Lukas 4

1Yesu a lô wa ŋkǐ Jordan, Àzwì Nwî a luu ghu nu, nlɔgə yi ntsyasə a nta'a mɨwɛ̀ɛ̀ mɨwɛ̀ɛ̀ 2a tswê ghu mɨtugə mɨ njwi mɨ̀ghum mi nɨkwà, Devil a kwà'ànə̀ yi. A nɨ ǹdùu njwi ma jû, kaa à lɛ ŋwa'ǎ ayoò tsu jɨ̂; ǹjwi jya mɨghum mi nɨkwà kà maa ntsya, ǹjì ɨ yaŋə̀ yi. 3Devil a swoŋ ghu mbo mə, “Mbə ò bə Mu Nwì, ò swoŋ a mbô ŋ̀gɔ̀'ɔ̀ yû mə tâ ɨ̀ bəŋ ntɨgə abaà.” 4Yesu a kwi'i ghu mbo mə, “Bɨ ŋwa'anə a mûm àŋwà'ànə̂ Nwî mə, ‘kaa ŋù à sɨ ntɨ̀ɨ̀ tswe nloŋ aa tsi'ì àbaa yuyu bə̂’ ” 5Devil a bû ǹlɔgə yi ŋkɔ'ɔ ŋghɛɛ nɨ ghu a ndəŋ, ndɨ'ɨ ɨtoò tsɨ̀m jìi mə bɨ̀fɔ̀ bɨ mbi bù sa'a aa ghu mbo tsi'ǐ nɨ mû ǹtsirə̀ nòò, 6ǹswoŋ ghu mbo mə, “Mə̀ ka fa ada'a a mbo wò mə tâ ò ka mbu'utə ɨtoo mà jû tsi'ì tsɨ̀m tâ ɨ̀ kɨ ŋka ŋgha'asə nɨ̂ gho; ǹloŋ mə bɨ fà mə ɨtoo mà jû tsi'ì tsɨ̀m a mbo mə̀, mə̀ tswê mɨ̀dà'à a mfa a mbo ŋù yìi mə mə̀ kɔ̀ŋə aà. 7Tsɨ̂tsɔ̀ŋ, m̀bə ò bii mə ò ka mii gha, boŋ mə̀ ka fa ɨtoo mà jû tâ ò tɨgə mbu'utə.” 8Yesu a kwi'i ghu mbo mə, “Bɨ ŋwa'anə a mûm àŋwà'ànə Nwì mə, ‘Ka mii tsi'ì M̀mà'àmbî Nwìŋgɔ̀ŋ ghò, ŋ̀kɨɨ ŋka mfa'a tsi'ì ghu mbo yuyu.’ ” 9Devil a bû ǹlɔgə Yesu ŋghɛɛ nɨ ghu a Yerusalem, ǹtɛ'ɛ yi wa atu nɨdòò nɨ ndâmà'a Nwì, ǹswoŋ ghu mbo mə, “Mbə ò bə Mu Nwì, ò tsɔ'ɔnə̀ ǹlo fàa atu nda nnàŋə a nsyɛ̂; 10ǹloŋ mə bɨ ŋwa'anə a mûm àŋwà'ànə̀ Nwì mə, ‘Nwì à ka swoŋ a mbo baangel bi nloŋə gho mə tâ bɨ̀ ka mbɛ nɨ̂ ghô, 11ŋ̀kɨ mbu nswoŋ mə, ‘Bo ka tɨgə ŋɛɛ gho ɨ tugɨtə a mbo bo a ndəŋ mbɨ̀'ɨ̀ ò tumə̀ àkòrə̂ yo a nɨ̂ ŋ̀gɔ̀'ɔ̀.’ ” 12Yesu a kwi'i ghu mbo mə, “Àŋwà'ànə̀ Nwî a swoŋ mə, ‘Tsùu a Mmà'àmbî Nwɨ̀ŋgɔ̀ŋ ghǒ kwà'ànə̀.’ ” 13Nòò yìi mə Devil à lɛ màŋsə a ŋkwà'ànə Yesu aa, à lɛ mmà'àtə̀ yi ŋghɛɛ yi, nywe'e a noò yìi mə à lɛ mbù ntswe nɨ̂ àbwarə yî dàŋ aà. 14Yesu a mà'àtə̀ m̀bu mbɨ̀ɨ̀ fu a Galilea, nluu nɨ mɨ̀dà'à mɨ Azwì Nwî. Ŋ̀gàn ǹloŋ ŋgaa yì ɨ ghɛɛ̀ nɨ̂ ɨ̀dɨ̀gə tsɨ̀m jìi mə ɨ lɛ ŋkarɨsə Galilea aà. 15Yesu a ghɛɛ̀ nɨ̂ m̀bìì ǹtɨgə ndɨ'ɨ nɨ̂ ànnù Nwî a ndâŋghòtə baYuda, bə̀ bɨtsɨ̀m bɨ gha'asə̀ nii. 16Yesu a ghɛɛ̀ a Nazareth a adɨgə yìi mə à lɛ ŋkwi ghu aa; à ghɛ̀ɛ̀ mə̂ aa ŋkuu a ndâghòtə a ajàŋ yìi mə à lɛ sɨ gha'asə ŋghɨrə a njwîŋ̀gɔ̀ŋ aa, m̀bɨɨnə ntəə a ndəŋ a ntwoŋ nɨ̀ghàà nɨ Nwî, 17bɨ fâ àŋwà'ànə ŋgàŋntoò Nwì Yesaya ghu mbo, a ŋa'à àŋwà'ànə̀ ya, nyə adɨgə ya yìi mə bɨ lɛ ŋŋwà'ànə̀ ghu mə, 18“Àzwǐ Mmà'àmbi a tswe a nu mə̀, ǹloŋ mə à tsɔ̀'ɔ gha mə mə̀ mə̀ ka nswoŋ ntoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ a mbô ŋ̀gàŋə̂mfum. À tòo gha mə tâ mə̀ kɛ'ɛnə a mbo ŋ̀gàŋətsaŋ mə bɨ ka fi'isə waa, ɨ kɨɨ swoŋə a mbo bɨ̀fə̀'ə̀nə̀ mə tâ bɨ̀ ka nyə ɨdɨgə. Bə̀ bìi mə bɨ nɨ'ɨ nɨ̂ waa laa bɨ ka kɛntə a nɨ̀'ɨ bo, 19ɨ kɨɨ kɛ̀'ɛ̀nə̀ a mbo bə̀ mə nòò yìi mə Mmà'àmbî à ka ghɨ̀rə ɨ̀bɔ̀ŋ a nu bo aà à kù'ù mə̂.” 20À màŋsə̀ mə̂ aa, ŋkusə àŋwà'ànə̀ ya mfa fu a mbo ŋgàŋafà'à ǹdâŋghotə wâ, ǹtɨgə ntswe a nsyɛ̂. Mi'i mɨ bə̂ bɨ̀tsɨ̀m wa nda mɨ bəŋkə̀ ǹtɨgə nlii nii. 21A lɔ̀gɨ̀nə̀ ǹtɨgə nswoŋ a mbo bo mə, “Sìi, ànnù yìi mə bɨ ŋwa'anə fàa ɨdɨgə aŋwà'ànə̀ aa, a fɛ̀'ɛ̀ mə̂ mboontə nɨ̀ yuù̀.” 22Bə̀ bɨtsɨ̀m bɨ lɛ sɨ tɨgə nswoŋ ɨnnù jî sɨgɨ̀nə̀ ǹloŋ ŋgaà yì. Ŋ̀kɨɨ yɛrə nɨ mɨ̀ghàà mɨ mbɔɔnə mìi mə lɛ sɨ fɛ̀'ɛ̀ ghu ntsù aà; ǹtɨgə nswoŋ nɨ mə, “À sɨ̀ tsi'ì mu Joseph wa à waà bə aa ɛ?” 23Yesu a swoŋ a mbo bo mə, “ Mə̀ zi mə nɨ̀ ka swoŋ nɨghàà nî nanaa nuà a mbo mə̀, ‘Dokta, tsu'u ɨbɨ̀ɨ nû ghô; ɨ ghɛ̀ɛ̀ nɨ̂ m̀bìì swoŋ mə tâ mə̀ kɨ ghɨrə ɨnnù jî yɛ̌yɛrə jìi mə nɨ̀ kɨ̀ yu'u mə mə̀ kɨ̀ ghɨ̀rə a Kapernaum aa, fàa nɨkurə bù.’” 