Lukas 24

1À lò mə̂ m̀bə tsi'ǐ a tɨ̀tugə a mbà'a mbà'à a njwî yì ǹtsyàmbìì a mûm ŋ̀gyà bàŋgyɛ̀ bya bɨ fɛ'ɛ̀ ŋ̀ghɛɛ wa ntsù nɨsyɛ̀, bo kà mə̂ aa ŋghɛɛ aa, ntugɨtə mɨghurə mì lùmtə̀ mya mìi bo lɛ nnaŋsə aà. 2Bo ghɛ̀ɛ̀ mə̂, ǹyə mə bɨ tìì mə̂ ŋ̀gɔ̀'ɔ̀ ya mə ɨ̀ lɛ ntswe wa ntsù nɨsyɛ̀ aa nlɔ̀'ɔ̀sə̀. 3Bo lɛ ntɨgə ŋkuu ŋghɛɛ wa a mûm nɨ̀syɛ̀ la kaa wa'a aku Yesu ya ghu yə̂. 4Bo lɛ ntɨgə mbu mfɛ̀'ɛ̀ ǹtəə wa adɨgə, ànnù a tsyâ waa. Bo tə̀ə̀ mə ntɨgə ŋwa'a nɨ̂ ànnù ma yû aa, m̀bâŋnə̀ ji baa jìi mə ɨ lɛ ŋwɛ'ɛ ɨtsə̀'ə̀ jî fù'ù jìi mə ɨ lɛ sɨ ŋwèènə̀ tsi'ì ŋ̀wèènə̀ aa, ɨ wi'ikə̀ ǹzi ntəə a mbɛ̀ɛ bo. 5Nɨbɔ'ɔ nì wè nɨ tswâ bâŋgyɛ̀ byâ, bo tɨgə̀ ŋ̀wo nsɨgɨtə a nsi mbâŋnə̀ jyâ; bo betə̀ waa mə, “Nɨ lɔ̀ɔ̀ ŋû yìi mə à tswe ntɨ̀ɨ̀ a tɨtɨ̀ɨ bɨ̀ku bɨ bə̂ aa a ya aa ɛ? 6Wa kaa à sɨ̀ faà mə tswə̂; à bɨ̀ɨ̀nə̀ mə a nɨwô. Nɨ̀ sɨ̌ annù ya yìi mə à lɛ nswoŋ a mbo bù wa noò mə à lɛ ntswe a Galilea aa burə kɨ wa'atə aa ɛ? 7À lɛ nswoŋ mə, “Bɨ tswe nɨ̀ m̀fa Mu Ŋù a mbo bə̀ bî bɨ̂, tâ bɨ̀ kweentə yi a ati bàŋnə̀ bàŋnə̀, lâ tâ à bu mbɨ̀ɨ̀nə̀ fu nɨwo a nɨ̂ ǹjwi ji tarə̀.” 8Bàŋgyɛ̀ bya bɨ yù'ù mə̂ laà, ǹtɨgə mbɔŋ ŋwa'atə annù ma ya yìi mə Yesu à lɛ ntɛ'ɛ nswoŋ aà. 9Ǹtɨgə nlo wa ntsù nɨsyɛ̀ m̀bu mbɨ̀ɨ̀ ǹswoŋ ɨnnù tsɨ̀m a mbo ŋgǎŋyəgə̂nnù Yesu jya nɨ̀ghûm ǹtsò mɔ̀'ɔ bo bɨ̌ a mbo àbùgə̀ bə̂ bi mɔ'ɔ̂. 10Bàŋgyɛ̀ ma bû, à lɛ mbə aa, Mary Magdalene, nɨ Joanna, abɔ̀'ɔ nɨ Mary ǹdè bɨ̀ Jɛms. Bo ma bû nɨ bàŋgyɛ̀ bî mɔ'ɔ bìi mə bɨ lɛ ntswe bo bo aa, lɛ ntɨgə nswoŋ ɨnnù ma jû a mbo Ŋ̀gǎŋntoo Yesu jya. 11Lâ ŋ̀gǎŋntoo Yesu jya ɨ bâŋnə̀ ǹlentə ɨnnù jya mə bàŋgyɛ̀ bya lɛ nswoŋ aa tsǒ ɨ̀tɨ̀rə̀ ɨ̀nnù, kaa wa'a waa beè. 12Lâ Peta a bɨɨ̀nə̀ ŋ̀ka ŋkhə tsi'ì khə̀, ŋ̀ghɛɛ wa nɨsyɛ̀; ŋ̀ghɛɛ nsɨgɨtə nlii