Lukas 5

1Yesu à lɛ ntəə a mbɛ̀ɛ àtsùmə nta'a a Gennesaret, bə̀ tinə̀ ǹzi ghu mbɛ̀ɛ̀ a nyu'u nɨ̀ghàà nɨ Nwî. 2A yə̂ ɨ̀kanu'u ji baa ɨ tswe wa aghəŋə ŋkì jìi mə ŋgǎŋnlə̂mbwɛ̀ jìi ɨ lɛ ntswe nɨ juu aa, ɨ lɛ mmà'àtə̀ m̀fɛ'ɛ ŋghɛ̀ɛ̀ a nsì'i mbunjyâ jyaa. 3Yesu a kuu wa mûm àkanu'u ya yi mɔ'ɔ yìi mə a lɛ mbə yî Simon aa, ǹswoŋ ghu mbo mə tâ à tintə nlo nɨ yu wa aghəŋə ŋkì ŋ̀kuntə nɨ yu. Yesu a tɨgə̀ ǹtswe wa mum àkànu'u ntɨgə ndɨ'ɨ nɨ̂ bə̀ bya ghu. 4À màŋsə̀ mə̂ a ndɨ'ɨ waa laa, a swoŋ a mbo Simom mə, “Ghɛ̀ntə a adɨgə yî tsòtə̀ m̀ma'a mbunjya yo ya ghu ta ko mbwɛ̀.” 5Simon a kwi'i ghu mbo mə, “Masa, bì'ì nɨ nzwi nû yì'ì nɨ̂tugə kàa tsi'ì ŋ̀kô àyoò! Lâ m̀bə yìi mə â swǒŋ wô aa, mə̀ ka mà'a mbunjya yâ.” 6Bo mà'à mə mbunjya ya maa noò aa, m̀bwɛ̀ mî ghà'àtə̀ mɨ kwo ghu, m̀bunjyâ jyaa jya ɨ tɨgə̀ ǹlɔɔ nàâ ǹtèèŋkə. 7Bo tɨgə̀ ǹtwoŋ ŋgǎŋakòrə̂ jyaa jìi mə ɨ lɛ ntswe nɨ̂ àkanu'u jî mɔ'ɔ jyaa mə ɨ̀ zi ŋkwɛtə waa. Bo zî bo bo lwensə̀ àkànu'u jya ji baa ɨ luu, ntɨgə nlɔɔ nɨ bə̂ ǹsɨgə ŋkoŋə a mûm ŋ̀kì. 8Simon Peta, à yə̀ mə̂ ma la, ŋkenə a nsi Yesu ǹswoŋ mə, “Lò gho a mbɛ̀ɛ mə̀ m̀bâ M̀mà'àmbî ǹloŋ mə mə̀ nɨ ŋù ŋ̀ghɨ̀rə ɨ̀nnù jî bɨ̂.” 9À lɛ nswoŋ laa nloŋ mə annǔ kôntsù a lɛ ntswa yi bo bɨ̀ bə̀ bî mɔ'ɔ bya bìi mə bo bo lɛ ntswe aa, ǹloŋ ndùu mbwɛ̀ mya mìi mə bo lɛ ŋko aà. 10Ma yû a lɛ ŋkɨ mbə annǔ kôntsù a mbo Jɔn nɨ Jɛms, ŋ̀gǎŋakòrə̀ Simon ji mɔ'ɔ, bìi mə bɨ lɛ mbə bɔɔ bɨ Zebedee aà. Yesu a swoŋ a mbo Simon mə, “Tsùu kɨ bɔ'ɔ bə̂; ǹlɔgɨnə tsɨ̂tsɔ̀ŋ, ò ka tɨgə koo aa bə̀.” 