Lukas 21

1Yesu a tswê a mûm ǹdâmà'anwì ŋ̀ŋɛntə atû yi nlentə nyə ajàŋ yìi mə ŋgǎŋkabə ɨ lɛ sɨ nɨŋə nɨ̂ ŋ̀kabə a mûm ŋ̀kòm mmà'anwì aà. 2À lɛ ŋkɨ nyə ŋkwi'i màŋgyɛ̀ yî mɔ'ɔ yìi mə à lɛ mbə ŋgàŋàmfum aa, a tsyâ ǹnɨŋ ɨbà'atə ŋkabə copper ji baà, ǹdùû yi ɨ bə tsǒ kabà yî m̀fùùrə̀. 3Yesu a swoŋ mə, “Mə̀ swoŋ tsi'ǐ annù nɨ̂ŋkoŋ a mbo bù mə, ŋ̀kwi'i màŋgyɛ̀ ghû mə à nɨ ŋgàŋàfum aa, à nɨ̌ŋ ŋkabə fàa mûm ŋ̀kòm ǹtsyâtə̀ bə̂ bɨ̀tsɨ̀m; 4ǹloŋ mə bo swatə aa tsi'ì mûntsirə̂ a nɨ ŋkabə yìi bo luu nɨ̀ yù aa mma'a Nwî nɨ yu. Lâ màŋgyɛ̀ ghû mə̂ à nɨ ŋgàŋàfum aa, à kɔ̀ɔ̀ntə aa ŋ̀kabə̀ ǹtsɨ̀m yìi mə à tswe nɨ yu aa mfa.” 5Bo bî mɔ'ɔ bɨ lɛ sɨ ghàà nɨ̂ ànnù ǹloŋ ajàŋ yìi mə bɨ lɛ ŋghùrə ndâmà'anwì nɨ̂ ŋ̀gɔ̀'ɔ̀ jìi ɨ lɛ naŋsə mbɔŋ mbɔ̀ŋ aa, bo bɨ̀ nɨ njoo jìi mə bə̀ lɛ mfa a mmà'a Nwì ghu aà. Bo kà mə̂ aa ghaa laa, Yesu a swoŋ mə, 6“Ǹjoo mà jû tsɨ̀m mə nɨ yə aa, ǹjwi yì mɔ̀'ɔ ɨ zì mə Kaa tsi'ì ŋ̀gɔ̀'ɔ̀ yî m̀fùùrə̀ kaa ɨ̀ ka yǐ wa'à a atu yì mɔ'ɔ bû nɔŋə. Bɨ ka yǐ sà'à tsi'ì tsɨ̀m mà'ànə a nsyɛ̂.” 7Bo bə̀tə yi mə, “Ǹdɨ̀'ɨ̀nnù, naŋsə nwoŋ tâ bì'ì yu'u, ɨ̀nnù ma jû ɨ ka yǐ fɛ̀'ɛ̀ aa a noò àkə̀ aa ɛ? Àlə̀nsə̀ yìi mə a ka yǐ dɨ̀'ɨ mə nòò m̀fɛ̀'ɛ̂ ɨ̀nnù ma jû à tɨ̀gə̂ ŋ̀ku'u aa, a nɨ aa akə aa ɛ?” 8A swoŋ a mbo bo mə, “Nɨ̀ ka ntsyɛsə ghuu tsee lǒ lə̀ə̀ tâ ŋù tsù à m̀bwe'esə ghuu; nloŋ mə bə̀ bî ghà'àtə̀ ka yǐ zì nɨ̂ ɨ̀kǔm gha, ɨ kɨ swoŋə nɨ mə, ‘Mə̀ nɨ yu wâ!’, ‘Nòò wa à kòòntə̀ mə̂!’ nɨ̀ tsuu waa kɨ yòŋə̀. 9Bɛɛ mə nɨ̀ yu'u mə bɨ mà'a ntsò, kə̀ bɛɛ mə nɨ̀ yu'u annù nloŋ ɨ̀yɔ̀ŋ, nɨ̀ tsuu kɨ bɔ'ɔ si'i si'i bə̂; ǹloŋ mə ɨnnù ma jû ɨ tswe nɨ̀ m̀fòo mfɛ̀'ɛ ya'a; kaa mbî ɨ̀ ka yǐ wa'a aa tsi'ì ma mùu noò ghɛnsə̀ ǹlwi'i.” 10Yesu a ghɛɛ̀ nɨ̂ m̀bìì a nswoŋ a mbo bo mə, “Ɨ̀too ɨ ka yǐ kɨ mà'a ntsò bo bɨ̀ ji mɔ'ɔ, tâ ɨ̀too jìi mə bɨfɔ̀ bu'utə aa tâ ɨ̀ kɨ ŋka ma'anə bo bɨ̀ ji mɔ'ɔ̀; 11ǹsyɛ̂ ɨ̀ ka yǐ kɨ tsɨ̀gɨ̀nə̀ tsi'ì nɨ̀ mɨ̀tɨ̀ɨ̀, tâ mɨ̀kwenə̀ à kuu ala'a, tâ mɨ̀ghɔ̀ɔ̀ mɨ ŋkwǒŋ bə̀ tâ mɨ̀ fɛ'ɛ a ɨdɨgə ɨdɨgə; ɨ̀nnù jî