Lukas 7

1Yesu à màŋsə̀ mə̂ a nswoŋ ɨ̀nnù jì jya tsi'ì tsɨ̀m mə à lɛ nlɔ̀ɔ mə bə̀ yu'u aa, ŋkuu ŋghɛɛ a ala'a Kapernaum. 2Àtu bɨ̂sogyɛ ŋkhɨ̀ ŋù baRoma yî mɔ̀'ɔ, à lɛ ntswe nɨ ŋ̀gàŋafà'a yìi mə à lɛ naŋsə ŋkɔŋ ŋkɔ̀ŋ aa, a ghɔɔ̀ ǹt̀ɨgə tsi'ǐ a ŋkwô. 3À yù'ù mə̂ mə Yesu a zì aa, a too bɨ̀lɨɨ bɨ baYuda ghu mbo mə tâ bɨ̀ zi ntwoŋə yi tâ à zi ŋghùrə ŋàŋàfà'â yì wâ. 4Bo zì mə̂ a mbɛ̀ɛ Yesu aa naŋsə mbu'u mbo ghu mbo nswoŋ mə, “Wa à nɨ ŋù yìi à kù'ùnə mə mbə ò kwɛtə̀ yi 5ǹloŋ mə à kɔ̀ŋə ala'à yi'inə̀ yû, à lɛ ŋ̀ghùrə̀ yu ŋghurə ndâŋghòtə yì'ì yû.” 6Yesu a yòŋə̀ waa bo bo ghɛɛ̀. Bo ghɛ̀ɛ̀ mə̂ ǹtɨgə ŋku'u a nda aa, àtu bɨ̂sogyɛ̀ ya a too bɨ̀subɨka'â bi mə bɨ̀ ghɛɛ nswoŋ ghu mbo mə, “M̀mà'àmbî, tsuu ŋgɨ'ɨ yə a nzǐ bə̂, ǹloŋ mə kaa mə̀ sɨ̀ ku'ùnə̀ mə mbə ò zî ŋ̀kuu a nda mə̀. 7Kaa mə̀ ghɨ̀rə wa'à kɨ̀ mɔɔntə mə mə̀ kù'ùnə a nzǐ a mbɛ̀ɛ wò. Lâ, ghɛ̀nsə ŋghàà tsi'ì nɨghàà nî fùùrə̀ boŋ ŋ̀gàŋàfà'â ghà ghû à ka tɨɨ. 8Ǹloŋ mə mə̀ laa mbə ŋû, ǹtswe nɨ̂ bə̀ bìi mə bɨ tswe nɨ̂ àda'a a atu mə̀ ǹsa'a nɨ̂ ghà, mə̀ kɨ̂ ǹtswe nɨ̂ àdà'a a atu bɨ̀sogyɛ̀ bìi mə mə sa'a aà: Mə̀ bə swoŋ nɨ yì mɔ̀'ɔ mə, “Ghɛ̀ɛ̂!”, boŋ à ghɛɛ̀; mə̀ kɨ nswoŋ nɨ yì mɔ̀'ɔ mə, ‘zǐ!’ a kɨ̂ ǹzî; Bɛɛ mə̀ kɨ nswoŋ a mbô àbù'û ya mə ‘Ghɨ̀rə̀ yulà ànnù!’ a kɨ̂ ŋ̀ghɨrə.” 9Yesu à yù'ù mə̂ ànnù ya yìi mə à lɛ nswoŋə aa, nyɛrə, mbəŋkə yi nswoŋ a mbo nnɔ̀ɔ̀ bə̂ wa mə ɨ lɛ sɨ yòŋə̀ yi aa mə, “Mə̀ swòŋə a mbo bù mə, tsi'ǐ a ala'a baIsrael, kaa mə̀ lɛɛ̀ ŋ̀kɨ'ɨ̌ abəŋə abìintɨɨ mà yû yə̂.” 10Bə̀ bya mə bɨ lɛ ntoo aa ɨ lɛ mbu mbɨɨ ŋghɛ̀ɛ̀ fu a nda, mbɨɨ nyə mə ŋgàŋàfà'à wa à tɨ̀ɨ̀ mə̂. 