 22A ku'unə nɨ nɔ̀ŋsə̀ yi'inə̀ a ntu taksì a mbo Kaisa kə̀ ŋ̀gaŋ aa ɛ?” 23Lâ à lɛ nzi mɨtsyɛ̀ mìi mə bo lɛ sɨ lobɨ̀tə aà, ǹswoŋə a mbo bo mə, 24“Nɨ̀ zi nɨ̂ ŋ̀kabə̀ silver tâ mə̀ yə.” Bɨ zî nɨ yu, a betə̀ waa mə, “A tswê àtu wo bo bɨ̀ ɨ̀kǔm wo fàa nɨ̂ ŋ̀kabə aa ɛ?” Bo kwi'i mə, “Àa yì Kaisa.” 25A swoŋ a mbo bo mə, “Ma la a bə mə nɨ̀ ka mfa njoo jìi mə à nɨ jî Kaisa aa a mbo Kaisa ŋkɨɨ mfa nɨ̂ ǹjoo jìi mə à nɨ jî Nwî aa a mbo Nwì.” 26Kaa bo lɛ ŋwa'ǎ ajàŋ mə mbə bɨ tsyâ ǹtswa yi a nsi bə̀ ǹloŋ annù yìi mə à swòŋə aa zî, ànnù a gha'à waa bɨ kutə̀ mɨ̀ntsǔ myaa. 27BaSadukai bî mɔ'ɔ bìi mə bɨ swoŋə nɨ mə kaa bə̀ sɨ a nɨ nɨ̀wo yweenə̀ aa, 28bo lɛ nzì m̀betə yi mə, “Ǹdɨ̀'ɨ̀nnù, Moses à lɛ mfa ndɨ'ɨ a mbo bì'ì mə, mbə̂ ǹdɨm ŋù a kwo tɨ mu, mumaà yì a lɔgə̀ ŋ̀gwɛ̂ yì wa njwe bɔɔ bo yu a mbô ǹdɨm yì wâ. 29Bɔɔ bɨ ma bî mɔ'ɔ lɛ ntswe ghu bi sàmbaa, yì ǹtsyàmbìì a yɔ'ɔ̀ mâŋgyɛ̀ ŋ̀kwo tɨ mu; 30yì àyòŋtə̀ a bû yoŋ ŋyɔ'ɔ mâŋgyɛ̀ wa, 31yìi à ywe'e bi tarə aa, a kɨ̂ ǹlɔgə mâŋgyɛ̀ wa, bo bya bi sàmbaa bɨ kɨ̂ lɔgə mâŋgyɛ̀ wa tsi'ì bɨ̀tsɨ̀m ŋ̀kɨ ŋkwokə tɨ mû. 32À tɨ̀ mə tɨ bə a njɨ̀m màŋgyɛ̀ wa a kɨ̂ ŋkwo yìi ŋgaa. 33Tsǒ mə a lɛ mbə ma mùu ajàŋ aa, nòò yìi bə̀ ka yǐ yweenə nɨ nɨ̀woo aa, màŋgyɛ̀ ghû à ka yǐ tɨgə bə aa yì wò aa ɛ? Tsǒ mə bo bya bi sàmbaa lɛ nyɔ'ɔ yi aa ɛ?” 34Yesu a kwi'i a mbo bo mə, “Bə̀ bî fàa ŋgù'ù bɨ yɔ'ɔkə, bɨ fâ nɨ̀ bɔɔ bâŋgyɛ̀ a ndâ nɨ̀yɔ'ɔ; 35lâ bə̀ bìi mə bɨ ku'unə a mbɨɨnə nɨ nɨwo ɨ tswe ntɨ̀ɨ̀ maa ŋgù'û m̀bi yìi mə ɨ zì aa, kaa baa yǐ wa'à kà ǹyɔ'ɔ, kaa wa'ǎ bâŋgyɛ̀ a ndâ nɨ̀yɔ'ɔ ka mfa. 36Bo ka yǐ bə aa tsi'ì tsǒ baangel kaa kɨ'ɨ̀ kà ŋ̀kwo. Bo bə aa bɔɔ bɨ Nwî