Lukas 23

1Ǹnɔ̀ɔ̀ bə̂ bya bɨ̀tsɨ̀m ɨ bɨɨ̀nə̀ ǹlɔgə Yesu ŋ̀ghɛɛ mfa a mbo Pilato 2ǹlɔ̀gɨ̀nə̀ ŋ̀ka nɨŋ ɨnnù ghu nû: “Bì'ì lɛ ntswa mbâ ghû a buurə̀ nɨ̂ àla'a, ǹswoŋə nɨ a mbo bə̀ mə tâ bo tsuu bɨ̂tâkɨ̀sə̀ a mbo Emperor kɨ tu; ŋ̀kɨɨ nswoŋə nɨ mə yu laa mbə Àyɔ'ɔ̀ Nwì wa yìi à nɨ mfɔ̀ aà.” 3Pilato a tɨgə̀ m̀betə yi mə, “Ò bə aa mfɔ̀ baYuda aa ɛ?” Yesu a kwi'i mə, “Ò swòŋ mə̂ maa ajàŋə̀!” 4Pilato a bû nswoŋ a mbo bɨ̀lɨɨ bɨ ŋgǎŋmà'a Nwì bo bɨ̀ nnɔ̀ɔ̀ bə̂ wa mə, “Kaa mə̀ sɨ̌ nji'ì ànnù yìi mə mbə mə̀ nɨ̂ŋ ɨsa'a a nu ŋù ghu aa zî.” 5Bo bû ŋ̀kweensə nswoŋ tsi'ì nɨ̀tɨ̀ɨ̀ mə, “Ɨ̀nnù jìi mə a dɨ̀'ɨ̀ aa, ɨ ghɨ̀rə̀ mə̂ bə̀ tɨgə̀ ǹyɔŋə mbùùrə̀ nɨ̂ ɨ̀dɨ̀gə̀ a mbù'ù àla'a Judea ntsɨ̀mə̀. À lɛ nlɔ̀gɨ̀nə̀ aa a Galilea, à kɨ̀ mə̂ ǹtɨgə nzi faà tsɨ̂tsɔ̀ŋə̀.” 6Pilato à tɨ̀ mə yu'u maa ajàŋ, m̀betə mə, “Ŋù waà à nɨ mu-Galilea ɛ?” 7À tɨ̀ mə yu'u mə Yesu à lɛ nlò aa wa mbù'ù àla'a mə Herod à lɛ sɨ sa'a aa, ǹtoo yi a mbo Herod, yìi mə à lɛ ntswe a Yerusalem maa noò aà. 8Herod à lɛ ndorətə si'i a nyə Yesu, ǹloŋ mə à lɛɛ̀ ǹtɛ'ɛ nyu'u ɨnnù tsi'ì tɛ̀tɛ̀ ǹloŋ ŋgaà yì ǹtɨgə nlɔɔ nɨ̂ ǹyə̂ yi aà. À lɛ sɨ wa'atə nɨ mə Yesu à ka ghɨ̀rə alènsə̀ yî mɔ'ɔ̀. 9Maa ajàŋ, Herod a tɨgə̀ m̀betə ɨbetə̀ jî ghà'àtə̀ a mbo Yesu. Kaa Yesu a wa'à yî tsu kwi'ì. 10Bɨ̀lɨɨ bɨ ŋgǎŋmà'a Nwì bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋdɨ̀'ɨ bɨ̀nɔ̀ŋsə̀ bɨ fɛ'ɛ̀ ǹzi ntəə a mbìì, ǹnaŋsə nnɨŋ ɨnnù jî tɨ̀ɨ̀ tɨɨ a nu Yesu. 11Herod bo bɨ̀ bɨ̀sogyɛ̀ bi bɨ lɔgɨ̀nə̀ ntɨgə ntsa'a nɨ̂ Yesu ŋ̀kɨɨ ŋwyɛ nii; ǹlɔgə atsə̀'ə̀ yî sɨgɨ̀nə̀ m̀ma'a ghu nu, m̀bu ntoo yi fu a mbo Pilato. 