11Àbàŋtə̀ a tsyà mə̂, Yesu a ghɛɛ̀ a nɨkurə ni mɔ'ɔ mə bɨ lɛ sɨ twoŋə nɨ Nain. Ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù ji bo bɨ̀ ǹnɔ̀ɔ̀ bə̂ lɛ ŋghɛ̀ɛ̀ bo bo ghu. 12À ghɛ̀ɛ̀ mə̂ ŋ̀ka ŋku'u a ntsǔbù'ù yìi ɨ lɛ sɨ kuu wa nɨkurə, nyə bɨ be'è aku ŋûmbâŋnə̀ yî mɔ'ɔ yìi à lɛ mbə tsi'ì yùyù a mbô ǹdè yì, ǹdè yì wa a kɨ̂ m̀bə ŋgwi'i màŋgyɛ̀, ǹnɔ̀ bə̂ ɨ yoŋə̀ nii. 13Mmà'àmbî a yə̂ yi, ŋko mɨlɨ̀ŋnə̀ yì, ǹswoŋ ghu mbo mə, “Tsee kɨ yə̀'ə̀.” 14Ŋ̀ghɛɛ mmɔ̀ɔ̀ntə̀ fɨkuu fìi bɨ lɛ mbè'e aku ŋû wa ghu aa, bɨ̀bè'è bya bɨ təə̀ tsi'ì la, a swoŋ mə, “Mûjɔ̀ŋ, mə̀ swòŋə a mbo wò mə tâ ò bɨɨnə!” 15Ŋ̀ku wa a bɨɨnə̀ ǹtswe, nlɔgɨnə ŋka ŋghaa. Yesu a fâ yi fu a mbô ǹdè yì. 16Nɨ̀bɔ'ɔ lɛ ntswa ŋû tsɨ̀m, bo gha'asə̀ Nwî ǹswoŋə nɨ mə, “Ŋ̀gàŋntoò Nwì yî ŋ̀wè à fɛ̀'ɛ̀ mə̂ a tɨtɨ̀ɨ bi'inə̀;” ŋ̀kɨ swoŋ mə “Nwìŋgɔ̀ŋ à kɨ̀ mə̂ nzi ŋghantə bə̂ bi.” 17Ǹgàn ma yû m̀bɨ'ɨ ŋgaà yì ɨ̀ lɛ nsɛɛnə a mbù'u Yudea tsɨ̀m bo bɨ̀ ɨ̀too jì ɨ la ntswe ŋkoontə ghu aà. 18Ŋ̀gǎŋyəgə̂nnù Jɔn ɨ lɛ nswoŋ ɨnnù ma jû tsi'ì tsɨ̀m ghu mbô. 19Jɔn a twoŋ ŋgǎŋyəgə̂nnù ji ji baa ntoo waa a mbô M̀mà'àmbi mə bɨ̀ ghɛɛ mbetə mə, “Ò nɨ yu wa mə à tswe nɨ̂ ǹzi aa, kə̀ bì'i bù nyu'utə aa ŋû dàŋ aa ɛ?” 20Ŋ̀gǎŋntoo ji jya ɨ ghɛɛ̀ ǹyə yi mbetə yi mə, “Jɔn Ŋgàŋmurə bə̌ ŋkì à toò yi'i a mbo wò mə tâ bì'ì zi mbetə gho mə, ‘Ò nɨ yu wa yìi à tswe nɨ̂ ǹzì aa ɛ? Kə̀ bì'ì bu aa nyu'utə ŋû dàŋə̀ aa ɛ?’” 21A tɨ bə tsi'ì maa noò aa Yesu à ghurə̀ mɨghɔ̀ɔ̀ mî ghà'àtə̀ a nu bə̀ bo bɨ̀ mɨ̀ghɔ̀ɔ̀ mɨ ŋkwoŋ bə̀; m̀fi'i ɨzwì jî bɨ a ato'o bə̀, ŋ̀kɨ ŋa'a mi'i mɨ bɨfə̀'ə̀nə̀. 