Lukas 22

1Nòò ŋ̀kùrə̂ àbaa tɨ kɔ'ɔ wa, noò wa yìi mə bɨ lɛ sɨ twoŋə nɨ Passa aa, à lɛ ŋkù'ù, 2bɨ̀lɨɨ bɨ ŋgǎŋmà'a Nwì bo bɨ̀ ŋgǎŋndɨ̀'ɨ nɔ̀ŋsə̀ bɨ kâ m̀bɔ'ɔ bə̀ bya ǹtɨgə nlɔɔ nɨ̂ àjàŋ mə bɨ ka ŋe'esə zwitə Yesu. 3Satan à lɛ ŋkuu a ntɨɨ Judas wa yìi mə bɨ lɛ sɨ twoŋə nɨ Iscariot aa, mbə ŋ̀gàŋyəgə̂nnù Yesu wa yì mɔ̀'ɔ a tɨtɨ̀ɨ bya nɨ̀ghûm ǹtsò baà. 4Judas à lɛ nlò ŋ̀ghɛɛ yi, ŋ̀ghɛɛ ntaŋtə bo bɨ̀ bɨ̀lɨɨ bɨ ŋgǎŋmà'a Nwì bo bɨ̀ bɨ̀lɨ̀ɨ bɨ ŋgǎŋmbɛ̂ ǹdâmà'a Nwì a ajàŋ yìi mə yu ka fèè Yesu a mbo bo aà. 5Bo lɛ nnaŋsə ndorɨtə tsi'ì m̀bə̂ ànnù, m̀bii mə bo ka fa ŋkabə ghu mbô. 6Judas à lɛ ŋkɨ mbii, ǹtɨgə nlɔgɨnə ŋka nlɔɔ nɨ̂ mânjì yìi mə mbə yu feè Yesu a mbo bo tɨ ghə̀ mə bə̀ zî. 7Ǹjwi ɨ̀ lɛ ŋkù'ù àjàŋ mə bɨ taŋtə annǔ njwî Abaa tɨ kɔ'ɔ, ŋ̀wa nɨ̂ mû m̀bînjə̀rə̀ Passa aa, 8Yesu a too Peta bo Jɔn, ǹswoŋ a mbo bo mə, “Nɨ̀ ghɛɛ ntaŋtə mɨjɨ mɨ Passa, a ajàŋ mə bì'inə̀ ka jɨ aà. 9Bo betə̀ yi mə, “Bì'i ghɛɛ taŋtə aa fə ɛ?” 10Yesu a kwi'i a mbo mə, “À àjàŋ mə nɨ ka kɨ kuu ghɛ̀ɛ a njɔ̀'ɔ̀ àla'a aa, nɨ ka yə ŋû tâ à be'e antɔ̀ɔ̀ ŋ̀kì, nɨ̀ yə, nɨ̀ yoŋə̀ yi nyoŋ ŋkuu a nda yìi à ka kuu ghu aà. 11Nɨ̀ kuu nɨ̀ swoŋ a mbo m̀bɔ̂ŋ ǹda wa mə, ‘Ǹdɨ̀'ɨ̀nnnù a betə mə, ǹja'à ǹda yìi bì'i bɨ̀ ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù jya ka jɨ Passa ghu aa ɨ̀ fə̀ aa ɛ?’ 12Boŋ à ka dɨ̀'ɨ nja'a nda yì ŋwè yî mɔ̀'ɔ a ndəŋ yìi mə ǹjoo ɨ tswe ghu aa tâ nɨ̀ naŋsə.” 13Bo lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ ǹyə ŋgɔ̀ŋ ɨ̀nnù tsɨ̀m tsi'ì wa ajàŋ mə Yesu à lɛ nswoŋ a mbo bo aa, ntɨgə nnaŋsə njoo njɨ Passa jyâ. 14Nòò ǹjɨ Passa wa à kù'ù mə̂, Yesu bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji bo tswê a atu atɛtɛ̀, 15a swoŋ a mbo bo mə, “Mə̀ ghɨ̀rə naŋsə nlɔɔ mə mə jɨ mɨjɨ mɨ Passa bi'inə̀ ɨ bɔ̌ŋ yə ŋgɨ'ɨ̀. 