Lukas 6

1À lɛ mbə a njwîŋgɔ̌ŋ baYuda, Yesu bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋyegə̂nnù ji kâ ǹtsya a mûm ǹsòò mɨsaŋ, ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji ɨ kyâ nɨ̀ mɨ̀sàŋ mya mi mɔ'ɔ, nnwùgə̀ ŋ̀kurə. 2BaFarɨsai bî mɔ'ɔ bɨ betə̀ waa mə, “Nɨ̀ ghɨ̀rə annù yìi mə nɔ̀ŋsə̀ à sɨ̀ bii mə bɨ̀ ka ŋghɨrə a njwîŋgɔ̀ŋ aa a ya?” 3Yesu a kwi'i a mbo bo mə, “Nɨ̀ lɛɛ̀ ŋ̀wa'ǎ annù ya mə Mfɔ̀ David a lɛ ŋghɨ̀rə̀ a noò yìi mə njì ɨ̀ lɛ nyaŋə yi bo bɨ̀ bə̀ bìi mə bo bo lɛ ntswe aa twoŋ aa ɛ? 4Ajàŋ à lɛ ŋkuu a ndânwì ǹlɔgə Abaa Mmà'a Nwì ya ŋkurə ŋ̀kɨ mfa yî bə̂ bìi mə bo bo lɛ ntswe aa ɛ? Lâ bì'inə̀ zi mə nɔ̀ŋsə̀ à dɨ̀'ɨ mə mbə a kurə tsi'ì ŋ̀gǎŋmà'anwì ŋkurə abaa ma yâ! 5Ǹtɨgə nswoŋ a mbo bo mə, “Wa Mu Ŋù à nɨ Mmà'àmbi yìi a asa'a njwîŋgɔ̀ŋə̀ aà.” 6A bû m̀bə a njwîŋgɔ̀ŋ yî mɔ̀'ɔ, Yesu a kuu a ndâŋghòtə ŋka ndɨ'ɨ ànnù Nwî ghu. Ŋù yì mɔ'ɔ a tswê ghu mə nɨ̀kwɛɛ̀ ni nî mà'à nɨ lɛ ŋkwo. 7Ŋ̀gǎŋdɨ'ɨ Nɔ̀ŋsə̀ bo baFarɨsai bɨ lii mə bo ka yə tâ à ghurə ŋû a njwîŋgɔ̀ŋ tâ bo nɨŋ ànnù ghu nû lɛ. 8Lâ à lɛ nzi ɨmmɔ̀ɔ̀ntə̂ jyaa, ntɨgə nswoŋ wa mbô àku nɨkwɛɛ wa mə, “Zǐ ntəə faà.” A kɨ̂ m̀bɨɨnə nzì ǹtəə ghu. 9Yesu a tɨgə̀ m̀betə waa mə, “Nɔ̀ŋsə̀ à laa mbii aa mə mbə bɨ ŋghɨ̀rə aa ɨbɔ̀ŋ a njwîŋgɔ̀ŋ kə̀ ɨ̀bɨ aa ɛ? Mə bɨ̀ yweensə ŋù kə̀ mə bɨ̀ zwitə aa ɛ? 10A tɨgə̀ m̀bəŋkə yi, ǹlii waa ntsya ŋkarɨsə, ǹswoŋ mə, “Sìntə abô yô. A kɨ̂ ŋ̀ghɨrə tsi'ì maa ajàŋə̀. Àbô yi ya a tɨɨ̀. 11Bɨ yə̀ mə̂ laà, mɨ̀ntɔ̂ŋ myaa mɨ lwînə̀ bo tɨgə̀ ŋ̀ghaa bo nɨ bo ŋwa'a nɨ mə bo ka ghɨ̀rə̀ nɨ Yesu mə akə lɛ? 12A bə a nɨ̂ ǹjwi mà jya Yesu a kɔ'ɔ ŋghɛ̀'ɛ a atu nta'a a ntsa'atə Nwì ǹtɨgə ŋghɛɛ nlɛ a ntsà'àtə Nwǐ ntsà'àtə̂. 