22A tɨgə̀ ŋ̀kwi'i a mbo bo mə, “Nɨ̀ ŋghɛɛ nswoŋ annù yìi mə nɨ yə ŋkɨ nyu'u aa a mbo Jɔn. Bɨ̀fə̀'ə̀nə̀ yə ɨdɨgə, bɨ̀bwenkə̀ bɨ təə̀, àkɨkwenə a sɨgə̀ nɨ a nu ŋgǎŋakɨ̀kwenə̀, ɨkwotu ɨ yu'ù nɨ̀ ɨ̀nnù, bɨ̀ku bɨɨ̀nə̀ nɨ nɨ̀wô, bɨ swoŋə̀ nɨ̀ ntoo yì sɨgɨ̀nə̀ a mbo ŋgàŋâfumə. 23M̀bɔɔnə a nu ŋù yìi mə kaa à sɨ jɨ̀ŋkə̀ ǹloŋə gha aà. 24Nòò yì mə ǹgǎŋntoo Jɔn jya ɨ lɛ mbu ŋghɛɛ wa laa, a lɔ̀gɨ̀nə̀ ŋka ŋghaa annù ǹloŋ ŋgaa Jɔn ǹswoŋə nɨ mə, “Nɨ̀ lɛ ŋwa'atə mə nɨ ghɛ̀ɛ̀ a nyə aa akə̀ a nta'a mɨwɛ̀ɛ̀ mɨwɛ̀ɛ̀ aa ɛ? Ɨ ŋkɨ̀ŋkà'à yìi mə fɨ̀fə̀rə̀ a tsɨ̀kə̀ aa ɛ? 25Nɨ̀ lɛ mfɛ̀'ɛ̀ ŋ̀ghɛɛ aa a nyə̂ àkə̀ aa ɛ? A ŋû yìi mə à lɛ ŋwɛ'ɛ ɨtsə̀'ə̀ jî sɨgɨ̀nə̀ aa ɛ? Bə̀ bìi mə bɨ wɛ'ɛ ɨjàŋ ɨtsə̀'ə̀ majya ǹnaŋsə ntswe nɨ̂ sɨgɨ̀nə̀ aa, ɨ tswe aa a ntɔ'ɔ̀ bɨ̀fɔ̀. 26Lâ nɨ̀ lɛ nnaŋsə ŋghɛɛ aa a nyə̂ àkə̀ aa ɛ? A ŋgàŋntoò Nwì aa ɛ? Ɨ̀ɨ̀ŋə, lâ mə̀ swòŋə a mbo bù mə à tsyàtə ŋgàŋntoò Nwì. 27À nɨ yu wa yìi mə bɨ lɛ ŋŋwà'ànə̀ ǹloŋ ŋgaà yì aa mə, ‘Yə mbà, mə̀ tsyàsə ŋgàŋntoò ghà a mbìi wò, yìi mə à ka ghɛ̀ɛ naŋsə mânjì ghò aà.’ 28Mə̀ swòŋə a mbo bù mə kaa ŋù tsù à sɨ̀ ghu tswê a tɨtɨ̀ɨ bə̀ bìi mə màŋgyɛ̀ à jwe aa, mə à kɔ̀'ɔ̀nə ntsyà Jɔn. Lâ ŋù yìi mə à kə̀'ə nsɨgə nlwi'i a mûm ànnù nɨfɔ̀ Nwî aa, à kɔ̀'ɔ̀nə ntsyà yi.” 29Bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bo bɨ̀ ŋgǎŋkwɛrətaksi bìi bɨ lɛ nyu'u annù ma yû, bɨ lɛ mbeentə Nwì à ghɨ̀rə̂ ànnù yìi àtsinə aà, nloŋ mə a waa a ŋkì aa a lɛ mmurə Jɔn aà. 30Lâ baFarɨsai bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋndɨ̀'ɨ Nɔ̀ŋsə̀ bɨ lɛ ntuu waa ŋkà'a Nwì ya yìi à lɛ ŋkà'à nloŋ ŋgaa yàà aà, nloŋ mə bɨ lɛ ntuu mə tâ Jɔn a wa'à waa a ŋkì murə̀ aà. 31Yesu a ghɛɛ̀ nɨ̂ m̀bìì