16Mə̀ swoŋ a mbo bù mə kaa mə̀ ka yi wa'à mɨjɨ mà mû bù njɨ ɨ ywe'e a noò yìi mə ànnù nɨfɔ̀ Nwî a ka yǐ zǐ tâ ǹji'ì ànnù yìi bɨ jɨ mɨ̀jɨ mà yû tâ ɨ̀ naŋsə nlaa aà.” 17Yɛɛsɔ̂ à lɔgə̀ ǹdɔ̂ŋ mɨ̀lù'ù m̀fa mbɨ'ɨkə a mbo Nwì ǹswoŋ mə, “Nɨ̀ ko nno ŋkwɛrənə nɨ yu. 18Mə̀ swoŋ a mbo bù tsi'ǐ annù nɨ̂koŋ mə, kaa mə̀ ka yǐ wa'a mɨlù'ù bû ǹno, nywe'e noò yìi mə ànnù nɨfɔ̀ Nwî a ka yǐ zì aà. 19A tɨgə mbu nlɔ̀gə abaa, mfa mbɨ'ɨkə a mbo Nwì, m̀batə mfa a mbo bo, nswoŋ mə, “À nɨ̂ ɨ̀bɨ̀ɨ nû gha ɨ ghuà, yìi mə̀ ka fa a atu bù aà. Nɨ̀ tɨgə ŋghɨrə ma mùu ajàŋ ŋ̀wa'atə nɨ̂ ghâ.” 20Tsi'ì maa ajàŋ, a kɨ̂ mfa ndɔŋ ya a mbo bo a noò mə bo jɨ̀ mə̂ mɨjɨ mya màŋsə̀ aa, nswoŋ mə, “Ǹdɔŋ yulà, à nɨ̂ àkàà yî fii yìi mə Nwì à wàrə bǔ bo nɨ̂ àləə nû ya yìi mə bɨ ka saansə a atu bù aà. 21“Lâ, yə̂ nɨ̀, ŋù yìi mə à fèe gha aa à tswe fàa atu atɛtə̀ ǹjɨ bi'i yu, 22Lâ ànnù ma yû a ka yə Mu ŋù aa tsi'ǐ ajàŋ yìi mə bɨ lɛɛ̀ ǹtɛ'ɛ ntaŋtə nləə aà, lâ ŋ̀gɨ'ɨ yì ǹswèrə̀ a nu ŋù yìi mə à fèe yi aà.” 23Bo lɔgɨ̀nə̀ ǹtɨgə mbetə nlɔɔ a tɨtɨ̀ɨ bo mə m̀bə a naŋsə̀ m̀bə aà wò yìi mə mbə à ghɨrə̀ ma yu ànnù aa lɛ! 24Àswùŋnə̀ a lɛ mfɛ̀'ɛ̀ a tɨtɨ̀ɨ ŋgǎŋyəgə̂nnù Yesu, bo lɔɔ̀ nɨ̀ ǹzi mə ŋù yìi mə à nɨ ŋû yì ŋ̀wè àkɔ'ɔ̀ntsɨrə a tɨtɨ̀ɨ bo aa nɨ̂ wò ɛ? 25Yesu a swoŋ a mbo mə, “Bɨ̀fɔ̀ bɨ bɨ̂pagan bo bu'utə bə̂ byaa laa bù'ùtə̀. Bɨ twoŋə̀ nɨ̀ bɨ̀tsyàsə̂ byaa laa nɨ̂ ŋ̀gǎŋghɨ̀rə̂ ɨ̀bɔ̀ŋə̀. 