13Àbɛ̀ɛ̀ a fu'ù mə̂, a twoŋ ŋgǎŋyəgə̂nnǔ ji, ntsɔ'ɔ nɨghûm ǹtsò baa, ntwoŋə waa nɨ̂ ŋ̀gǎŋntoò ji. 14À lɛ ntwoŋ Simon yìi mə à lɛ ntswě ɨkûm yì nɨ Peta aa, bo Andrew, mumaà yì, nɨ Jɛms abɔ̀'ɔ Jɔn, nɨ Philip bo Batholemiah, 15nɨ Mateo bo bɨ̀ Thomas, nɨ Jɛms yìi mə à lɛ mbə mu Alfeus, nɨ Simon yìi mə bɨ lɛ sɨ kɨɨ ntwoŋə nɨ Zealot aa, 16a bɔ̀'ɔ Judas mu Jɛms, nɨ Judas Iscariot, wa yìi a lɛ mfèè Yesu aà. 17A tɨgə̀ ǹsɨgə bo bo nsɨgə ntəə a adɨgə nɨbɔrə, bo bɨ̀ ǹnɔ̀ɔ ŋgǎŋyəgə̂nnù ji nɨ̂ ǹnɔ̀ɔ̀ bə̂ yî ghà'àtə̀ yìi ɨ lɛ nlǒ a ala'a Yudea bo bɨ̀ a ala'a Yerusalem tsi'ì tsɨ̀m, bo bɨ̀ ɨ̀too jìi ɨ lɛ ntswe a aghəŋə ŋkǐ Tyre bo bɨ̀ a Sidon aà. Bə̀ ma bû lɛ nzì aa mə bɨ zǐ a nyu'u annù yìi à lɛ sɨ swoŋə aà, mə tâ à kɨ ntsu'u mɨghɔ̀ɔ̂ myaa. 18À lɛ ŋkɨ mfi'i ɨzwì jî bɨ a ɨto'o bə̀ bìi ɨ lɛ sɨ fa ŋgɨ'ɨ a mbo bo aà. 19Ǹnɔ̀ɔ̀ bə̂ bya lɛ sɨ to nɨ̂ a mmɔ̀ɔ̀ntə̂ yi nloŋ mə àdà'à a lɛ sɨ fɛ̀'ɛ̀ ghu nu ntsu'u nɨ̂ waa. 20A ŋɛntə̀ mi'ì mi nlentə ŋgǎŋyəgə̂nnù ji ghu, nswoŋ mə, “M̀bɔɔnə a mbo bù bìi mə nɨ̀ fumə aa, nloŋ mə ànnù nɨfɔ̀ a aburə à nɨ̂ à yuu. 21M̀bɔɔnə a mbo bù bìi mə ǹjɨ̌ ɨ yaŋə ghuu tsɨ̂tsɔ̀ŋ aa, nloŋ mə nɨ̀ ka jɨ ɨ yurə. M̀bɔɔnə a mbo bù bìi mə nɨ yə'ə tsɨ̂tsɔ̀ŋ aa nloŋ mə nɨ̀ ka yǐ wyɛ̀tə̀ aà. 22M̀bɔɔnə a mbo bù mə mbə bə̀ kâ m̀baa nɨ̂ ghuu, ŋka mfurə nɨ̂ ghuu, ŋkɨɨ mbəgɨtə nɨ̂ ghuu, mme'e nɨ̂ mɨ̀kûm muu mə nɨ̀ nɨ ŋgǎŋghɨ̀rə ɨ̀nnù jî bɨ nloŋ ŋgaa Mu Ŋù aà. 23Nɨ̀ ka ndorɨtə nlɨtə nnaŋə nɨ nɨ̀dorə maa njwì ǹloŋ mə mɨ̀tsɔ'ɔnə mɨ afà'â muu a aburə mɨ gha'à. À nɨ̂ àjàŋ mə bɨ̀tà bɨ bɨ̂taà buu lɛ sɨ ghɨ̀rə a nû ŋgǎŋntoo Nwî aà. 24“Lâ ŋ̀gɨ'ɨ ɨ̀ tswe a nu bù bya bìi nɨ̀ nɨ ŋgǎŋkabə aa, nloŋ mə nɨ̀ kwɛ̀rə̀ mə̂ ǹjoo jya jìi ɨ ghɨ̀rə̀ nɨ̀ dorətə̀ aà. 25Ŋ̀gɨ'ɨ ɨ̀ tswe a nu bù bya bìi nɨ̀ jɨ nyurə aa, nloŋ mə nɨ̀ ka yǐ tɨgə ntswe nɨ̂ ǹjì. Ŋ̀gɨ'ɨ ɨ̀ tswe a nu bù bìi mə nɨ wyɛ̀ tsɨ̂tsɔ̀ŋ aa nloŋ mə nɨ̀ ka yǐ tɨgə jəŋnə ɨ yə̀'ə. 26Ŋ̀gɨ'ɨ ɨ̀ tswe a nu bù mə mbə bə̀ bɨ̀tsɨ̀m ka swoŋə nɨ̂ ɨ̀nnù jî sɨgɨ̀nə̀ ǹloŋ ŋgaà yùù ǹloŋ mə a nɨ ajàŋ mə bɨ̀tà bɨ bɨ̂taà byaa bɨ lɛ sɨ ghɨ̀rə a nu ŋgǎŋntoo Nwî ji mbwe'esə̀. 27Lâ nɨ̀ naŋsə yu'utə annù yìi mə swoŋ a mbo bù aa mə, “Ka ŋkɔ̀ŋ nɨ̂ ŋ̀gàŋkɨ̂baâ juu, ŋ̀kɨɨ ŋghɨrə nɨ̂ ɨ̀bɔ̀ŋ a nu bə̀ bìi bɨ bàà ghuu aà. 28Ka nɨŋ mbɔɔnə a nu bə̀ bìi mə bɨ nɨŋ ndɔ̀ɔ̀ a atu bù aa, ŋka ntsa'atə nɨ̂ Nwî a atu bə̀ bìi mə bə̀gɨ̀tə̀ nɨ̂ ghuu aà. 29M̀bə ŋù à fɛɛ gho faa nɨgha'a lâ, ò ku'ùsə̀ m̀bəŋtə mbɛ̀ɛ̀ yî mɔ̀'ɔ mfa ghu mbo mə tâ à fɛɛ. Bɛlə mə ŋù à kwɛrə akutə̀ yo ò tsɔ'ɔ̀ ɨ̀tsə̀'ə̂ yo yì mà'à ǹyoŋ ŋkù'ùsə̀ ghu. 30Ka mfa njoo a mbo ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə a lɔntə a mbo wò aa. Bɛɛ mə ŋù a zi nlɔ̀gə ayoò yo, ò tsuù gho bǔ betə kwɛrə. 31Ma mùu ajàŋ Ka ŋghɨrə a nu bə̀ ɨ ɨnnù jya jìi mə o kɔ̀ŋə̀ mə bɨ̀ ka ŋghɨrə a nu wò aà. 32Mbə ò ka ŋkɔŋə tsi'ì bə̀ bìi mə bɨ kɔ̀ŋə̀ nɨ̂ gho aa, boŋ Nwì à ka tsɔ'ɔ ɨfà'à gho aa mə akə aa ɛ? Ǹloŋ mə tsi'ì ŋ̀gǎŋghɨrə ɨ̀nnù jî bɨ ɨ kɨɨ ŋkɔ̀ŋə nɨ̂ bə̂ bìi mə bɨ kɔ̀ŋə̀ waa aà. 33Mbə ò ka ŋghɨrə ɨ̀bɔ̀ŋ tsi'ì a nu bə̀ bìi mə bɨ ghɨ̀rə ɨbɔ̀ŋ a nu wò aa boŋ Nwì à ka tsɔ'ɔ ɨfà'â gho aa mə akə̀ aa ɛ? Ǹloŋ mə tsi'ì bə̀ bî bɨ kɨɨ ŋghɨrə maa ajàŋə̀. 