ǹswoŋ mə, “Mbə mə̀ fɨgɨ̀nə̀ bə̀ bɨ ŋgù'ù buà a nɨ̂ àkə̀ lɛ? Bo naŋsə mbə aa tsi'ì tsǒ àkə̀ aa ɛ? 32Bo bə aa tsi'ì tsǒ bôŋkhə bìi bɨ sɨgɨtə ntswe a nsaanə mɨtaa, bî mɔ'ɔ bɨ twoŋə̀ nɨ̂ bì mɔ'ɔ nswoŋə nɨ mə, ‘Bì'ì bu'ù ɨ̀kòò kaa nɨ̀ wa'à benə̀, bì'ì yə'ə̀, mbo'o, kaa nɨ̀ wa'à kɨ̀ɨ̀ ǹyə'ə.’ 33Mə̀ swoŋ laà aa nloŋ mə Jɔn ŋgàŋmurə bə̀ a ŋkì à lɛ nzì kaa wa'à nii abaa kurə̀ kaa wa'à nii mɨlù'ù nô, nɨ̀ swoŋ mə, ‘À tswe nɨ̀ demon.’ 34Mu Ŋù à zì mə̂ ǹjɨ ŋkɨɨ nno, nɨ̀ swoŋ mə, ‘Yə nɨ̀! À nɨ lɛɛ̀nàà, m̀bə àbarə mɨlù'ù! Ŋ̀kɨ mbə nsûkà'a ŋgǎŋkwɛrə bɨ̀taksi bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋghɨ̀rə ɨnnù jì bɨ̂!’ 35Lâ bɔɔ bìi mə mɨ̀tsyɛ̀ mɨ Nwɨ̂ mɨ jwe aa, bɨ dɨ'ɨ mə ɨ̀nnù Nwî ɨ tsinə̀. 36Ŋù baFarɨsai yî mɔ̀'ɔ à lɛ ntwoŋə yi mə tâ à zi njɨ a nda yu. 37Nòò yìi mə à lɛ zì ǹtswe ŋ̀ka njɨ aa, màŋgyɛ̌ nɨ̀kurə wa yì mɔ̀'ɔ yìi à lɛ mbə ŋû ŋghɨ̀rə ɨnnù jî bɨ, à lɛ nyu'u mə à tswe njɨ wa nda ŋù baFarɨsai wâ, ǹzi nɨ̂ mɨwurə mì lùmtə̀ a nɨ̂ ǹtsɨ̂ŋ ŋ̀gɔ̀'ɔ̀ àlàbasta, 38À zì mə̂ ŋ̀ghɛɛ ntəə a njɨ̌m Yesu, a mbɛ̀ɛ mɨkòrə yu ŋka nyə'ə, ntswu nɨ mɨkòrə̂ mi nɨ mɨ̀làà ǹlɔgə ɨnǒŋtû ji nyɛ'ɛ nɨ mɨ̀kòrə̀ mi mya ghu, ntɨgə nnɔŋə nɨ mɨ̀kòrə̀ mya, ŋkɨɨ nyɔ'ɔ nɨ mɨ̀wurə mì lùmtə̀ myâ. 39Ŋù baFarɨsai wa mə à ghɨ̀rə ntwoŋə Yesu aa, à yə̀ mə annù ya mə màŋgyɛ̀ wa à lɛ sɨ ghɨ̀rə̀ aa, nswoŋ a mûm ǹtɨɨ yu mə, “Ŋù ghû à ghɨ̀rə mbaa bə ŋgàŋntoò Nwì boŋ à zî ŋù yìi à nɨ ghu, ǹzi m̀buu mâŋgyɛ̀ ghû mə a mɔ̀ɔ̀ntə̀ yi aà, ǹloŋ mə à nɨ̂ ŋ̀gàŋghɨ̀rə̂ ɨ̀nnù jî bɨ̂.” 