11Bo lɛ nswuŋ ɨkànu'u jyaa jya mfɛ̀'ɛ̀sə a nta'a mmà'atə njoò tsɨ̀m ǹtɨgə nyoŋə nɨ̂ Yesu. 12Yesu à kà mə̂ aa ŋghɛɛ wa njɔ̀'ɔ̀ àla'a ya yì mɔ̀'ɔ, ŋù mɔ̀'ɔ a zî, yìi mə nû yì ɨ̀ lɛ nluu nɨ̂ àkɨ̀kwen aà. À yə̀ mə̂ Yesu aa, ŋ̀wò ghu nsi, à kùu kuu. M̀bu'u mbo ghu mbo nswoŋ mə, “M̀mà'àmbî, ò bə kɔ̀ŋ boŋ, ò ghɨ̀rə nû yà ɨ laà. 13Yesu a nâsə̀ àbô yi mmɔɔntə yi ghu, ǹswoŋ ghu mbo mə, “Mə̀ kɔ̀ŋə̂; tâ nû yò ɨ̀ laa.” Àkɨ̀kwen ya a lɛ ŋkɨ mburə ŋghɛnsə nsɨgə ghu nû. 14Yesu a wa'àsə̀ yi mə tâ tsuu a mbo ŋù lǒ swoŋə; lâ m̀baŋnə nswoŋ ghu mbo mə, “Ghɛ̀ɛ ndɨ̀'ɨ ɨbɨɨ nû gho a mbo ŋgàŋmà'a Nwì. M̀fa ayoo mmà'a Nwì yìi mə Moses à lɛ nlə̀ə̀ aa tǎ dɨ̀'ɨ a mbo bə̀ mə nû yò ɨ̀ làà mə̂.” 15Ka mə Yesu à lɛ nswoŋ ma mùu ajàŋ aa, ŋ̀gàn ya ɨ̀ lɛ bàŋnə̀ m̀bu sɛ̀ɛ̀nə sɛ̀ɛ̀nə. Ǹnɔ̀ɔ̀ bə̂ ɨ lɛ sɨ tɨgə nzi a nyu'utə̂ ànnù yìi mə à lɛ sɨ dɨ̀'ɨ aa, bo bɨ̀ mə tâ à ghurə mɨghɔ̀ɔ̂ myaa. 16Lâ Yesu a ma'àtə̀ waa ŋghɛɛ a nta'a mɨwɛ̀ɛ̀ mɨwɛ̀ɛ̀ a ntsà'àtə Nwì ghu. 17À bə̀ mə a njwi yì mɔ̀'ɔ, Yesu a kâ ǹdɨ'ɨ annù Nwî, baPharisai bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋndɨ̀'ɨ bɨ̀nɔ̀ŋsə̀ bìi mə bɨ lɛ nlǒ a mɨkurə mɨ̀ tsɨ̀m a Galilea nɨ Judea, bo bɨ̀ Yerusalem aa, bɨ tswê ghù. Yesu à lɛ nluu nɨ mɨ̀dà'à mɨ Mmà'àmbi a ŋghurə mɨ̀ghɔ̀ɔ̀ ghu. 18Bɨ tɨ̀ mə̂ tɨ yə bə̀ bî mɔ'ɔ bɨ zî, m̀be'e ŋû yì mɔ̀'ɔ yìi mə à lɛ mbwenkə aa nɨ fɨ̀kùù. Bo lɛ sɨ lɔ̀ɔ̀ mânjì yìi mə mbə bo tsyâ ghu ntɛ'ɛ ŋû nɨ̀ghɔ̀ɔ̀ wa a nsi Yesu. 19M̀bə yìi mə ǹnɔ̀ɔ̀ bə̂ ɨ lɛ ntswe nluu ɨdɨgə, kaa mânjì yìi mə mbə bo tsyâ ghu a wa'à bə aa, bo lɛ ŋkɔ'ɔ a atu nda, ǹsaa nɨkàŋ, ǹtsurəsə fɨ̀kuu fya nsɨgɨsə ntɛ'ɛ ŋû nɨ̀ghɔ̀ɔ̀ wa a nsi Yesu. 20Yesu à yə̀ mə ajàŋə abìintɨɨ yìi mə bə̀ bya lɛ ntswe nɨ yu aa, nswoŋ mə, “Ŋùmbâŋnə̀, wa bɨ lì'ìnə̀ mə ɨfansə ɨnnù jô.” 21Ŋ̀gǎŋdɨ'ɨ bɨ̀nɔ̀ŋsə̀ bo bɨ̀ baFarɨsai bo lɔgɨ̀nə̀ ǹtɨgə mbetə mə, “Ghuù ŋù mə a ghàa mɨghàà m̀bəgɨtə nɨ̂ Nwî ghu aa à nɨ wò aa ɛ? Ŋù tsù à tswe ghu mə mbə a lì'ìnə ɨbɨ bə̂ ǹtsyatə Nwî aa ɛ?” 22Yesu a zî ɨ̀nnù jìi mə bo lɛ sɨ betə nɨ̂ waa bo nɨ bo aa, ŋ̀kwi'i a mbo bo mə, “Nɨ betə ɨbetə̀ jû a mûm ǹtɨɨ bù aa a ya? 23A laà ǹyaŋsə aa a nswoŋ mə, ‘Bɨ li'inə ɨ̀fansənnù jo,’ kə̀ a nswoŋ mə, ‘Bɨ̀ɨ̀nə ŋka ntəə aa ɛ?” 24Lâ mə̀ ka ghɨ̀rə tâ nɨ̀ zi mə Mu Ŋù a tswe nɨ̀ àdà'à fàa atu nsyɛ a nli'inə ɨ̀fansənnù bə̂.” À ghàà mə̂ laà ǹtɨgə nswoŋ a mbo mbwɛ̀nkə̀ wa mə, “Mə̀ swòŋ a mbo wò, bɨ̀ɨ̀nə̂, m̀be'e fɨkuù fo fya ŋghɛ̀ɛ̀ gho a nda wò.” 25M̀bwènkə̀ wa a kɨ̂ m̀burə mbɨɨnə a nsi bo, mbe'e fɨkuu fya mə à ghɨ̀rə nnɔ̀ŋ ghu aa, ntɨgə ŋghɛɛ nii a nda yu, ŋgha'asə nɨ̂ Nwî. 26Ànnǔ kontsù a kô waa bɨtsɨ̀mə̀. Bo tɨgə̀ ŋ̀gha'asə nɨ̂ Nwî, nɨ̀bɔ'ɔ nɨ tswâ waa, bo tɨgə̀ ǹswoŋə nɨ mə, “Bì'ì yə̂ ɨ̀nnù jî swèrə̀ ǹswerə siì.” 27Ma yû ànnù a tsyà mə̂ a kâ m̀fɛ'ɛ nyə ŋû ŋ̀kwɛrə bɨ̀tax yìi mə ɨ̀kǔm yi ɨ lɛ mbə Levi aa, a tswê a nda ŋkwɛrə bɨ̀tax. Yesu a swoŋ ghu mbo mə, “Zǐ ŋka nyòŋə̀ nàâ.” 28A bɨɨ̀nə̀ m̀ma'atə njoò tsɨ̀m, ŋ̀ka yoŋə nii. 29Levi a ghɛɛ̀ ŋ̀ghɨrə adìnà yî wè a nda yu a mbo Yesu. Ŋ̀gǎŋŋkwɛrə bɨ̀tax bî ghà'àtə̀ nɨ bə̀ bi mɔ'ɔ bɨ lɛ ŋkɨ nzi ghu bo bo tswê a atu atɛtə̀ ǹjɨ. 30BaPharɨsaì bo bɨ̀ ŋgǎŋdɨ'ɨ bɨ̀nɔ̀ŋsə̀ bya bɨ lɔgɨ̀nə̀ ŋka nnurəkə nloŋ ŋgǎŋyəgə̂nnù Yesu, nswoŋə nɨ mə, “A ghɨ̀rə àkə̀ mə tâ ò ka njɨ ŋkɨɨ nno bu bɨ̀ ŋgǎŋkwɛrə bɨ̀tax bo bɨ̀ ŋgǎŋghɨrə ɨ̀nnù jî bɨ aa ɛ?” 31Yesu a