12Ǹlɔgɨnə maa njwi, Herod bo Pilato bo boònsə̀ ǹtɨgə mbə ɨka'a, ǹloŋ mə à lɛ tɨ bəə aa bo bânə̀. 13Pilato a tɨgə̀ ǹtwoŋ bɨlɨɨ bɨ ŋgǎŋmà'a Nwì, bo bɨ̀ bɨ̀sa'a bɨ ala'a bo bɨ̀ bə̀ bya, 14ǹswoŋ a mbo bo mə, “Bù ghɨrə nzì nɨ ŋù ghû ǹswoŋ mə a bùùrə ɨdɨgə. Tsɨ̂tsɔ̀ŋ, mə̀ lèntə̀ mə annù yi faà, a nsi bù, ǹyə mə kaa à sɨ̌ annù ya yì tsu mə bǔ nɨŋə ghu nu aa fànsə̀. 15Herod à lɛ ŋkɨ nyə mə kaa à sɨ̌ annù yî tsu fânsə̀, m̀bu ntoo yi fu a mbo bì'inə̀. Kaa ŋù ghû à sɨ̌ annù yî tsu yìi mə a ku'unə mə mbə bɨ zwitə̀ yi ghu aa fànsə̀. 16Maa ajàŋ, mə̀ ka ghɨ̀rə bɨ̀ ghɔɔ yi ntɨgə mma'atə yi tâ à ghɛɛ.” [ 17À lɛ swoŋ laa nloŋ a yi mbə ma mùu njwî ɨ̀kòò aa bə̀ betə a fi'isə̀ ŋ̀gàŋàtsaŋ yì m̀fùùrə̀ m̀fa a mbo bo.] 18Ǹnɔ̀ɔ̀ wa tsi'ì tsɨ̀m ɨ yə'ə̀ ǹswoŋ mə, “Zwitə yi! Fi'isə Barabas, mfa a mbo bì'ì.” 19(Bɨ lɛ nɨŋə Barabas a ndâtsaŋ aa nloŋ mə à lɛ ghɨ̀rə̀ àla'a a buùrə̀, bə̀ tɨgə̀ ǹto ntuu nɨ̂ Kaisa, a kɨ̂ ǹzwitə ŋû.) 20Pilato à lɛ nlɔ̀ɔ̀ mə yu fi'isə Yesu; maa ajàŋ, a bû ǹtsa'asə nnɔ̀ɔ̀ wâ. 21Bo bâŋnə̀ ǹtɔŋnə nswoŋ mə, “Kwèèntə̀ yi! Kwèèntə̀ yi!” 22Pilato a swoŋ a mbo bo a ŋgaa jìi mə ɨ ywe'e ji tare aa mə, “Nɨ lɔ̀ɔ̀ mə bɨ̀ kweentə yi aa a ya? Ànnù yî bɨ yìi mə à bù'ù aa à nɨ̂ àkə̀ aa ɛ?” Kaa mə̀ sɨ̀ ghâ ànnù yìi mə à ghɨ̀rə mə mbə bɨ zwitə̀ yi aa yə̂! Mə̀ ka ghɨ̀rə tâ bɨ̀ ghɔɔ yi mma'ate yi.” 23Lâ bo bû ŋ̀ku'usə ntɔŋnə ghaa bə nɨ̀ mɨ̀tɨ̀ɨ̀ ǹswoŋ mə tâ bɨ̀ kweentə Yesu, bo ghɛɛ̀ nɨ̂ m̀bìì ŋ̀ka ntɔŋnə nywe'e a noò yìi mə Pilato à lɛ mbii mə bɨ̀ kweentə yi aà. 24Pilato a