Lukas 3

1À lɛ mbə nɨ̂ ɨ̀lòò jìi mə ɨ lɛ nywe'e nɨghûm ntsò ǹtaà a noò yìi mə Tiberias à lɛ mbə Emperor aa, Pontius Pilate a bə Gumnaa a Judea, Herod a sa'à nɨ̂ Galilea, mumaà yi Philip a sa'à nɨ̀ Ituria,nɨ Trachonitis Lysanias a sa'à nɨ̀ Abilene, 2Annas bo Kaifas bə̂ ŋ̀gǎŋmà'a Nwì jî wè; nɨ̀ghàà nɨ Nwî nɨ lɛ nzì a mbo Jɔn mu Zecharias a nta'a mɨwɛ̀ɛ̀ mɨwɛ̀ɛ̀, 3a tɨgə̀ ŋ̀karə ɨbu'ù too tsɨ̀m jìi ɨ lɛ ntswe a Jordan aa, ǹswoŋə nɨ mə tâ bə̀ bəŋkə mɨ̂ntɨɨ̀ myaa, ŋkwɛrə ŋkì tâ bɨ̀ li'inə ɨfansənnù jyaa. 4A lɛ sɨ ghɨ̀rə̀ ma laà a bə aa ajàŋ yìi mə bɨ ŋwa'anə a mûm àŋwà'ànə ŋgàŋntoò Nwì Yesiah aa mə, “Ǹjì ŋù ɨ tɔŋnə nɨ a nta'a mɨwɛ̀ɛ̀ mɨwɛ̀ɛ̀ ǹswoŋə nɨ mə, ‘Nɨ̀ naŋsə a mânjì M̀mà'àmbi, ǹnaŋsə ɨyaà ji tâ ɨ̀ tsisə, 5Nwì à ka tsɨrə ɨdɨgə mɨbɔrə ɨ̀ tsɨ̀m, ɨ kɨɨ sɨgɨsə mɨnta'a mì wə̀ bo bɨ̀ mì kə̀gə mɨ̀tsɨ̀m, ɨ ghɨ̀rə tâ ɨ̀dɨ̀gə̀ jî ŋɔ̀rə̀kə̌ tsɨ̀m tâ ɨ̀ tsinə. Ɨ lwensə mɨbɨrə mɨ̀tsɨ̀m tâ mânjì laanə. 6Tâ mu ŋǔ ntsɨ̀m tâ à yə ajàŋ mə Nwì a yweensə bə̂ aà.’ ” 7Ǹnɔ̀ɔ̀ bə̂ yî ghà'àtə̀ ɨ lɛ sɨ zì a Jordan mə tâ Jɔn à murə waa a ŋkì. A swoŋ a mbo bo mə, “Bù bɔɔ bɨ nô, a ghuu aa a wà'àsə wò mə tâ nɨ̀ khə alwintɔŋə Nwî yìi mə a zì aa ɛ? 8Tâ nɨ̀ ka ŋkoonə mɨ̂ntà mìi mə mɨ dɨ̀'ɨ mə nɨ̀ bə̀ŋkə̀ mə̂ mɨ̂ntɨɨ̀ muu mma'atə ɨbɨ̂ ghuu. Ǹtsuu ɨ kɨ swoŋə nɨ mə, “Taà yì'ì à nɨ aa Abraham”. Mə̀ swoŋ a mbo bù mə Nwì à zî àjàŋ mə mbə yu bəŋkə̀ ŋ̀gɔ̀'ɔ̀ jû ɨ tɨgə̀ mbə bɔɔ bɨ Abraham. 9Tsi'ì tsɨ̀tsɔ̀ŋ wa bɨ nɔ̀ŋsə̀ mə̂ ǹjàà ǹlɔɔ nɨ̂ ŋ̀wâ ɨtì ghu tsi'ǐ mɨ̂ŋgàŋ! Ɨ̀tǐ tsɨ̀m jìi mə kaa ɨ sɨ mɨ̂ntà mî sɨgɨ̀nə̀ koonə aa, bɨ ka wǎ mmà'a a mɔ'ɔ tâ ɨ̀ khɨ. 10Ǹnɔ̀ɔ̀ bə̂ wa ɨ betə̀ yi mə, “Bì'ì ka tɨgə ghɨ̀rə̀ aa mə akə aa ɛ?” 11A kwi'i a mbo bo mə, “Ŋù yìi mə à tswe nɨ ɨ̀tsə̀'ə̀ ji baa aa, tâ à fa yî mɔ'ɔ a mbo ŋù yìi mə kaa à sɨ̀ nɨ̂ yi tswê aà. Ŋù yìi à kɨ ntswe nɨ mɨ̀jɨ aa, tâ à ka nyatə a mbo bə̀.” 