34Mbə ò ka ntsɔ'ɔsə ŋkabə tsi'ǐ a mbo bə̀ bìi mə ò zi mə bo ka bǔ fa fu aa, boŋ Nwì à ka tsɔ'ɔ ɨfà'â gho aa mə akə̀ aa ɛ? Tsi'ì ŋ̀gǎŋghɨ̀rə ɨ̀nnù jî bɨ̀ ɨ tsɔ'ɔsə ŋkabə a mbo ŋgǎŋghɨ̀rə ɨnnù jì bɨ ji mɔ'ɔ ta bǔ kwɛrə ndùù ma wa fu. 35Lâ nɨ̀ baŋnə ŋka ŋkɔŋ ŋgàŋkɨ̂bàâ juu, ŋka ŋghɨrə nɨ̂ ɨ̀bɔ̀ŋ a nu bo. O yi tɨ tsɔ'ɔsə ŋû nɨ̂ ŋ̀kabə ò tsuu kɨ wa'atə mə ò ka bǔ kwɛrə fu bəə bə boŋ mɨ̀tsɔ'ɔnə̀ mɨ ɨfà'â mo mɨ ka yǐ gha'a tâ nɨ̀ tɨgə mbə bɔɔ bɨ Nwîŋgɔ̀ŋ Àkɔ'ɔ̀ntsɨrə. Ǹloŋ mə Nwì a ghɨ̀rə ɨbɔ̀ŋ a nu bə̀ bìi mə kaa bɨ sɨ mɨyà fa aa bo bɨ̀ a nu bə̀ bìi ɨ̀nnù jyaa ɨ bɨ'ɨ aà. 36Ka ŋko mɨlə̀ŋnə̀ bə̀ tsi'ì tsǒ Taà ghùù a kɨɨ ŋko mɨlɨ̀ŋnə̀ bə̀ aà. 37Tsee mɨlɔ'ɔ mɨ bə̂ bi mɔ'ɔ kɨ twitə boŋ kaa bɨ ka wa'à nɨ̀ muu kɨɨ ntwitə. Tsuu kɨ swoŋə nɨ mə ŋù à wô ɨ̀sa'à boŋ kaa bɨ ka wa'à kɨ̀ɨ̀ ǹswoŋə nɨ ò wô ɨ̀sa'à. Ka nlì'ìnə ɨfansənnù bə̂ tâ bɨ̀ kɨɨ nli'inə ɨfànsənnù juu. 38Ka mfa nɨ ǹjoo a mbo bə̀ boŋ bɨ ka kɨɨ fa nɨ a mbo wò. Fɨ̀gɨ̀ yî ǹsɨgɨ̀nə̀ yìi mə bɨ tsɨgə, nnɨ̀ŋ nɨŋ, a nàŋsə nluu aa, yìi mə à lùu ntɨgə ya'anə aa, à nɨ yìi mə bɨ ka swì'i a mûm àbo atsə̀'ə̀ yìi mə ò nɔ̀ŋsə mɨtù'u wò aà. Ma la a bə mə fɨ̀gə̀ yìi mə o fa nɨ a mbo bə̀ aa, à nɨ fɨ̀gə̀ yìi mə bɨ ka kɨɨ kɨ fa nɨ a mbo wò aà. 39À lɛ mbù ǹna nɨghàà a mbo bo mə, “M̀bə̂ m̀fə̀'ə̀nə̀ a ka ntsyasə nɨ mfə̀'ə̀nə̀ yî mɔ̀'ɔ aa ɛ? Boŋ bo bɨtsɨ̀m ka wa'a a mûm àtaa ghɛ̀ɛ̀ ŋ̀wo aa ɛ? 40Kaa mbə ŋgàŋyəgə̂nnù a wa'ǎ ŋgàŋndɨ'ɨ̀nnù tsyâtə̀ bə̂. Lâ ŋù yìi mə à yə̀gə̂ ànnù maŋsə aa, a ka bə aa tsi'ì tsǒ ǹdɨ̀'ɨ̀nnù yì. 41A ghɨ̀rə̂ àkə̀ mə ò ka nyə nɨ̂ àbà'a ati yìi a tswe a nɨli'i ndɨ̂m