ghu mum, nyə tsi'ì ɨ̀tsə̀'ə̀ jî fù'ù jya mə bɨ lɛ twiŋ yi ghu aà. Ǹlo ǹtɨgə mbu ŋka mbɨɨ nii fu, atû yi a burə̀ m̀burə nloŋ annù ya yìi mə a lɛ mfɛ̀'ɛ̀ aà. 13Tsi'ì maa njwi, ŋgǎŋyəgə̂nnǔ Yesu ji baa ɨ lɛ sɨ ghɛ̀ɛ̀ a nɨkurə ni mɔ̀'ɔ mə bɨ lɛ sɨ twoŋə nɨ Emmaus; a nlǒ a Yerusalem ɨ ghɛ̀ɛ kù'u a Emmaus à lɛ mbə tsǒ bɨ̀ miles bi sàmbaà. 14Bo kà mə̂ aa ŋghɛɛ aa, ntaŋə nɨ̂ ŋ̀gàn ǹloŋ ɨ̀nnù jìi ɨ lɛ mfɛ̀'ɛ̀ aà. 15Bo kà mə̂ aa ntaŋ ŋgàn ya aa Yesu yumbɔŋ a zì bo bo tɨgə̀ ŋ̀ghɛnə, 16Nwì à lɛ ŋkɨ̌ŋ mmi'ì myaa mə tâ bo tsuu zi mə à nɨ yu. 17A betə̀ mə, “Nɨ zìnə̀ ǹtaŋə nɨ̂ ŋ̀gàn ǹswoŋə aa mə akə aa ɛ?” Bo tɨgə̀ ǹtəə nɨ̂ àjəŋnə̀. 18Ŋù nɨ̀bò waa yî mɔ̀'ɔ ɨ̀kûm yi ɨ bə Cleopas a betə̀ yi mə, “Ò bə aa ŋ̀gɨ̀ɨ̀ a Yerusalem mə ò sɨ̀ annù yìi mə a kɨ̀ fɛ̀'ɛ ghu a nɨ mɨ̀tugə mɨ njwi mulà zi aa ɛ?” 19A betə̀ waa mə, “Là'a annǔ akə aa ɛ?” Bo kwi'i ghu mbo mə, “Ànnù ǹloŋə Yesu mu Nazareth wa, mə à kɨ̀ bə ŋgàŋntoò Nwì, ŋ̀ghɨrə nɨ̂ ɨ̀nnù jî wè ŋ̀kɨɨ nswoŋə nɨ̂ ɨ̀nnù jî wè a nsi mi'i Nwì bo bɨ̀ bə̀. 20Bɨ̀lɨɨ bɨ ŋgǎŋmà'anwì bi'i bo bɨ̀ bɨ̀sa'a bɨ ala'a bɨ kɨ̀ fa yi, bɨ tsərə̀ ɨ̀sa'à yi mə tâ à kwo, ŋ̀kweentə yi a ati bàŋnə̀ bàŋnə̀. 21Bì'ì lɛ sɨ wa'atə nɨ mə a ka yǐ tsu'u yu ɨ tsu'u atu baIsrael. À bə̀ mə njwi ji tarə ajàŋ mə yulà ànnù a kɨ̀ fɛ̀'ɛ aa. 22A mbu ŋghɛ̀ɛ̀ ghu, bàŋgyɛ̀ bî mɔ'ɔ a tɨtɨ̀ɨ bì'ì bɨ swoŋ annù yî mɔ'ɔ a tsyâ yi'i. Bo ghɨrə ŋghɛ̀ɛ̀ wa ntsù nɨsyɛ̀ a tɨ̀tugə a mbà'a mbà'à, 23Kaa ŋkɨ'ɨ̌ akû yi ghu yə̂. M̀bu mbɨ̀ɨ̀ ǹtɨgə nswoŋə nɨ mə ǹjə̀ə̀ təə təə ɨ̀ ghɨ̀rə nlɛ waa bo yə̂ baangel bɨ swoŋ a mbo bo mə à tswêntɨ̀ɨ̀. 