12Ŋ̀gǎŋkwɛrə taksì ɨ lɛ ŋkɨ nzi mə bɨ̀ murə waa a ŋkì, m̀betə yi mə, “Ǹdɨ̀'ɨ̀nnù, bì'ì ghɨrə yì'i ŋgaa mə akə lɛ?” 13A kwi'i a mbo bo mə, “Nɨ̀ ka ŋkwɛrə tsi'ì àyoo yìi nɨ̀ tswe nɨ̂ ŋ̀kwɛ̀rə aa, ǹtsuu kɨ kwɛrə ɨ tsyà.” 14Bɨ̀sogyɛ̀ lɛ ŋkɨ mbetə yi mə, “Ŋ̀gaà yì'ì ɨ̀ bə la aa ɛ? Bì'ì ka ghɨ̀rə mə akə aa ɛ?” A kwi'i a mbo bo mə, “Nɨ̀ tsuu njoo bə̂ nɨ fɨ̀kɔ̀rə̀ ɨ kɨ twɛɛ kwɛrə. Ǹtsuu ɨbaŋnənnù a atu bə̀ kɨ tswɛɛ, ɨ kwɛrə nɨ̂ ǹjoò jyaa ŋ̀kɨ mbeentə mə ŋ̀kabə yìi mə bɨ tu ghuu ghu aa ɨ̀ kù'ùnə̂.” 15Àjàŋ mə bə̀ bya bɨ lɛ sɨ wa'atə mə ànnù yî wè yî mɔ'ɔ a ka fɛ̀'ɛ̀ aa, bo bɨ̀tsɨ̀m lɛ sɨ tɨgə mbetə nɨ̂ ɨ̀betə̀ ǹloŋ ŋgaa Jɔn mə à laà mbə yu mbə Ayɔ'ɔ̀ Nwì wa aa, 16Jɔn a fa akwi'i a mbo bo bɨtsɨ̀m mə, “Mə̀ murə ghuu aa a ŋkì, lâ ŋù yì mɔ̀'ɔ à tswe ghu yìi mə a yòŋə a njɨm mə à kɔ̀'ɔ̀nə ntsyà gha, kaa mə̀ tɛ'ɛ kɨ'ɨ̀ kù'ùnə̀ mə mbə mə̀ fɛɛ̀ mɨ̀ŋkɨ̀rə̀ mɨ ntâm mi bə̂. À ka yǐ kɨ murə ghuu aa a mûm Àzwì bo bɨ̀ a mûm mɔ'ɔ. 17Àyoo nsəgə mɨ̀sàŋ a tswe ghu abo, à ka səgə mɨ̂sàŋ mya ɨ tii ntsà'a tsɨ̀m fi'isə ɨ tɨgə ghotə mɨsàŋ mya a mûm àta yu, ɨ bàŋnə tɔɔ ntsà'à jya a nɨ mɔ'ɔ yìi mə ɨ khɨ kaa wa'à m̀mɛ̀ aà.” 18Ma mùu ajaŋ Jɔn à lɛ sɨ dɨ'ɨtə waa nɨ bɨ̀mânjì bî ghà'àtə̀ ǹswoŋə nɨ̂ ǹtoo yì nsɨgɨ̀nə̀ ya a mbo bə̀. 19Lâ, Jɔn à lɛ ŋghààntə Herod yìi à lɛ mbə Gûmnàà aa nloŋ mə à lɛ ŋkwɛrə Herodias, ŋgwɛ̂ ǹdɨ̂m yì, ŋ̀kɨ ŋghɨrə ɨnnù jî bɨ jì ghà'àtə̀ jî mɔ'ɔ̀. 20Herod a ku'ùsə̀ m̀bu ŋghɨ̀rə̀ bə̂ ànnù yî tɨ̀nsə̀, ǹtswa Jɔn m̀fɨɨ a ndâtsaŋə̀. 