ǹloŋ mə bo bɨɨnə nɨwo aà. 37Lâ a ŋghɛ̀ɛ nɨ̂ ànnǔ nyweenə nɨwo, Moses à lɛ mfɨ̀gɨ̀tə̀ wa nɨ̂ àdɨgə ŋwà'ànə̀ ya mə a ghàà ǹloŋə ajɨ̀ŋə̀ bɨkwɛ̀ɛ̀ ya mə mɔ'ɔ ɨ lɛ sɨ khɨ ghu aà, ǹloŋ mə maa adɨgə, à lɛ ntwoŋə Mmà'àmbi a nɨ Nwìŋgɔ̀ŋ Abraham, nɨ Nwìŋgɔ̀ŋ Isaac, bo bɨ̀ nɨ Nwìŋgɔ̀ŋ Yakob. 38Kaa à laa wa'à Nwîŋgɔ̀ŋ bɨku bɨ bə̂ bə̂, à bə aa Nwìŋgɔ̀ŋ bə̀ bìi bɨ tswe bɨtɨ̀ɨ̀. Ǹloŋ mə bə̀ bɨtsɨ̀m bɨ tswe bɨ̀tɨ̀ɨ̀ aa ghu mbô. 39Ŋ̀gǎŋdɨ̀'ɨ Nɔ̀ŋsə̀ jya ji mɔ'ɔ bɨ lɛ ntɨgə nswoŋ mə, “Ǹdɨ̀'ɨ̀nnù, ò fa akwi'i yì sɨgɨ̀nə̀.” 40Ǹloŋ mə bo lɛ ntɨgə mbɔ'ɔ a mbǔ ŋghɛɛ nɨ̀ mbìì a mbetə yi nɨ̂ ɨ̀nnù. 41Yesu a betə̀ waa mə, “M̀bə bɨ swoŋ mə Àyɔ'ɔ̀ Nwì wa à bə mu David aa mə akə aa ɛ? 42Ǹloŋ mə David yu mbɔŋ à swòŋə a mûm àŋwà'ànə̀ bɨ Psalm mə, ‘M̀mà'àmbi a swoŋ a mbô M̀mà'àmbî ghà mə: Tswe a mbɛ̀ɛ nɨ̀kwɛɛ mə̀ nî mà'à, 43ǹywe'e a noò yìi mə mə̀ ka yǐ ghɨ̀rə ŋgàŋkɨ̀baâ jò nɨ̂ àtɛtə̀ mɨkòrə̂ mo aà.’ 44Ma mùu ajàŋ m̀bə David a ka ntwoŋə yi nɨ̂ M̀mà'àmbi, a tɨgə̀ m̀bu ntsyà aa la mbə mu David aa ɛ? 45Àjàŋ mə bə̀ bɨ̀tsɨ̀m lɛ sɨ yu'utə annù yìi à lɛ sɨ swoŋə aa, Yesu a swoŋ a mbo ŋgǎŋyəgə̂nnù ji mə, 46“Nɨ̀ ka ntsyɛsə ghuu nloŋ ŋgǎŋndɨ̀'ɨ nɔ̀ŋsə̀, bo kɔ̀ŋə̀ nɨ̂ ŋ̀ka ŋwɛ'ɛ ndàŋə ɨtsə̀'ə̀ ŋ̀karə nɨ ju, ŋkɨɨ ŋkɔŋə nɨ mə tâ bə̀ ka ntsa'atə nɨ̂ waa nɨ̂ àghu'usə̀ a mɨtaa; ŋ̀kɔŋə a ntswe nɨ̂ ɨ̀lə̀ŋ jìi ɨ tswe a mbìì aa a ndâŋghòtə, ŋ̀kɨɨ ŋkɔŋə nɨ̂ ɨ̀lə̀ŋ jìi ɨ kɔ'ɔnə a adɨgə adinà. 47Bo nɨ̀'ɨ̀ nɨ bɨ̀kwì'ì bɨ bâŋgyɛ̀, ŋ̀kwɛrə nɨ̂ ǹjoò jyaa nɨ mɨ̀la'à myaa, m̀bagɨlə ntsa'atə nɨ̂ Nwî nɨ̂ ɨndaŋə mɨghàà. Wa ŋgɨ'ɨ yìi ɨ̀ ka yǐ kuu a nu bo aa ɨ̀ ka yǐ swèrə̀.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\