swèrə̀ ǹswerə bo bɨ̀ ɨ̀lènsə̀ jî wè ɨ ka yǐ kɨ fɛ̀'ɛ a mbà'à nɨ̀kàŋ. 12M̀bɔŋ tâ ma juù ɨ̀nnù ɨ̀ ka mfɛ'ɛ, boŋ bɨ ka yǐ kɨ baŋtə nɨ̂ ghuu, ɨ kɨɨ tsɔ'ɔ nɨ̂ àkòrə̂ yuu. Bɨ ka yǐ kɨ tswatə nɨ̂ ghuu ɨ fa nɨ a ndaŋghotə tâ bɨ̀ ka nsa'a. kɨɨ mà'à nɨ̂ ghuu a ndâtsaŋə̀. Bɨ ka yǐ kɨ ghɛ̀ɛ̀ nɨ̂ bù a nsi bɨ̀fɔ̀ bo bɨ̀ Gûmnàà ǹloŋə annǔ Ɨkûm yâ. 13Ma yû a ka yǐ fa abwarə a mbo bù mə nɨ̀ swoŋ annǔ yâ. 14M̀bə a fɛ'ɛ ma mùu ajàŋ nɨ̀ tsuu kɨ taŋtə annù yìi mə nɨ̀ ka ghɨ̀rə swoŋ fi'isə ɨbɨ̀ɨ nû ghuu ghu aa mbɔŋ tâ nòò à ku'u; 15ǹloŋ mə mə̀ ka yǐ fa nɨghàà bo bɨ̀ mɨ̀tsyɛ̀ a mbo bù, a ajàŋ yìi mə kaa mbə bə̀ bìi mə bɨ nɨŋ ɨsa'a a nu bù aa kaa mbə bɨ wa'à lɨ̀gɨ̀tə̀ kə̀ kɨ ntuu. 16Tsi'ì bɨ̀taà buu nɨ bɨ̀ndê buu, nɨ bɔɔ bɨ maà buu, nɨ̂ bǎŋgwɛ̀'ɛ̂ buu, bo bɨ̀ ɨ̀kà'â juu, bɨ ka yǐ fèè ghuu. Bɨ ka yǐ tswatə ghuu bî mɔ'ɔ fa mə̂ bɨ̀ zwitə. 17Bə̀ bɨ̀tsɨ̀m ka yǐ bàà ghuu nloŋ ɨkûm ghâ. 18Lâ kaa tsi'ì ɨ̀nòŋə̀tû yùù yî m̀fùùrə̀ kaa mbə yi wa'à bwɛ̂. 19Nɨ̀ bə tǎŋntɨɨ ɨ bii ŋgɨ'ɨ boŋ nɨ̀ ka yweensə mɨbɨ̀ɨ̀ mə nû muu. 20“M̀bə nɨ̀ yǐ nyə ŋgǎŋntsò ɨ karəsə Yerusalem, nɨ̀ zì mə nòò ǹta ŋgɨ'ɨ ghu à kòòntə̀ mə̂. 21Maà noò tâ bə̀ bìi mə bɨ tswe a ala'a Judea aa bɨ fɛ'ɛ̀ ŋkhəkə ŋkɔ'ɔ ŋghɛɛ a ɨtu mɨ̂nta'à, tâ bìi mə bɨ tswe a mûm ǹjɔ̀'ɔ̀ àla'a aa bɨ fɛ'ɛ̀kə̀, tâ bìi mə bɨ tswe a mbɛ̀ɛ ɨfɔ̀ aa tâ bɨ̀ tsuu bu ŋkuu a mûm ǹjɔ̀'ɔ̀ àla'à; 22ǹloŋ mə ǹjwi mà jû à ka yǐ bə aa noò yìi Nwì à ka yǐ ndɨ̌ ŋgɨ'ɨ a nu bə̀ bi, a nlwensə ɨnnù tsɨ̀m jìi mə bɨ ŋwa'anə a mum nɨ̀ghàà nɨ Nwî aà. 23Wɛɛ! Ŋ̀gɨ'ɨ̀ bɨ̀maburə̀ bi ato'o bo bɨ̀ yì bìi mə bɨ nɔŋsə bɔɔ maa nɨ̂ ǹjwi ma jya aà! Ǹloŋ mə ŋ̀gɨ'ɨ yì ŋ̀wè ɨ̀ ka yǐ tswe fàa atu nsyɛ̂, tâ Nwì à dɨ'ɨ alwintɔŋə̀ yi a nu bə̀ ma bû. 24Bɨ ka yǐ zwitə bə̂ bî ghà'àtə̀ nɨ munwî ǹtsò, ɨ tɨgə tswatə waa nɨ̂ ɨ̀bù'u ntsò, ɨ ghɛ̀ɛ̀ nɨ bo ɨtoo ɨtoò; tâ bɨ̀tɨ̀zî Nwî bɨ kuu Yerusalem ɨ naŋsə kɨ kwàrə, ɨ tɨgə nnɨ̀'ɨ̀ nɨ̂ bə̀, ɨ ywe'e noò yìi mə Nwì à lə̀ə mə tâ bo ghɨrə ma yû ànnù aa, à zi mmɛ̀. 