kwi'i a mbo bo mə, “Bə̀ bìi mə bɨ tswe bɨ̀tɨ̀ɨ̀ aa, kaa bɨ sɨ docta lɔɔ, a docta aa a lɔ̀ɔ̀ tsi'ì bə̀ bìi mə bɨ ghɔ̀ɔ̀ aà. 32Kaa mə̀ sɨ̀ zi aa a ntwoŋ bə̀ bìi mə ɨ̀nnù jyaa ɨ tsinə aà, mə̀ bàŋnə nzì aa a ntwoŋ ŋgǎŋghɨ̀rə ɨ̀nnù jî bɨ mə tâ bo bəŋkə mɨ̂ntɨɨ̀ myaa.” 33BaFarɨsai bya bɨ swoŋ ghu mbo mə, “Ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù Jɔn ɨ gha'a si'isə mɨbɨ̀ɨ̀ mɨ nû myaa tɨ jɨ ŋkɨɨ ntsa'atə nɨ̂ Nwì. Ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù baFarɨsai ɨ kɨɨ̀ ŋ̀ghɨrə malâ, lâ ɨ̀ jo ɨ bâŋnə̀ ǹjɨ ŋkɨɨ nno.” 34Yesu a kwi'i a mbo bo mə, “Mbə ò ghɨrə̀ bə̀ bìi mə bɨ zi a adɨgə nɨyɔ'ɔ aa bɨ si'i nɨ̀ ǹjì wa noò mə ndoo mûŋgen wa à tswe a tɨtɨ̀ɨ bo aa ɛ? 35Nòò a zì mə bɨ ka lɔ̀gə ndoo mûŋgen wa lɔ̀'ɔ̀sə̀ tâ bo tɨgə nsi'isə nɨ mɨ̀bɨ̀ɨ̀ mɨ nû myaa tɨ jɨ̂ maà noò.” 36A lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ nɨ̂ m̀bìì ŋ̀kɨ nswoŋ nɨghàà nî nanaa a mbo bo: “Kaa ŋù à sɨ asa'a àtsə̀'ə̀ nɨ̂ àtsə̀'ə̀ yî fii sàtə̀ ŋ̀kɛɛ nɨ̂ yì lwèn ghu; à bə ghɨ̀rə̀ maa ajàŋ boŋ à sàtə̀ àtsə̀'ə̀ yî fii ya, kaa àsa'a atsə̀'ə̀ yî fii ya bo bì yì lwèn ya kaa wa'à bòòntə̀. 37Kaa ŋù a wa'à nɨ̀ mɨ̀lù'ù mî fii kɨɨ nlɔgə nnɨŋə nɨ ŋgùù mɨ̀lù'ù yî ǹlwenə̀; à bə ghɨ̀rə̀ ma la boŋ mɨ̀lù'ù mî fii mya ka bwi ŋgùù ya, ɨ saa, lɛ boŋ mɨ kɨ̀ mə̂ ǹta ŋgɨ'ɨ nɨ̂ ŋ̀gùù yâ. 38Bɨ bàŋnə̀ ǹnɨŋə nɨ mɨ̀lù'ù mî fii laa a nɨ̂ ŋ̀gùù mɨ̀lù'ù yî m̀fiì. 39Ànnù yî mɔ'ɔ a kɨ̂ m̀bə mə Kaa ŋù yìi mə à no mɨ̀lù'ù mî lwènə̀ aa, kaa à sɨ mɨlù'ù mî fii bù ǹlɔɔ; nloŋ mə a nswoŋə nɨ mə, ‘Mì lwèn mya mɨ bɔŋə̀.’”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\