21Nòò yìi mə bɨ lɛ murə bə̀ bɨtsɨ̀m a ŋkì aa, Yesu à lɛ ŋkɨ nzi bɨ murə̀ yi a ŋkì. Bɨ mùrə̀ mə̂ yi a kâ ǹtsa'atə Nwî, àbùrə̀ a ŋa'anə̀. 22Àzwì Nwî a lô a aburə nsɨgə ntəə ghu atu mbə tsǒ bugɨrəmɨ̀kuù. Ǹjì ɨ lô a aburə ghaa nswoŋ mə, “Ò nɨ mû ghà yî m̀bàŋnə̀ yìi mə mə̀ kɔ̀ŋə aà, mə naŋsə ndorɨtə nloŋə ghô.” 23Yesu à lɛ ŋka nlɔgɨnə ɨfà'à yi aa boŋ à bə̀ mə̂ ɨ̀lòò mɨghum mi ntarə̀, bə̀ wa'atə̀ nɨ mə à nɨ mu Joseph yìi mə à lɛ mbə mu Heli. 24A bə mu Matthat, a bə mu Levi, a bə yì Melchi, mbə yî Janni, mbə yî Joseph. 25A kɨ̂ mbə yî Mattias, a bə yì Amos, mbə yî Nahum, yìi à lɛ mbə mu Esli, mbə yî Naggai, 26a bə mu Maaf, a bə Mattathias, mbə mu Semein, mbə yî Josech, mbə yî Joda, 27a bə mu Joanan, mbə yî Rhesa ŋkɨ mbə mu Zerubabel, mbə mu shealtiel, mbə mu Neri, 28mbə yî Melchi, mbə yî Addi, mbə yî Cosan, mbə yî Elmadam, mbə yî Er, 29mbə yî Joshua, mbə yî Eliezer, mbə mu Jorim, mbə mu Matthat mbə mu Levi, 30a bə yì Simeon, mu Juda, mu Joseph, mu Jonam, mu Eliakim, 31a bə mu Melea, a bə yì Menna, a bə yì Mattatha, mbə mu Nathan, mbə mu David 32a bə mu Jesse, mbə mu Obed, mbə mu Boas, mbə mu Sala, mbə mu Nahshon 33mbə mu Amminadab, mbə mu Admin, mbə yî Arni, mbə yî Hezron, mbə mu Perez, mbə mu Juda 34mbə mu Yakob, mbə mu Isaac, mbə mu Abraham, mbə mu Terah, mbə yî Naho, 35a bə mu Serug, mbə mu Reu, mbə mu Peleg, mbə mu Eber, ŋkɨ mbə mu shela, 36mbə mu Cainan, mbə mu Arphaxad, mbə mu Shem, mbə mu Noah, mbə mu Lamech, 37a bə mu Methuselah, mbə mu Enoch, mbə Jard, mbə mu Mahalaleel, mbə mu Cainan, 38a bə mu Enos, mbə mu Seth, mbə mu Adam, Mbə mu Nwì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\