25“Ɨ̀lènsə̀ ɨ ka yǐ kɨ fɛ̀'ɛ a nɨ nɨ̀nòò, bo bɨ̀ a nɨ sàŋ bo bɨ̀ nɨ mɨ̀njɔ̀ŋ. Tâ bə̂ a ɨtoo ɨtoo bɨ̀ tswe a mûm ŋ̀gɨ'ɨ tâ ɨ̀tu jyaa buurə a ajàŋ yìi mə bɨ yə mɨyaa bo bɨ̀ ɨ̀kàŋə ŋkì ɨ tɨgə burə ju'u aà. 26Bə̀ ka yǐ tɨgə bɔ'ɔ nloŋ ɨ̀nnù jìi mə ɨ fɛ̀'ɛ̀ a mbi aa, ɨ tɨgə wòkə̀ tsi'ì tsô ɨ̀ku njoò; ǹloŋ mə bɨ ka yǐ tsɨ̀gə ɨda'a tsɨ̀m jìi ɨ tswe a aburə aà. 27Maà noò tâ bɨ̀ yə a Mu Ŋù tâ à ka nzi nɨ a mûm m̀bà'à nɨ mɨ̀dà'à nɨ nɨ̀gha'a nì wè. 28M̀bə nɨ̀ yǐ nyə ma juù ɨ̀nnù ɨ lɔgɨnə ŋka mfɛ'ɛ, nɨ̀ bɨɨ̀nə̀ ǹtəə ŋŋɛntə ɨtû juu a ndəŋ nloŋ mə nòò ǹtsù'û àtû yuu à kà mə̂ aa ŋkoontə aà.” 29Yesu a ghɛɛ̀ nɨ̂ m̀bìì ǹnaa nɨghàà nuà a mbo bo: “Lèntə nɨ̀ àti figə̀ bo bɨ̀ ɨ̀tì jî mɔ'ɔ; 30a yi mbə noò yìi ntaà ji ɨ fì'ìsə̀ mə ɨyə̀ŋ jî fii aa nɨ̀ zi mə nòò ǹtsû m̀bə̀ŋ à tɨ̀gə a abô. 31A kɨ̂ mbə nɨ a ŋgɨŋ ŋgɨ̀ŋ mə, nɨ̀ bə yə tâ ɨ̀nnù juà ɨ̀ ka mfɛ'ɛ boŋ nɨ̀ zi mə nòò ànnù nɨfɔ̀ Nwî à kòòntə̀ mə̂. 32Mə̀ swoŋ tsi'ǐ annù nɨ̂ŋkoŋ a mbo bù mə, kaa nɨ̀wàà nɨ bə̂ nuà nɨ ka wa'à tsyà tɨ ghə̂ ɨ̀nnù ma jû tsɨ̀m ɨ fɛ̀'ɛ̀ mə̂. 33Àbùrə̀ bo ǹsyɛ̂ ka yǐ tsyà, lâ kaa tâ nɨ̀ghàâ na nɨ̀ wa'à tsyà. 34“Nɨ̀ ka ntsyɛsə ghuu ntsuu mɨbɨ̀ɨ̀ mɨ nû muu bo bɨ̀ noò ghùù si'i si'i kɨ fa nloŋ annǔ mɨjɨ bo bɨ̀ a ŋka nnô, bo bɨ̀ ɨ̀nnù jìi mə ɨ nwùgə̀ nɨ̂ ghuu fàa mûm ntswêntɨ̀ɨ̀ aa boŋ ǹjwi mà ya ɨ̀ ka yǐ wì'ìkə̌ tswa ghuu tsǒ mâtaà. 35Ǹloŋ mə ǹjwi mà ya ɨ̀ ka yǐ zì aa a mbo bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bìi mə bɨ tswe fàa atu nsyɛ aà. 36Nɨ̀ ka nstwe nɨkərə̀ a ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨtsɨ̀mə̀, ǹtsa'atə nɨ̂ Nwî mə mbə a fa mɨ̀tɨ̀ɨ̀ mìi mə mbə nɨ̀ yî ŋ̀khə ɨnnù ma jû tsɨ̀m mə ɨ ka yǐ kɨ fɛ̀'ɛ̀ aà, ta bàŋnə təə a nsi Mu Ŋù.” 37Yesu à lɛ sɨ dɨ̀'ɨ̀ nɨ nɨ̀ghàà nɨ Nwî a ndâmà'anwî a njwî tsɨ̀mə̀. M̀baŋnə ŋghɛ̀ɛ̀ ǹlɛ nɨ̂ ǹta'a yìi mə bɨ lɛ sɨ twoŋə nɨ Olivet aa nɨ̀tugə̀. 38Tsi'ǐ a mbà'a mbà'à bə̀ bɨ̀tsɨ̀m lɛ sɨ zǐ a ndâmà'anwì a nyu'u ànnù yìi mə à lɛ sɨ dɨ̀'ɨ̀ aà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\