24Yesu a ghɛɛ̀ nɨ̂ m̀bìì ǹswoŋ mə, “Tsi'ǐ annù nɨ̂ŋkòŋ, mə̀ swoŋ a mbo bù mə kaa bɨ sɨ ŋgàŋntoo a ala'a bo bii. 25La mə̀ swoŋ tsi'ì ànnù nɨ̂ŋkoŋ a mbo bù mə, bɨ̀kwì'ì bɨ bâŋgyɛ̀ bî ghà'àtə̀ bɨ lɛ ntswe a ala'a Israel wa noò Elijah, mə Nwì a lɛ ntsitə aburə atu ɨ̀lòò ji tarə nɨ bɨ̀sàŋ bi nto'o, kaa mbə̀ŋ wa'à loo, mɨ̀kwenə̀ yî ǹtɨ̀ɨ̀ a kuu wa ala'à. 26Kaa Nwì à lɛ wa'ǎ Elijah a mbo ŋù dàŋ too ntsyatə mâŋgyɛ Zarephath yuyu yìi mə à lɛ ntswe a ala'a Sidon, mbə ŋkwi'i màŋgyɛ̀ aà. 27Ŋ̀gàŋakɨ̀kwen ɨ lɛ ntswe a ala'a Israel ŋgha'a wâ noò ŋ̀gàŋntoò Nwì Elisha; a kɨ̂ mmɛ tsi'ì Naaman, ŋù baSyria yìi mə bɨ lɛ ghùrə akɨ̀kwen yi.” 28Bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bìi mə bɨ lɛ ntswe wa ndâŋghòtə aa, bɨ yù'ù mə annù yìi mə Yesu à swòŋ aa, ǹtɔ̀ŋə̂ waa ɨ naŋsə̀ ǹlwi, 29bo bɨɨ̀nə̀, ǹtii yi mfɛ'ɛ nɨ ghu wa mûm àla'a bo, ǹlɔgə yi ŋkɔ'ɔ ŋghɛɛ nɨ ghu a mbɛ̀ɛ̀ nta'a yìi mə bɨ̀ lɛ mbɔɔ ala'a ya ghu aà, a adɨgə yìi mə abàŋ a lɛ ntswe ghu aa mə bɨ bɨŋsə yi ghu. 30La Yesu a bâŋnə̀ ǹtsya a tɨtɨ̀ɨ bo ŋghɛɛ yi. 31Yesu a ma'àtə̀ ǹsɨgə ŋghɛɛ a Kapernaum, yìi mə à nɨ njɔ̀'ɔ̀ àla'a yì mɔ̀'ɔ a Galilea aa. À bə a njwîŋgɔ̀ŋ a ghɛɛ̀ ŋka ndɨ'ɨ nɨ̂ ànnù Nwî. 32Bə̀ yɛrə̀ a ajàŋ yìi mə à lɛ sɨ dɨ̀'ɨ̀, ǹloŋ mə nɨ̀ghàà ni nɨ lɛ ntswe nɨ àdà'à. 33Ŋù yî mɔ̀'ɔ à lɛ ntswe wa ndâŋghòtə mə à lɛ ntswe nɨ̂ àzwì demon yî bɨ̂. À yə̀ mə̂ Yesu aa, nyə'ə tsi'ì nɨ̀ ǹjì yî ǹtɨ̀ɨ̀, ǹswoŋ mə, 34“Ah! Mà'àtə̀ yi'i! Ò tswe aa nɨ̂ àkə̀ bi'inə̀, a Yesu, mu Nazareth? Ò zi aa a ntâ ŋ̀gɨ'ɨ a nu bì'ì aa ɛ? Wa mə̀ zi ŋû yìi mə ò nɨ ghu aà. Ò bə aa Yu wa yìi mə à Laa màŋsə̀, ǹlo a mbo Nwì aà.” 35La Yesu a wenə̀ yi nswoŋ mə, “Kutə ntsû ghô, fɛ̀'ɛ̀ ghu nû!” Àzwì yî bɨ ya a ma'à ŋû wa a nsyɛ a tɨtɨ̀ɨ bo, m̀fɛ'ɛ ghu nû, la kaa wa'à yi bâŋnə̀ ǹləənsə. 36Bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bìi bɨ lɛ ntswe wa nda aa, bɨ yɛrə ntɨgə nswoŋə bo nɨ bo mə, “Àa ajàŋə mbuu nɨghaà akə a yuà aa ɛ? Ǹloŋ mə à wenə ɨzwì jî bɨ nɨ̀ àdà'à bo bɨ̀ mɨ̀tɨ̀ɨ̀ ɨ fɛ'ɛ̀kə̀.” 37Ŋ̀gàn yì ɨ̀ lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ ɨdɨgə tsɨ̀m maa mbù'ù àlà'à. 38Yesu a ma'àtə̀ ǹdâŋghòtə ya ŋghɛ̀ɛ̀ ŋ̀kuu a nda Simon. Maa noò nɔ̂ŋsə Simon a tswê nɨ fibà yî ǹtɨ̀ɨ̀. Bɨ twoŋə̀ yi mə tâ à zi ŋkwɛtə yi. 39Yesu a zî ǹtəə wa mbɛ̀ɛ̀ ɨ̀kùu màŋgyɛ̀ wa, ŋwenə fibà wa a swoŋ mə tâ à ma'atə yi. À swòŋ mə̂ tɨ màŋsə̀ aa fibà wa a ma'atə mâŋgyɛ̀ wa a burə̀ m̀bɨɨ̀nə̀ ntɨgə nlɔɔ mɨjɨ fa a mbo bo. 40Nòò à kà mə̂ aa ntso, bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bìi mə bɨ lɛ ntswe nɨ ŋ̀gàŋmɨghɔ̀ɔ̀, jìi mə ɨ lɛ tswe nɨ mɨ̀ghɔ̀ɔ̀ tsi'ǐ ɨbəŋ ɨbəŋ aa, bɨ lɔgə̀ ǹzi nɨ bu a mbo Yesu; a nɔ̂ŋsə̀ m̀bô mi a atu bo yî mɔ̀'ɔ yî mɔ̀'ɔ, ŋghurə waa. 41Ɨ̀zwì jî bɨ ɨ lɛ ŋkɨ mfɛ'ɛ a mɨ̂ntɨɨ bì ghà'àtə̀, ǹyə'ənə mə, “Ò laa mbə Mu Nwì!” Lâ Yesu a wenə̀ waa kaa wa'à mà'àtə̀ mə tâ bo ghaa nloŋ mə ɨ̀zwì jya ɨ lɛ nzi mə Yesu à laa mbə Ayɔ'ɔ̀ Nwì wâ. 42Àbɛ̀ɛ̀ a kà mə̂ aa mfu'u Yesu a ma'àtə̀ mûm àla'a ya ŋghɛ̀ɛ̀ a adɨgə yìi kaa bə̀ lɛ ŋwa'à ghu tswê. Bə̀ bya bɨ tɨgə̀ ǹlɔɔ nii, ŋghɛɛ nyə adɨgə yìi mə à lɛ ntswe ghu aa, kaa wa'à bù mbii mə à ma'atə waa. 43La Yesu a swoŋ a mbo bo mə, “Mə̀ tswe nɨ̀ ŋ̀ka nsɛ̀ɛ̀nsə ntoo yì sɨgɨ̀nə̀ ǹloŋə annù nɨfɔ̀ Nwî ya a mɨkurə mi mɔ'ɔ̀; ǹloŋ mə à nɨ̂ ǹji'ì ànnù yìi mə bɨ lɛ ntoo gha fàa mbi ghuu aà.” 44Maa ajàŋ a tɨgə̀ ŋ̀ghɛɛ ntɨgə nswoŋə nɨ̂ ànnù Nwî a mûm ndaŋghòtə jìi ɨ lɛ ntswe a Yudaea aà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\