40Yesu a swoŋ ghu mbo mə, “Simon, mə̀ tswe nɨ̀ ànnù a swoŋ a mbo wò.” A betə yi mə, “À nɨ̂ àkə̀ lɛ ndɨ̀'ɨ̀nnù?” 41Yesu a swoŋ ghu mbo mə, “Ŋ̀gàŋtsɔ̀'ɔ̀sə ŋkabə yì mɔ'ɔ à lɛ ntswe nɨ ŋgàŋmɨkarə̀ ji ji baa, yì mɔ̀'ɔ a tswâ nii, nɨ ɨbà'atə ŋkabə silva ŋkhɨ̀ ji ntaà, yì mɔ'ɔ a kɨɨ̀ ǹtswa nii nɨ ɨbà'atə ŋkabə siva mɨghum mi ntaà, 42Tsǒ mə a lɛ ntsyànə̀ a mbo bo a ntu aa, a ma'àtə̀ waa bɨtsɨ̀mə̀. Swoŋ a mbo mə̀, ò mɔ̀ɔ̀ntə mə, a ka kɔ̀ŋ ghuu ɨ kɔ̀ŋ yi ɨ tsyàtə̀ yî mɔ̀'ɔ aa ɛ?” 43Simon a kwi'i mə, “Mə̀ wà'àtə mə, ŋù wa mə nìi nɨkarə nya nɨ lɛ ŋgha'atə aà.” Yesu a kwi'i ghu mbo mə, “Wa ò kwi'i tsi'ì sɨgɨ̀nə̀.” 44Ǹtɨgə mbəŋkə a nu màŋgyɛ̀ wa, nswoŋ a mbo Simon mə, “Ò yə mâŋgyɛ̀ ghû aa ɛ? Nòò yìi mə mə̀ ghɨ̀rə ŋkuu a nda wò aa, kaa ò ghɨrə wa'ǎ ŋkì fa mə tâ mə̀ si'i mɨkòrə̂ ma ghu. Lâ à bàŋnə̀ mə̂ ǹsi'i mɨkòrə̂ ma nɨ̀ mɨ̀làâ mi, ǹyɛ'ɛ nɨ̂ ɨ̀nǒŋtû ji. 45Kaa ò ghɨrə ŋwa'ǎ mɨghə̀gə̂ ma nɔŋə̀, lâ ǹlɔgɨnə nɨ nòò yìi mə̀ ghɨ̀rə nzì ŋkuu faà aa kaa à ghɨ̀rə̂ ŋ̀wa'à kɛntə a nɔŋ mɨ̀kòrə̂ mâ. 46Kaa ò ghɨrə ŋkɨ'ɨ atû ya nɨ̀ mɨ̀wurə yɔ'ɔ̀. Lâ, à bàŋnə̀ mə̂ ǹyɔ'ɔ mɨkòrə̂ ma nɨ̀ mɨ̀ghurə̀. 47Ma mùu ajàŋ mə̀ swoŋ a mbo wò mə, ɨ̀nnù jî bɨ ji jya mə jɨ gha'a aa, bɨ lì'ìnə̀ mə̂. A laa ma mùu ajàŋ ǹloŋ mə à ghɨ̀rə ndɨ̀'ɨ àkɔ̀ŋnə̀ yî wè aà. Lâ ŋù yìi mə bɨ li'inə ɨ̀nnù jî bɨ̂ ji ji kə'ətə̀ aa, a kɨɨ ndɨ'ɨ nɨ̂ àkɔ̀ŋnə̀ yî kə̀'ə̀tə̀.” 48Ǹtɨgə mbəŋ nswoŋ a mbo màŋgyɛ̀ wa mə, “Bɨ lì'ìnə̀ mə ɨfansənnù jô.” 49Bə̀ bìi mə bɨ lɛ sɨ jɨ bo bo aa, bɨ lɛ nlɔ̀gɨ̀nə̀ ǹtɨgə nswoŋə bo nɨ bo mə, “Ghuù ŋù à bə aa wò mə a lì'ìnə ɨfansənnù bə̂ aa lɛ?” 50Yesu a swoŋ a mbo màŋgyɛ̀ wa mə, “Àbìintɨɨ̀ yo a ywèènsə̀ mə̂ ghô, ghɛ̀ɛ̀ nɨ̂ m̀bɔɔnə̂.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\