ghò kaa ŋkɨ'ɨ̀ nɨ̀ koonə yìi à tswe a nɨli'i wò aa yə̂ aa ɛ? 42Kə̀ m̀bə ò tsyâ aa la nswoŋ a mbo ǹdɨm ghò mə, ‘Ǹdɨm ghà, zi ta mə̀ fi'i abà'a ati ya a nɨli'i wò’, mə mbə ò tuu koonə wa yìi ɨ̀ tswe nɨli'i wò kɨ yə aa ɛ? Wò, ŋ̀gàŋàbagɨlə̀, fòo ntsyǎ mbìì m̀fi'i koonə wa a nɨli'i wò, boŋ ò ka naŋsə yə abà'ati ya a nɨli'i ndɨm ghò ɨ fi'i. 43À wa àtì yî sɨgɨ̀nə̀ a sɨ mɨ̂ntà mî bɨ koonə. Kaa àtì yî bɨ wa'à nɨ̀ mɨ̂ntà mî sɨgɨ̀nə̀ kɨɨ koonə. 44Bɨ zi mbuu ati yìi a nɨ ghu ntsya aa a njɨm mɨ̀ntâ mi. Kaa mbə ò wa'ǎ maŋgòrə nɨ̂ àti njɔ̂ŋ kyâ, kaa wa'ǎ ajɔ̀ɔ̀ a nɨ kə̀rə̀ kərə kɨ ŋkya. 45Ŋù yî sɨ̀gə̀nə̀ a fi'isə aa ɨnnù jî sɨgɨ̀nə̀ a ntɨɨ yu yìi ɨ luu nɨ̂ ǹjoo jɨ̂ sɨgɨ̀nə̀ aà, ŋù yî m̀bɨ a kɨɨ̀ fi'isə aa ǹjoo jì bɨ a ntɨɨ yu yìi ɨ luu nɨ̀ ǹjoo jì bɨ aà. Ǹloŋ mə ǹtsù ŋû ɨ ghàà aa ɨ̀nnù jìi ɨ luu ghu ntɨɨ aà. 46Bǔ twoŋə nɨ̂ gha mə Mmà'àmbi, Mmà'àmbi, la kaa kɨ'ɨ̀ nɨ̂ ànnù yìi mə mə swoŋə a mbo bù aa ghɨ̀rə̀ aa a ya aa ɛ? 47Ŋù ǹtsɨ̀m yìi mə à zi a mbo mə̀ ǹyu'u nɨ nɨ̀ghaâ na ŋkɨɨ mfa'a nɨ̂ ànnù yìi mə mə swoŋ aa, 48à bə̀ aa tsi'ì tsǒ ŋù yìi à ghɛ̀ɛ a mbɔɔ̀ ǹda, naŋsə ntoŋə atsənda ya a tsotə̀ ǹsɨgə nt a nɨ̂ àlâŋsə ŋgɔ̀'ɔ̀. Nòò yìi ŋ̀kì ɨ lɛ nluu aa, àkànə ŋkì a zî wa nda, kaa kɨ'ɨ̀ ǹda ya tsɨ̀gɨ̀tə̀ bə̂ ǹloŋ mə bɨ lɛ nnaŋsə ŋghurə ɨ tɨɨ̀ aà. 49Lâ ŋù yìi mə a yu'u kaa kɨ'ɨ̀ ghɨ̀rə̀ aa, à bə aa tsi'ì tsǒ ŋù yìi mə à ghùrə nda tɨ̀ tumə̀ àtsə. Nòò yìi mə ŋ̀kì ɨ lɛ nluu aa, àkàŋnə ŋkì a zî ǹtum nda ya ɨ burə̀ ŋ̀ghɛnsə ŋwò yi, ǹjoo nda jya ɨ bɨ'ɨ tsi'ì tsɨ̀m, bwɛ yìi mə a tswe ghu aa a gha'à!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\