26Lâ tâ à tsuu maa ajàŋ bə a mbo bù. A ku'unə mə ŋù yìi mə à nɨ akɔ'ɔ̀ntsɨrə a tɨtɨ̀ɨ bù aa tâ à bə tsi'ì tsǒ mûŋkhə yìi mə à kə̀'ə nsɨgə nlwi'isə. Tâ ŋ̀gǎŋntsyàsə bə̀ a tɨtɨ̀ɨ bù ɨ bə tsi'ì tsǒ ŋ̀gàŋafà'à. 27A ghà'àtə wò ɛ? Ŋù yìi mə a tswe a atu atɛtə̀ ǹjɨ aa kə̀ ŋù yìi mə a tsyàsə̀ mɨjɨ aa ɛ? A laa mə à nɨ ŋù wa mə a tswe njɨ aà. Lâ mə̀ bàŋnə ntswe a tɨtɨ̀ɨ bù aa tsi'ì tsǒ ŋù ǹtsyàsə mɨjɨ̂. 28Nɨ̀ tswè mə̂ bi'inə̀ a mûm ŋ̀gɨ'ì ɨ̀ tsɨ̀m yìi mə mə yə aà. 29Tsǒ mə Taà ghà à fà mə̂ mɨda'a a mbo mə̀ mə tâ mə̀ ka nsa'a mbi yu aa, mə̀ kɨ mfa ma myaà mɨ̀dà'à a mbo bù. 30Nɨ̀ ka yǐ kɨ jɨ kɨɨ nno a atu atɛtə̌ mə̀ a mûm ànnù nɨfɔ̌ mə̀. Nɨ̀ ka yǐ kɨɨ ŋŋaŋnə nɨ̂ ɨ̀bə̀rə̀ ɨ kɨ sa'a nɨ̂ ɨ̀tsə baIsrael jya nɨ̀ghûm ǹtsò baà. 31Simon, Simon, yu'utə̂! Satan à lɛ mbetə mə yu ywe'etə ghuu tǎ səgə ghuu tsǒ abaa, 32lâ mə̀ tsà'àtə̀ mə̂ Nwî a atu wò, Simon, mə tâ àbìintɨɨɨ̀ yo tsuu lǒ bɔrə. Bɛɛ ò bə̀ŋkə gho mbɨ̀ɨ̀ a nu mə̀, ò lɨgɨ̀nə̀ ǹnɨŋ mɨda'a a nu bɨ̀lɨ̂m bô. 33Peta a kwi'i mə, “Mmà'àmbî, mə̀ tàŋtə mə mə̀ ka kuu atsaŋ bì'iò, ɨ kɨɨ kwo bi'iò.” 34Yesu a kwi'i ghu mbo mə, “Mə̀ swoŋ a mbo wò Peta mə, m̀bɔŋ tâ àŋkəgə̀ à tɔŋ nɨ̂tugə sìi, boŋ ò tùù mə̂ gha ŋ̀gàà ji tarə nswoŋ mə kaa ò sɨ̀ gha zî.” 35Yesu a betə ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji mə, “Nòò wa mə mə̀ lɛ ntoo ghuu nswoŋ a mbo bù mə nɨ̀ tsuu abɔsà lɔ̀gə, ǹtsuu abàà lɔ̀gə̀, ŋ̀kɨ tsuu ntam nlɔ̀gə aa, nɨ̀ lɛ mbaa mboŋə ayoò yì tsu lɛ? ” Bo kwi'i mə, “Ŋ̀gaŋ.” 36Yesu a swoŋ a mbo bo mə, “Lâ, tsɨ̂tsɔ̀ŋ ŋù yìi mə à tswe nɨ̂ àbɔsà yi nɨ̂ àbàa yi aa, tâ à lɨgɨnə nlɔ̀gə̀. Ŋù yìi mə à sɨ̀ nɨ munwî ǹtsò tswe aa tâ à fee akûtə̀ yi nyuu ghu. 37Ǹloŋ mə, mə̀ swoŋ a mbo bù mə, annù yuà yìi mə aŋwà'ànə̀ Nwî a swoŋ aa mə: ‘À yə̂ ŋ̀gɨ'ɨ tsi'ì tsǒ ŋ̀gàŋmbù'û ɨ̀nnù jî bɨ,’ a ka bòòntə̀ m̀bɨ'ɨ ŋgaà yà, ǹloŋ mə ŋ̀gɔ̀ŋ ɨ̀nnǔ tsɨ̀m jìi mə bɨ lɛ ŋŋwà'ànə̀ m̀bɨ'ɨ ŋgaà yà aa ɨ kà mə̂ aa mfɛ'ɛ mbòòntə̀.” 38Ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji ɨ swoŋ mə, “Yə̂, bɨ̀munwi bɨ ntsò bi baa bɨ̂ bulà, M̀mà'àmbî.” A kwi'i mə, “Wa a kù'ù mə̂.” 39Yesu à lɛ mà'àtə̌ njɔ̀'ɔ̀ àla'à Yerusalem m̀fɛ'ɛ yi, tsi'ǐ ajàŋ yìi mə à lɛ sɨ gha'asə ŋghɨrə aà, m̀fɛ'ɛ ŋghɛ̀ɛ̀ yi a atu nta'a Olive. Ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji ɨ lɛ nyòŋə̀ yi bo bo kɔ'ɔ ŋghɛ̀ɛ̀ ghu. 40À kɔ̀'ɔ̀ mə̂ ŋ̀kuu ghu, nswoŋ a mbo bo mə, “Nɨ̀ ka ntsa'atə Nwî ta wa'à a ŋkɨ̀rə̀ Satan lô ŋ̀wo.” 41À swòŋ mə̂ laà, m̀ma'atə waa ŋghɛntə, àgha'a a bɔɔ̀ sa'atə tsi'ì mûntsìrə̂, ǹswɛtə mɨku'utə̂ mi a nsyɛ, ǹtsà'àtə̀ Nwî 42ǹswoŋ mə, “Taà, m̀bə ò bii boŋ ò tse kwɛrə ndɔ̂ŋ ŋ̀gɨ'ɨ yù a mbo mə̀ ǹlɔ'ɔsə. Lâ mə kɔ̀ŋ aa a ŋghɨ̀rə bə̂ ànnù yìi mə o lɔ̀ɔ̀ aà; kaa wa'à bə à yìi mə mə lɔ̀ɔ̀ aa bə̂.” 43Angel à lɛ nlò a aburə nsɨgə mfa mɨtɨ̀ɨ̀ ghu mbô, 44Tsǒ mə ntɨɨ̀ yi ɨ lɛ mburə nluu nɨ̂ àjəŋnə̀ aa a bû ŋ̀gaansə mɨtɨ̀ɨ̂ mi ŋku'usə ntsà'àtə Nwî tsi'ì nɨ̀tɨ̀ɨ̀ nɨ̀tɨ̀ɨ̀, ǹlɨgɨnə, àlɨ̀gɨ̀nə̀ yìi mə a lɛ mfɛ̀'ɛ̀ ghu nu aa a tɨgə̀ ǹsɨgə ntsɨɨŋkə tsǒ ɨ̀tàa aləə̀. 45À lò mə̂ wa adɨgə ntsà'àtə Nwì m̀bɨɨ nzì fu wa mbɛ̀ɛ ŋgǎŋyəgə̂nnù ji jya, nyə waa bɨ bwii nloŋ mə àjəŋnə̀ yìi mə a lɛ nluu a ntɨɨ bo aa a lɛ ŋghɨ̀rə̀ bo bɔrə̀. 46A betə̀ a mbo bo mə, “Nɨ bwii aà àkə̀ aa ɛ? Nɨ̀ bɨɨnə ntswe ŋka ntsa'atə Nwî ta wa'à a ŋkɨ̀rə̀ Satan lô ŋ̀wo.” 47Yesu à kà mə̂ aa ŋghaa laà kaa mburə tɨ màŋsə̀, ǹnɔ̀ɔ̀ bə̂ ɨ ywunə̀ ǹzi, Yuda, ŋù yì mɔ̀'ɔ wa tɨtɨ̀ɨ ŋgàŋyəgə̂nnù Yesu jya nɨ̀ghûm ǹtsò baa, à lɛ mbə yu yìi mə à lɛ ntsyǎ mbìì yàà, ǹdɨ'ɨ nɨ̂ mânjì a mbo bo. Yuda à zì mə̂, ǹtsya ŋghɛ̀ɛ̀ a mbɛ̀ɛ Yesu