tɨgə̀ ǹswoŋ mə tâ bɨ̀ ghɨrə annù ya yìi mə bo lɛ sɨ betə aà. 25A fi'isə̀ ŋû wa mə bo lɛ sɨ betə aa, wa yìi mə bɨ lɛ nnɨŋ a ndâtsaŋ ǹloŋ mə à lɛ ŋghɨ̀rə̀ àla'a a buùrə̀, a kɨ̂ ǹzwitə ŋû aà, m̀baŋnə mfa Yesu a mbo bo mə̂ bo ghɨrə ajàŋ yìi mə bo lɛ sɨ lɔ̀ɔ̀ aà. 26Bɨ̀sogyɛ̀ bɨ lɛ nlɔ̀gə̀ Yesu ŋ̀ghɛɛ nɨ ghu, bɨ kà mə̂ aa ŋghɛɛ aa, mbòò Simon ŋù Cyrene, yìi à lɛ sɨ kwɛɛ nii a afɔ̀ aà. Bo lɛ ntswa yi, m̀be'esə yi nɨ̂ àbàŋnə̀ bàŋnə̀ Yesu ya, ŋghɨ̀rə̀ a tɨgə̀ ǹyoŋə ghu njɨ̌m. 27Ǹnɔ̀ɔ̀ bə̂ bî ghà'àtə̀ bɨ lɛ sɨ kɨɨ nyoŋə nii; bàŋgyɛ̀ bî mɔ'ɔ bɨ lɛ ntswe a tɨtɨ̀ɨ bo ǹyə'ə nɨ̂ Yɛɛsɔ̂, ǹtɔŋnə mbo'o tsi'ì nɨ̀tɨ̀ɨ̀. 28Yɛɛsɔ̂ a bəŋkə̀ yi nyə waa nswoŋ mə, “Bàŋgyɛ̀ bɨ Yerusalem! Nɨ̀ tsee bə̂ gha kɨ yə̀'ə̀, bù ka nyə'ə bə̂ ɨ̀bɨɨ nû ghuu bo bɨ̀ bɔɔ̀ buu. 29Ǹloŋ mə nòò yì mɔ'ɔ a zì mə bə̀ ka yǐ tɨgə swoŋə nɨ mə, “A bɔ̀ŋə ànnù bâŋgyɛ̀ bìi mə bɨ lɛɛ̀ ŋwa'à nɨ bɔɔ tswə̂ aà, tsi'i bìi mə bɨ lɛɛ̀ ŋwa'ǎ bɔɔ bì bɔrə kwe'e aà, kə̀ kɨ nnɔŋsə aà!” 30À nɨ nòò wa mə bə̀ ka yǐ tɨgə swoŋə nɨ a mbo mɨ̀nta'a mə, “Wǒ a nu bì'ì!” Ɨ kɨɨ swoŋə nɨ a mbo mɨ̀nta'a mì kə̀gə mə, “Lɔ̀'ɔ̀sə̀ yi'i!” 31Ǹloŋ mə m̀bə bɨ ka ŋghɨrə laà nɨ̂ àtì yî fwɛ, boŋ bɨ ka yǐ tɨgə ghɨ̀rə̀ aa mə a kə a noò yìi mə àtì ya a yòò mə̂ aa ɛ?” 32Bɨ lɛ ŋkɨ mfi'isə ŋgàŋafànə̀ ji baa a ŋkwèèntə waa bɨ̀ Yesu. 33Bɨ ghɛ̀ɛ̀ mə̂ ǹywe'e wa adɨgə mə bɨ lɛ sɨ twoŋə nɨ “Àkwɛ̀ɛ atu” aa, ŋ̀kwèèntə̀ Yesu ghu bo bɨ̀ ŋ̀gàŋafànə̀ jya ji baà, yì m̀fùùrə̀ ghu mbɛ̀ɛ̀ a bô ŋ̀kwàbə̀, yì mɔ̀'ɔ ghu mbɛ̀ɛ̀ a bô mà'à. 34Yesu a swoŋ mə, “Taà, lì'ìnə ɨfansənnù jyaa! Ǹloŋ mə kaa bo sɨ̌ annù yìi mə bo ghɨ̀rə̀ aa zî aà.” Bɨ lɛ nyàtə ɨtsə̀'ə̂ ji a tɨtɨ̀ɨ bo ǹtumə nɨ̂ ɨ̀bìrə̀ ghu. 35Bə̀ bya bɨ lɛ ntəə wa adɨgə nyə nɨ̂ ɨ̀nnù jìi ɨ lɛ sɨ fɛ̀'ɛ̀ aà; la bɨ̀sa'a bɨ ala'a bɨ baYuda bɨ lɛ sɨ bàŋnə̀ ŋ̀wyɛ nii nswoŋə nɨ mə: “À lɛ nyweensə nɨ̂ badàŋ, tâ à yweensə ɨbɨɨ nû yi la tsɨ̀tsɔ̀ŋə̀ mə m̀bə a bə Àyɔ'ɔ̀ Nwì yìi mə Nwì à lɛ ntsɔ'ɔ aà!” 36Bɨ̀sogyɛ̀ bya bɨ lɛ sɨ kɨɨ ŋwyɛ nɨ̂ yi; ǹtɨgə ŋghɛɛ mfa mɨlù'ù mî tsə̀'ə̀ ghu mbô, 37ǹswoŋ mə, “Yweensə ɨbɨɨ nû ghô mə m̀bə ò bə Mfɔ̀ baYuda!” 38Bɨ lɛ ŋŋwà'ànə annù m̀bɛɛ wa atu ati bàŋnə̀ bàŋnə̀ ghu atu mə: “À nɨ M̀fɔ̀ baYuda à ghuà.” 39Ŋ̀gàŋàfànə̀ wa yì mɔ̀'ɔ a kɨ̂ m̀bəgɨtə Yesu ǹswoŋ mə: “Ò laa wa'ǎ Ayɔ'ɔ̀ Nwì wa bə aa ɛ? Yweensə ɨbɨɨ nû ghu ŋ̀kɨ nyweensə yi'i!” 40Yì mɔ̀'ɔ wa à bâŋnə̀ ŋ̀wenə yi, ǹswoŋ mə, “Ò sɨ Nwì bɔ'ɔ aa ɛ? Bɨ ghɨrə ntsə̀rə ɨsa'a gho aa a ŋgɨŋgɨ̀ŋ tsǒ yi. 41Bɨ ghɨrə ntsə̀rə̂ yi'iǒ ɨsa'a aa ɨ ku'ùnə̀ nɨ̂ ànnù yìi mə sɨ̀ lɛ ŋghɨ̀rə̀ aà; lâ ŋ̀ghɛɛ nɨ yu, kaa à sɨ̌ annù fànsə̀.” 42A tɨgə̀ m̀bu nswoŋ a mbo Yesu mə, “Ò yi ò wa'atə̀ gha mbǎ Yesu, wa noò yìi mə ò ka yǐ zì tsô m̀fɔ̀ aà!” 43Yesu a swoŋ ghu mbo mə, “Mə̀ swɔ̀ŋə a mbo wò tsi'ǐ annù nɨ̂koŋ mə, tsi'ì sìi, ò ka ghɨ̀rə tswe a pàràdiso bi'iò.” 44Nòò à sì'ì mə̂, ɨ̀tugə ɨ fii ŋkusə ala'à tsɨ̀m ŋghɛɛ nywe'e a nɨ nòò ǹyəŋ nòò. 45Àtsə̀'ə̀ ya yìi mə a lɛ ŋkwàsə mûm ǹdâmà'anwì aa, a lɛ mbò'ònə̀ a tɨtɨ̀ɨ̀. 46Yesu a tɔŋnə̀ ǹyə'ə nɨ̂ tɨ̀ɨ̀ ǹswoŋ mə, “Taà, mə̀ nɨ̀ŋ mə azwì ya a mbo wò!” À swòŋ mə̂ laà, ǹtɨgə ntsɨɨ. 47Àtu bɨ̀sogyɛ̀ ya à yə̀ mə annù yìi mə a fɛ'ɛ aa, ŋ̀gha'asə Nwî, ǹswoŋ mə, “Tsi'ì annù nɨ̂ŋkoŋə̀, à lɛ mbə aa ŋû yìi ɨnnǔ ji tsinə!” 