24Bə̀ bî mɔ'ɔ a tɨtɨ̀ɨ bì'ì kɨ̂ ŋ̀ghɛɛ wa ntsù nɨsyɛ̀ ŋ̀kɨ nyə tsi'ì wa ajàŋ mə bàŋgyɛ̀ bya ghɨrə nswoŋ aa, la kaa wa'ǎ Yesu bâŋnə̀ ǹyə. 25A swoŋ a mbo bo mə, “Nɨ̀ tsɨŋtə aà àkə̀ bə laà aa ɛ? Kaa mbə nɨ̀ wa'à kɨ̀ ŋ̀waŋsə mbii ŋgɔ̀ŋ ɨ̀nnù tsɨ̀m jìi ŋgǎŋntoo Nwì ɨ lɛ nswoŋ aa ɛ? 26A lɛ ŋwa'a bə aa mə Kristo wa à tswe nɨ̀ ǹyə̂ ŋ̀gɨ'ɨ a nɨ ma juù ɨ̀nnù ɨ kuu a mûm nɨ̀gha'a yu aa ɛ?” 27A tɨgə̀ ǹlɔgɨnə a nɨ̂ àŋwà'ànə Moses, nɨ̂ ŋ̀wà'ànə ntoonwì tsɨ̀m, ǹtɔ'ɔtə ɨnnù jìi mə bɨ lɛ ŋŋwà'ànə̀ a mûm àŋwà'ànə Nwî tsɨ̀m ǹloŋ ŋgaà yì aà. 28Bo ghɛ̀ɛ̀ mə̂ ŋ̀ku'u wa nɨkurə nìi bo lɛ sɨ ghɛ̀ɛ̀ ghu aa, a ghɨrə̀ tsi'ì tsǒ yu ka kɨ ghɛ̀ɛ̀ nɨ̂ m̀bìì, 29bo tswâ yi nswoŋ ghu mbo mə, “Lɛ bi'inə̀ ǹloŋ mə wa nòò ŋ̀kwɛ̂fɔ̀ à kù'ù mə̂, nòò a tsyâ.” A tɨgə̀ ŋ̀kuu bo bo tswê. 30Nòò yìi bo bo kà mə̂ aa njɨ aa, a lɔgə̀ àbaa, nnɨŋ mbɔɔnə ghu, mbatə mfa a mbo bo. 31Mi'ì myaa ŋa'anə̀ bo zi mə à nɨ yu Yesu, a wi'ìkə̀ m̀bwɛ yi. 32Bo tɨgə̀ ǹswoŋə bo nɨ bo mə, “Mɨ̀ntɨɨ̀ mi'inə̀ ghɨrə mbaa kɨ'ɨ̀ khɨ̂ wâ noò mə a ghɨ̀rə̀ ŋ̀ghaa a mbo bì'inə̀ a mânjì, ǹtɔ'ɔtə nɨ nɨ̀ghàà nɨ Nwî aa ɛ?” 33Bo bɨɨ̀nə̀ tsi'ì maa noò m̀bɨɨ ŋghɛ̀ɛ̀ fu a Yerusalem, ŋghɛɛ ntsi'i ŋgǎŋyəgə̂nnù ji jya nɨ̀ghûm ǹtsò mɔ̀'ɔ bo bɨ̀ bə̀ bìi bo bo lɛ tswe aà. 34Bo swoŋ a mbo bo mə, “Wa Mmà'àmbi à bɨ̀ɨ̀nə̀ mə̂ tsi'ì ànnù nɨ̂ŋkoŋə̀, à zì mə̂ ǹdɨ'ɨ ɨbɨɨ nû yi a mbo Simon.” 35Bo lɛ ŋkɨ ntɨgə nswoŋ ɨnnù jya mə ɨ lɛ mfɛ̀'ɛ a mânjì aa, bo bɨ̀ àjàŋ mə bo lɛ mbù ǹzi yi wâ noò mə à lɛ mbàtə abaa ya mfa a mbo bo aà. 36Àjàŋ mə bo lɛ mburə kɨ ghàà aa, Yesu yumbɔŋ a wi'ikə̀ ǹtəə a tɨtɨ̀ɨ bo [ǹswoŋ mə, “M̀bɔɔnə a mbo bù”]. 37Bo lɛ ntsɨ̀gɨ̀nə̀, nɨ̀bɔ'ɔ nɨ tswâ waa, bo wa'atə̀ mə bo yə̂ ŋ̀kû. 38Yesu a betə̀ a mbo bo mə, “Nɨ bɔ'ɔ aà àkə̀ aa ɛ? Àlɨ̀gɨ̀tə̀ a burə a mɨ̂ntɨɨ bù aa a ya aa ɛ? 39Yə̂ nɨ̀ m̀bô ma bo bɨ̀ mɨ̀kòrə̂ mâ. Yə̂ nɨ̀ mə à nɨ tsi'ì mə̀. Mɔ̀ɔ̀ntə nɨ̀ gha boŋ nɨ̀ ka zi, nloŋ mə kaa ŋ̀ku à sɨ̀ nɨ̂ ǹjyǎ nu bo bɨ̀ ɨ̀kwɛ̀ɛ̀ tswê tsi'ì tsǒ mə nɨ̀ yə mə̀ tswê nɨ ju aà. 40À lɛ nswoŋ maa ajàŋ aa ndɨ'ɨ mbô mi bo bɨ̀ mɨ̀kòrə̂ mi a mbo bo. 41Nɨ̀dorə lɛ nluu a ntɨɨ bo si'i si'i bo wa'a mə à laà mmɨrə mbə annù aa ɛ! Yesu a betə̀ waa mə, “Nɨ̀ tswe nɨ̀ àyoò tsu faà a njɨ aa ɛ?” 42Bo fa fɨ̀bwɛ̀ fî làà ghu mbo, 43a kwɛrə ŋkurə a nsi bo. 44Ǹswoŋ a mbo bo mə, “Tɨgə àa tsi'ì ɨ̀nnù jya mə mə̀ lɛ nswoŋ a mbo bù wa noò mə bì'inə̀ lɛ ntswe aà. Ŋ̀gɔ̀ŋ ɨ̀nnu tsɨ̀m jìi mə bɨ ŋwa'anə nloŋ ŋgaà yà a mûm àŋwà'ànə Moses, nɨ̂ ŋ̀ŋwà'ànə ŋgǎŋntoo Nwì a nɨ bɨ̀Psalm aa, ɨ tswe nɨ̀ m̀fɛ̀'ɛ mbòòntə̂. 45À tɨgə̀ ŋ̀ŋa'a mɨ̂ntɨɨ̀ myaa ànnù Nwî à naŋsə nlaa a atu bo. 46A swoŋ a mbo bo mə, “Bɨ lɛ ŋŋwà'ànə̀ aa mə, Àyɔ'ɔ̀ Nwì à ka yǐ yə ŋgɨ'ɨ, ɨ yweenə nɨ nɨ̀wo a nɨ̂ ǹjwi ji tarə̂. 47Tâ bɨ̀ tɨgə swoŋə nɨ̂ ànnù Nwî ŋ̀kɛ'ɛnə nɨ mə tâ bə̀ bəŋkə mɨ̂ntɨɨ̀ myaa, tâ Nwì à li'inə ɨfansənnù jyaa nɨ̂ Ɨ̀kûm yi, ǹlɔgɨnə a Yerusalem ŋghɛɛ nywe'e a ɨtoo ɨtoò. 48Wa nɨ̀ nɨ bɨ̂yəfə nɨ̂ ɨ̀nnù ma jû. 49Mə̀, nɨ̂ àtu ɨbɨɨ nû gha, mə ka too a ayoo ya mə Taà ghà à lɛ ŋkà'à mə a ka yǐ sɨgə kuu a nu bù aà. Lâ nɨ̀ ka lɨ̀gɨ̀nə tswe a njɔ̀'ɔ̀ àla'a kɨ bɛ ɨ ywe'e noò yìi mə àdà'à a ka lô a aburə ɨ sɨgə ɨ kuu a nu bù aà.” 50Yesu a lɔgə̀ waa bo bo fɛ'ɛ̀ wa njɔ̀'ɔ̀ àla'a ŋghɛɛ nywe'e a ala'a Bethany, a sâŋtə̀ m̀bô mi, nnɨŋ mbɔɔnə a nu bo. 51À kà mə̀ aa nnɨŋ mbɔɔnə a nu bo aa, bɨ tɨgə̀ ǹlɔgə yi ŋkɔ'ɔ ŋghɛɛ nɨ ghu a aburə. 52Bo tɨgə̀ ŋ̀gha'asə nii, ntɨɨ̀ waa ɨ luu nɨ̀ nɨ̀dorə bo tɨgə̀ m̀bù m̀bɨɨ waa fu a Yerusalem. 53Ǹtɨgə ntswe nɨ a ndâmà'anwì a ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨtsɨ̀m, ŋ̀gha'asə nɨ̂ Nwî.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\