mə yu nɔŋ mɨghə̀gə̂ mi. 48La Yesu a betə ghu mbo mə, “Judas, ǹnɔ̌ŋ mɨ̀ghə̀gə̀ mɨ Mu Ŋù à laa mbə mânjì yìi mə ò tse tsyà ghu ɨ fèè yi aa ɛ?” 49Ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù jya jìi mə bo bɨ̀ Yesu lɛ ntswe aa, bɨ yə̀ mə annù yìi mə a lɛ ntswe ghu aa, mbetə yi mə, “M̀mà'àmbî, O lɔ̀ɔ mə tâ bì'ì to waa nɨ bɔɔnwi bi'i ɛ?” 50Ŋù nɨ̀bǒ wàà yî mɔ̀'ɔ a burə̀ ǹlɔgə munwi ŋkwyɛ atôŋnə̌ abù'u ŋ̀gàŋmà'a Nwì yî ŋ̀wè yî mà'à ghu nlɔ'ɔsə. 51Lâ Yesu a swoŋ a mbo bo mə, “Wa a kù'ù mə̂!” Ŋ̀ghɛnsə abô yi mmɔɔntə atôŋnə ŋù wa ghu ŋghurə yi. 52Yesu a tɨgə̀ ǹswoŋ a mbo bɨ̀lɨɨ bɨ ŋgǎŋmà'a Nwì bya bo bɨ̀ a mbo bɨ̀tsyàsə̀ bɨ ŋgǎŋmbɛ̂ ǹdâmà'anwì bya nɨ a mbo bɨ̀tà bɨ ala'a bya bìi mə bɨ lɛ nzì a ntswa yu aa mə, “Nɨ̀ zi nɨ̀ nwi ntsò a bɔ̀'ɔ nɨ mɨ̀bu'u aa a ntswa mə̀ tsǒ nɨ̀ zi a mbaŋnə àŋgâmɨghee aa ɛ? 53Tɨgə mə̀ kɨ̀ sɨ tswe bi'inə̀ a ndâmà'anwì aa tsi'ì ǹjwi njwi aa ɛ? Tɨgə boŋ nɨ̀ lɛ mbaa ntswa gha aa maà noò. Lâ tsɨ̀tsɔ̀ŋ à nɨ nòò ghùù- nòò yìi mə ŋù wa yìi mə a sa'a mfii ɨdɨ̀gə̀ à fa mɨda'a a mbo bù aà.” 54Bɨ lɛ ntswa Yesu ǹlɔgə yi ŋghɛɛ nɨ ghu a ndùgə ŋgàŋmà'a Nwì yî ŋ̀wè. Bɨ lɔ̀gə̀ mə̂ yi ŋka ŋghɛɛ nɨ ghu aa, Peta a tɨgə̀ ǹyoŋə, ǹyoŋ aa tsi'ǐ a sà'a agha'à. 55Bɨ lɛ ŋŋètə mɔ'ɔ a tɨtɨ̀ɨ nsàŋàbɛ̀ɛ̀ yâ, Peta a yôŋ ǹtɨgə ŋghɛɛ tsitə bə̂ bya bìi mə bɨ lɛ ntswe ghu aa, bo bo tɨgə nyɔ'ɔtə. 56Ŋ̀gàŋàfà'a ŋgàŋmà'a Nwì wa yì màŋgyɛ̀ yî mɔ̀'ɔ à yə̀ mə yi a tswê wa adɨgə mɔ'ɔ aa, ǹtɛ'ɛ mi'ì mi ghu nu, nlìì, ǹswoŋ mə, “Ŋù ghulà mə à ghɨ̀rə ŋkɨ tswe bo bɨ̀ Yesu!” 57Lâ Peta a tuu nswoŋ mə, “Màŋgyɛ̀, tsi'ì ǹzî yi, kaa mə̀ sɨ̀ yi burə nzi zi!” 58Mu fɨ̀bàŋtə̀ à bù mə̂ ŋ̀ghə̀ə kɨ bə, ŋù yî mɔ̀'ɔ a yə̂ Peta, ǹswoŋ mə, “Tɨgə ò bə aa ŋù nɨ̀bò wàà yî mɔ̀'ɔ ɛ?” Lâ Peta a kwi'i mə, “M̀bâ ghulà, wa kaa mə̀ sɨ̀ ghu bə̂!” 