48Bə̀ bya bɨ̀tsɨ̀m bìi mə bɨ lɛ mbòò a nyə̂ ànnù yìi mə à lɛ mfɛ̀'ɛ̀ aa, bɨ lɛ nlò ntɨgə ŋkwɛɛ waa a ndùgə bo, ŋ̀wɛtə mbô myaa nloŋ mə mɨ̀ntɨɨ̀ myaa lɛ nluu nɨ̂ àjəŋnə̀ aà. 49Bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bìi mə bɨ lɛ nzi Yesu aa, bo bɨ̀ bàŋgyɛ̀ bya mə bɨ lɛ nlǒ a Galilea ǹyoŋə yi aa, bɨ lɛ ntəə a sà'a agha'a nyə annù ma yâ. 50Ŋù yî mɔ̀'ɔ à lɛ ntswe ghu, ɨ̀kǔm yi ɨ bə Joseph, m̀bə ŋû yî mɔ'ɔ a tɨtɨ̀ɨ ŋgǎŋndasa'a, m̀bə ŋù yî sɨ̀gɨ̀nə̀ yìi mə ànnù yi lɛ ntsinə bə̀ kɨɨ mbɔ'ɔ nii. 51Kaa à lɛ ŋwa'ǎ annù ya mə bɨ lɛ ntsə̀rə̀ ŋ̀kɨ ghɨrə aa, biì. À lɛ nlǒ a ala'a Arimathea, a mbù'u Yudea, ǹyu'utə nɨ̂ ànnù nɨ̀fɔ̀ Nwî. 52À lɛ ntɨgə ŋghɛɛ a mbɛ̀ɛ Pilato, m̀betə aku Yesu ya mə yu lɔ̀gə ɨ ghɛ̀ɛ twiŋə. 53Ǹtɨgə nsɨgɨsə akû yi ya a nsyɛ, ǹlɨm nɨ̂ ɨ̀tsə̀'ə̀ jî fù'ù yî sɨgɨ̀nə̀, ŋ̀ghɛɛ nnɨŋ yi a mum nɨ̀syɛ̀ nìi mə à lɛ ntoŋ a mum alâŋsə ŋgɔ̀'ɔ̀, kaa bɨ burə̀tə̀ ŋû ghu twiŋ aà. 54Ǹjwi mà yû ɨ̀ lɛ mbə aa njwi yìi bə̀ lɛ sɨ naŋsə nɨ̂ ǹjoo nloŋ mə njwîŋgɔ̀ŋ ɨ̀ lɛ ntɨgə ŋku'u aà. 55Bàŋgyɛ̀ bya mə bɨ lɛ nlǒ a Galilea ǹyoŋə Yesu aa, bɨ lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ bo bɨ̀ Joseph, ǹyə nɨsyɛ̀ nya mə bɨ lɛ nnɨŋ aku Yesu ghu aa bo bɨ̀ àjàŋ yìi bɨ lɛ nlə̀ə̀ yi aà. 56Bo lɛ ntɨgə ŋkwɛɛ ŋghɛɛ a ndùgə̀, ǹtaŋtə mɨghurə mì lùmtə̀ nɨ̂ ǹjoo aghɔ̀'ɔ̀ ŋghɛɛ a yɔ'ɔ ɨ̀bɨɨ nû Yesu wa ghu. À bə̀ mə̂ wa njwîŋgɔ̀ŋ bo mɨɨ̀ntə̀, a ajàŋ yìi mə nɔ̀ŋsə̀ à lɛ ndɨ̀'ɨ̀ aà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\