59Nòò à bù mə̂ ǹtsya yî m̀fùùrə̀, ŋù yî mɔ̀'ɔ a bû ǹzi nlɨ̀gɨ̀nə̀ ǹswoŋ tsi'ì nɨ̀tɨ̀ɨ̀ mə, “Tsi'ǐ annù nɨ̂ŋkoŋə̀, ŋù ghûlà à ghɨrə ntswe bo bɨ̀ Yesu, ǹloŋ mə à nɨ mu Galilea aà!” 60Lâ Peta a kwi'i mə, “Kaa mə̀ sɨ̌ annù yìi mə o ghàà ǹswoŋ aa zî! Tsi'ì maa noò mə à kà mə aa kwi'i laa, àŋkə̀gə̀ a tɔŋə̀. 61M̀mà'àmbi a karəkə̀ yi ntɛ'ɛ mi'ì mi ntsinə nlii Peta, Peta a wa'atə̀ ànnù ya mə Mmà'àmbî à ghɨrə nswoŋ ghu mbo aa mə, “M̀bɔŋ tâ àŋkə̀gə̀ à tɔŋ ŋgaa ji baa nɨ̂tugə sìi lɛ boŋ ò tùù mə̂ ghâ ŋ̀gàà ji tarə̀!” 62Peta à lɛ mfɛ̀'ɛ̀ ǹghɛɛ a abɛɛ ǹnaŋsə nyə'ə tsi'ǐ mbə̂ ànnù. 63Bə̀ bya bìi mə bɨ lɛ sɨ bɛ nɨ̂ Yesu aa bɨ lɛ sɨ tɨgə ŋwyɛ nii ŋ̀kɨɨ ŋghɔɔ nii. 64Ǹlɔgə atsə̀'ə̀ ŋ̀kwerə mi'ì mi ghu, m̀betə nii mə, “A gho aa a ghɔ̀ɔ̂ wò? Twi ŋû yìi mə à ghɔ̀ɔ gho aa!” 65Bo lɛ ŋkɨ mbu nswoŋ ɨnnù jî ghà'àtə̀ m̀bəgɨtə yi ghu. 66Àbɛ̀ɛ̀ a fù'ù mə̂ bɨ̀tà bɨ ala'a nɨ bɨ̀lɨɨ bɨ ŋgǎŋmà'a Nwì a bɔ̀'ɔ nɨ ŋgǎŋndɨ̀'ɨ nɔ̀ŋsə̀ boòntə̀, bɨ lɔgə̀ Yesu ǹzi nɨ ghu a nsi ŋgǎŋndasa'à. 67Bo swoŋ ghu mbo mə, “Ò laa mbə Àyɔ'ɔ̀ Nwì wa aa ɛ? Bɛɛ ò bə aa ghu, ò swoŋ bɨ̀'ì yu'ù!” A kwi'i mə, “Mə̀ tɛ̀'ɛ swoŋ a mbo bù boŋ kaa nɨ̀ sɨ̀ biì. 68Kə̀ m̀bə mə̀ tɛ'ɛ mbetə ghu nɨ̂ àbetə boŋ mbə kaa nɨ̀ wa'à kɨ̀ ŋkwi'ì. 69Lâ ǹlɔgɨnə sii, Mu Ŋù à ka tswe a mbɛ̀ɛ̀ nɨ̀kwɛɛ Nwì yìi à tswe nɨ mɨ̀dà'à aa nî mà'à.” 70Bo bɨtsɨ̀m bɨ betə̀ mə, “Ma la a bə mə ò nɨ Mu Nwì aa ɛ?” A kwi'i mə,“Nɨ̀ swòŋ mə!” 71Bo tɨgə̀ ǹswoŋ mə, “Kaa bì'ì sɨ bɨ̂yəfə bi dàŋ bu nlɔ̀ɔ̀! Tsi'ì bì'ì, bì'ì yù'ù mə yì'i ŋgaa annù yìi mə à swoŋ aà.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\